יללכה

המדקה

Write us !

 

רמול ,ןלצל אנמחר הליל הרקמל ןוקת :ונושל וזו ה"ר ןמיס ןושאר קלח ן"רהומ יטוקלב אתיא
הפטה איצוהל םילהת תרימאב חכ שי יכ ,םולשו סח ול עראש םויה ותואב םילהת לטיפק הרשע
איהש ,המש לש תויתוא שמחה םע "תיליל" אירטמיגב "םילהת" יכ ,התוא החקלש הפלקהמ
אוהש ,"הפת" אירטמיגב "םילהת"ש ,םילהת תרימא תעשב ןוכל ךירצו .עודיכ הז לע הנממה
,ם"מ ד"וי י"ה ד"מל ף"לא ;ד"מל ף"לא :הזכ ואולמב םיהלא לא תומש ינשה רפסמכ ןוכמ
שי יכ ,עודיכ הרובגו דסח תניחב איה הפטה יכ .הפלקהמ הפטה האצוי ולא תומש ינשה ידי-לעש
,ל"נה םיהלא לא תומש ינשה ידי-לעו ,הרובגו דסח תניחב םהש ,תוחלו תומימח ;םימו שא חכ הב
.םשמ הפטה ןיאיצומ הז ידי-לע ,ל"נכ "םילהת" אירטמיג םהש עודיכ ,הרובגו דסח תניחב םהש
,הרמז ינימ הרשע שי יכ .לטיפק הרשע רמול ךירצ ןכ-לעו .םילהת תרימא תעשב ןוכל ךירצ הזו
שודקה רהזבו ז"יק םיחספ ארמגב) אבומכ ,םילהת רפס םהב רמאנש תונושל הרשעה תניחב םהש
הרשע לש ןושלו ןושל לכב חכ שיו .י"שר שורפ ןיע ,'וכו היוללהו ,ליכשמו ,חצנמלו ,ירשא :םהש
ירשא יכ .ל"נה הפלקה ךפה םה תונושלה ולאמ דחא לכ יכ ,ל"נה הפלקה חכ לטבל ל"נה תונושל
ויניע ןיהכתו תניחבמ ,תוארה לוקלקמ החכ רקעש ל"נה הפלקה ךפה .תולכתסהו היאר ןושל אוה
תיליל אד :(ד"מ ןוקת רהז ינוקת) הכרבל םנורכז וניתובר ושרדו ,רסח תראמ יהי תניחב ;תוארמ
איה יכ ,ליכשמ ןכו .הנממ ךפה אוה ,היאר ןושל אוהש ,ירשאו ,היארה לוקלקמ החכ רקעש אצמנ
םדאה תא איטחהל החכ רקע יכ ,רחא םוקמב ןיע הז ןינעו .הזמ ךפה אוה ליכשמו ,לכשמ תניחבב
ברעמ אוהש ,ןמגרת ידי-לע ליכשמ תניחב אוהש ,םוגרת ןושל ידי-לע אוה ,םולשו סח ,הרקמב
תיליל המשש ,הפלקה ךפה היוללה ןכו .םש ןיע ,"ליכשמ" םימעפלו "לכשמ" םימעפל ;ערו בוט
ראשהו) "הללי" ךפה םה "יללה" תויתוא יכ ,הללי ךפה יללהו ,דימת הלליב תללימ איהש םש-לע
דסח תניחב איה הפטה םג יכ ,עודיכ ,הרובגו דסח תניחב איהש תעדהמ האב הפטה םג .(שרפ אל
הרשע רמול ךירצ ןכ-לע ,(כ)תורובג שמחו םידסח השמח תניחב איה תעדהש עודיו .ל"נכ הרובגו
תניחב ידי-לע ענכנ אוהש ,"ףאנ" תובת ישאר עשפ יושנ ירשא ,ליכשמ דודל :תניחב הזו .לטיפק
.םילהת וניהד ,"ליכשמ דודל"
הרשע רמול ,םולשו סח הרקמל ןוקת :ןושלה וזב אתיא (ב"צ ןמיס) ינש קלח ן"רהומ יטוקלבו
ינימ הרשעה לש ןינעה יכ עדו .'וכו םש ןיע (ה"ר ןמיסב) ןושארה רפסב ראבמכ .םילהת לטיפק
ףא ינצעי רשא 'ה תא ךרבא הכרב :ולא םיקוספב זמרמ אוה ,ל"נה םגפ דגנכ םהש ,ל"נה הניגנ
הריש הלילבו ריש ;תלכשמ השא 'המו ליכשמ ;האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא ירשא ;'וכו תוליל
ןפ ודוה ;חלמ ילבמ לפת לכאיה הלפת ;הלילב יתניגנ הרכזא ןוגנ ;תחשת לא חצנמל חוצנ ;ימע
בטיה ןבהו) ללהתת איה 'ה תארי השא היוללה ;הלילב תורימז ןתונ רומזמ ;ךדוה םירחאל ןתת
,ה"ק ,'צ ,ז"ע ,ט"נ ,ב"מ ,א"מ ,ב"ל ,ז"ט :םילהת לטיפק הרשעה םה ולא יכ עדו .(ולא םיזמר
דחפל ךירצ ןיא םויה ותואב םרמאל הכוזש ימו .ל"נה ןינעל דאמ דאמ לודג ןוקת םהו .נ"ק ,ז"לק
.הז ידי-לע ןקתתנ יאדוב יכ םולשו סח הרקמה לש ארונה םגפמ דוע
אל םא ולפאו ,רוהט יתלב םדאה היהיש םויה ותואב לבטל דאמ רהזל ךירצש רמא תחא םעפ םג
לבטל דאמ רהזל ןיכירצ יכ ,ברע תונפל ולפא םויה ותואב לבטי םינפ-לכ-לע ,רקבב לבטל לכוי
םויה ותואב
ירבח ינפלו בלסרב הפד ברה ינפל םילהת לטיפק הרשעה הלג ,בורמענב יתיבב ינא יתייהש תעב
וניה) עודיה הז ןינעב תויה :םהל רמא ךכו ,הז לע תודעל םתוא דחיו ,בורמענמ ילתפנ יבר
ולאש ועדתו ,תודעל םכתא חקול ינא ,םלועה יקלח השלש יאדוב םידכלנ (םולשו סח הליל-הרקמ
ימ שיו .דאמ דאמ ליעומו רומג ןוקת םהו ,ירק ןוקתל דאמ דאמ םיליעומ םילהת לטיפק הרשעה
לכו ,יוארכ בכוש וניאש ידי-לע וא תופיעו תושלח ידי-לע וא היתשו הליכא יובר ידי-לע ול הרקיש
,הרקמהמ לוצנו הלעמלמ ותוא םירמושש שי םג .(הנשב ןיתשמש קונית ומכ אוהו) םולכ וניא הז
ךכ-רחאו ,לפונ אוה ולאכ םולחב הנשב םדאהל המדנ םימעפל םג .לוצנו ותוא רמוש לזמה וא
תמחמ םולשו סח ול הרקיש ימ קר .הזמ ותוא ןיליצמש םימשה ןמהז םג ,ותנשמ ררועתמ
םויה ותואב רמאיש ימ לבא .(ת)םירפסב ראבמכ םולשו סח תופלק שממ םיארבנ הזמ ,םירוהרה
ןינע לע דמעל וצרש םילודג םיקידצ המכו .דאמ דאמ הזב ןקתי יאדוב םילהת לטיפק הרשעה ולא
תצק עדיל וליחתה םתצקו ,הז ןינע והמ ללכ ועדי אל םתצקו ,רומג ןוקת הזל אצמל ועגיתנו ,הז
דמעל יתיכזש ךרבתי םשה רזע ילו ,ורמג אלו הזב םקסע עצמאב םמלועל וקלתסנו הז ןוקת ןינעב
,ירמגל שדח רבד אוה ל"נה םילהת לטיפק הרשעה תרימא ידי-לע הז ןוקת ןינעו .תומלשב הזלע
ךכ-רחאו הוקמל ךליל לכויש ימו .(הטמל ןיע) דאמ דאמ ארונו אלפנ ןוקת אוה יכ !אלפנ שודח
,ךרדב וא הלוח אוהש ןוגכ ,לבטל רשפא יאש סונא אוה םא ולפא ךא .בוט-המ יאדוב ,םרמאי
יאדוב יוארכ הנוכב םרמאי םאו .דאמ ארונו לודג ןוקת םה יכ ,ול ירשא םרמאי םא ןכ-יפ-לע-ףא
אמתסמ ,םלועה תאירב םוימ תאז עדונ אל יכ ,רמאו .דאמ לגסמ המצעב הרימאה םג ךא ,בוט המ
,רשפא יא תוימשגב .תוינחורב אלו תוימשגב אל תאז רשפא יא ךא ,ירמגל תאז לטבל הצור יתייה
ולפא יכ ,רשפא יאש רבד הזו ,תודימתב םדאה-ינב תויללכ לש עבטה תונשלו לטבל ךירצ היה יכ
ףוס-םי תעירק ןוגכ ,יטרפ רבדבו העש יפל קר היה עבטה ולטבש ,אצויכו םולשה וילע ונבר השמ
דחא לכ יכ ,םדא-ינב תויללכ לש עבטה לטבל לבא ,העש יפל קר היהש ,אצויכו ןדריה תעיקב וא
,רשפא יאש רבד הז ,דימת עבטה תונשלו לטבל ךירצ םגו ולצא עבטה תונשלו לטבל חרכהב דחאו
.דאמ ליעומו רקיו אלפנ רבד םה לטיפק הרשעה ךא .'וכו רשפא יא תוינחורב םגו
רמאיו ורבק לע אוביש ימ ,ותוקלתסה רחא ,יזא ,וימי ואלמי יכ םגש ,רמאו תודעל םתוא דחי םג
ויתונווע ומצעו ולדג םא ולפא ורובע הקדצל הטורפ ןתיו ל"נה םילהת לטיפק הרשעה ולא םש
לכב קזח ינאו .ונקתלו ועישוהל בחרלו ךראל לדתשאו ץמאתא יזא ,םולשו סח דאמ דאמ ויאטחו
ןה ולאו ,דאמ דאמ םיליעומ םילהת לטיפק הרשעה ולאש ,רתויב קזח ינא הזב ךא ,ילש םירבדה
יכ ,יללכה ןוקת אוהש רמאו .םילהתב םיבותכ םהש רדסכ םרמאיו .'וכו םילהת לטיפק הרשעה
הרשעה לש ל"נה ןינעש זא רמא םג .יללכה ןוקת אוה ל"נה ןוקת לבא ,דחימ ןוקת הל שי הרבע לכ
,םילהת לטיפק הרשע רמול לק רבד אוהש יפ-לע-ףא רמאו ,לכה ינפב ולגיו ורמאי םילהת לטיפק
.םיקל דאמ דבכ היהי הז םג ןכ-יפ-לע-ףא
ונורכז ונבר םשב םרמאתו ,םלוע תומימ ארבנ םוש הזמ עדי אלו ירמגל שדח ןוקת .הזה ןוקתהו
,ונל דמעי ותוכזו .הזל םיעגעגתמ םיקידצה לכ רשא ,רבקב תובבוד ויהי ויתותפשש ידכב ,הכרבל
.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונעישויו וננקתי וניתורצו ונימגפ לכמו
יתלב הרקמ םהל הרקישכש ,וישנאל ריהזהש ,"תוישעמ ירופס"ה רחאש תוחישהב םג ראבמו
.השענש המ השענ םולשו סח הרקמה ידי-לע יכ .לבטל הוקמל דימו ףכת וכליש ,םולשו סח רוהט
לבטיו םדאה ומצע םידקיש ,םולשו סח רבד הזיא הזמ תושעהל ליחתמש םדקש דאמ בוט ןכ-לע
.ומצע רהטיו
דאמ קיזמ הז ןינעב הרוחש-הרמהו תוגאדהו דחפה יכ ,ללכ הזמ םדאה דחפתי לבל דאמ ריהזהו
רמול ,תאז םיקל הכזיש ימש רמא זא ל"נה םילהת לטיפק הרשעה ולא הלגש רחא טרפב ,דאמ
בושו ,ואטח ןקתי יאדוב יזא ,םולשו סח ול הרקיש םויה ותואב ל"נה םילהת לטיפק הרשעה ולא
םה יזא ,רוהרה הזיא םהל עיגמשכש ,םיאריהו םידיסחה ולאמ ץצולתמ היה םג .ללכ גאדי לא
אלש דחפ תמחמ ,רתהב םיליגר םה הז תמחמו ,םולשו סח הרקמ ידיל ואובי אלש םידחפתמ
ילבל ךירצ םדאהש היה ותנוכ רקעו ,הזמ ץצולתמ היה ,הכרבל ונורכז ,אוהו .הרקמ ידיל ואובי
ליח רובגכ היהי קר ,הז ןינעב ללכ תובשחמ בשחל ילבלו ,ולאכ םירבדמ ללכ אריתהלו דחפתהל
אוהש המ ,ומע השעי ויניעב בוטה 'הו ,ללכ דחפתי לאו ,ירמגל הזמ ותעד חיסיו ותואת דגנכ דמעל
.ץפח ךרבתי
רבדה ראב אלו ,'וכו עבש-תבב םולשה וילע ךלמה דוד לש םגפ תניחב היה הזש ,וירבדב זמרו
ףא ,םלועבש רבד םושמ ללכ ותעדב לפי לאו ,דימת החמשב קזחתהל ןיכירצ דאמ דאמו ,בטיה
ןירוקש) ללכ תובשחמ בשחי אלו ,ללכ דחפתי אלו ,ותעדב קזח היהי םאו ,המ וילע רבעי םא
רשפא יא ולאכ םירבדו ,םולשב לכה לע רבעל ףוסל הכזי ,החמשב ומתב ךליו (ןיטכארט רעביא
.ורושאל ןיבי םורעו ,בתכב ראבל
,ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיבש ,רמאו ,הוקמ תליבטב ליגר תויהל דאמ ריהזה הז אלב םג
תליבטב רתויב ליגר תויהל ןיכירצ ,םייח -חרא ךורע-ןחלשב םיאבומה ,אצויכו ןסינד ימויב ןוגכ
.ןוצר יהי ןכ ןמא ,םימתבו תמאב וירבד לכ םיקל הכזנ ןכ .הוקמ