The virtual pilgrimage to The grave of Rabbi Yisroel Ber Odesser
Write us !

(םנינמל 1888) ו"מרת'ה תנשב הירבטב דלונ לארשי יבר
םיסחימ וירוה .ןילרק ידיסח לש תלדלדמ החפשמ ברקב
.לארשי ץראב ררוגתהל התלעש הנושארה תידיסחה הלהקל
ןמלז לאיטוקי יבר לש ןושארה דכנה אוה לארשי יבר
ברה לש םיבושח יכה םידימלתה ןיב היהש,ל"קוצז בייל
לש קהבמה ודימלת ,ל"קוצז רקסילק םהרבא יבר ןואגה
.ל"קוצז בוט םש לעבה

בלסרבמ ןמחנ יברל רעסעדוא לארשי יבר תוברקתה רופס
:ומצע לע רפסש יפכ

םשהל ברקתהל תעגעגתמ שפנב ךרבתי םשה יננח ירוענמ
ידיסח ויה הירבטב יתובא תובאו ינקזו יבא .ךרבתי
דאמ רושק יתייה ,םימש ארי יתויהמ ינא םגו ןילרק
תושק תומחלמ יל ויהש רחאמ לבא .ןילרק תודיסחב
טרפבו םשה תדובעל םיסנכנה לכ ךרדכו ,'התדובע ינינעב
םהילע רבועש ,ךרבתי םשה תדובעב רתויב םיקדקדמה
קוקז יתייהו – 'וכו תודיריו תוילעו תועינמו תומחלמ
רבגתהל ידכ ,תוצמאתהו תוקזחתהלו ,תוצעל ,םילכל
.רציה תומחלמב

ילודג ינפב ימצע הזבמ יתייהש דע ,ישפנל האופר יתשפח
ץבור יתייה דימת .םילבקמה ילעבו רודה ינקז ,תודיסחה
םשה תא יתארי יכ ,ישפנ יעגנ לע ןנולתמ יתייהו ,םלצא
,ירצוימ יל יוא ירצימ יל יוא תניחבב יתייהו ךרבתי
לכ תא םהל רפסמ יתייה ינא .שפנ קופס יל היה אלו
םנמא םימעפ .ינאפרל תואופרה ויה אל םהלו ,ישפנ יעגנ
.יתאצמ אל שממ האופר לבא ,ררועתמ יתייה

רכש חפקמ אוה ךורב שודקה ןיאש יניע ומב יתיאר ןאכמו
לכ תא יתילגש וזכ שפנ תוריסמ יל התיה יכ ,הירב לכ
עבונ לחנ ,ונברל ברקתהל יתיכז ,הז רכשבו ,יבל יעגנ
.המכח רוקמ

יתאצמש הז ידי לע התיה יתוברקתהל הנושארה הבסה
.ףוס ילבו הלחתה ילב ,רפס הפשאה יחפ ןיב הבישיב
רפסה תא יתחקל ,ןויזבב שדק רפס קיזחהל רוסאש ינפמו
,וב יתלכתסהו רפסה תא יתחקל .הזינגב ומישל ידכ
ןואמצ תא ררקל ידכ םירפסל דאמ יתעגעגתהש תויהבו
"שפנה תוכפתשה" אוה ומשש יתאצמו וב יתארק ,טעמ ישפנ
יתאצמשכ ךא ,םירפסב ארוק יתייה דימת .אוה ןכ ומשכ
ולא םילע ךרבתי םשה יל ןמז ילוא יתבשח ,הזה רפסה תא
יתאבחה אלא םתוא יתזנג אל בושו ,ישפנל האופר ויהיש
םה תמאבו .הלילו םוי םהב הגוה יתייהו ,ילצא םתוא
.ישפנל הלודג האופר ויה

,סנה לעב ריאמ יבר תבישיב יתדמל ילש הוצמ רבה ירחא
תא אלמ הזה רפסהו ,םירהה ןיב ריעל ץוח תדמוע התיהש
הלפת ידי לעש רמוא ל"ז ונבר ןכש ,תובהלתה יבל
,תוינחורו תוימשגב בוט לכל אובל רשפא ,תודדובתהו
רפסבו .אקיד הז ידי לע ךרבתי םשהל תוברקתה רקעשו
,רבדמב התיה הבישיהש תויהו .ךכ לע םידומל ויה הזה
."שפנה תוכפתשה" רפסה םע אצוי יתייה

יתעמש אל ןידע יכ ,רפסה תא רבח ימ יתעדי אלש תויהו
לע יתעמש רבכש יפ לע ףא ,םולכ אלו בלסרב תודיסחמ
תא ליצהל יתיצרש תמחמ לבא .תודיסחבש תונוש תוטיש
הלפתב קסוע יתייה ,רפסה ירבד תא םיקל יתיצרו ישפנ
הזש יתיארו ,הרוהטה תמאב וב יתננובתהו ,תודדובתהו
ילע לעפ ,תמאו תוטישפ לש הזה חכה קרו .יתוא ליצמ
םדאש ,לכהמ לודג סנ הז ירהש .תואלפנו םיסנמ רתוי
.אלפנו לודג רבד הז ירה ,ותריחב הטי

דימת ילצא היה ,הזה רפסה ןמ יל היהש יתוקקותשה ברמ
וב דמולו ,וחתופו רזוחו ומיסמ יתייהו ,שדח רבד ומכ
,שדח רוא שממ יל הלגתנו ,ער לכמ ינליצה אוהו .דימת
.ץראמ םימש קחרכ ,לודג יונש יתינתשנש ימצעב יתשגרהו
ירה ,הזה רפסה רבחמ אוה ימ יתעדי אלש יפ לע ףאו
.תואלפנו תובוט ויה ילע ולש תולעפה

,ידיב רפסה תא הארשכו ,דחא דיסח ילצא סנכנ דחא םוי
ירפסמ הז אלה 'וכו ןיעמ התא הזכ רפסב םאה :יל רמא
ינא ,וב ןיעת לא וב ךנוצר ןיא םא ,ול יתרמא !?בלסרב
.(בלסרב תודיסח שי יכ הנושארל יתעמש זא) ,וב ןיעא
תא ידימ איצוה אוה לבא .קזח רפסה תא ידיב יתקזחהו
יתייה הפ לעב רפסה תא יתעדי רבכש ינא .חכב רפסה
"בלסרב" םשה יתעמשש רחאל לבא ,תודדובתהב ךישממ
יל ןימזישו ,וילא ינברקל ךרבתי םשה תאמ םימחר יתשקב
שי םא ,יבלב יתרמא .בלסרבמ ןמחנ יבר ירפס תא
ילש תולפתהו .לודג ןינע הזש ןמיס ,תאזכ תודגנתה
.ולעפ

יברל ברקתהל תוקקותשההו םיעוגעגהו םיפוסכה ללגב
הכז ,17 ןב זא לארשי יבר) ,ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ
שיא ,ךרד הרומ וילא חלשו וילע םחר אוה ךורב שודקהש
אוה ,בלסרב תודיסחל יתמא ןפאב וברקל לגסמ היהש
דימת ,ל"קוצז רנודרק לארשי יבר ארונהו רתסנה קידצה
.ללכה ןמ תאצוי הרוצב ,ךרבתי ארובה תדובעב קובד היה
וליפא היה ולאו .בלסרב ידיסחמ היה ל"ז לארשי יבר
.אלפנ שודיח ןכ םג היה ,בלסרבמ ןמחנ יבר ימיב

ל"קוצז רנודרק לארשי יבר :ויתודוא בושח רבד דועו
התלחת רשא ,דימלתו בר ,םיקידצ לש תלשלשב ןורחאה אוה
לארשי יבר ןכא !ומצע ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ יבר תאמ
,ל"קוצז רבלסרב השמ יבר לש דימלת היה ל"קוצז רנודרק
יבר לש דימלת ,ל"קוצז בורימנמ ןתנ יבר לש דימלת
(!ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ

םיק היה אל וליבשב .ולצא יתיארש המ לכ תא ראתל ןיא
.םינב אלו השא אל החפשמ אל ,הזה םלועה לכ ללכ
היהשכ .ידועמ יתיאר אל ,תאזכ הלפתו תאזכ הדובעו
שודח היה אוה .םולכ אלכ ויניעב לכה היה ,הלפתב דמוע
ודגנתהש םישנא ויה אירבט ידיסחש יפלע ףאו ,לודג
וישעמ לכב יכ ,דאמ וכירעה ותוא לבא ,בלסרב תודיסחל
ינפמ ,השדקד ןח יורש היה וינפ לע .םשה שדקמ היה
.םדא ינב לכ םעו 'ה םע ויה ותקדצו ותודיסחו ותשדקש
.האלפנו הארונ תויחו תובהלתהבהתיה םשה תא ותדובעו
,ועמש תא קר עמשש ימ ולפאו ותוא האר םעפש ימ לכ
וינפמ םילטבתמ ויה ,םילודג יכה םידגנתמה ולפאו
.דאמ ותוא וריקוהו

ישש םויב .תפצב ויה ותיב ינבו ,ןורימב בשוי היה אוה
אל יכ ,אבה םלוע תניחב היה ןורימב) ותיבל אב היה
םיאב ויה שדח שאר ברעב קרו ,ןטק ארבנ םוש םש היה
יבר לש שודקה ןויצה לע דימת היהו .(םישנא טעמ םשל
תעד יפל ,תודדובתהו הלפתב דימת קסועויאחוי רב ןועמש
יל חלשיש ךרבתי םשהמ יתשקבש תויהבו .ל"ז ונבר תצע
םדא יל ןמדזי דציכיתבשח ,בלסרב תודיסחל ינברקיש ימ
.הירבטל אביו ,ותדובע םוקמ םשש - ןוריממ אציש הזכ

לבסל ל"ז לארשי יבר ליחתה הפוקת התואבש ערא הנהו
אל רבכש ,ךכ לכ םילודג ויה םיבאכהו ,םיזיטמר יבאכמ
,ךרבתי םשה תא דבעלו ללפתהל תכלל ול רשפאה רדגב היה
תוכיתח םיניכסב רבא לכ םיכתוח ולאכ שיגרה יכ
ךרבתי םשה ןוצר אוה הז ילוא ,ובלב בשחו .תוכיתח
לכ לבא .םיבאכ ךכ לכ לבסי אל םש ילואו ,אירבטל עסיש
בזעל הצר אל ,ךרבתי םשה ןוצר ךכש רורבב עדי אלש ןמז
תאמ שקבלו ןורימב ראשהל שי ,ךפהל :רמאו .ןורימ תא
לבא ,ןמז הברה תוקפס ול ויהו .ול רזעיש ךרבתי םשה
םשה ןוצר ךכש עמשמ :רמא ,ורבגתה ויבאכשכ ףוסבל
טילחהו ,וחמב הראה לבקש דע .הירבטל עסיש ךרבתי
,ובלב רמגש רחאלו .םיקופקפ םוש ילב הירבטל עוסנל
.רקבב םהרבא םכשיו תניחב .השעו רמא

היה ךכו ,ילא ןמדזנש תובסה בבס אוה ךורב שודקהו
,הפק םינחוט ויה םה .םידורמ םיינע ויה ירוה :השעמה
םלועה תמחלמב לבא .לודג םוצמצב םמחל תא םיחיורמו
ונתיבבו .הסנרפ ילב ונראשנו הזה הפקה רמגנ הנושארה
ומש .ותודליב םתיתנש ,ימא חא ןב ,ונבורק םעפ לדג
הרפסשכו .םאל ול התיה ימאו ,לזרב ןימינב םייח היה
הלאש .םחל תופאל הל עיצה ,הסנרפ ילב ונראשנש ול
,יארשאב חמק הל ןתיש ןחוטל רמא ?חמק חקא ןכיהמ ,ימא
.ןושאר םויב היה הז ,םחל תופאל הליחתה ימאו

,ל"נה ןימינבב לארשי יבר שגפ ,הלילב ישמח םויב הנהו
:ול רמאו ,םולש ול ריזחה לארשי יבר .םולש ול ןתנו
חמש ןימינב ?םחל םיגישמ ןכיה יל הארהו ,הוצמ השע
לפטמ היה ונתיב .ימא תיבל דימ וחלשו הנוק ול ןמדזנש
דוע ראשנש 'ה תחגשה יתיאר הזב םגו ,םינטק םידליב
יל התיה ,ותרוצ יתיארו תיבב עיפוהשכ .תיבב םחל רככ
ורמא ךכו ,םירתסנה רודה יקידצ ו"למ דחא אוהש השגרה
אצמא ולצאש יתעדיו ,אוהה רודה ילודגמ הברה וילע
.תומלשב האופר

ו"למ דחא ירהו ,החיש ומע רשקא דציכ ,יבלב יתבשח לבא
תציפקב שדקה ריע םילשוריל ךלילו םלעהל רחמ לוכי
בשוח ינאש דועבו .יבל תא וינפל ךפשא דציכו ,ךרדה
רשפא םאה ינלאשו ףסכה תא ל"ז לארשי יבר יל ןתנ ,הככ
וילא ישפנב הכישמ יתשגרה .ונלצא דעסלו םידיה לטלול
יפ לע ףאו .יתובשחמ ריכמ אוהש יתשגרהו ,טנגמ ומכ
םישרופ ונייהו ,ןטק ונתיב היה הזמ ץוחו ,הליל היהש
וליפא םוקמ היה אלו םידליה לכ ונשי וילעש תלצחמ
,ןאכ לוכאלו וידי לטל הצור אוהש יתעמששכו ,תבשל
ןיא יכ ,םיכסי אל יאדוב אבא ירהו ?דציכ ,יתבשח
?אל המל ,רמאו אבא תא יתלאש .הזל ללכ םיאתמ םוקמה
יתייהו .ול ןתנו ותפ לבתל לצב תצק ראשנ ירה ,הברדא
ידכ םדקמ םוקל םיכירצ ויה רחמל אלה ,רבדה ןכש המת
.םחלה תופאל

לצב ול יתתנ .וידי לטנו ונלצא ראשנ ל"ז לארשי יבר
היהו .התו םחל אלא לכוא יניא :רמא ,ברסו תפה לבתל
ינפמו .התה ול יתנכה ישקב ,םימחפ לע הריכ ונל
לארשי ברל יתרמא ,םינשי םניא תיבה ינב ןידעש יתבשחש
ליצהל ידכ ילא םכתא חלש ךרבתי םשה ?םתעדיה :השיחלב
תואלפנ הזב האר ירהש ,הזמ שגרתה לארשי יבר .ישפנ תא
רמא וידי לטנשכ .וניניב רשקה רצונ זאמו ,ךרבתי םשה
שיא הדומכ וזכ תוקיתמב לבא ,תולוק ילב הכרבה תא
לארשי יברו ,דאמ יתשגרתה .ול השעש הבוטה לע ורבחל
עגרבש ךכ בבסש 'ה עבצא םג האר אוה .יתושגרתהב שיגרה
ףאו .שפנו בל לכב יל רוסמ היה ןכלו ,ילא אב ןושארה
רצונש רשקה לבא ,לארשימ םדא לכ בהוא היהש יפ לע
הבהאה תא רעשל ןיאו ,םוצעו לודג שודיח היה ונניב
.ונניב הררשש הוחאהו

רמא ?ןשיי ןכיה ותוא יתלאשו ,ךרב אוה ,לכאש ירחא
ונאצישכ דימו ,ותוא יתיול .תסנכה תיבב ןשיא ,יל
.ישפנל ינחיני אלו ילע םחריש יתיצר .יכבב יתצרפ
רפסה תא יתאצמ דציכו ,םינינעה לכ תא ול יתרפס
ינברקיש שיא ךרבתי םשה תאמ יתשקבו ,"שפנה תוכפתשה"
.ולבקתנ יתולפתש ינא האור ושכעו ,בלסרב תודיסחל
ולאכ תואלפנ תובס בבס ךרבתי 'הש רחאמ :ול יתרמא
םכמ לבקאו ילע ומחרתש םכמ שקבא ןכל ,ןאכל םתאבש
.ישפנל האופר

יעגנ תא ול יתרפס .רתוי דוע שגרתנ םירבדה תא עמששכ
יתשגרהו ,רבדל אוה ליחתה ךכ רחא .ןיזאה אוהו ישפנ
,תאזכ תושדחתהו ,תאזכ הכורא - רבדש םירובדה ןמ
אוה .הלאכ יתשגרה אל יתדלונש םוימש ,תאזכ האופרו
לודגה ורוא לעו וירפס לעו ןמחנ ונבר לע ימע רבד
.בלה יעגנ תא אפרל יושעש

אל .ןילרק ידיסח לש תסנכה תיבל ונאבש דע ונכלה ךכ
םגו ,תסנכ תיב דועל ונכלה ךכ רחא .חתפמה ןכיה ונעדי
םיללפתמ ויה ובש תסנכ תיב היהו .רוגס היה םש
םהרבא יברו ל"ז קספטיומ לדנמ יבר םילודגה םיקידצה
ףרוחבו םיה דיל דמע הז תסנכ תיב ,'וכו ל"ז רקסילאק
תונחלושהו ,תסנכה תיב ךותל םיסנכנו םיאוג םימה ויה
,םירפסה םשמ ואיצוהש רחאל .םימב םיצח דע םיעוקש ויה
תסנכ תיבל ונסנכנ ונינש .רקפמו חותפ תסנכה תיב ראשנ
.ןחלושה יבג לע ונבשיו ונילעו ,םימה ךותב ,הז

וסיכמ איצוהו ,ןיליפתו תילטה ,וירפס חינה לארשי יבר
רקי היה רבדהש ףא ,דימת ומע ויהש םירורפגו רנ
קלח ן"רהומ יטוקל תא לארשי יבר חתפ ,דאמ דע תואיצמ
ונייהש יפ לע ףאו ."םגהני םמחרמ יכ" 'ז ןמיסב 'ב
התיהש יפ לע ףא ,שיגרה אל אוה ,תוביטרהו םימה ךותב
לכ ונבשי ןכו .םימב יתשגרה ינא אלו ,הלוח די ול
.רקבה דע ,תאזה הרותב ונקסעו הלילה

יתיאר ?ינב ןכיה ,תקעוצו היכוב ימא לוק יתעמש םאתפ
דיב קצבה תא םידבעמ אל םא ירהש ,הלודג הרצ יתמרגש
לכ ,לודג ןברח היה ,תיבל ונרזחשכ ,ןכאו .לקלקתמ אוה
,תיבב תולודג תורצ יל ויהו ויתודג לע הלעו ףצ קצבה
אל יכ םשא יתייה אל ינא .יתכלה המל ילע וקעצו
יקידצמ אוהש קפס םוש היה אל ילו .רבע הלילהש יתשגרה
,דאמ האלפנ התיה יתוא דמלש הרותהו ,םירתסנה ו"לה
.רעשל ןיאו ראתל ןיא

סנכנ םויה ריאהשכו ,תסנכה תיבב םש ראשנ לארשי יבר
ךכ רחא לבא ,הליבחה הדרפתנו ,ללפתהל ידכ תסנכה תיבל
.ותוא יתאצמ םשו ,ןילרק ידיסח לש תסנכ תיבל יתכלה

היכוב ימא לוק תא ועמששכו ,ןטק בושי זא התיה הירבט
רקבבו ,תמ ינאש ובשחו .םלכ ולהבנ ,ינב ןכיה תקעוצו
הנקו הלילב אבש דחא ידוהי לע הרפסו ,ןינעתהל וליחתה
דחי יתוא האצמ רקבבו ,יתרזח אלו ומע יתכלה ינאו םחל
אל ימא .םימ אלמ אוהשכ תסנכה תיבב אוהה ידוהיה םע
רותב ותוא וריכה ריעה ינב לבא ,לארשי יבר תא הריכה
תא "ודמש" הלילה םלכ ורמא ,יתאבשכו ,יבלסרב דיסח
ידיסחמ אוה לארשי יברש יל עדונ זאו ,רעב לארשי
.רתוי ונדרפנ אל זאמו ,בלסרב

הזכ בושח רצוא יל ןמזש ארובה תחגשה הזב יתיאר ינא
הזב הארו ,ודיצמ הלודג תוברקתהה התיה דוחיבו .יתיבב
ןמדזנ הנהו ,ןוריממ דרפהל הצר אל ירהש ,'ה תחגשה
הרצונו .תמאל עגעגתמה ז"י ןב רענ לש שפנ ודיל
."הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ" תניחבב וניניב
אל וניניב דירפהל הסני םלועה לכ וליפא :יתרמא
.וחילצי

,םידגנתמ ויה םלועה לבא ,דחי דימת ונייה ךכו
.הנעלכ רמ סראו תודגנתה ירבד ימע רבדל וליחתהו
והז לבא ,לודג םדא אוה לארשי יבר םנמא :ורמא
ותלדג לכש ועדי אל תאזו) יבלסרב דיסח אוהש ,ונורסח
ותשדקו ותקדצ לכל הכז הנממש ,בלסרב תודיסחמ קר איה
םירובדב ללכ םילעופ םניאש וארשכו .('וכו ותודיסחו
רוהנ יגס היהש יבא .ךכ לע ול ורפסו יבאל וכלה ,הלא
בלסרב ידיסחמ השענ ךנב הנה :םירמוא םתוא עמש
,וז תודיסחל ודגנתה םינברה לכו ,םירהה לע םילגלגתמה
,וליצהל דוע רשפא ושכעו ,ותעדמ תאצל לולע דוע אוהו
ןכלו .ןובושי אל היאב לכ תניחבב היהי ךכ רחא ולאו
.בלסרב תודיסח תא בוזעל ילע עיפשהל ונממ ושקב

,םיתיסמה םידיסח יפמ ,הלאכ םירבד ימאו יבא ועמששכ
ולוקב עמשא יאדוב יכ רובס היה אבא ,לודג רעצ ורעטצנ
הלודג הבהא ןכש ,בלסרב תודיסח תא בזעל יל רמאישכ
לבא ,ינילרק ינא םנמא :יל רמא .וניניב היורש התיה
אל קר ךממ השקבב ,איהש תודיסח לכ רחבל לכות התא
ךורב שודקה יכ יתיארש רחאל ינא לבא .בלסרב תודיסח
אלפ חראב דחא קדנפל ונתוא ןימזהש ולאכ תובס בבס אוה
תאופר לדג יתשגרהו ,לודגה רואה תא רבכ יתיארו ,הזכ
,אבא :ול יתרמא ,הזמ יל היהש רעשל ןיאש שפנהתבוטו
עדת תאז לבא ,יבל לכ תא ךל תולגל לוכי ינא ןיא
דאמ השק רבדה היהו .ללכ ילע עיפשת אל הז ןינעבש
רבד םושב ויפ תא יתירמה אל ייח ימי לכב יכ ,ויניעב
לבא ,רוהנ יגס היהש דוחיבו ,דאמ ויתדבכ יכ ,לק
.ולוקב עמשל לכוא אל ,ול יתרמא הז ןינעב
לבקו ,קדוצ םלועה ןכ םא ,ובלב רמא ,הזכ רבד הארשמ
רבדל הסנ אוה .ארונ רבד הזש האר יכ תודגנתה רתוי
זא יתייה ינאו .ליעוה אלו ערבו בוטב ינלדשלו יתא
ךכ לע המחלמל תאצל חרכמ אוהש רמא אבאו .ךדשמ ןתח
אלו ,השא יל אישי אלו ונב תויהלמ יתוא החדי אוה יכו
אוה ירה הרמא ימא לבא .ותיבמ ינאיצויו ,יל גאדי
יבאל עדוי םא היהי המו .לבסל םיכירצ ונאו וננב
יאדוב ,וזל וז תובורק תפצו הירבט אלה יכ ?הלכה
תבשבו ,ךכ לע החפשמב ביר שוטנ היה ךכו .ךכ לע ועמשי
.תיבה ןמ ינשרגו יבא דמע

.ל"ז לארשי יבר לש ותיב די לעש תסנכה תיבב יתבשיתה
התיה אמא ולאו ,תיבב בשוי היה רוהנ יגס היהש אבא
םינולס יכדרמ יברל םג הכלהו ,הרות ילודגל תכלוה
ולצא דמול יתייה יכ ,וייח ימי לכ שפנ תבהא ינבהאש
תושעל המ ומע ץעוהל וילא הכלה ןכלו ,רהזו תוינשמ
תולובחת ינימ לכ תוסנל שיו ,קדוצ אבאש :הל רמא .ימע
:בלסרב תודיסח לע רמאו .וז תודיסחמ ינקיחרהל ידכ
תאצל רשפא יא בוש ,הל םיספתנ םאש ,הכישמ חכ הב שיש
רמא ,לודג דחפ הילע לפנ ,הז רבד אמא העמששכ .הנממ
ול רפסתו ומצע לארשי יברל ךלתש ותצעש :יכדרמ יבר הל
ןכלו ,םיצוצרו םירובש םישנא הלעבו איהש ,הבל רמ תא
.ותיבמ יתוא שרגיו הבוט םהל השעי

טושפב וינפל החטתשה ,דאמ רמ היה הבלו ותיבל הסנכנשכ
,תמה לע הכובכ ,םירורמת יכב התכבו םילגרו םידי
,רשכ ידוהי התא ירה :הרמא .הבל תרצ לכ תא ול הרפסו
דמלי לאו ותוא קחרה .שממ שפנ חוקפ הז יכ ונילע םחר
אוה ירהו ,הבר תונלבסב הירבדל לארשי יבר ןיזאה .ךמע
יכלמ לכ ואובי וליפאש ,הזכ רשק וניניב שיש הפי עדי
ינא :הל רמא .וניניב דירפהל ולכוי אל ,ברעמו חרזמ
הצע עמשל םכנוצר םא ,יתיבמ ידוהי םוש שרגמ יניא
וחינהו ,ול ועירפת לאו ושפנל והוחינה ,דידי לש הבוט
הזה םסקה הנהש :הבשח ,וירבד אמא העמששכ .ןינעה תא
רעצ ברמו ,ותלעפ תא לעפ רבכ יכדרמ יבר וילע רבדש
.התמשנ החרפ

יבר תיבל ךומסב תסנכה תיבב יתבשי ןמזה ותוא לכ
םג .התמ הקבר :םירמוא להקה לכ יתעמשו ,ל"נכ לארשי
.אושלו םיררועמה םיקשמ ינימ לכב התוא ףשפשל וסנ
יתייהו ?הנב הל ללועש המ םתיאר :םירמוא יתעמש ינאו
לוע יתישע תמאב ילוא ,יבלב בשחל יתלחתהו ץוצרו רובש
רבדה תא תוחדל התע תעל יתלכי ירהו ,ירוה תא יתרעצש
.יבלסרב דיסח תויהל ךכ רחאו

היה ירהש .םייח ינמיס הב תוארל וליחתה םיתעש רבעכ
היה .תררועתמ התיה אל ולא ,ארונ 'ה לולח תויהל לוכי
אל םיפושפשה לכ יכ ,שממ םיתמה תיחת לש השעמ הז
ןיאש םירבא באכב הזמ הצוצר התיה בר ןמזו וליעוה
:בלב יתרמא ,אמא בוש יל שיש יתיארש רחאלו .רעשל
םעפ דוע סנכהל הלולע איה ירהש ,הז לכ לע רתוא ילוא
.הזכ בצמל

,דסח דוע ידמע השעו אוה ךורב שודקה בבס הנהו
ירחא ןכש ,בלסרב תודיסחל יתברקתנש ינפל יתסראתנש
ךותב ,גוז תב אצמל הוקת םוש יל היה אל ,יתוברקתה
ואבשכו .בלסרב תודיסחל ריעב הררשש וזה תודגנתהה
ירחא יכ ,וגאדת לא :רמא ,ילש ןתחמל םירבדה ורפסו
.ךכמ והענמת יאדוב ותשא ןיאושנה

,לולאל עבקנ הנותחה ןמזו ,ףרוחב התיה תוברקתהה הנהו
אריו רשי שיא היהש ןתחמהו ,ךשחו הזכ בער היה זאו
ןיא יכ ,תוביחתהב דמעל לכוי אל יכ ,ונל בתכ ,םימש
הצר לארשי יבר לבא .הינודנל אלו השבלהל אל ,ףסכ ול
אלו ןמחנ יבר לש ורוא תא לבקל לכואש ידכ םדא היהאש
היהו ,תודדובתה הברה ךכ לע ול התיהו .אפוג גלפ היהא
ירוהל ףסכ רסמו ,ירובע לדתשמו םוקמל םוקממ עסונ
,תפצל עסנ אוה .ןמזב הפחל יתוא וסינכיו ינושיבליש
הפחהש םיצור םהש ירוה םשב ןתחמל בתכמ יתבתכ ינאו
.הינודנה לע רתומ ידצמ ינאו ,עבקנש דעומב םיקתת
.הנתחה המיקתנ ךרבתי םשה תרזעב םנמאו

אלו ,חספל ךומס דע ףרחה לכ הירבטב בשי לארשי יבר
יכ ,םידלי השמחו תיב ול היהש יפ לע ףא ,התיבה עסנ
דרפיהל יתיצר אל ינא ףאו .ונתוברקתהב 'ה תחגשה האר
המ ,יבלב יתרמא ,הנתחל עסנל ךירצ יתייה לולאב .ונממ
תורשפא יל היהת אל ,בוש עסא םא ירהש ,ושכע היהי
רשקב ןינע דוע רפסל ילע ןאכו .לארשי יבר םע שגפהל
דרפתת אמש יתששח ,ולאכ תועינמ יתיארש רחאל ,וניניבש
תעיקת השענש לארשי יבר תא יתשקב ,הליבחה םולשו סח
הזמ דרפנ אלו ימענו תור ורשקתנש ךרדכ ,וניניב ףכ
שגפהלו תחא ריעב דימת תויהל ונא םיכירצו ,ןפא םושב
.'ה תדובעו דומלו תוחישל

ורבק דיל ונישע ףכ תעיקתה .דוסב וניניב רמשנ רבדה
תוררועתהבו תויכבב ונללפתה זא יכ ,אביקע 'ר לש
םויה ותואב .ףכ תעיקתל ןמזה ושכע :יתרמא .הלודג
לטבתי ףוס ףוס הנהש הרובס התיה אמאו תפצל ונעסנש
יבר תא התאר ךרדה עצמאב הנהו ,לארשי יבר םע רשקה
.תפצל םה ףא םיעסונ םהשכ ותיב ינבו לארשי

דצמו החפשמהו ינתוח דצמ השדח המחלמ הליחתה תפצבו
יחחרפש תאזכ תולפשל יתעגהו ,םיטחושהו ריעה ידבכנ
םיארוק ויהו ,תופלקו םינבא ילע םיקרוז ויה ריעה
הארשמ .יתעדמ יתאציש טעמכ ינאו ,יאנג תולמ ירחא
ע"בלנ ל"ז לדנימ רתסא - יתשא לע ץחל ליעפה ךכ ינתוח
איה לבא .ינממ שרגתתש - ןדע התמשנ ה"כשת זומת ה"כב
לודג דסח הזב יתיאר ינאו .היהי ךכו יקלח הז :הרמא
.ךרבתי םשה תאמ

לע הנהו ,עירפמ ןיאב תויחל לכונש םוקמ אצמל ונצלאנ
רכש ל"ז לארשי יבר .ןטק רדח היה לארשי יבר תיב די
לכל גאודהו םאהו באה ונליבשב היה אוהו ונליבשב רדחה
ונליבשב לבא ,םחל ירורפ לכוא היה ומצע אוה .ונרוסחמ
.רחבמה ןמ ונל היהיש גאד

אלש םייתמא םייח תונש ויה ףכ תעיקתה לש ולאה םינשה
אוהש יל רמול לארשי יבר ליחתהש דע ,ןידה אמלעמ
האור אוהו .םלועה הזמ רטפהל בורק ונמזש שיגרמ
ןיאש הנומאה לש לודג ךשח םלועל דריל דיתעש ויניעב
לודגה רעצה לעו ,ובל ביאדמה הז באכ לע רבדו ,רעשל
.שיגרמ אוהש

ךרבתי םשה השעי דציכ ,הז םע םילשהל יתלכי אל ינאו
אוהש יתיאר לבא ?ונלש הדובעה לש המוצעב הזכ רבד
הנהש בשוח היה ,בוט אל שיגרמ היהש םעפ לכבו ,קדוצ
םינשה שמח ןתוא ךותבו .םלועה ןמ דרפנ אוהו וצק בורק
היהו ,תונויסנ הברה ךכ לכ ונילע ורבע ,ףכ תעיקתה לש
םצע לבא ,ונממ הברה דמלל יתיכז אלו ,המחלמו בער זא
הנומאה תא יתיאר .םוצעו לודג דומל היה ומע יתויה
,ייח ימי לכל יד יל שי ןהמש ,תורקיה תודמהו ןוחטבהו
דימת ינא הזמו ,יתוא קיזחהל תויח יתמשנ תאצומ הזמו
.ל"ז ןמחנ יבר ,ונבר לע רתויו רתוי עדוי

ערילוח לש הפגמ זא התיה ,הירבטל וסנכנ םילגנאהשכ
,הפגמב ורטפנ לארשי יבר לש וידלי ברו (ונרמשי 'ה)
לארשי יבר .םינש ב"י ןבכ היהש ןורחאה ןבה ול ראשנו
רמאו ,אוה ףא רטפנ ףוסב .ןוחטבבו זעב תונערופה לבק
.היה ךכו ,הפגמה רצעתו הפגמה תא ותא חקול אוהש
םילשוריל עסונ יתייה ןמז ירחא .הברעב רערעכ יתראשנו
,םש ויהש בלסרב ינקזמ תודיסחה תרות תא לבקל ידכ
.דאמ םירקי םישנא ויהש

יברל ברקמ יתייהש םימיה לע דוע רפסל ינא הצורו
הרותב גלפמ דחא םכח דימלת רג היה הירבטב .ל"ז לארשי
היהש ,ל"ז םייח ץפחה לש וידימלתמ ,דאמ םימש תאריו
בר רפס אוהש ףא .ורמוגו המכח תישארה שדח לכב דמול
ומצע תא רגוס היה אוה .תוכאה בר אוהש דבלמ ,תומכ
.המכח תישארב דמול היהש ךותב יראכ םהונו רדחה ךותב
ינאש רחאמו .המכח תישאר לע םויס השוע היה שדח לכו
,ל"ז לארשי יברל תוברקתהה ינפל ישפנל רוזמ יתשפח
.וניניב תודידי הרשקנ

יבצ יבר היה ומש .ומע דמולו וילא ךלוה יתייהו
בלסרב תודיסחל תודגנתהה תא הארשכ ךכ רחאו .לטנזור
ליחתהו קשחה וב םג ררועתה ,ילבסו יתמחלמ לדג תאו
יברל ברקתהל םיעוגעג ול ויהו ,בלסרב תודיסחל ברקתהל
ותיבל סנכנ יתייה ,ומע דדימ יתייהש ינאו .ל"ז לארשי
לע ךל הלגא ,תודיסח םעט םעטל ךנוצר םא :ול יתרמאו
.ל"ז לארשי יבר תא דאמ יתחבשו .ותמגוד ןיאש הזכ רוא

,םידיסח לצא תבש ליל לכב ךליל היה וכרד ,הז ךרבאו
יברל ךלוה יתייה ינא ,םידיסח ירופס םיעמוש ויה םש
ל"ז לארשי יברל ךלוה אוהו ,איסהרפב ל"ז לארשי
םידיסחה וליחתה ,עיפוה אלו תותבש המכ ורבעשכ .אענצב
.םשל ךלוה והואצמו וירחא בקעל וליחתה .וילע לאשל
יבר םע ורשקתי םירוענה ינב לכ ןפ םיששוח וליחתה זאו
.םשמ וקתנל ידכ תוחוכה לכ וליעפה זאו .ל"ז לארשי
יברל דוע סנכהל לוכי היה אלו ,וידעצ תא םירמוש ויהו
.ל"ז לארשי

םילשוריל ךליל טילחהו ,שדק שאכ וב רעב ובל לבא
רבדה תא יל הלג אוה .בלסרב ידיסח לא םש ףרטצהל
לגרב ךלהו .חכ רובג לבא ,דורמ ינע היה אוה .אענצב
לטנזור יבצ יבר לש ונתוח .העיסנל ףסכ רסחמ םילשוריל
חינהש ,ונתח לע ןנולתהו רתכמל ךלה ,תאז עמששכ ל"ז
יאדובש רעב לארשי תא רסאל שי :רמא .עסנו וינבו ותשא
חרזא היה ל"ז לארשי יבר .ךלה ןכיהל ,אוה עדוי
אוה םא ירטסוא חרזא רסאל רוסאש קח היהו ,ירטסוא
ינא לבא .ותוא תחקל רשפא בוחרה ןמ קרו ,ותיבב
.יתוא ורסאו יתוא וחקל ,יקרוט חרזא יתייהש

וליחתהו ל"ז לארשי יבר תיבל םלכ וכלה ןכ ירחאו
היה אוהו .ןברח ושעו תונולח ורבשו םינבא םש תודיל
םלכו .רבד הרק אל ולאכ םיעיקר עקוב לוקב ללפתמ
בשח רטוש םע אבש רתכמהו .הבושת רוהרה ולבק ,ועמשש
רסאיו ץוחל ותוא ארקי זא ,ותלפת רומגיש דע ןיתמיש
תיבמ ואצי ,םתלפת תא ורמגשכ םיללפתמה לכ .ותוא
םש היה .רבדה רשפל ולאשו ,המוהמה לכ תא וארו תסנכה
,םישדחה ןמ רבכ ובשחנש םיתב ילעב ינש דועו דחא חקור
דאמ ושגרתנ ,ל"ז לארשי יבר תלפת תא ועמששמ לבא
םע ורבדו וסנכנ ןכמ רחאל .ונממ הפריש רתכמל ורמאו
.םהיניב תודידי הרשקנ זאמו ,ל"ז לארשי יבר

םירטושו יתוא ורשק ,ןיצקה סנכנ .הסיפתב יתראשנ ינא
?לטנזור יבצ יבר אצמנ ןכיה ,יתוא ולאשו ידי לע ודמע
יבר תא ואצמו וכלה .םילשוריל ךלה אוהש םהל יתרמא
הסיפתב םיאצמנ ינאו לארשי יברש ורמא .הלופע דיל יבצ
ינוררחש זאו ,ומע ורזח תבש יאצומב .אובל חרכמה תאו
.הסיפתה ןמ

םשארבו םינברה ילודג דמעמבו ,הפסא הארקנ ןושאר םויב
יבצ יבר ביחתמ ויפלש ,בתכ םתחנ ל"ז שרעילק השמ יבר
יברו ,ילשו ל"ז לארשי יבר לש תומא 'ד ךותב דמעל אלש
הבישיל אב ,השעמה ירחא .הז לע ףכ תעיקת ןתנ ל"ז יבצ
.יאשחב םירבדה יל רפסו ,רפסל המ ול שיש ,יל רמאו
.שפנ תוריסמ יבצ יברל התיה אלש דאמ יתרעטצנ ינאו
.ל"ז לארשי יברל םירבדה יתרפסו ריעל יתסנכנ

םידחא םימי ורבע אל .ובלמ החנא איצוה תאז עמששכ
םיאפורהו ,הארה לע הלודג השלחל סנכנ יבצ יברש ורפסו
רבקל וכלה ןבר תיב לש תוקוניתה לכו ,ןכסמ אוהש ורמא
ל"ז לארשי יברו ינא םגו .ותאופרל ללפתהל ם"במרה
תאז יתרפס ,םש התיה יבצ יבר לש ותשא םגו .םש ונייה
,םהל רמאו יבצ יבר תיבל ץור :יל רמא ,לארשי יברל
יתצר ,חילש יתוא השעש תויהבו .בתכה תא דימ וערקיש
םגו החפשמה ינב לכ תא יתאצמ םשו ,ותוחילש םיקל דימ
,םידיסח םתואמ היהש ומש תהק יברו ,דחא גלפמ ןקז
עמש :יבצ יבר ןתוחל רמא ,ןכ רמא לארשי יברש עמששכו
םינפ םושב הצר אל ונתוח לבא ,בתכה תא ערקו ולוקב
.ןפאו

םש היה יבצ יבר םגו ,קושב יתייהש יתמלח הליל ותואב
,ךתוא וקלסי אלה ,השוע התא המ :ול יתרמא .ימע רבדו
אל רבד םושו ,ףכ תעיקתה לע רבעל יתטלחה :יל רמא
רטפנ םירמואש יתעמשו יתררועתנ םאתפו .וניניב דירפי
.זא יבצ יבר רטפנו ,יבצ יבר

תוארל ינכזיש :ךרבתי ארובה תאמ םימחר שקבמ ינאו
לודגה רואה ןמ והשמ גישהלו ברקתהל הכזאו ,'ה רואב
ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיבל הכזנו ,םלועב חרוזש
(א"נק ןמיס ,קידצ תוא) תודמה רפסב אבומכו .ןמא
(ב"נק ןמיסבו) ."םיקידצה תברקב יולת חישמה תאיב"
."םיקידצה תברקב היולת שפנה תומלש רקע"

.ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורברבש (1922) ב"פרת ה תנשב ושכע
תועטב זומתב ז"י םוצ לארשי יבר
:השעמה היה ךכו

השלח יתשגרה ,זומתב רשע העבש םוצ םויב ,ב"פרת תנשב
שלח התא ירה :רמאו רקבב ילע רבגתה רבד לעבה .הלודג
!לוכאל ךירצ התא !דאמ

.רקבה ותוא דע הליל תוצחמ יתלכא אלו יתיתש אל ינאו
,םיקיזמ םירבד םילכואש ומכ - ששח תמחמ יתלכא לבא
תכרב יתכרב הליכאה ירחא .םילגר אלבו םידי אלב לבא
.הוקמל יתכלהו ןוזמה

ירחא יתייה בצמ הזיאבו הלפתה התיה ךיא ןיבהל רשפא
היהש רנודרק לארשי יבר םע יתייהשכ ירהש ,הזכ רבד
רשע העבש םויב דוחיבו ,ךורע ןחלש לש תינעת לכב רהזנ
םויהו - םיתינעת עבראמ רומח תינעת אוהש ,זומתב
יתיצר אל !?הלפתה ינפל לוכאל ,הזכ ןפאב יתלשכנ
אלו רבדל יתלכי אלש ,הזכ תובצעל יתלפנו ,תויחל
תסנכה תיבב יתבכשו הבישיל יתכלה .םישנא םע תוארתהל
סנכנש ימ לכ .יתלכא אלו יתרבד אל .תמ ומכ ,הבישיבש
לארשי יבר תא וארשכ ,הבישיה ינב ןכו ,תסנכה תיבל
םיליגר םה יכ ,דיחפמ היה הז ,וזכ תובצעב בכוש ,רעב
ךיא ,ךכ לע םיהמת ויהו דקרמו חמש דימת ינאש יב
ול ןיאו הסנרפ ול ןיא ?חמש אוה ןינמ ?חמש רעב לארשי
!?םידליה ליבשב םחל

יבר הז !היהש רעב לארשי אל הז ?רעב לארשי :ורמא םה
,םיבלסרבה לכ לש םפוס הככו ,ותעדמ אציש רעב לארשי
תוצחב םיכלוה םה ירהש ,םתעדמ םיאצוי םה ףוס לכ ףוסש
,בלכ הזיאמ םידחפנ םימעפלו ,תורעיל תודשל הליל
םישענ ףוס לכ ףוס ןכלו ,יוג הזיאמ,היח הזיאמ
.םיעגשמ

יל םרג ,הככ ורמא םהש הזו ,הארונ תובצעב יתייה ינאו
םהש ,הז לכל םרוגה ינאש ,יתשגרה ינא יכ ,הרתי תובצע
.םירבדמ

אלו ,דאמ יל השק היהו ,לודג רעצ יל היה ,םינפ לכ לע
לולחל םרוג ינאש יתיאר תובצעה לדגמ .תויחל יתיצר
תודדובתה יל התיה זא .בלסרב תודיסחל ןויזבו ,'ה
.ילש בצמה האר !םלוע לש ונובר :ךרבתי םשל יתללפתהו
.הבושת הצור ינא לבא ,יתישעש המ יתישע ,יתלכא ,תמא
יכ ,וזה תובצעהמ ,הזה בצמהמ יתוא איצותו יתוא אפרת
ךכו .בלסרב תודיסחב העיגפו ,םשה לולח םרוג ינא
לש ונובר :יתרמאו תסנכה תיבב ךרבתי םשה ינפל יתיכב
.תובצעהמ תאצל לכואש ,יתוא אפר !םלוע

שארב סנכנ והשימ ולאכ - הפיקת הבשחמ יל הסנכנ זאו
- "!ךלש רדחל סנכה" הבשחמה יל הרמאו - ילש חמב ,ילש
תסנכה תיב דיל היה ילש רדחהו תסנכה תיבב יתייה ינא
ךדי ןתתו ,םירפסה ןורא תא חתפתו ,ךלש רדחהל סנכה" -
אצמת המשו ,ותוא חתפתו ותוא איצותו רפס הזיא לע
."ךשפנל האופר

הבשחמ :יבלב יתרמא ,יתללפתהו האופר יתיצר ירה ינא
הארנו השעא ינא :יתרמא זא - ?יניצר רבד הז םאה ,ילש
תסנכה תיבמ יתסנכנ .יתישע ךכ ןכאו ,הזמ היהיש המ
תא יתתנו ,יל ורמאש ומכ ןוראה תא יתחתפו ,ילש רדחל
היהו .ותוא יתחתפו ותוא יתאצוהו רפס הזיא לע ידי
!הזה קתפה :המש
הז המל יתעדי אלו רינ תכיתח קר הלחתהב יתיאר ינא
ינא הפיא עדיל ליבשב ןמיס הזש ןכתי ,רפסב אצמנ
.רינ תכיתח - הזל בל יתמש אל .דמול
יתלחתה .תובותכ תורוש שיש יתיאר ךכ רחא ,םינפ לכ לע
יתינהנ 'וכו רקיה ידימלת" :בותכש המ יתיארו ארקל
,תובצעה לע זמרמ הזש ימצעל יתבשחו "וכו ךתדובעמ דאמ
תינעת יתישע אלש הרבעה לע יל שיש ,בל ןורבשה
ןמיסו 'וכו ךתדובעמ דאמ יתינהנ" :זומתב רשעהעבשב
ךניאש ורמאי זומתב ז"י - ךכ בתכנ קתפה לכ ירחא
עמשמ הזמ -ורמאי זומתב ז"י םויב ,תרמוא תאז ."הנעתמ
ירה אוה יכ ,זומתב רשע העבש ינפל דוע בתכנ קתפהש
."הנעתמ ךניאש ורמאי זומתבז"י ,ןמיס" :יל רמוא

םדקמ יתייהש ומכו ,הז תא יתארק ינא םינפ לכ לע
אלש ,תאזכ החמש ,קתפה הזמ החמש יתלבק ,הזכ תובצעב
דגנ ךרע םוש הל היה אל תובצעהש דע ,הזה םלועהמ
.הבישיב ילש רדחב דקרל יתלחתה וזכ החמש ךותמ .החמשה

- ?דקרמ אוה ?חמש השענ עגשמה :ורמא הבישיב םידימלתה
לבא ,דקרמ ינאש ,הזכ רבד וארו ילש רדחהל וסנכנ םלכ
ולטבתנש דע חמשו דקרמ יתייה ינא ,םהל יתיעש אל ינא
,עצמאב יתייה ינאו לגעמב ודמעו רדחהמ יתוא ואיצוהו
ודמע םה .םיפיע ושענש דע ,הלילב תועש המכ יתדקרו
ןיא ,ונתוא ףיעי אוה ,ףיעתי אל אוה :ורמאו בר ןמז
לע .הלילה לכ ידבל יתדקר ינאו וכלה םה .רתוי חכ ונל
היהש ןינעה רפסלו ראתל רשפא יאש רבד הז ,םינפ לכ
...יל התיהש תאזכ החמש ,הזכ האופר ,הזכ תובצע ,יל

תילכתל הדיריה תילכתמ לארשי יבר תא הלעה קתפה
המימתה ותדובעב ךישמהו םישדח תוחכ ףסא אוה ,הילעה
ירדנפלא יבר לש שמשמה ותויהב ול עראש הירבטב השעמכ
ירדנפלא יבר דאמ דע שגרנ דחא הליל .ל"קוצז לובמטסאמ
ןוקת רדסב לארשי יבר לש ותיכבו ותניק תא ועמשב
בלסרב דיסח לארשי יברש ירדנפלא יברל עדונשכו ,תוצח
בר דובכב ולבק הברדאו וידי לע שמתשהל ברס ףכת ,אוה
דמל לארשי יבר .שפנב םיבוט םידידי ושענ םהינש זאמו
קהבמה ודימלת ל"צז לטנזור יבצ יבר ןואגה ברה םע םג
ל"צז םינולסמ לטומ יבר םע םגו ל"קוצז םייח ץפחה לש
םילשוריבו ,םידיסח לש הלודג הצובקל שאר היהש הירבטב
.ל"צז קוק םע ברה םגו ,ל"צז רלסקו המלש ברה םע

אלא ,הנש 60 ךשמב קתפה תא רתסב רמש לארשי יבר
םילבקמל וחלששכ ומכ ,םידחא םידיחיל קר והארה םיקרפל
ובש ובישה םלכ ,ולעפתהו והודמל םה .ןילופ לש םילודג
אלל וייח לכ לעפ םג לארשי יבר !הלאגה לש דוסה אצמנ
םינבר המכ טרפב ,בלסרב תודיסחל םישנא בורקל תאש
םינוש םישנא דועו ,דאמ םימסרפמ בלסרב ישנא ויהנש
רפס דלונ הזמ ,ל"ז רזש ןמלז הנידמה אישנ םהיניבו
התשענ ותוברקתהש הפ שיגדנו "לחנה יבא" דמחנו הפי
"לחנה יבא" ןיע) לארשי יבר ירבד יפכ ,שממ םימש םשל
ילב ,חצו ךז תמא קר ולכ אוהש ונלש רשקה ןינע" (זפ
סח המודכו ףסכ וא תוראפתהו דובכ לש המוגפ הבשחמ םוש
ןונגע יש םגו "....דבלב םימש םשל תמאב קר ,םולשו
תא םגרתש ל"ז רבוב ןיטרמו ,תורפסל לבונ סרפ ל"ז
םגו ל"ז יקסבוקנרשט ןגנמהו ,"תוישעמ ירופס" רפסה
.לארשי יבר דובכל ריש השעש ל"ז ךבילרק המלש רמזה

השדח המישמ םזי לארשי יבר ,הנש 95 ןבכ רבכ הנהו
עידוה ,הלג אוה לכ םדק .המלשה הלאגה תא ןיכהל איהש
יבר ירפס תצפהב קר ושכע היולת הלאגה לכש זירכהו
נ שדחה רישהו שודקה קתפה טרפבו ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ
הז ללגב .הלאגה לש רישה אוהש ,ןמואמ ןמחנ מחנ חנ
,ולש רסמה תא םסרפל ץראה יבחר לכל עסנ לארשי יבר
רקבל ססה אל לארשי יבר ,ןונבל תמחלמ תעשב וליפאו
םגו !קתפה תא תישיא םהל קלחלו ברקה תיזחב םיליחל
םגו (ל"צז ןיטשניפ השמ ברה תצלמה ןיע)הקירמאל
.המש תדחוימ החלצה ול התיהו ,תפרצל

רקחב תמסרפמ תיחממ ,ןרוק הנחל רסמנ קתפה הזל ףסונ
תוריקחו תוקידב לש המלש הנש רחאל ,ץראב די בתכ
ןמחנ יבר לש ודי בתכ תא סוסה אלל הרשא איה ,תוקיודמ
.ל"קוצז בלסרבמ

,ןליא רב תטיסרבינואב ךוראיתל קתפה ןתנשכ
בלסרבמ ןמחנ יבר תפוקתב קוידב רצונ רינהש ררבתנ
.ל"קוצז

תא רישלו ןנשל ,דיגהל ,דחאו דחא לכל עיצמ לארשי יבר
:הזה רישה

ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ

:ךרצ לכלו בצמ לכב

,בוט ךודיש ,תיב םולש ,הסנרפ ,האופרל הלגס אוה יכ
םגו תוימשגב תוצעו תולצה ,תועושי ינימ לכלו
תאזה המסיסה תא תומימתבו תוטישפב וריש .תוינחורב
םויה .(םייולג םיסנ הברה ורק רבכ) תואלפנ וארתו
תא ...הפיח ,תפצ ,םילשורי תובוחרב תוארל רשפא
ךלוה הזה רסמה .בלה תא םיחמשמש ,חנ נ לש םיטלשה
תוקזחתה הפ ,תושדח תומשנ םוי לכב וילא ךשומו טשפתמו
.הנומאו החמש לש תולוק ,דוקר םש

וב םיקיש לארשי יבר הכז ,ותונתונעו ותולטבתה ידי לע
רואו המחה רואכ הנבלה רוא היהו" (ל היעשי) קוספה
הנש 72 םנמא "...םימיה תעבש רואכ םיתעבש היהי המחה
,ותוקלתסה ינפל המ ןמז ,106 ליגב קתפה תלבק ירחא
.ומצע תא הלג ל"קוצז לארשי יבר

:הלודג החמשב תוכיראב רזחו רמא אוה

ינא ,ינא ימ םיעדוי אל םלועה לכ"
חנ נ ינא ,ינא ימ ושכע םכל עידוא
"וכו ןמואמ ןמחנ מחנ

(קתפב ןיע) ''רקיה ודימלת'' ידי לע ןכ לעו
םלועב הלגתמ ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ יבר לש ורוא
.תומלשב םגו

תרכזהב שיש הלגסה לדגו חכ רתסנה תרות ימכח לכל עודי
הרתי תויח ,הרוהט חור ךישמהל ידכ םיקידצה תומש
רמאש דע תואלפנ תוארלו ,ריכזמה שפנ תא ןקתל השדחו
תומש תרכזה ידי לע" :ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ יבר
רמולכ תישארב השעמב יונש איבהל םילוכי םיקידצה
(כ ,ב קידצ תודמה רפס ןיע) "...'וכו עבטה תא תונשל
שיש ונירשא ונירשא ונירשא" רישל ,חמשל שי המכ ןכלו
."ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ ול םיארוק ,הזכ יבר ונל

דחא לכל דעימ לולצו רורב רסמ וירחא ריאשה לארשי יבר
.ונוצר אלמל םיצפח קרו םיבהלתמ וידימלת םגו דחאו
אלפנה קתפה לש לבת יבחר לכב הצפה ,לכל ןושארהו
ןמחנ יבר לש םשה תא עידוהל רשפא וללגבש ארונהו
םלועה לכ לש ןחהו ראפהו יפיה אוהש" ל"קוצז בלסרבמ
ןיע) "ךרבתי ומש לדגתנ קידצה םש לדגתנשכ" זאו "ולכ
ןורחאה רפסה אוהש קתפהו (ז''ס אנינת ן"רהומ יטוקל
תא רטעל אב ,ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ יבר לש עודיו יולג
תא עינכהלו לטבל חכ םהב שי יכ ,םישודקה וירפס תצפה
לבהו אוש לש תוינוציח תומכחו תוריפכ לש םירפסה יובר
.תיתמאהו השודקה ותרותו ךרבתי 'המ ונתוא םיקיחרמש

,רמאמו הרות לכ" :ל"קוצז בלסרבמ ןמחנ יבר רמא ןכו
םיבותכו םיאיבנ הרותה לכ וב רבעלו ךליל םילוכי
דחא ףד" ןכל (201 ן"רה תוחיש) "הפ לעבש הרותו
."לכה לע ןוקתה היהי ונבר ירפסמ