תוליפת

 

 

 

Write us !
הבהא


םושל םולשו סח תודגנתה דצ םוש יב אצמי אלש ,תודגנתה ינימ לכמ ינליצתו.…
םירבדה לכב תמאב ללכנ היהא קר ,םלועבש רשכ םדא םושל אלו השודקבש רבד
םירשכה לכ םע טושפ תודחאו תויתמא הבהא יל היהיו ,םישודקהו םיבוטה
ךמע תויללכב שיש בוטה לכ םעו ,םייתמאה םיקידצה לכ םעו ,רודבש םייתמא
הכזאו ,וניתובא יהלאו וניהלא הוהי ךב ללכנ היהא םללכבש דע ,שודקה לארשי
חצנלו דע ימלועל םלוע דעו התעמ דימת ךתודחאב ללכהלו תמאב ךב קבדתהל
(א''נ תוליפת יטוקל) :םיחצנ
םיכרוא


םיברה ךימחרב ונכזתש ,הנומא לא ,וניתובא יהלאו וניהלא הוהי ךינפלמ ןוצר יהי
ךיקידצבו ךב ןימאהל הכזאש ,םלש בלבו תמאב המלש הנומאל ,םימוצעה ךידסחבו
תומלש ךותב ללכהלו קבדתהלו סנכל הכזאו .תמאב המלש הנומאב םייתמאה
ךפהתהל הכזא רשא דע ,השודקה הנומאהב ץימאו קזח היהאו .השודקה הנומאה
היהיש דע ,יתוא לכאת השודקה הנומאהו ,השודקה הנומאה תוהמל יפוג תוימשגמ
הנומאה תומלש ידי לע בוטל ערמ ךפהתהל הכזאו .יב זחאנה ערה לכ לטבתנו לכאנ
אבל הרהמ ינכזתו .רומג לוטבב השודקה הנומאה ךותב לטבתהלו ללכהל ינכזתש
לודג תוקבדב םייתמא םיקידצב קבדתהלו ברקתהלו ,עגפ ילב םולשב לארשי ץראל
לאו יאטחכ ימע השעת לאו ,הלודגה ךתלמחב ילע למחתו .תמאב המלש הנומאבו
סונכל ינרזעתו ,השודקה הנומאה ירעש יל חתפתו ךימחרב ינכזתו .ילעפמכ יננידת
לכאנ תויהל הכזאש דע ,לודג תויללכב הכותב ללכהלו ,תמאב הנומאה ךותל
תוהמלו ,השודקה לארשי ץרא תשודק תוהמל ,שודקה התוהמל ךפהתהלו הנומאהל
האק רשאכ השודקה הנומאהו ץראה יתוא איקת אלו .םייתמאה םיקידצה תשודק
ץראבו השודקה הנומאהב עגל יוארו יאדכ יניאש יפ לע ףאו .ינפלמ רשא יוגה תא
דאמ ישעמ תא יתוערה יכ ,םייתמאה םיקידצהל ברקתהלו ,השודקה לארשי
ינכז .דאמ םיבר ךימחר ,הוהי םיבר ךימחר ,ןכ יפ לע ףא ,י תשודק תא יתחפקו
,הכותב יתוא לבסל השודקה הנומאה לכותש ,ינעישוהו ינרזעו ,ךימחרב
:תמאב הנומאה תשודק תוהמל ךפהתנו לכאנ היהא רשא דע ,דימת יתואקיזחהלו
הכימסו הוקת םוש ונל ןיא יכ ,תוניחבה לכב המלש הנומאל ינכז ,םימחר אלמ
עדוי התא יכ .היחי ותנומאב קידצו ,בותכש ומכ ,השודקה הנומאה לע םא יכ וישכע
ונתונועבו .תע לכב םירבגתמה ףוגה תואת ידי לע שפנה תולג לע תורבגתה םצע
חכב םא יכ ,ירמגל םלטבלו םרבשל םדגנכ דמעל דאמ ונידי הטמו ונחכ שת ,םיברה
הכזנש דע ,לודג תויללכב הנומאה ךותב ללכהלו סנכל ונכזתש השודקה הנומאה
ארקמ םיקל הכזנו .השודקה הנומאה תוהמל ךפהתהלו הנומאהל לכאנ תויהל
ינכז .הנומאל אלה ךיניע ,הוהי .הנומא הערו ץרא ןכש בוט השעו הוהיב חטב ,בותכש
רקש הנומא ךיתוצמ לכ" .בוטה ךנוצרכ תמאב תומלשב השודקה הנומאל ךימחרב
םיקיו ."ךתקדצב יננע ךתנמאב ינונחת לא הניזאה יתלפת עמש הוהי .ינרזע ינופדר
יתנומאו ,רמאנו .םישודק להקב ךתנומא ףא הוהי ךאלפ םימש ודויו ,בותכש ארקמ
.ול תנמאנ יתירבו ידסח ול רמשא םלועל ,רמאנו .ונרק םורת ימשבו ומע ידסחו
רודו רודל הרישא םלוע הוהי ידסח .יתנומאב רקשא אלו ומעמ ריפא אל ידסחו
יהלא הוהי .םהב ךתנומא ןיכת םימש הנבי דסח םלוע יתרמא יכ .יפב ךתנומא עידוא
יל ךיתשראו ,בותכש ארקמ ונל םיקו .ךיתוביבס ךתנומאו הי ןיסח ךומכ ימ תואבצ
תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו .םימחרבו דסחב טפשמבו קדצב יל ךיתשראו םלועל
ךורב .יתעושת ינדא יתרזעל השוח .ינממ קחרת לא יהלא הוהי ינבזעת לא .הוהי
(ד''ע תוליפת יטוקל) :ןמאו ןמא םלועל הוהי


 

הליכא

.ונעבט תואת טעמנו ונפוג םויקל דבל לכאנו ,הלודג הרהטבו השודקב לכאל ונכזתו
םשפנ עבשל םילכואה םיקידצה ללכב םיללכנ היהנו ,הליכא טעמב קפתסהל הכזנו
ונתליכא היהתש ונרזעתו .ושפנ עבשל לכא קידצ ,בותכש ומכ ,דבל השודקה
עבשל ,הוהי לע גנעתהל ונשפנ תוחצחצב עיבשהל הכזנש דע ,ךכ לכ הלודג השודקב
.ולכיהב רקבלו הוהי םענב תוזחל הכזנו ,תונוילעה תוחצחצה תורואב גנעתהלו
הכזנש דע .ךשפנ תוחצחצב עיבשהו דימת הוהי ךחנו ,בותכש ארקמ ונב םיקיו
ךשמי הז ידי לעו ,תונוילעה תוחצחצה עבשב דימת ונתומשנו ונחורו ונשפנ חצחצל
םימ תולדלו באשלו רתחל חכ ונל היהי רשא דע ,תושדח תוגשהו תונובת דימת ונילע
תולגל הכזנו .תומלשו תובוט תוצע םהש ,השודקה הנומאה הלדג םהמש םיקומע
יאלפ ,תואלפנ תוצע ,תוקומע תוצע ,תובוט תוצע לארשי לכ לעו ונילע ריאהלו
,תורורבו תורשי תויתמא תונוכנו תומלש תוצע ,םיקמע יקמעמ ןיכשמנה ,תואלפ
ררועל הכזנש ןפאב ,םלועב ןפא םושב ןרתוסלו ןרפהל רשפא יאש תושודק תוצע
('ה :'ב קלח תוליפת יטוקל) :השודקה הנומאה םדי לע לדגלו


הנומא

תומימתב תמאב המלש הנומאל ינכזו ,םייתמאה םיקידצה ןעמל השע ,הוהי אנא
םלועל הנומאהמ םולשו סח יתוא החדת אלו ,ללכ תוימימקע םוש ילב תוטישפבו
ןיב ,דימתתמאב השודקה ךתנומאב ץימאו קזח תויהל הכזא קר ,הלק עגרכ ולפא
ךנוצרכ םש היהאש םוקמ לכב התימ רחאל ןיב יתמשנ תאיצי תעב ןיב ייחב
,חצנ ינרמשל דימת ימע השודקה הנומאה היהת םש םירשיהו םיבוטה ךיטפשמכו
ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג" ,םלועל לשכא אלו םלכא אלו שובא אל ןעמל
םנח תנתמב ינכז ,ינרזע ינרזע ."ינומחני המה ךתנעשמו ךטבש ידמע התא יכ
יתונועכ אלו ,יאטחכ ימע השעת לאו ,הלודגה ךתלמחב ילע למח ,השודקה ךתנומאל
םיקידצה חכו תוכזב ךמע לארשי לכ לעו ילע םחרתו למחת קר .ילע למגת
,בלבש תוימימקע ינימ לכמו ,בלבש תוריפכ ינימ לכמ ינליצתו ינרמשתו ,םייתמאה
םיקזח תויהל הכזנ קר ,ללכ יתעדו יבל לע ולעי אלש תוריקחו תוישק ינימ לכמו
,םלועב הנומא עיפשתו ךישמתו .םלועל טומנ לב קזח דתיכ דימת השודקה ךתנומאב
דע ,הנוכמו הדמע לע השודקה הנומאה םוקתו הלעתו קזחתתו לדגתתו הברתתו
,ולפיו וערכי םלכ ,םלועה ןמ תוריפכה לכו תויבזוכ תונומאה לכ ולטבתיו ולפי רשא
.םלוע דעו התעמ רומג לוטבב םלטבתו םליפשתו םעינכתו םלכתו םרבשתו םרקעתו
קדצ ירג ופסותיו ,השודקה ךתנומאל ובושי םלוע יאב לכו ,םלועב תמאה הלגתו
םירגה ידי לע תכשמנה הואגה םגפ ןקתלו ררבל חכ ונל ןתתו .לארשי ךמע לע םיבר
לכה תולעהלו ררבלו ,לארשיב ןיסינכמ םהש םימגפה לכ לטבלו רבשל ,םולשו סח
('ה :'ב קלח תוליפת יטוקל) .השודקה לא
תמא


ינרמשו ,דימת ימע היהו רקשה ןמ ינליצהו םיברה ךימחרב ינרזע ,תמא םיהלא הוהי
.ןוצרב ןיב סנאב ןיב דיזמב ןיב גגושב ןיב ,םלועל יפמ רקש רבד םוש אצי אלש
ךימחרב תמאל ינכז ,תועטב ולפא רקש רבד םושב לשכנ היהא אלש ינרזעתו
ך תשודקב ינשדק ,שדקל לחמ הרהטל האמטמ ינלעהו ילע למחו סוח .םילודגה
הנומא ךיתוצמ לכ .ינרצנת םיסמח שיאמ ער םדאמ הוהי ינצלח" ,תמאב הנוילעה
ינממ רסה רקש ךרד .הימר ןושלמ רקש תפשמ ישפנ הליצה הוהי .ינרזע ינופדר רקש
יננח ."יניע דגנל ןוכי אל םירקש רבוד הימר השע יתיב ברקב בשי אל .יננח ךתרותו
תמא םנח תנתמב יל ןתו ,רקשה ןמו האמטה ןמו ערה ןמ הללמאה ישפנ הדפו יננעו
ךינפל המלש הבושתב ינריזחה .בוטו תמא הרהטו השודק ךתאמ ילע עיפשתו ,דסחו
הכזאו ,תמאל רקשמ ,הרהטל האמטמ ,בוטל ערמ הרהמ תאצל התעמ ינכזו ,תמאב
ןיעב תומלשב ונילע חיגשתו ,ונילע המלשה ךתחגשה ךישמתו .ותמאל תמאה םצעל
םדקב האירבה רחא וללכיו ודחאתיו ,תמאב ךב ללכהל הכזנש דע הנינחהו הלמחה
:תמא ולכ שדק ולכ בוט ולכ דחא ולכ היהיו ,המלשה ךתחגשה ידי לע האירבה
(א''נ תוליפת יטוקל)


םימי תכירא


לכ לע ךתמיאו ךתארי רשא ,ךמש ארונו התא שודק ,ארונו לודג לא ,םלוע לש ונובר
םינוילע תומלועה לכ לעו ,שדקה תויחו םינפואהו םיפרשה לכ לעו קחש ינאנש
סוח .ךמש תמיאמ ןודחפיו ןודערי םלכ ,הטמ ירדו הלעמ ירד לכ לעו ,םינותחתו
אריתהל הכזאש ,השודקה ךתארי ילע ךישמתו עיפשתו ,הלודגה ךתלמחב ילע למחו
ךתארי שיגרהל הכזנו ,ונילע ךכילמנ דערבו דחפב ,תמאב דימת ךממ דערלו דוחפלו
םוש אטחנ יתלבל ונינפ לע ךתארי היהתו ,ונידיג ה"סשו ונירבא ח"מר לכב השודקה
תפפוח היהת הוהי תאריו .םלוע דעו התעמ דיזמב אלו גגושב אל ,ללכ ןועו אטח
לידגהלו ךיראהל הוהי תארי ידי לע הכזנש דע ,המלש הנומאבו תמאב דימת ונילע
ןיבחרתנ ויהיו ,הרתי השודק תופסות העש לכבו תע לכבו םוי לכב ףיסוהל ונימי
תע לכבו םוי לכב השודק תפסותב רתויו רתוי םעפ לכב ונימי לכ ןילדגתנו ןיכראתנו
הלבנ אלו ,בוטה ךנוצרכ תמאב השודקד םינשו םימי תוכיראל הכזנש דע ,העש לכבו
וניעגרו וניתותעו וניתועשו ונימי לכ תא רמשל הכזנ קר ,םולשו סח לבהל ונימי
בותכש ארקמ ונב םיקיו ,הוהי תארי ידי לע הברמ השודק תופסות םעפ לכב ףיסוהל
יכ .ונל ביחרת רצבו ,ונקחדו וניינעב הארתו ונילע םחרתו .םימי ףיסות הוהי תארי
םויו םוי לכב ונל שיש ונלמעו ונינעו ונקחדו וניתורצ יובר םצע תא עדוי התא
אלו הרות אל הדובע םושב ליחתהל םילוכי ונא ןיאו ,דאמ דאמ ונל רצ יכ ,ותלחתב
סח ונילע רבגתמ ונרצי םויו םוי לכבו .השודקד אדבוע םוש אלו הקדצ אלו הלפת
,הקזחב ונתוא ץחולו ,ךרעו רועש ילב דאמ דאמ ךתדובע לע ונילע דיבכמו ,םולשו
לכ רגוסו םתוסו ,וניתומשנו ונחורו ונשפנ תא הנעמו עגימו ונתעד תא לבלבמו
,לזרבו ינע ילבכב םולשו סח ונרסאל הצורו ,ונינפמ השודקה לש םיליבשהו םירעשה
('ס תוליפת יטוקל) :רזוע ןיאו ונלשכנ רשא דע ונבל למעב ענכיו


לארשי ץרא


התא יכ .ץראל ץוחב םולשו סח ונימי הלבנ אלש ,םימחר אלמ ונילע אנ למחו סוח…
תועינמה יובר רבשל םילוכי ונא ןיאו ,תאזה תעב ונתושילחו וניתואלת לכ תא תעדי
הרצק רשא םיבוכעו תועינמ תובברו םיפלא יפלא ,לארשי ץראמ םיענומה תומוצעה
םא יכ ןעשהל ימ לע ונל ןיאו ,םימוצעה ךידסחבו לודגה ךחכב םא יכ ,םרבשל ונידי
לק שיח לארשי ץראל ונאיבהל רהמו .לארשי ךמע לע למח ,םימשבש וניבא ךילע
לכ תא לטבלו שרגלו רבשל ,המחלמה תא חצנל םיברה ךימחרב חכ ונל ןתתו ,הרהמ
ץראל אבלמ םילובלבו תועינמ ינימ לכ םיכשמנ םהמ רשא ,הער ץראה תבד יאיצומ
ץראל םולשל אבל הכזנו ,םיבכעמהו םיענומה לכ לטבלו רבשל הכזנש ןפאב ,לארשי
('כ תוליפת יטוקל) :הרהמ לק שיח לארשי


םידגב


תא רמשתו ,דימת ימע היהתו ינעישותו ינרזעתו ,םיברה ךימחרב התעמ ינכזתו…
תעדי דבל התא יכ ,בבר םושו םתכ םושו ךולכל םוש םהילע אבי אלש ידגבו ישובל
ןיאשכ םידגבה םגפ ידי לע םינוילע תומלועבו ,המצעב הניכשהב עגונה םגפה לדג
ןיאשכ הז לע םדאה תא ןינד ןמצעב םידגבהו ,םיכולכלו םימתכמ םתוא םירמוש
רמשל הזה רבד םג דאמ ילע דבכו השק םיברה יתונועבו .םימתכמ םתוא םירמוש
קסע תעשב טרפבו ,םהמ יתעד חיסא אלש רשפא יא יכ ,םימתכמ םידגבה תא
.תעדה חסהב םימתכ םהילע םולשו סח םיאב זאו ,םיקסע ראשו הלפתהו הרותה
הז ידי לע רשא ,דאמ תולבלבמה יתובשחמו םיברמה יתונוע ידי לע יתמרג הז לכו
יטוקל) :םיכולכלו םימתכמ ןליצהלו תויקנב ןקיזחהלו םידגבה תא רמשל הכוז יניא
(ט''כ תוליפתהשוב


ילבל דימת ךינפמ שיבתהלו אריתהל הכזאש ,השודקד השובל ינכז ,םלוע לש ונובר
הכזא ,הוצמ הזיא תושעל הצראשכ ולפאו ,ךנוצר דגנכ אוהש רבד םוש תושעל
רענ הכזי המב יכ .המצעב הארונהו השודקה הוצמה ינפמ ,הברה ךממ שיבתהל
תוארונ רשא ,הוצמו הוצמ לכ תשודק תוארונ תרקי תרדה לדגל הוצמ תושעל ינומכ
יוארש ראפתהל חכ רצעי ימו ,דאמ דאמ הלדגו הבגש הוצמו הוצמ לכ תשודק
וניתונוע ידי לע ךממ ונקוחר לדגיפל טרפבו ,ךרבתת ךינפל הוצמ תושעל ]יואר אוהש[
הלודג השובו הארי לפתש יואר יאדוב ,ושפנב דחא לכ עדוי רשאכ ,םיברה וניעשפו
ןילפתה ףטחל הכזאש יכנא ימ יכ ,הוצמ הזיא תושעל םיצור ונאשכ ונינפ לע
,דאמ םימוגפה יעורזו ישאר לע םחינהלו אכלמד ירתכ םהש םיארונהו םישודקה
,םיארונהו םישודקה תיציצה תשודקב ,אכלמד ןישובלב הוצמד אפוטעב ףטעתהלו
.הוצמו הוצמ לכ דאמ דאמ םיארונו םישודק ןמצעב תוצמה יכ ,תוצמה יראשב ןכו
ארונו םיא ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ,הוצמה השוע ינא ימ ינפלו
יאדוב ,אוהש לכ יתמא תעדל הכוז יתייה םאו .רקח ןיא ותלדגל רשא ,'וכו רידאו
היה,יפל לכאמה טישוהל ולפאו .הוצמ תושעל ולפא ,הלודג השוב ינפ לע לפונ היה
.היפאב ילוכתסאל תיהב היליד ואלד ליכאד ןאמ יכ ,הלודג השוב יל היהיש יואר
אטחו הרבע םוש תושעל ילבל הלודג האריו השוב יל היהיש יוארש ןכש לכו ןכש לכמ
לארשי לכ תושפנ יכ ,ללכ ילארשי שיאל הכיש הניא הרבע יכ ,םולשו סח םגפו
תוליפת יטוקל) .ללכ לארשי שפנל הכיש הרבע ןיאו ,ירמגל תורבעמ םיקוחר םשרשב
(ה''ל :'ב קלח


תיב


,םהב שי תונכס המכו ,םינינבה ןינעב השענש המ לכ ,עדוי דבל התא ,םימחר אלמ
טרפבו ,ץוחב תבשל רשפא יא יכ ,םתיב תונבל םיחרכמ המכו המכ ,עדוי התא לבא
לדגלו ,םיחרוא סינכהלו בוט םויו תבש וב לבקל ותדובעל תיב ךירצש ילארשי שיא
ינומכ טרפבו ,תעדמ רעבנ רמחמ ץורק םדו רשב השעי המו ,הרות דומלתל וינב וב
ונכזו ,ךמש ןעמל ונילע םחר .םינינעה לכבו הז ןינעב תמאב ךנוצר ןוכל ,םויה
לא ךידי ישעמ םלועל ךדסח הוהיידעב רמגי הוהי" .תמאב ךנוצרכ דימת גהנתהל
רמשי הוהי .ךשפנ תא רמשי ער לכמ ךרמשי הוהי" ,בותכש ארקמ ונב םיקיו ."ףרת
ונשדקמ תיב הנבתו ונלאגל שיחתו רהמתו ."םלוע דעו התעמ ךאובו ךתאצ
תיבב םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו" ,בותכש ארקמ ונב םיקיו .ונתראפתו
."םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ יחבזמ לע ןוצרל םהיחבזו םהיתולוע יתלפת
(ה''מק תוליפת יטוקל) :ילאוגו ירוצ הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהיםינב


ראשנ היהיש ,לארשי תיב ךמע לכו ונתוא הכזתו ,םיברה ךימחרב ונילע םחרתו
,םינשו םימי ךראל םלועה ןמ ונתוקלתסה רחא הזה םלועב ץראב תיראש ונתאמ
ונמש םיקתיו .תורודה לכ ףוס דע תורודלו דעל ונערז ערזו ונערז ומיקתיש הכזנש
השודקב הברה תונבבו םינבב ונכזתו ,ונירחא וראשיש ונערז ידי לע םלועל ונרכזו
םחרתו ,הרקעו רקע ונערזבו ונב היהי אלו ,ונינבל םינב תוארל הכזנו ,הרהטבו
םיכיראמ וניצלח יאצוי לכ ויהיש ,םינשו םימי תוכיראו םייח םהילע עיפשתו םהילע
םישודק םלכ ויהיו ,ךיתוצמ ימיקמו המשל ךתרות יקסוע ויהי םלכו ,םינשו םימי
,םלועל םהימי לכ תמאב ךתדובעב וקסעיו ךנוצר ושעיו ,ןועו אטח לכמ םירוהטו
ומסרפיו ולגיו ,ונתוקלתסה רחא םלועב םינפה לכש וכישמי ונירחא ונינבש ןפאב
יטוקל) :דעו םלועל תורוד ירודל ונרכז ראשנ היהיו ,םלועב ךתונדאו ךתוקלא
(א''כ תוליפת


הוואג

תואג םוש יבלב היהי אלו ,הואגה תדמ תא ילעמ קלסלו רבשל ,םיברה ךימחרב ינכזו
ונתולדו ונתולפש תא תעדי התא .םימחר אלמ ,הוהי אנא .ללכ םלועב תוהבגו
םדי לע רשא ,םיברמה וניעשפו וניתונועו וניאטח ידי לע ,תאזה תעב ונתוינעו
תנתמב םא יכ ,ודי לע וניתשקב לועפל תוכז דצ םוש ונל ןיאו ,דאמ ךממ ונקחרתנ
םיבר םימחרב ךישעמ לכ לע םחרמ התאו ,ךיתוירבל ביטהל ךכרד יכ ,ירמגל םנח
םוש םולשו סח ונתעדב הלעי לבל ונילע םחרת ,םימחר אלמ ןכ לע .םנח תנתמבו
תוינפו תוהבגו תואג דונדנ םוש יבלב סנכי אלו ,םולשו סח תועטל ץוח תבשחמ
,ךתאמ לכה ונב שיש בוטה טעמ יכ ,םולשו סח ירמגל יתוקת דבאת לבל ,ללכ םלועב
,דאמ הברה תלוספב בברעמ בוט טעמד טעמ ההז םגו .ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ
ררבתהל לכויש ,םיברה ךימחרב םיבר םילודג םינוקת ךירצ בוטה טעמ םגש דע
ןמ הפטמ תוחפ בוט טעמ ידי לע תוכזל ,הזכ קחורמו םשגמ לכוי ךיאו ,ךינפל תולעלו
יבלב סנכנ םולשו סח םאו .םיברה ךימחר לע םא יכ הנעשמו ןעשמ םוש יל ןיאו ,םיה
רענ הכזי המב יכ ,םולשו סח יינעב יתדבא זא ,תואגו תוהבג דצ לש תועטה הלילח
('י תוליפת יטוקל) .ינומכ בוט לכמ רעונמ


רוביד


דע ,יפב יתמגפש םימגפה לכ ןקתל יל רזעתו ,םישודק םירובדב יפ תא שדקל ינכזתו
םהש ילש עפשה ילכ ויהיו .ךתלהת יפ אלמיו הוהי תכרב אלמ יפ היהיש הכזאש
םייחו םימחרו הכרבו הבוט עפש דימת ךישמהל הכזאש דע ,לודג תומלשב יפ ירמא
רמא רזגנו וננוצר ינפמ ךנוצר לטבתו דימת ונתלפת עמשתו .יפ ירמא ידי לע םולשו
ךיפ בחרה םירצמ ץראמ ךלעמה ךיהלא הוהי יכנא ,בותכש ארקמ םיקתו ,םוקיו
לכ ןקתל הכזנו ,תמאב תירבה תשודקל הרהמ הכזנש ךימחרב ונרזעתו .והאלמאו
לכ תוכזו ,ןויסנב דמעש קידצה ףסוי תוכזו .הנה דע ונמגפש תירבה םגפ ינימ
ונגי ,ךמש ןעמל םרצי תא ופכו רפסמ ןיא תובר תונויסנב ודמעש םייתמא םיקידצה
ףכל ןכ םג הכזאש ,יתובא יהלאו יהלא הוהי ,התעמ יל רזעת םחכו םתוכזבו .ונילע
אלו שובא אלו ,םלועבש תירבה םגפ ינימ לכמ ךימחרב ינליצתו .יתואתו ירצי תא
תירבה ןוקתל הרהמ ינכזתו ,םלוע דעו התעמ ללכ ער רוהרהו לושכמ םושב לשכא
.רועמה תירבו ןושלה תירב תומלשב ןקתל הכזאו ,בוטה ךנוצרכ תומלשבו תמאב
הלודג הדמתהב דמללו דמלל הכזאו ,השודקד תעדו הניבו המכח ךתאמ וננחתו
וניתולאשמ אלמו ונילע םחרו וננחו סוח .הבהאב ךתרות ירבד לכ תא םיקלו
,םימחרב לארשי ךמע הפ לכ תלפת עמוש התא יכ ,ונתלפת עמשו וננעו וננח ,םימחרב
:ילאוגו ירוצ הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי .הלפת עמוש התא ךורב
(ד''ל תוליפת יטוקל)


ךרד


,ןוממו שפנו ףוגב ,תוינחורבו תוימשגב ,ךרדב דספהו תוקיזה ינימ לכמ יניליצתו
םדק הקדצ ןתל ינכזתו ,םלוע דעו התעמ םולשלו םיבוט םייחל ונאובו ונתאצ רמשו
ינפל ןוכת הז ידי לעו .וימעפ ךרדל םשיו ךלהי וינפל קדצ ,בותכש ומכ ,ךרדל יתאצ
ינפל ריאתו ,הב ךלא רשא ךרדה יתוחנהל ינפל ךלת ,םיברה ךימחרב התאו .ךרדה
יטוקל) :בוטה ךנוצרכ םולשלו םייחל יצפח זוחמל ינעיגתו ינאיבתו ,לודגה ךרואב
(א''ל תוליפת


ערה רציה תענכה


תא לבלבל תוטש חורהו ערה רציהל חכ םוש היהי אלש םיברה ךימחרב ינכזת ןכבו
שבלתמ אוהש ולש תוצמה ידי לע תמאב ךתדובעמ םולשו סח יתוא לטבל יתעד
ילגרל תשר הזב ןמוט אוהו ,הוצמ רבד הזיאל יתוא תיסמ אוה ולאכ ,תוצמב ומצע
לכ תעדי דבל התא רשאכ ,םהב שבלתמ אוהש ולש תוצמה ולא ידי לע ,םולשו סח
,ולאה תוערה ויתוצעמ ונממ ינליצהו ,הללמאה ישפנ לע למחו סוח הוהי אנא :הז
('א תוליפת יטוקל) .וללה םילובלבב םולשו סח יתוא תועטהל חכ ול היהי לבל


םינידה תקתמה


תניחבב םהש ,םתורודב םידיחיה םילודגה םיקידצה תוכזו חכב ונילע םחר ןכ לע
יתב עבראו םירשעה לכבש םינידה לכ לטבל ןוידפ תושעל חכ םהל שיש ,ונבר השמ
דימת ןוצרה חצמ ונילע ריאתו ,ולאה םיקידצה תוכזו חכב ונילע למחו הסוחו .םיניד
ונשפנ הדפת הז ידי לעו .ןוצר תע אוהש השמ תוקלתסה אוהש ,החנמב תבשב ומכ
םירשעה לכב ורזגנש םינידהו תורזגה לכ לטבתו קיתמתו ,תורצה לכמ ונליצתו
טרפבו) םישוחמו םיבואכמו םיאלח ינימ לכמ ינליצתו .םישודקה ךיניד יתב עבראו
םלכמ ,םלועבש ןירוסיו רעצ ינימ לכמו הסנרפה ןורסחמו ,('וכו תינולפ ןב ינולפל
,החנמב תבשב קלתסנש ונבר השמ תוכזו חכב ,םילודגהו םיברה ךימחרב ונליצת
לכבש ןידה קיתמהל ןוידפ תושעל םיעדויש ,השמ תניחבב םהש םיקידצה לכ חכבו
(ד''ק תוליפת יטוקל) :םיניד יתב עבראו םירשעהתודדובתה


,הלודגה ךתרזעב דמעא יתרמשמ לע ינא ,היהיש ךיאו אוהש ךיא ,םימשבש יבא
םחרתו סוחתש ,יתובא יהלאו יהלא הוהי ךינפ תולחל יתאב ךא .דימת ךילא קעצל
,ךתאמ ךשדק חור ילע עיפשתו .ינומכ סאמנו הזבנ לע ,ינומכ ףדרנ לע ,ילע למחתו
ינריזחתש ,םהב ךתוצרל לכואש ,םיפיו םיאנ םישדח םירובד תע לכב יפב חלשתו
הכזאש ,ינקזחתו ינרזעתו ינעישותו ילע םחרתו .הרהמ ךינפל תמאב המלש הבושתב
זחאל ,דימת ךימחרב ינצמאתו ינריכזתו ,השודקה ךתרותב דימת יתבשחמ קבדל
ךתרותב תושודק תובשחמ דימת בשחל קר ,ללכ הצוח אצת לבל יתבשחמ תא
לכב ילכש ענענתיו ,םייתמא אתיירואד ןישודח תע לכב שדחל הכזאש דע ,ךתדובעו
םמחתיש ,בלב םוח דילוהל לכשה תועונת ידי לע הכזאש דע ,השודקה ךתרותב תע
.תמאב בוטה ךנוצרכ תויהלו ךב קבדתהל ,השודקד תובהלתהו תומימחב יבבל
ךילא בהלתהל הכזא ,תודדובתהו הלפתו תוצמו הרותב יקסע תעב טרפבו
ידי לע הכזאש דע ,בוטה ךנוצרכ הדמבו הגרדהב השודקד לודג תובהלתהב
בלה תרעבת ידי לע ךדגנ יתמגפש םימגפה לכ ןקתל ,השודקד תובהלתההו תומימחה
תוטש חורה לכ שרגל ,ךתעושיו ךימחרב הכזאו .ארחא ארטסד תובהלתהו תומימחו
דע ,ךל דבעתשהל ירצי תא ףכתו .יברקמו ינממ רעבת האמטה חור תאו ,ינממ
םישדח םירובד ךינפל חושלו רבדל הכזא הז ידי לעו ,תמאב בלה תרהטל הכזאש
(ח''יק תוליפת יטוקל) : :םעפ לכב


תושדחתה

היהתש הכזנו .םלש בלבו תמאב השודקה ךתרותבו ךתדובעב דימת קסעל ונרזעתו
ןידע ונלחתה אל ולאכ שדחמ םעפ לכב ליחתנו ,םויו םוי לכב השדח ונלצא ךתדובע
הלחתה םוש ןידעי תלחתה אל תמאב רשא ונומכ ךרע ינטק טרפב ,ךדבעל םלועמ
דימת ונכזת ,יוארכ תמאב ךתוא דבעל ונכזתש תעב ולפאו .ךתדובעב תייתמא
,השודקה ךתדובעבו ךתרותב ונירוענ רשנכ שדחל הכזנו ,שדחמ םעפ לכב ליחתהל
ךתדובעו ךיתוצמ ויהי םויו םוי לכב קר ,ללכ חכ תושתו הנקזל םולשו סח לופנ אלו
ןוצר תושעל יראכ רובגו יבצכ ץר רשנכ לקו רמנכ זע תויהל הכזאו .םישדחכ וניניעב
ארקמ ונב םיקיו ."ינבזעת לא יחכ תולככ הנקז תעל ינכילשת לא" .םימשבש וניבא
.ופעיי אלו וכלי ועגיי אלו וצורי םירשנכ רבא ולעי חכ ופילחי הוהי יוקו ,בותכש
(ב''ס תוליפת יטוקל)


תואשנתהךילממה ,םיכלמ ךלמ ."רודו רוד לכב ךתלשממו םימלועה לכ תוכלמ ךתוכלמ"
אימש ליחב דבע היבצמכו .ןיכלמ םיקהמו ןיכלמ הדעהמ" ,הכולמה ולו םיכלמ
לודגמ םלועה לכ לש תושארהו תוגיהנמהו תואשנתהה לכ רשא "אערא (ירידו)
,הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש ומכ ,דבל ךתאמ לכה ,םינטקבש ןטק דע םילודגבש
אשנתמהו הכלממה הוהי ךל ,רמאנש המכ ,היל ימקומ אימש ןמ אתוגרג שיר ולפא
(ד''כ :'ב קלח תוליפת יטוקל) :שארל לכל


תורשקתה

התאו .ונרודבש םיקידצה לכל וניתלפת לכ תא םירשקמו ונתלפתב םינוכמ וננהו
תא ולבקיש חכ םהל ןתתו ,ונרודבש תמא יקידצ בל תא ררועת םיברה ךימחרב
תלוספב תברועמ איהו יוארכ הניא ונתלפת םא ףאו .ךינפל םתוא ולעיו ונתלפת
ירבדו ,היקנו הכז היהתש תחא תוא וא דחא רובד וליפא ונתלפתב ןיאו הברה
לע ןה .הבשחמה ןמ קוחר רובדהו רבדא תעדב אל יכ ,םגפ אלמ ינושלו דאמ םגמגמ
םירהלו תולעהל ולכויש םייתמאה ךיקידצב חכ ןתתו ,ךידסחו ךימחר ורבג הלא לכ
ךינפל תולעל ולכויש ןפאב ,םגפו גיס לכמ םתוקנלו םתוכזל וניתולפת לכ היבגהלו
םיקתו ,התולגמ המיקהלו הדעסלו הניכהל ,הניכשה תמוק תא םהמ ונביו ,ןוצרל
,ונילא ךינפ ריאתו ,ןויצל ךתניכש בישתו .וניתולפת ידי לע ,תלפנה דוד תכס תא
.ונחטב דבל ךמשב קר ."ינעישות אל יברחו חטבא יתשקב אל יכ .יננחו ילא הנפ"
('ב תוליפת יטוקל)."הלס הדונ םלועל ךמשו םויה לכ ונללה םיהלאב"יודיו


ארמ .םינויבא תעושל ןזא הטונה ,םיננר בישקמו םינונח ןיזאמ ,םלוע לש ונובר…
,תמאב יוארכךינפל ונתלפת רדסל חכ ונב ןיא ןיכ וניבבל תא תעדי התא ,אלכ אמלעד
תורעשמ ומצע תוארל יתלכי אלו יתונוע ינוגישה ,רפסמ ןיא דע תוער ילע ופפא יכ
ןכיהמו ,לעפא המו השעא המ ,םימחר אלמ ,יהלא הוהי התעו .ינבזע יבלו ישאר
תילכתב ךממ יתוקחרתה לדוג יתעדי םג יתעדי יכנא יכ .יל בטיי רשא חונמ שקבא
ינאו ,אוטחו םכשה םוי םוי ידמ ,הזה םויה דע ירוענמ ישעמ תא יתוערה יכ ,קוחרה
תאצל ןידע יתיכז אלש יד אלו ,םתמ יב ןיא שאר דעו לגר ףכמ ,םימגפו םיאטח אלמ
לע אטח יתפסוהו ישפנ לע יתסח אל םג ףא ,הרעשה טוחכ ולפא שדקה לא לוחה ןמ
קלח ללכ טרפלו ראבל רשפא יא רשא דע ,םימגפ לע םימגפ ,םיאטח לע םיאטח ,עשפ
דאמ םיארונו םילודג םימגפו תונוועו םיאטח תובבר יברו םיפלא יפלאמ דחא
יטוקל)…רבדא המ רמא המ ,רבדא המ רמא המ .םיערה ישעמ ידי לע יתמרגש
(ג''י תוליפת


גווז


ךמע וברתיו ,םיבר תורוד ונתאמ ואציש ,לארשי תיב ךמע לכו יערז תאו יתוא ונכזתו
ונרמשתו ונדעב ןגתו ונילע םחרתו .ברמ רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי
היהי אלש ,ונליצתו ונרזעב היהתו .הלודג הרהטבו השודקב ונגווז היהיש ונכזתו
תוררועתה לכ קר ,םולשו סח ןילופנה תובהאמ תוער תובהאמ ונגווז תוררועתה
ידי לע םשמ תכשמנה השודקה הבהאהמ ,ןוילעה םענה תעפשהמ ךשמנ היהי ונגווז
,האריב ,המיאב ,הונעב ,לודג תועינצבו הלודגה שדקב ונגווז היהיו .הקדצ לש ילכה
ידכ ךדובכלו ךמשל היהי ונתנוכ לכ קר ,ללכ ונפוג תאנה ליבשב ןוכנ אלו .עיזו תתרב
ולדגי ןעמל ,ךתארילו ךתדובעל םימיקו םייח םינב דילוהל ידכ ,ךיתוצמ םיקל
ךנוצר ושעיו ,ךיתוצמבו ךתרותב וקסעי וניתורוד לכו ונינב לכש הכזנו ,םלועבךדובכ
ליבשב קר התיה רשא האירבה תנוכ ומילשיו ,םלועב ךדובכ ומסרפיו ולדגיו ,דימת
לארשי ץרא לש ןיחמל הכזנ הז לכ ידי לעו .שודקהו לודגה ךדובכ תולגל ידכ הז
לש ןיחמה וללכיו .םילבוח םיארקנש ץראל ץוח לש ןיחמה לכ ןקתלו ,םענ םיארקנש
לכ ויהיש דע ,הז ידי לע ונקתתיש ןפאב לארשי ץרא לש ןיחמה ךותב ץראל ץוח
.םלועב לודג םולש ךשמנ היהי הז ידי לעו .לארשי ץרא לש ןיחמ תוניחבב ןיחמה
(ד''ל :'ב קלח תוליפת יטוקל)


ןורכיז

תובשחמ ,תורז תובשחמ ינימ לכ תא חכשל הכזאש םיברה ךימחרב ינרזעו…
וקבדנש ,בלבש תוימימקעו םיער םירוהרה ינימ לכו ,תוינוציח תומכחו תוינוציח
.תויתמאה ךתדובעמ םילבלבמה תובשחמ ינימ לכו ,םיברה יתונועב יתעדבו יבלב
דעו התעמ ירמגל םחכשלו ירמגל יבלו יתעדמ םריבעהל םיברה ךימחרב הכזא םלכ
יבכשב ךרדב יתכלבו יתיבב יתבשב ,תע לכב דימת ךתוא רכזל הכזא התעמו ,םלוע
הבהאו האריב ,תמאב ךתדובעלו ךתרותלו דימת ךילא יתבשחמ קבדלו ,ימוקבו
יתבשחמו יבל קבדתיש הכזאו .המלש הנומאבו תמאב הלודג הרהטבו השודקב
דע ,דאמ קזחו ץימא תורשקתהבו לודג תוקבדב ,תמאב ךיתוצמלו ךתרותלו ךילא
םוש חכשא אלו ,דעו םלועל דימת ךתדובעו ךתרות ירבד לכ תא בטיה רכזל הכזאש
:יתאד אמלעבו ןיד אמלעב דימת םרכוזל הכזא קר ,םלועל הדובעו הרות ירבדמ רבד
(ז''ל תוליפת יטוקל)

 ןותיח

ןתח חמשל הוצמ לש הנתח תחמשב חמשל ןה ,דימת הוצמ לש החמשל ינכזתו …
דימת ינעישותו ירזעב היהתו .הוצמ לש תוחמש ראשב חמשל ןה ,םירשכה הלכו
דע ,ךכ לכ הבר החמשבו הלודג הודחב ,הוצמ לש החמשב תע לכב חמש תויהל
ךליל הכזאש דע ,ךכ לכ דקרלו חמשל הכזאו .החמש תמחמ הברה דקרל הכזאש
יכ ,ןידיג ה"סשו םירבא ח"מרמ הלולכש ,ןידוקרהו החמשה תמוק לכב רבעלו
םירשי הוהי ידוקפ ,בותכש ומכ הרותבש תוצמ ג"ירתה לכ תדוקנ שרש איה החמשה
(ט''פ תוליפת יטוקל) .בל יחמשמ

 


תוריקחו תומכח


הקוצ ףועמ" ,הומכ ןיא רשא תאזה הרצה לדג עדוי דבל התא ,אלכ אמלעד ארמ
למחו סוח .וניתונועב וקלתסנ תמא יקידצה יכ ,ונדעב דמעי ימ ןיאו "חדנמ הלפאו
ונליצהו ,ונשפנ טלמו ונליצהו ונרמשו ונדעב ןגהו ,ךינב לע ךימחר וררועי ,ונילע
תורבסו תועד לכ ןמ ,לארשי תיב ךמע לכ תאו וניתרבח לכ תאו ונתוא ךימחרב
ירקחממ ןהו ,ם"וכע ירקחממ ןה ,םיפוסולפהו םירקחמה לכ לש תורזהו תוערה
שבלתו ,איפוסוליפו תוריקח לש תאזה הער הדוצמו תשרב ןכ םג וספתנ רשא לארשי
לכו ,םלועה ןמ הערה םתבשחמ לטבתו רגמתו רבשתו רקעתו ,ךתרובג רגחתו ךתאנק
דקפי אלו רכזי אלו ,ודבאי עגרכ םיסרוקיפאה לכו םירפוכה לכו םידזה לכו םינימה
וננחו סוח ,ונילע םחרו סוח .םהיתועדמ העד םוש אלו ,םהיתורבסמ ארבס םוש דוע
םהיתועד לכמו םהירפס לכמ ,לארשי תיב ךמע לכ תאו ונערז תאו ונתוא טלמו לצהו
יכ ,ונלרוג הלאב אל ,ונקלח הלאב אל ,בקעי קלח הלאב אל יכ ,םהיתורבס לכמו
ךב םינימאמ ונאו ,םינימאמ ינב םינימאמ ,ךידבע לארשיו קחצי םהרבא ערזמ ונחנא
יכ ,ללכ תוריקח םוש ילב תמאב המלש הנומאב םייתמאה ךיקידצבו ,וניהלא הוהי
בוט ,בותכש ומכ ,םימחרהו דסחה תדמב םלועה לכ גיהנמ התאו ,התא רשיו קידצ
:וישעמ לכ לע וימחרו לכל הוהי

 


ןח

עגר לכבו תע לכב ,בוט אלמ דסח אלמ םימחר אלמ ןוצר אלמ ךינפלמ ןוצר יהי ןכבו
,יאור לכ יניעבו ךיניעב ןח יל ןתתו ,דסחו ןח ילע עיפשתו ,ילע למחתו סחתש .דימת
יתשקבו יתלפת תא לבקתו ,ךבלב ירבד וסנכיש ןפאב ,םינונחתו ןח ירבד יל עיפשתו
ןח חור םילשורי בשוי לעו דוד תיב לעי תכפשו ,בותכש ארקמ םיקתו ,דימת
םוקמ םהל ןתתש ןפאב ,םינונחתו ןח ירבד ךינפל ונירבד ויהיש הכזנש .םינונחתו
('א תוליפת יטוקל) :ךדובכ אסכ ינפל תחנלו ןוצרל ונרמא ויהיו ,ךבלב סנכל


הכונח

,יוארכ תומלשב ונמזב הכנח רנ תקלדה תוצמ םיקל הכזנש ,םיברה ךימחרב ונרזעו
הלאה םינוקתה לכ ןקתל הכזנו .יוארכ המוצעו הלודג הנוכבו הרהטבו השודקב
לכב הונמיק ולאכ ונתוצמ םויק ךינפל בשחיו ,הכנח רנ תוצמ ידי לע ךינפל ונרכזהש
תשדק רוא ךינפל וריאיו ,הב םיולתה תוצמ ג"ירתו היתונוכו היקודקדו היטרפ
,וז הוצמ םויק ידי לע םלכ תומלועה לכ ןקתל הכזנו .םלכ תומלועה לכב וניתוצמ
הבהאב םלכ םיקל ךימחרב ונכזתש ,ןנברדו אתיירואד תוצמה לכ םויק ידי לעו
לכב ךתאמ םולש ךישמהל הכזנש דע ,הלודג תומלשבו הלודג החמשבו האריבו
.םולשב ומע תא ךרבי הוהי ןתי ומעל זוע הוהי ,בותכש ארקמ םיוקיו .םלכ תומלועה
:ןמא ורמאו לארשי לכ לעו ונילע םולש השעי וימחרב אוה וימורמב םולש השוע
(ד''י תוליפת יטוקל)דסח

ימי תא ךיראהל הכזאש ינעישוהו ינרזעו ,ךמש ןעמל ילע םחר ,םלוע לש ונובר
זחאל ינכזתו .הלודג השודקב יתבשחמ תא שדקל הכזאש .הלודג הרהטבו השודקב
בוט תושעלו ,ינוממב ןרתו תויהל הכזאש ,דסחה שיא וניבא םהרבא לש ותדמב
בוטה ךנוצר יפכ דסח םהל למגלו םהמע ביטהל ןיכירצש ימ לכ םע ,תמאב דסחו
היהא אלו ,דאמ חמהו תעדה תא ןילבלבמ םהש ץומקו תודפקמ ינליצתו ,תמאב
,בוטה ךנוצרכ ,ינוממב ןרתו ,דסח שיא ,בוט שיא תויהל הכזא קר ,ללכ ןצמקו ןדפק
שיא וניבא םהרבא לש ותדמב ,הלודג השודקב אנימיד ארטסב ללכהל הכזאש דע
.לולצו חצו ךז יחמ היהיש ,אפסככ ארוח יחמו ילכש היהיש ינכזת הז ידי לעו .דסחה
לכבו תע לכב ךתרותב בשחלו תוגהל הכזאש הלודג השודקב ימי תא ךיראהל הכזאו
.ללכ הרזו הנוציח הבשחמ םוש בשחל יתבשחמ תא חינא אלו ,הלודג השודקב העש
הרהמ לטבלו קלסלו שרגל ,םויו םוי לכב הלודגה ךתעושיב ינעישותו ינרזעתו
ןיבבסמה תורז תובשחמו םילובלב ינימ לכ םהש םיברקעו םישחנה לכ יתבשחממ
םיכסמהו לזרב תוציחמהו םירדגה לכ תא רבשל הכזאו ,םוי לכב חמה תא
ימ תא וילא סנכל םיחינמ םניאו ,םויו םוי לכבש זונגה בוט ינפל ןיצצוחו ןילידבמה
(ח''ק תוליפת יטוקל) .וילא יוארו ןוגה וניאשתוצח


םינשי ררועמה ,םימחר אלמ ."ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל תוצח"
הליל לכב םוקל הכזאש םיברה ךימחרב ינכזו ,ילע למחו סוח ,םימדרנ ץיקמהו
לודג תוזירזב הליל תוצחב יתנשמ ררועתהל הכזאו ,ייח ימי לכ שממ תוצחב הלילו
לכוי אלו ,םולשו סח המדרתהו הנשה ילע רבגתת אלו .ללכ תודבכו תולצע םוש ילב
תינופצ חורה ררועת ,םילודגה ךידסחו םיברה ךימחרבו .הזמ יתוא עונמל רבד םוש
דימת ררועתהל תוררועתה ילע ךשמי םשמו ,הליל תוצחב דוד לש רונכב תבשנמה
יטוקל) :"רחש הריעא רונכו לבנה הרוע ידובכ הרוע" .שממ הליל תוצח תעב יתנשמ
(ח''פ תוליפת


בוט םוי

לכ תא לבקל הכזנש ונעישותו ,םילודגה ךידסחבו םיברה ךימחרב ונילע םחרתו
הבר הודחבו הלודג השדקב תוכס תועובש חספ םהש םישודקה םילגר השלשה
,ראפו זעו דובכ ינימ לכב םיבוט םימיהו םילגרה לכ תא דבכל הכזנו .דאמ המוצעו
,הלודג החמשבו בוט בלבו ,הכאלמה ןמ התיבשבו ,היקנ תוסכו התשמו לכאמב
גהנתהלו ללפתהל ילארשי שיאל יוארכ ,אלפנ תוררועתהו המוצע הנוכב הלפתבו
הלודג השדקב ,הנשה לכב הברה תוצמ תושעל ונרזעתו ונכזתו .שדק בוט םויב
שודקה בלה ךותל ,הנשה לכ לש תוצמה לכ תחמש ץבקתיש הכזנו .הבר החמשבו
ומכ בוטה ךנוצרכ תמאב בוט םוי תחמשל הכזנ הז ידי לעו ,םילגר שלשה םהש
שלשה לכב המוצעו הבר הודחב דאמ דאמ חמשל הכזנו .ךגחב תחמשו ,בותכש
,תונושלה לכמ ונתממורו םימעה לכמ ונב תרחב רשא ,"ךב החמשנו הליגנ" םילגר
תוגהונה תוצמה לכ םיקל ונרזעתו .הוהי ינפ רואב תוארלו תוארל תולעל הכזנש דע
חספב .םהש ,םינפה רואל 'ד תניחב איהש הניכשה תא ןילעמ םדי לערשא לגר לכב
לכ דיב םימעפ עברא אוהש הנשמה רדס אוהש הרותה תלבק תועובשב ,תוסוכ עברא
תמאב םיקל ונכזו ונילע םחר ,הוהי אנא .בלולבש םינימ עברא תוכסב ,דחא
ראש ללכ םע ,לגרו לגר לכב םנמזבו םדעומב הלאה תוארונה תוצמה לכ תומלשבו
,תומלשה תילכתב םמיקל הכזנו .לגרו לגר לכבש תוארונהו תושודקה תוצמה
תוכלמה תא תולעהל הכזנש ןפאב ,הבהאבו האריבו המוצעו הבר הודחבו החמשב
ךינפל המלש הבושתב בושל ונכזתו .םילגר שלשב ריאמה םינפה רוא לא השדקד
ולפא המלש הבושת תושעל םיברה ךימחרב יננחתו .םיבוט םימיה לכב החמש ךותמ
('ל תוליפת יטוקל) :יל םיעודי םניאש תונועה לע
םירופכ םוי

הבר החמשבו הלודג השודקב שודקה םירופכה םוי לבקל םיברה ךימחרב ינכזו
תומלשה תילכתב םירופכה םויב םיונע השמחה לכ םיקל הכזאו .המוצע הודחו
תודותהלו ,הארונו המוצע הנוכב םירופכה םויב תולפת השמחה לכ ללפתהלו ,יוארכ
ערה יכרד תמאב בזעלו הרומג הטרחב רבעה לע טרחתהלו ,םייודו ינימ לכב
דוע בושא לבל הנוכנו הקזח הלבקב ילע לבקלו ,תולבלבמהו תוערה יתובשחמו
ךינפל המלש הבושתב בושלו ,יתישע רשאכ ךיניעב ערה דוע השעא לבלו ,הלסכל
:החמש ךותמ הברה תוכבלו ,הבהאו האריב החמשב תמאב
הז םוי אוה יכ ,דאמ בגשנהו ארונהו םויאה םירופכה םוי תשדקל ינכז ,םימחר אלמ
חלסל ,ךמעל וב תרחב רשא הנשב דחא םוי ,רידאו םויאו ארונו שודקו לודג
לודגה םוי לבקל ונכזו ונילע םחר .הזה ארונה םויב םהיעשפ רפכלו םהיתונוע
ונל רפכתו לחמתו חלסתש ןפאב ,תמאב המלש הבושתב בושלו ,יוארכ הזה ארונהו
.םיה לחמ רתוי םידבכהו םיברהו םימוצעה וניעשפו וניתונועו וניתאטח לכ לע
ארונה םוי לש שודקה תינעתה תוכזבו ,הזה שודקה םויה תשדק םצע תוכזב ונרזעתו
,ךרבתת ךילא תונוצרה לכ ונלצא עינכהל הז ידי לע הכזנש ,םירופכה םוצ םוי ,הזה
ןוצר םוש ונל היהי אלש דע ,ךנוצר דגנכ ונלש תונוצר ינימ לכ לטבלו רבשלו עינכהל
רוסל ילבלו ,דימת ךנוצרכ תויהל הכזנש ןפאב ,ללכ ךנוצר דגנכ הואת םוש אלו
ינפמ םירחא ןוצר לטבת ךימחרב התאש ,הכזנ הז ידי לעו ,לאמשו ןימי ךנוצרמ
ןה ,םלועה ינבמ תקלחמ ןה ,םלועבש תקלחמ ינימ לכ ונתאמ לטבתיו ,וננוצר
הצור ינאש המ לכו ."יתאטח ינפמ ימצעב םולש ןיא" התע רשא ,ימצעבש תקלחמ
אוה רקעו ,רועש ילב תומוצעו תובר תועינמ יל שי השודקבש רבד הזיא תושעל
לולכה םירופכה םוי לש שודקה תינעתה ידי לע לטבל הכזא לכהו .בלהו חמה תועינמ
םימי ובתכי םלכ ךרפס לעו ךיניע ואר ימלג ,בותכש ומכ ,הנשה לכ לש םימיה לכמ
ונילע םחר .םירופכה םוי הז ,הכרבל םנורכז וניתובר ושרדו .םהב דחא ולו ורצי
ונרזעו ,שודקה םירופכה םויב טרפבו ,הנשה לכב תמאב המלש הבושתב בושל ונכזו
הבר הודחו החמשבו המוצעו הארונ השודקב םירופכה םוי לש תינעתה תונעתהל
תוינעתה ןינעב גהנתהל ךיא עדילו התעמ ימצע שדקל הז ידי לע הכזאש ןפאב ,תמאב
לשכא אלו םלכא אלו שובא אל ןעמל ,תמאב בוטה ךנוצרכ תויהלו ,הלכ הנשה לכב
(ג''ק תוליפת יטוקל) :דעו םלועל
הארי

הכזנו ,ונילע הלודג הארי ךישמהל הכזנש ,השודקד ןוצרה תולגתה ידי לע ונכזתו
,בותכש ומכ ,הבר החמשבו הלודג האריב ךדבעלו דימת ךממ דחפלו דערלו אריתהל
,דחימו דיחי דחא ,ונילע ךכילמנ דערבו דחפב ."הדערב וליגו האריב הוהי תא ודבע"
הז ידי לע הכזנו .ונילע ךתאמ לודג דסח ךישמהל השודקה האריה ידי לע הכזנש דע
קסע םוש ילבו העיגי םוש ילב ,הלודג הבחרהב הבוט הסנרפו הלודג עפש ךישמהל
םוש תושעל ךרטצנ אלו .ללכ ונתישע םוש ילב ונלכלכת דבל התא קר ,ללכ הכאלמו
קר ,הסנרפ ליבשב הבשחמ םוש בשחל אלו ןתמו אשמו הכאלמ םוש אלו קסע
ונתכאלמ היהתש הכזנו .דבל ךתאמ וניכרצ לכ ונל ןתתו ונייחת דבל לודגה ךדסחב
רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו" ,בותכש ארקמ ונב םיקיו ,םירחא ידי לע תישענ
התא יכ ,םכל רמאי וניהלא יתרשמ וארקת הוהי ינהכ םתאו ,םכימרכו םכירכא
היתשו הליכא ,דאמ םיבר םה דבל תויחרכהה ולפאו ,דאמ םיבר םה וניכרצ יכ ,עדוי
ראשו ,דומל רכשו ,םידסח תולימגו הקדצ ןתל הוצמ יכרצו ,תורידו םישובלמו
.דבל תויחרכהה לע םימיה תולבל םולשו סח םילוכי רשא ,םייחרכהה תוכרטצה
('ד :'ב קלח תוליפת יטוקל)


דובכ

,אתולגד אתולזמ השודקד דובכה תולעהל הכזאש ,ינצמאו ינקזחו ינעיסו ינרזעו
דובכה תולעהל הכזאש ינרזעו .שודקהו לודגה ךדובכ לדגלו תולעהל דימת הכזאו
,דימת ךינפמ האריל הכזאש השודקה ךתארי ילע עיפשתו .האריה אוהש ושרשל
תאריל ,תומילשב האריל עיגהל ינרזעתו .הזה ארונהו דבכנה םשה תא האריל
הכזנש ,םלש בלבו תמאב הוהי יארי דבכל םיברה ךימחרב ונכזתו .תמאב תוממורה
לע ןקתיש ןפאב ,םלש בלבו תמאב דובכה לכ םהל ןתלו ,םדגנ תמאב ונמצע לטבל
,בותכש ארקמ ונב םיוקיו .ללכ םגפ ילב תומלשב האריל הכזנו ,האריה ימגפ ונידי
,יתמא תומלשל הז ידי לע הכזנו .ויאריל רוסחמ ןיא יכ וישודק הוהי תא וארי
הכזאש ןפאב ,ףוגה תאופרו שפנה תאופר ינאפרתו ,ימצעב םולש היהיש הכזאו
(ד''י תוליפת יטוקל) .םגפו םומ םוש ילב יתמא תומלשב םלש תויהלהריפכ


לכ לטבתו רקעתו עינכתו רגמתו רבשתו ,םיברמה ךידסחו םילודגה ךימחר ררועתו
ךימחרבו .םהש םוקמ לכב לארשי תיב ךמע לכמ טרפבו ,ולכ םלועה לכמ תוריפכה
השמ תוכזו חכב ,ןוצרל דמשה ךפהתו ,דימת םלועב ןוצר תע ךישמתו ררועת םיברה
םאיצוהל םירג תושעל וייח ימי לכ ושפנ רסמ רשא ,ןוצרל דמש ןיב דמוע אוהש
ןידע ,ותוקלתסה רחא התע םגו ,ןוילעה ןוצרל םרשקלו םתולעהלו תוריפכו דמשמ
לטבלו ךילא םברקלו םריגל ,ךתנומאמ םיקוחרהו םיחדנה לכ לע ללפתמו דמוע אוה
הבושת ילעבו םירג תושעלו ןוצרל דמשמ תולעהלו םלועה ןמ תוריפכהו תונימה לכ
(ד''ק תוליפת יטוקל) :םלועב הברהסעכאלו ,דימת לכל בוט תויהל הכזנו ,תודפקה ןמו סעכה ןמ דימת ונליצתו ונילע םחרתו
.תמאב ךתדובעל ונברקתו ,ללכ םלועב רוטנק םושו אדפקו סעכ םוש ונבלב היהי
ךרבתי םשהלו השודקה הרותה לאו םייתמא םיקידצל תמאב רשקתהל הכזנו
.םיחצנ חצנלו דע ימלועל קזחו ץימא תורשקתהב ,המלש הנומאבו תומימתבו תמאב
םגפמ טרפבו ,תומהזו תואמט ינימ לכמ ונרהטו ונשדק "ערב תוארמ םיניע רוהט"
,"םימ יקמעממו יאנושמ הלצנא העבטא לאו טיטמ ינליצה" .ףואנ תואת תמהז
ינדפ ינטלמ ינליצה ,תעדה םגפמ ינליצה ,"ןויה טיטמ ןואש רובמ" ינילעה
יכ ןעשהל ימ לע יל ןיא יכ ,יתנעשנ ךילע יכ ינרזע ,תוער תובשחממ םיער םירוהרהמ
םירוהט םימ םכילע יתקרזו" ,בותכש ארקמ יב םיקו .םימשבש יבא לע םא
לא יהלא הוהי ינבזעת לא .םכתא רהטא םכילולג לכמו םכיתואמט לכמ םתרהטו
הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי .יתעושת הוהי יתרזעל השוח .ינממ קחרת
(ג''מ תוליפת יטוקל):"ילאוגו ירוצ

 


ערה ןושל


רמשאש ינכזו .ירובד תעב דימת יפ םע היהו ,ךנעמל ילע םחר ,אלכ אמלעד ארמ
,םלועבש לארשי םוש לע ערה ןושל קבאו ערה ןושל רובד םוש יפמ אצי אלש יפ יחתפ
תוליכרמו ערה ןושלמ ,םיער םירובד ינימ לכמ ינליצתו ,ןוגה וניאש רובד אלו
,תולגל םיכירצ ןיאש דוס תולגלמו ,םירקשמו תופינחמו תונצילמו םילטב םירבדמו
יואר ןיאש ןמזבו םוקמב םימש תאריו הרות ירבד רמולו תולגלמו ,הפ לובנמו
תא ןימגופה הפ לבה ינימ לכמו ,םיבוט םניאש םירובד ינימ לכמו ,םתולגלו םרמאל
(ח''ל תוליפת יטוקל) .אוה ךורב שודקה לש ויפ חור אוהש שודקה רובדה


 


םירוהרה הבשחמ


תומכחמ יתבשחמו יחומ תא תונפל ,םילודגה ךידסחו םיברה ךימחרב ינכזו
סח םירוהרהו תואתב יתבשחמו יחומ תא םטמטא אלש ,תורז תובשחממו תוינוציח
אלו ,םולשו סח תואתבו תוינוציח תומכחב יתבשחמו יחומ תא ץימחא אלו .םולשו
קר ,ללכ םלועב ץוח תבשחמו רוהרה םוש יל היהי אלש ,םיער םירוהרהב רהרהא
.ללכ הנוציח הבשחמ םוש יתבשחמב סנכי אלש ,חצו ךזו יקנ יתבשחמו יחומ היהי
םיאבה םירוהרה ותוינוציח תובשחמ ,תוער תובשחמה לכ לע רבגתהל חכ יל ןתתו
רועגל הכזאו ,ללכ יחומב סונכל םוקמ םוש םהל ןתא אלש ,יתעד תא לבלבל ילע
יתעדב סונכל חכ םוש םהל היהי אלש ,ילובג לעמו ילעמ םשרגל םהמע בירלו םהב
('ה תוליפת יטוקל) :דימת יתבשחמ תא שדקל הכזאו ,ללכ


הסנרפ ןוממ


,לארשי תיב ךמע לכ לעו ונתרבח לכ לעו ילע םחר .םיבר םימחר אלמ ,הוהי אנא
ולפאו .הסנרפה תדרטב ללכ םידורט היהנ אלש ונתוא הכזתו ,הז לכמ ונתוא ליצתו
ךימחרב ונירזעת ,הסנרפ ליבשב ןתמו אשמ וא קסע הזיא תושעל םיחרכמ ונאש תעב
ילבו אדרט ילב ,בוטה ךנוצרכ הנומאבו תמאב ,הרהטבו השודקב לכה היהיש םיברה
ונתישעו ונקסע לכו ,ללכ ונידי לע אלו ךתאמ לכה יכ ןימאנו עדנו .ללכ תעדה לובלב
ט"לה לכ םיריאמ ויהיש דע ,קקזמו ךכזמ לכה היהי,הסנרפ יקסעו ןתמבו אשמב
ויהי תוכאלמ ט"לה לכו .לודגה ךמשמ םיכשמנה תורוא ל"טב וללכויו תוכאלמ
הכרב חלשתו ,ונידי השעמ תא ךרבתו .ןכשמה תכאלמ תוניחבב ,הרהטבו השודקב
אלו חורב ,םהל ךרטצנש םדוק ונתסנרפ ןימזתו ,וניתישעו וניקסע לכב החלצהו
וניהלא הוהי םעונ יהיו" .האלמהו הבחרה ךדי תחתמ ,רוסאב אלו רתהב םוצמצב
(א''י תוליפת יטוקל)."והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע
תועינמ

תוקפסהו תוישקה לכ םהש ,חמה תועינממ ינליצתו ינעישותו ילע םחרתו
סח רהרהל וא ,רודבש םירשכהו םיקידצה ירחא רהרהל חמה לע םיאבה םילובלבהו
יכ ,םלועבש תועינמה לכמ םילודג םה חמה לש תועינמה ולאש .ךיתודמ ירחא םולשו
םוש ןיא ,םייתמא םיקידצבו ,ךרבתי םשהב המלש הנומאב קזח ובלו וחמש ימ
,םיקידצהמו ,ךרבתי םשהמ םיקולח ובלו וחמ םולשו סחשכ לבא .והענמתש העינמ
קעזלו קעצל יתאב הז לעו .םלכמ םישק תועינמה ולא ,םהילע תוישק בלב םילפונו
הוהי ךילא" .ךילא קעצל םא יכ םהמ לצנהל הוקת םוש יל ןיא יכ ,ךילא ארקלו
קלח תוליפת יטוקל):"יננעו יננחו ארקא ילוק הוהי עמש .ןנחתא הוהי לאו ארקא
('ל :'ב

תלפמ

 

,תוקחדהו תוינעה ןמ ונליצתו ונרמשתו ,ךתאמ הלודג הבחרהב וניתוסנרפ ונל ןתתו
לכל ונל עיפשת ,םיברה ךימחרב קר .רחא םעל אלו הזל הז לארשי ךמע וכרטצי אלו
אלו תחנב םהל ךרטציש םדק הלודג הבחרהב ותוכרטצה לכו ותסנרפ דחאו דחא
תקלחמה םרגי אלש דימת ונילע ןגתו .ןויזבב אלו דובכב ,רוסאב אלו רתהב ,רעצב
ומצעב שדקה ךרדל אל םגפו קזה םוש עיגי אלו .הלילח םילפנ ליפהל ,םולשו סח
וב םיסנכנה םישנאהל אלו ,תע לכב םלועב תולגל םירשכהו םיקידצה ןיכירצש
:הדוהי תיבדמ ןטלוש דיבע ידעי אלו ('וכו טרפב) הנטב ירפ השא ליפת אלו .ותולגל
(ט''י :'ב קלח תוליפת יטוקל)הוקמ

,הוקמ תליבט ידי לע תע לכב ונמצע שדקלו רהטל הכזנש ונעישוהו ונכזו ונרזעו
לכמ ונמצע רהטל ,הוקמה תליבט ידי לע הלודג השודקו הרהט ונילע ךישמהל הכזנו
ונירוענמ ךינפל ונעשפשו וניועשו ונאטחש םיעשפהו תונועהו םיאטחה לכמ ,תואמטה
ונילע עיפשתו .השודקה הוקמה ידי לע הלודג השודק ונילע ךישמהלו ,הזה םויה דע
ידי לע קיתמהל הכזנש ונרזעתו חכ ונל ןתתו .םיבר םימחרו לודג תעד הז ידי לע
,לארשי תיב ךמע לכ לעמו ונערז לעמו ונילעמ םלועבש םינידה לכ ,הוקמה תליבט
תליבט ידי לע דימת ונל עישותו ,הז ידי לע תוער תורזגה לכו תורצה לכ לטבלו
ועישומ ,הוהי לארשי הוקמ ,בותכש ארקמ םיקיו ,דאמ הארונהו השודקה הוקמה
ןמז אוהש שודקה תועובשה גח לש הוקמה תשודק ונילע ךישמהל ונכזתו .הרצ תעב
ידי לע השודקה הרותה תא לבקל וכזו ךילא לארשי וברקתנ זאש ונתרות ןתמ
לש הוקמב ,הנוילעה הוקמב ונמצע לבטל תועובשה גחב ונלכ הכזנו .הוקמה תליבט
לודג תעדו ,ןוילע דסחו ,םיברו םילודג םימחר אוהש ,השודקה לש םישמחה רעש
הכזנו ,הלכ הנשה לכב תאזה הוקמה תשודק ונילע ךישמהל הכזנש ונרזעתו .דאמ
ךותב סנכלו האמט ירעש םישמחמ הרהמ תאצלו ,דימת ונמצע שדקלו רהטל
םירוהט םימ םכילע יתקרזו ,בותכש ארקמ הרהמ ונב םיקיו .השודק ירעש םישמחה
(ו''נ תוליפת יטוקל) :םכתא רהטא םכילולג לכמו םכיתואמט לכמ םתרהטו

 


דליל השקמ

לארשי תיב ךמעמ רבשמה לע תובשויה לכ לע םיברה ךימחרב למחתו סוחתו
.לכ ןודא ךינפל הלגנ רשאכ דבכהו השקה םרעצ לע םחרתו ,קזנו רעצ לכמ םליצתו
םלכ וכזיש ,םיברה ךידסחבו הארונה ךתלמחב םעישותו םרזעתו םהילע סוחתו
עדוי התא יכ ,םהילע למח ,םימחר אלמ .ללכ הדלוה יושק םוש ילב לקנב דילוהל
ןיע ינימ לכמו ,קזנו רעצ לכמ םליצהו ךנעמל םהילע למח ,השקה םבואכמו םרעצ
םולשו סח םיצפחו ,הדלוהה תא םיבכעמה ןינרחא ןירטסו תופלק ינימ לכמו ,הער
םלכ וכזיו ,]ער[ לכמ םרמשתו םליצת םיברה ךימחרב ,הוהי אנא .םיצפחש המ
.עגפ ילב םולשל דלוה איצותו ,ללכ הדלוה יושק םוש ילב ,לקנב ,הרהמב דילוהל
,ךתארילו ךתדובעל םינשו םימי ךראל םהיתונבו םהינב לדגל לארשי ךמע לכ וכזיו
רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי ךמע וברתיו ,הנטב ירפ השא ליפת אלו
('ב :'ב קלח תוליפת יטוקל) :בורמ


חישמ

,הרהמ ונלאגל שיחתו רהמתו ,ךדבע דוד ןרק הרהמ חימצת םיברה ךימחרבו
לבקיש ,ךדבע דוד ןב חישמ בל תא ררועתו ,םלועב חישמ תוצצונתה ץצונתיו
בוטה חירהלכ םע תולפתה לכו .ךדובכ אסכ ינפל חוחינ חירל םתוא הלעיו וניתולפת
םלכ הלעיו ,הוהי חישמ ונפא חורב וללכי םלכ ,םכותב םילולכה הדשה חיש לכ לש
,רחאי אל אבי אב ונקדצ חישמ ידי לע ונלאגל שיחתו רהמתו .ךינפל חוחינ חירל
('א :'ב קלח תוליפת יטוקל) .הרהמ לק שיח םלוע תלאג ונלאגיו


הניגנ

תמאב ךתדובעלו ךמשל תוחבשתו תורישו םינוגנ ךינפל ןגנלו ןנרלו רישל הכזנו
לכ לע הלעמה ריש ,"המלשל רשא םירישה ריש" ךימחרב ררועל הכזנש דע ,דימת
ונתוא ךרבתו .םילהת רפס םהב רמאנש הניגנ ינימ הרשע לכל הכזנו ,םירישה
,לארשי לכ ןיב םולש היהיש ,םלועל לארשי ךמע לע םולש עיפשתו ,בוטה ךמולשב
ןיב רוטנקו תורחתו האנקו האנש םוש היהי אלו .ותשאל שיא ןיבו ,ורבחל דחא ןיב
,םלוע יאב לכ ןיב םולש ךשמיש דע םולשה לדגתיו הברתיו ,םלועל ךמע לארשי לכ
אלו יחצנה ותילכת לע לכתסיש ,תמאה לא ורבח תא ררועל דחאו דחא לכ ולכיש דע
ובושיו ובהז ילילאו ופסכ ילילא תא שיא לכ וכילשיש דע ,קירלו לבהל וימי הלבי
החמשב םולש תבש לבקל ונכזתו .הבהאבו האריב תמאב ךדבעל ,תמאב ךילא םלכ
,ונפוגב םולש היהיש הכזנו .ךמולש תכס ונילע סרפתו ,דימת המוצעו הלודג הודחו
,ונפוגבש תודוסי עבראה ןיב תקלחמ היהי אלש ,ףוגה תאופרו שפנה תאופר ונאפרתו
האופר חלשתו ונברקמ הלחמ ריסתו ,לודג םולשב הושה גזמב וגהנתי םלכ קר
(ז''כ תוליפת יטוקל) :('וכו ינולפ ןב ינולפל טרפבו) לארשי תיב ךמע ילוחל המלש


 

םיסנ

,תולודג תואלפנו םיסנ ,םלועמ ונמע תישע רשא םישודקה ךיסנב ןימאהל הכזאו …
םילגנ םיסנ ןיאתת םיסנו ןיאלע םיסנ ,התע דע רודו רוד לכב ונמע השוע התא רשאו
ללכב םיסנ ,עבטה ךרד יפ לע אלש םיסנו עבטה ךרד יפ לע םיסנ .םירתסנ םיסנו
ינא הכזא םלכב .העש לכבו תע לכבו םוי לכב לארשימ דחאו דחא לכל ,טרפב םיסנו
סח ללכ לובלבו יפוד םוש ילב המלש הנומאב םהב ןימאהל לארשי תיב ךמע לכו
ךותב םיסנ תוסכלו בלב סינכהל םיצורה רקש ירבוד לכ יפ רוכסתו םותסתו .םולשו
ךימחרב ונתוא רוזעו ," הוהי ךמש ושקביו ןולק םהינפ אלמ" ,םולשו סח עבטה ךרד
םעינכהל חכ ונל ןתת קר ,ללכ םהל עמשנ אלו הבאנ אלש םהמ לצנהל םיברה
לכו ,הוקת יהת לא םינישלמלו ,םלועה ןמ הערה םתבשחמ לטבלו רוקעלו םרבשלו
םלכ וטרחתיו ובושיש םבלב ןתו ,ודבאי עגרכ םיסרוקיפאהו םידזהו םינימה
יטוקל) .ךתוכלמ חכ וריכיו ,תמאב ךילא םלכ ובושיו ,הכובנהו הערה םתעדמ
('ט תוליפת
תוכוס

היטרפ לכב ,יוארכ הכס תוצמ םיקל ,םיברמה ךידסחבו םילודגה ךימחרב ינכזו
המלש הנוכבו בבל בוטבו החמשב ,הב םיולתה תוצמ ג"ירתו היתונוכו היקודקדו
ופיקהש דובכ יננע תעבשה לכ ,הכס תבישי תוצמ ידי לע ונילע ךשמיש הכזנו .יוארכ
םיפיקמה תגשה גישהל הכזנו .ךמולש תכס ונילע סרפו ,רבדמב לארשי תא
,החמשבו הרהטבו השודקב יוארכ הכס תוצמ ידי לע ,שדקה חור תגשה םישודקה
ונל שיש ,םיאנוש ינימ לכמו ברואו ביוא לכמ ונליצתו ונדעבו ונילע ןגת הז ידי לעו
יטוקל) :ונריתסת ךיפנכ לצבו ונירחאמו ונינפלמ ןטש רסהו ,תוינחורו תוימשגב
(א''כ תוליפת
אבה םלוע


יתיגש םאו .ךינפלמ ונשקבש המ לכ דסח תבדנו םנח תנתמב ונל ןתתו ונכזו ונרזעו
,אבה םלועה ןיעמ םועטל הזה םלועב םג ונכזתו .ידעב רפכת הוהי התא ינושלב
ונכזתו .לכל הוהי בוט יכ .ונתבוטל לכה וניתוערואמ לכש תעדלו ,ךילא לטבתהל
.דוע ןיא םיהלאה אוה הוהי יכ ץראה ימע לכ תעד ןעמל" .םלועב ךתוכלמ תולגל
ןוצרל ויהי .דחא ומשו דחא הוהי היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל הוהי היהו
('ד תוליפת יטוקל) :"ילאוגו ירוצ הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא
הצע

הזיאב ,םימחר לש ןושל הזיאב עדוי יניא ,םימשבש יבא ,ילע םחר ,םימשבש יבא
דמעתו יננעתש ןפאב ,ךילא קעזא הקנאו החנא לש ןושל הזיאב ,הקעצ לש ןושל
,הז לכ ןקתל חכ יל ןיא יכ .םיברה ךימחרב ךדובכבו ךמצעב הז לכ ןקתתו יתרזעב
אלמ ינרזע .יתנעשנ דבל ךילע קר ,ןקתל לוכי יניא הלא לכמ תחא הדקנ ולפאו
הבוט הצעב יננקת ,תובוט תוצע אלמ ,תולצה אלמ ,תועושי אלמ ינרזע ,םימחר
ינאש המ לכמ התעמ לצנהל הכזאש ןפאב ,המיקל הכזאש המלש הצעל ינכז ,ךינפלמ
תמאב שדק תירבה תרימשל המלשה ךתצע ידי לע התעמ הכזאו .לצנהל ךירצ
םושב אלו ,השעמב אלו רובדב אלו הבשחמב אל ללכ דוע םגפא אלו ,בוטה ךנוצרכ
.ללכ דוע יתעד תא לבלבא אלו ,יניע רחאו יבבל רחא רותא אלו ,םישוח השמחמ שוח
(א''ס תוליפת יטוקל)םירופ

תשודק ךשמיש הכזנו ,הלודג החמשב םירופה ימי תא לבקלו םיקל ךימחרב ינרזעתו
הכזנו .לארשי תיב ךמע לכ לעו ונערז לעו ונילע ,רתסאו יכדרמ תשודק ,םירופ תראה
ןתתו .הלודג החמשבו בוט בלבו הרהטבו השודקב םירופב תוגהונה תוצמה לכ םיקל
ןידוקרו ףכ תאחמהל זא הכזנו ,ונילגרו ונידיב החמשה טשפתתש דע ונבלב החמש
ונמצע לע לבקנש םיברה ךימחרב ונרזעו .תמאב ךמשל הלודג החמשב השודקד
,םיקלו תושעלו רומשל דמללו דמלל הכזנו ,הבהאב ךתרות ירבד לכ תא םיקל שדחמ
ונכזתו ,תמאב רתסנבו הלגנב ליכשהלו ןיבהלו דמלל הכזנו .ךתרותב וניניע ריאתו
('י תוליפת יטוקל) :ךמק אפוסכב לועינ אלו ,םעפ לכב הוהי תורתסנ גישהלחספ

המוצעו הארונ השודקב חספה גח תשודק ונילע לבקל הכזנש ,ונרזעב היהתו
תומלשב חספ לש ןיי לש תוסוכ עברא תוצמ םיקל הכזנו .הלודג הודחו החמשבו
תשודק רוא ונילע עיפשתו ,תעדה רוא ונל חתפתו .הלודג הרהטבו השודקב ,יוארה
ןיחומ ,םישודקה ןיחומה לכ חספב ונילע ןיכשמנ ויהיש הכזנש ,םינוילעה ןיחומה
ונרזעתו ,יוארכ הלודג השודקב חספ לש רדסה רדסל הכזנו .תונטקד ןיחומו תולדגד
,המוצעו הבר הודחו החמשבו ,הארונו הלודג הנוכב ,םר לוקב הדגהה רמול
ררועי לוקהש דע ,הלודג הרהטבו השודקב ,ץרמנ תובהלתהבו לודג תוררועתהבו
דע ,תמאב תומלשב תעדה ןוקתלו תירבה ןוקתל הז ידי לע הכזאש דע ,הנוכה
שא ילחגכ םימח םירובד דימת ךישמהל הכזאו ,םייתמא הרות ישודחל אבל הכזאש
היהתש ,לארשי תומשנ תורשקתהב ךילא ללפתהל ינכזתו .םינונחתו הלפת ידי לע
.סאמי אלו ריבכ לא ןה ,בותכש ומכ ונתלפת תא סאמת אלו םיבר תלפת ונתלפת
הכזנ הז ידי לעו ,ונתלפת ידי לע המוצעו הבר השודק תופסות הלעמל לדגתיו ףסותיו
יטוקל) .הרותה ירואב לכ םיבותכ םש רשא ןוילעה בלמ הרותה ירואב ךישמהל
('כ תוליפתתורקע תדיקפ


םיברה ךימחרב ונדמלתו ,ונתלפתב תורקע דקפל הכזנש חכ ונל ןתתו ונילע םחרתו
ונתלפת עמשתו .םימחרו העושי רבדב הבוטל םדקפל תורקע ליבשב ללפתהל ךיא
ךימחרב ודילויו ,הרהמ לק שיח הבוטל תודקפנ תורקעה לכ ויהיש ,ונתעוש ןיזאתו
."רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי ינב" ךמע וברתיו ,םימיקו םייח םינב
,ונמא הרש ותשאו וניבא "םהרבא היה דחא" ןושארה וניבא לע ךימחר ורבגש םשכו
תוברהל םתחטבהו קחצי תא םהל תתנו םתונקז תעל םדקפתו הבוטל םתרכז רשא
רשא ,לארשי תיב ךמע תורקע לכ לע ךימחרו ךיעמ אנ ומהי ןכ ,םימשה יבכוככ וערז
םהילע םחר .ךתארילו ךתדובעל אמיק לש ערז םהל ןתתש ,דבל ךילא תולות םהיניע
ןתתו םתלפת עמשתו םהל רתעתו ,םימחרב םתולאשמ אלמו הבוטל םדקפו ךנעמל
,םהב םמאו םהיבא וחמשיו אמיק לש ערז דילוהל וכזיו ,הרהמ לק שיח ןוירה םהל
יטוקל) :םיבוט םינשו םימי ךראל םיבוט םישעמלו הפחלו הרותל םלדגל וכזיו
(ג''נ תוליפת


קידצ

הוהי ךימחר רוכז" .חדנ ךממ חדי לבל תובשחמ בשוח ,םימחר אלמ ןמחר הוהי אנא
הוהי התע השענ המ .בוזעו רוצע ספאו די תלזא יכ הארו ."המה םלועמ יכ ךידסחו
.ץראה ןמ דיסח דבא .ונדעב דומעי ימ ןיאו ,בא ןיאו םימותי ונראשנ יכ וניהלא
,הזמ רתויו רתויו ךינפל יתרכזהש הזה חכה לכ םהל היהש רודה ימכחו תמא יקידצו
ונראשנו ,בוט לכמ םירסחו םיקר ונראשנ רשא דע ,םיברה וניתונועב וקלתסנ אלה
שי יאדובו ,םותי רוד ןיא יאדוב םנמא םאו .העבגה לע סנכו רהה שארב ןרותכ
םיכוז ונא ןיאו ,וניניעמ רתסהבו םלעהב םה ךא .הזה רודב םג םייתמא םיקידצ
ירצו הפורת שקבל הנפנ ןכיהל וניהלא הוהי התעו .םהילא ברקתהלו םהמ עדיל
.דאמ השונאה ונבאכו וניתוכמ תאפרלו שובחל תושפנ אפורה הפיא היאו .ונתכמל
ונממ חקלנו ,םירהצב שמשה אובב ,םיכרב לכ ולשכו בל לכ סמנו ,ונדדש יכ ונל יוא
ונחורו ונשפנ ,ונזע ןואג ,ונשאר תראפת ,ונימי ךראו ונייח ,ונשפנ בישמ ,וניניע דמחמ
וקלתסנ רשא ןוילע ישודק תמא יקידצ המה ןה .ונתרהטו ונ תשודק ונתמשנו
דאמ םידורמ ךמע תא הארו ,תוחנאל ונתוא ובזע תוחונמל המה ועס ,וניתונועב
('ד תוליפת יטוקל) .הדיריה תילכתבהקדצ

לצנהל הז ידי לע הכזנ ןעמל .תמא יקידצל הקדצ ןתל םיברה ךימחרב ונכזת ןכבו
ונרזעתו .םהיתודלותו הואגו םילטב םירבדו ערה ןושל םהש .םיטסלמו הער היחמ
םילטב םירבד רבדנ אלו ,ךיתדובעלו ךמשל ונרובד לכ היהיש וניהלא הוהי ךימחרב
לודגה ןועו אטחמ טרפבו .םימש תאריו הדובעו הרותב היהי ונרובד לכ קר ,םלועל
תיב ךמע לכו יתוא ליצת ,רתויב רומח אוהש תוליכרו ערה ןושל ןוע אוהש דאמ
ינושל רוצנ יהלא .םלועבש לארשי םוש לע ער רובד םוש םלועל יפמ אצי אלש לארשי
קבאמו תוליכרמו ערה ןושל קבאמו ערה ןושלמ ינליצתו .המרמ רבדמ יתפשו ערמ
,היהת לכל רפעכ ישפנו ,ותמאל תמאב הונע תדמל ינכזתו .םלוע דעו התעמ תוליכר
םלועל סועכא אלש ,סעכה ןמ םיברה ךימחרב ינליצתו .תמאב יתולפש עדיל הכזאו
קר ,ללכ םלועב הדפקהו סעכ םוש יבלב אהי אלו ,ללכ ןדפק היהא אלו ,רבד םוש לע
םיברה ךימחרב ונליצהו .םודת ישפנ יללקמלו ,לכל בוט תויהל ךיתודמב קבדל הכזא
,םוצמצב אלו חורב םהל ךרטצנש םדוק ונתסנרפ ןימזתו ,רסוחה ןמו תוינעה ןמ
,האלמהו הבחרה ךדי תחתמ ,רעצב אלו תחנב ,יוזבב אלו דובכב ,רוסאב אלו רתהב
:םלוע דעו התעמ ייח ימי לכ תמאב ךנוצר תושעל לכואש ןפאבהשודק

ךנוצרכ תמאב ךילא יבל טה ,בוטל ערמ יבבל תא ךפה ,ביטהל הברמ ,םימחר אלמ
ןושלה תירב תשודקב טרפבו ,תושדק ינימ לכב ימצע שדקל הכזאש ינרזע ,בוטה
הכזאו ,םוגפ רובד םוש אלו םלועל יפמ רקש רבד םוש אצי אלש ינרזע .רועמה תירבו
,ותמאל תמאב הלודג הנוכבו יחכ לכב ךינפל יתלפת ללפתהל ינכזו .יפ יחתפ רמשל
וררועתיו ,ןמצעב הוהי ירבד ויהי יתלפת ירבד לכש דע ,יתלפת תעשב ךב ללכנ היהאו
ארבנ םהבש תורמאמ הרשע םהש ,תישארב השעמד ןותא ח"כ יתלפת ידי לע
קבחתו ךמולש תכס ונילע סרפתו ונילע לודגה ךדסח ךישמת הז ידי לעו .םלועה
וניביוא לכמ ונליצתו ונדעב ןגתו ,שודקה ךלצב ףפותסהל הכזנו ,ךנימיב ונתוא
ארקמ ונב םיקיו ,ונריתסת ךיפנכ לצבו ,תוינחורבו תוימשגב וניפדורו וניאנושו
(ח''מ תוליפת יטוקל) ."ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש" ,בותכש


הנשה שאר


אוהש ,םישודקה הנשה שאר ימיב היולת ונתשדק לכש תעדי התא ,םלוע לש ונובר
רשא ,ןושאר םויל ןורכז ךישעמ תלחת םויה הז ,הנשב ןושאר םוי הנשה תלחתה
שאר לבקל ונכזו ונרזעו ונילע למחו סוח .הלכ הנשה לכ לע השודקה ךשמנ םשמ
דאמ ונתבשחמ שדקלו רהטל הכזנש ונרזעתו ,הלודג החמשבו הלודג השודקב הנשה
,הנשה שארב יוארכ תמאב דאמ המוצעו הלודג הרהטבו השודקב ,הנשה שארב
.הנשה שארב השודקב הבשחמה תארמשל רהזהל םיכירצ ךיא ,תעדי התא רשאכ
םידוחיהו םינוקתה לכ ונידי לע םלשנ היהיש תמא יקידצ חכו תוכזב הכזנו
ךישמהלו ,םירופכה םויו הנשה שארב הלעמל דחילו ןקתל םיכירצש ,תושדקהו
תישארמ" ,הלכ הנשה לכ לע הנשה שארמ לארשי תיב ךמע לכ לעו ונילע השודק
ןיא ,אחישמד אבקועב ,הזה רמה ונתולגב יכ ,תעדי התא יכ ."הנש תירחא דעו הנשה
ונל תתנ רשא ,שודקה הנשה שאר ידי לע םא יכ השודקד תוקזחתהו חכ םוש ונל
ןפא הזיאבו ךיא תעדו לכש םוש ונל ןיא ונינעב ונחנאו ,הרקיו הבוט הנתמ ךימחרב
תעב ונתרזעב המוק ,ונבבל תא תעדי התא .יוארכ הנשה שאר תשדק ונילע ךישמהל
וניבאוניהלא ונינודא ונילע אנ למחו ונעישוהו ונרזעו ,םימיה תירחאב ,תאזה הרצ
יקידצ תוכזבו ,הזה רודבש תמא יקידצ תוכזב ונילע םחרו ,ונלאוגו ונרוצ ונכלמ
םיבבוסו םיכלוה לארשי תיב ךמע לכו ונא רשא ,המה ץראב רשא םישודקה תמא
ךינפל וניפכ םישרופו ,הנשה שאר ברע לכב םהלש ןויצו םהירבק לע םיחטתשמו
הסוח .אכדנו רבשנ בלב היוחתשהב העירכב הדיקב ,ךילא םיננחתמו םיללפתמו
יהבגב םתמשנ רשא םייתמא םיקידצה לכ תמשנ בל ררועתו ,םיברה ךימחרב ונילע
םיקידצה תומשנ לכש ,םישודקה םינוילעה תומלועב תולעמה םורב םימורמ
ורזעיו לארשי ךמע ברקב ונמע ויהיו הנשה שארב הטמל ודרי םייתמאה םישודקה
רבשלו ,הנשה שארב ןטשה שרגלו עינכהלו ,הנשה שארב ןנחתהלו ללפתהל ונתוא
תולפתה ידי לע לארשי תיב ךמע לכ לעמו ונילעמ ארחא ארטסד תוזע ינימ לכ לטבלו
לארשי תיב ךמע לכ לעו ונילע ךישמהל הכזנש דע ,שודקה הנשה שאר לש תועיקתהו
השודקד תומתוחה ינש ןקתל הכזנו .הלכ הנשה לכ לע הנשה שארמ הרהטו השודק
אבר אנעשוהו תוכסו םירופכה םויו הנשה שארב ,םינתיאה חריב םתוח ךותב םתוח
.דימת תומלשב השודקד החמשל הכזנו ,ןוצרל ךינפל ונילוק ולעיו ,תרצע ינימשו
םייח ,םולשלו םיכראו םיבוט םייחל ,לארשי תיב ךמע לכ תאו ונתוא םתחתו בתכתו
:םייחצנ םייחל ,םלוע ייחל םהב הכזנש םייח ,םייתמא םייח ,םימש תארי לש
(ב''כ תוליפת יטוקל)שדוח שאר

בושאש דע הזה םלועה ןמ אצא אלו ,תמאב ךינפל המלש הבושתב רוזחל ינרזעתו
ונרזעב היהתו .השעמו רובד הבשחמב ,ךדגנ יתמגפ רשא לכ תא ןקתאו ,יתונועמ
רשאכ ,שדח שאר אוהש ,השרשמ המלשה הבושתה תראה ונילע ךישמהל הכזנש
הכזנו .הלודג השודקב םישדח ישאר לבקל הכזנו .םייתמאה ךיקידצ ידי לע ונל תילג
לארשי ךמעל תתנ רשא םישדח ישאר רשע םינש לכב הבושתה שרש ונילע ךישמהל
יטוקל) :תמאב המלש הבושתב ךילא בושל הכזנש ןפאב ,םתודלות לכל הרפכ ןמז
('י תוליפת


האופר

םירבדה לכ ךותל תואופרה לכ לש תוחכה לכ ךישמהל הכזנש ,ונעישותו ונרזעתו
,תותשלו לכאל וניפ ךותל ןימזתש הקשמו לכאמ רבד לכלו םימלו םחלל ,םלועבש
דע ,םימסהו םיבשעה לכ לש תואופרה תלגסו חכ םכותל ךשמי ,היהיש המ היהי
ארקמ ונב םיקיו ,דבל םימו םחל ידי לע ךרטצנש תע לכב המלש האופר ונל היהיש
ךימחרב ונאפרתו .ךברקמ הלחמ יתוריסהו ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו ,בותכש
לכ תא תעדי דבל התא יכ ,ונידיג ה"סשו ונירבא ח"מר לכל שפנו ףוגב המלש האופר
הוהי וניאפר ,הוהי אנא .ונתאמ תורתסנהו ונל תוילגה וניתולחמ תאו ,וניבואכמ
לכלו וניאולחת לכל המלש האופר הלעהו ,התא וניתלהת יכ העשונו ונעישוה אפרנו
רעצ םהל היהש םיקידצה ינב לש םידליה לע ללפתהל},וניתוכמ לכלו וניבואכמ
,המלש האופר ול אנ אפר אנ לא ,(ינולפ ןב ינולפל טרפבו) ,{ןלציל אנמחר םינב לודיג
והאפרתו ,םימיענבו בוטב םינשו םימי ךיראיו היחיו םיבוטו םיכרא םייח ול ןתו
הפחלו הרותל החמשבו תחנב ולדגלוידלוי ומאו ויבא וכזיו ,והיחתו והמילחתו
םינב ינבו םינב ונממ תוארל וכזיו ,םיבוט םינשו םימי תוכיראל םיבוט םישעמלו
תויללכ לעו ונילעו םהילע למחו סוח ,אלכ אמלעד ארמ .תוצמבו הרותב םיקסוע
לודג רעצ ולבס רבכ יכ ,יד םתורצל רמאו ,תרחב םהב רשא שודקה ךמע לארשי ךמע
('א :'ב קלח תוליפת יטוקל) :םיברה וניתונועב ידמ רתוי הברה םינב


ןוצר

םיבוט םיעוגעגהו ןיפוסכה תא יפב איצוהלו רבדל הכזאש םיברה ךימחרב ינרזעתו
תודדובתהב תוברהל הכזאו ,שפנו בל לכב ךינפל יתחיש לכ שרפל דימת ינרזעתו ,ילש
יבבל םע רשא לכו ,דימת ךינפל יחיש לכ ךופשל הכזאו ,דימת ינוק ןיבל יניב החישבו
ץרמנ תוקקותשהו םילודג ןיפוסכב ,תומימתבו תמאב ,םימחר אלמ ךינפל החישא
ילש םישודקה ןיפוסכה ידי לע השודקד תובר תושפנ תושעל הכזאש דע ,ךילא
לע תושעל הכזאו .רבעי אלו קח םויו םוי לכב שורפב יפב םטרופלו םאיצוהל הכזאש
םישענ ויהיו ,בוטל הרותה תויתוא רייצלו ,הרותה תויתואל תושודק תודקנ הז ידי
דימת ךתדובעבו ךב קבדתהל הכזאו ,םייח םס השודקה הרותה ירבד לכ ילצא
שפנ םוש יערזבו יב קבדתי אלו לגלגתי אלש דימת ינליצתו ינרמשתו .דעו םלועל
ינממ ואציש ינרזעתו ,םולשו סח םיער ןיפוסכמ תישענו תאצויה ,םולשו סח הער
וניפב םאיצונש ונלש םיבוטה ןיפוסכ ידי לע ,הברה תובוטו תושודק תושפנ דימת
םלכ ובושיש דע ,תמאב המלש הבושתב ולכ םלועה לכ וררועיו ,תושפנה ולא ורבגתיו
(א''ל תוליפת יטוקל) :תמאב ךנוצר תושעל ךילא


תבש

ןימח תציחר ידי לע שדק תבש תשודק ונילע ךשמנ היהיש ,םיברה ךימחרב הכזנו
לש הליבטהו הציחרה םלועל לטבא אלש ירזעב היהתו ,שדק תבש ברע לש הליבטהו
יפוג תא שדקתו רהטת ןכ ,הזה םלועב ימצע לבוטו ץחור ינאש םשכו .תבש ברע
השודקה שאמ הי תבהלש יפשר ךישמתו ,הנוילעה ךתשודקב יתמשנו יחורו ישפנו
לכמו ינממ לטבתו ףרשתו רעבת הז ידי לעו .שא ינימ לכ תפרושו תלכואה הלעמלש
בוט תעדה ץע םגפ ידי לע ונב זחאנו ברעתנש ערה תובורעת לכ תא ,לארשי תיב ךמע
זחאתנש ערה לכ לטבתיו לופיו ףרשיש ןפאב .וניעשפו וניתונועו וניאטח ידי לעו ,ערו
בוט אוהש לודגה ךבוטב ןוילעה בוטב הלעמל הלעמל ללכיו הלעיו ררבתי בוטהו ,ונב
:יחצנה
סוח ,שדק תבש תשודק ימצעב ילע ךישמהל חכ יב ןיא יכ ,תעדי התא ,הוהי אנא
תבש תשודקמ קוחר ינא המכ ,תעדי התא יכ ,ילע ךימחר ורמכיו אנ ומהי ,ילע למחו
הכזאו ,תמאב תבש תשודק ךימחרב ילע עיפשתו ,םנח תנתמב יננחו סוח ,תמאב
ימי לע תבש תשודק ךישמהל ונרזעתו .ותאיציבו ותסינכב שדקה לע לחמ ףיסוהל
תשודקב ,הלודג השודקב םישודקו םירוהט ויהי השעמה ימי תשש לכש דע ,לחה
אוהש ,השודקבש םתויח שרושב השעמה ימי תשש לכ םיללכנ ויהיש דע ,שדק תבש
םיארבנה לכו םילצאנה לכו ,םימיה תשש לכ םיקמו היחמ אוהש ,שדק תבש
תדוקנ ףוס דע האירבה תדוקנ תישארמ םלכ תומלועה לכו ,םישענהו םירצונהו
תוליפת יטוקל) :שדק תבש אוה םמויקו םתויח לכ רשא ,ימשגה םלוע לש זכרמה
(ט''יתועובש

,הוצמו הוצמ לכ לש חכה עדוי התא יכ .תועושי ינימ לכב ונעישוה ,םלוע לש ונובר
ונברקלו םיברה וניתונועב םשל ונלפנש תומוקממ ונתוא איצוהל החכ לודג המכ
איהש ,הרותה תלבקל הנכה איהש ,רמועה תריפס לש תאזה הוצמ טרפבו ,ךילא
ידכ תאזה השודקה הוצמ ונל תתנ רשא ,םימשבש םהיבאל לארשי תוברקתה תלחת
םש ינאש םוקמב ינכז .השודקה ירעש ט"מל סנכלו האמט ירעש ט"ממ תאצל
םיקל יכרעכ שיאל ירשפאה תומלשה תילכתב תאזה הוצמ םיקל הכזאש ,וישכע
הרהמ ינאיצותו ,הז ידי לע ינעישותו ינרזעתו ,ילע םימחר אלמת התאו .תאזה הוצמ
.לודג רואל הלפאמו ,הלאגל דובעשמ ,החמשל ןוגימ ,שדקל לחמ ,הרהטל האמטמ
ונל חתפתו ונילא בושת התאש ,םישמחה םויב ,שודקה תועובשה גחב הכזנ רשא דע
הכזנש ןפאב ,םשמ ןוילע דסחו םילודג םימחר ונילע עיפשתו ,שודקה םישמחה רעש
(ו''ל :'ב תוליפת יטוקל) :דימת תמאב ךילא בושלו לכה ןקתל
הניש


דדנל לכונש ,הנשה לע רבגתהל חכ ונל היהיש םיברה ךימחרב ונכז ,םלוע לש ונובר
דמלל ,השודקה ארמגה םע תותכסמ םישש דימת הליל לכב דמלל וניניעמ הנש
."תורמשא שארל הלילב ינר ימוק" .המשל םהב קסעל םיקלו תושעלו רומשל דמללו
ימע הריש הלילבו ודסח הוהי הוצי םמוי" .דסח לש טוח ונילע ךשמי הז ידי לעו
ןוגנו הרמז לוק תעימש ונתדובעל ונל קיזי אלש הז ידי לע ונל רזעתו ."ייח לאל הלפת
לא ,חפב תוזוחאה םירפצמ םיאבה םימוגפה תולוקה וליפאו ,םלועבש םדא םושמ
חכ ונל ןתת קר ,םולשו סח ונתדובעמ ונתוא לבלבל ונתוא קיזהל חכ םהל אהי
.תלפנה דוד תכס תא םיקתו ,השודקה לא םריזחהל םמיקהלו םררבלו םתולעהל
('ג תוליפת יטוקל)


םולש


.ולש םולשהש ךלמ ,םולשה ןודא ,לכ ןודא ,םימשבש וניבא ונעישותו ונילע םחרתו
ונדעב ןגהו ,תקלחמו תובירמ ינימ לכמ ונליצתו ,םולשו םייחו הכרב ונילע ךישמתו
דימ אנ ונליצה .ונירחאמו ונינפלמ ןטש רסהו ןוגיו בערו ברחו רבד ביוא ונילעמ רסהו
לכמו םיאנושהו םיקלוחה לכמ ונליצה ,תוינחורו תוימשגב וניפדורו וניביוא
הנישעת אלו" םהיפ תא רכסתו ,םיגרטקמה לכמו ונשפנ לע ער םירבודה םינישלמה
םיקיו ,םתבשחמ לקלקו םתצע רפה הרהמ הערל ונילע םימקה לכו ,"הישת םהידי
הוהי ,רמאנו .לא ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפתו הצע וצע ,בותכש ארקמ םהב
ונל קיזי אלש ,םיברה ךימחרב ונליצהו ונרמשו ,םימע תובשחמ אינה םיוג תצע ריפה
הבושתב בושל תקלחמה ידי לע הכזנ קר ,תוינחורב אלו תוימשגב אל ללכ תקלחמה
יתמגפ רשא םימכח תנומא םגפ לע טרפבו .וניעשפו וניתונועו וניאטח לכ לע המלש
,תמאב תומלשב םהב יתנמאה אלו ,םישודקה םהירפסבו םייתמא םימכח דובכב
םהירפסו םהירבד יניעב םיבושחו םירקי ויה אלו ,רתומל ילצא םהירבד ויהו
(א''ס תוליפת יטוקל) :םישודקה


 

החמש


היהאו ,השודקד החמשלו ןוששל הכזאש ,הוהיב שושלו ליגל ךימחרב ינרזעתו
,ךידבע לארשי ערז ללכב תויהל םיברה ךימחרב ינתיכז רשא לע דימת החמשב
יב םיקיו ,םייתמא םיקידצלו ךימימתו ךיאריל רבחתהלו ,ךתדובעל ברקתהלו
הקדצ ליעמ עשי ידגב ינשיבלה יכ יהלאב ישפנ לגת הוהיב שישא שוש ,בותכש ארקמ
םילובלבהו תואתהו תונוימדהו תופלקה לכ לטבלו רבשל הז ידי לע ינרזעתו .ינטעי
שדקל הכזאו ,תופלקה ןמ תוגרדמה לכ רהטלו שדקלו ,אגרדו אגרד לכבש תועינמהו
הנמיה הנוילע הגרדמל הגרדממ הרהמ לק שיח םעפ לכב תולעלו דימת ימצע רהטלו
:םייתמא םיקידצ תגרדמל הנוילעה הגרדמל הכזאש דע ,הלודג הרהטבו השודקב
(ה''כ תוליפת יטוקל)הרות

לכב לודג תוריהמב בטיה ןיבהל הכזנו ,תוישק אלב וניתרותב םולש היהיש ונכזתו
.ללכ תוישק םוש ילב ןירוב לע ךתרות ירבד לכ ןיבהל הכזנו ,םש דמלנש םוקמ
השודקב ,השודקה ךתרותב םייתמא םישודחו םירואב דימת שדחל ונכזתו ונרזעתו
,תומלשה תילכתב םולש תוניחב לכל הכזנו .בוטה ךנוצרכ הנומאבו תמאב הרהטבו
המיאב ךודבעיו ךילא םלכ ובושיו ,תמאב ךתדובעל ולכ םלועה לכ ררועל הכזנש דע
םר לא םולשב ונכרב ,םימחרב וניתולאשמ אלמו ונילע למחו סוח .הבהאבו האריבו
יכ ,בותכש ארקמ ונל םיקו ."םולשב ומע תא ךרבי הוהי ןתי ומעל זע הוהי" .אשנו
הדשה יצע לכו הנר םכינפל וחצפי תועבגהו םירהה ןולבות םולשבו ואצת החמשב
אוה וימורמב םולש השוע .לושכמ ומל ןיאו ךתרות יבהואל בר םולש .ףכ ואחמי
(ז''כ תוליפת יטוקל) :ןמא ורמאו לארשי לכ לעו ונילע םולש השעי וימחרב


 


תומימת


הנומאבו תמאב ,תוטישפבו תומימתב ךכרדב ךליל התעמ ליחתהל ינכזו ,ילע םחר
םיגהונה לבהלש תומכחה יכרד לא יבבל הטשי אלש שקעה בבל ינממ ריסתו .המלש
ךילא ברקתהלו ונפוסו ונתילכת לע בשחלמ דאמ םיענומו םילבלבמ םהש ,םלועב
יתוטש לדג ותמאל תמאה עדאו ,הלאה תומכחה לכ יבבלמ קלסאו רעבאו .תמאב
רעב ינאו ,ביתכו .יל םדא תניבאלו שיאמ יכנא רעב יכ ,בותכש ומכ ,תעדהמ ינורסחו
ילע םחר .ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא ,ביתכו .ךמע יתייה תומהב עדא אלו
תמאב םיקל הכזא קר ,הברה ןילבלבמה םלועה לש תומכח םושב ימצעב העטא לבל
ולאכ ירמגל םדגנ ילכשו יתעד לטבלו ,םייתמאה וניתובר יפמ אצויה לככ תומימתבו
םימת ,בותכש ארקמ תמאב םיקל הכזאו .תמאב אוה רשאכ ,ללכ לכש םוש יל ןיא
ךלוה .ךשדק רהב ןכשי ימ ךלהאב רוגי ימ הוהי ,רמאנו .ךיהלא הוהי םע היהת
יתשקבש המ לכל ינכזו ינעישוהו ילע למח .ובבלב תמא רבדו קדצ לעפו םימת
תוליפת יטוקל) .''ילאוגו ירוצ הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי '',ךינפלמ
(ג''יק


הליפת


הנוכב ללפתהל הכזאש ,יהלא הוהי ינרזע ."יתלפת הבישקה יתנר םיהלא העמש"
רדסל ינרזעתו םיברה ךימחרב ינכזתו .תמאב בלה תוררועתהו הבר החמשבו הלודג
ךזו הפי היהי הניגנה לוקו ,הלפתה תויתוא ןגנל הכזאו ,ןנרו הליג לוקב ךינפל יתלפת
לעו ,ןיריהנד ןישובלב ךזע תניכש תא שיבלהל הכזאש דע ,לודג תוריהבבו תוכזב חצו
ףוגב ונקחדו ונלמעו וניינעו וניתורצב הארתו לארשי ךמע לע םימחר אלמת הז ידי
תירב רכזל היתיארו" ,בותכש ארקמ םיקיו ,ונתאמ ךתמח בישתו ,ןוממו שפנו
ןיזאתו ,םתוכזב ונילע םחרתו ,בקעי קחצי םהרבא וניתובא תירב רכזתו ."םלוע
םהל רצב אריו" ,בותכש ארקמ םיקיו ,וננונר ךינפל האריו ונתעוש בישקתו ונתלפת
םינידה לכ לארשי תיב ךמע לכ לעמו ונילעמ לטבתו קיתמתו ."םתנר תאועמשב
ונלמגתו ,בוט לכו םולשו םייחו םימחרו הכרבו הבוט עפש ונילע ךישמתו ,םלועבש
,השודקה ךתנומא ונילע עיפשתו םיברה ךימחרב ונכזת ןכבו .דימת םיבוט םידסח
םיקידצו םימכחב ןימאהל הכזאו ,תומלשה תילכתב םימכח תנומאל ונכזתו
הז ידי לע הכזאו ,ןיזר םהב שי אלא טושפ וניא םהישעמו םהירבד לכש םייתמא
התוא שיבלהלו ,ןיטשפד אתונרדקד ןישובל הנמ טישפהלו אתינורטמל ארהנאל
םינידה לכ לטבלו קיתמהל הכזא הז ידי לעו ,אתיירואד ןיזר ןונאד ןיריהנד ןישובלב
(ב''מ תוליפת יטוקל) :םלוע דעו התעמ לארשי ךמע לכ לעמו ונילעמ


 

הבושת


ךינפל יתשקבו יתנחתו יתלפת רדסל ינכזו ,ינומכ םלאל ךיפ חתפ ,םלוע לש ונובר
יבבל םע רשא לכ תאו ,דימת ךינפל יתחיש שרפל לכואש ,תע לכב תמאב יוארכ
יתשקב אלמתו ,ילע ךימחר ררועל הכזאש ןפאב ,םינונחתו םימחרב תמאב החישא
המ לכל עיגהל הכזנש ונרזעו ,םיברה ךימחרב ונילע םחר ,הוהי אנא :דימת םימחרב
ונילע ךשמיש ,תמא יקידצ לש הרותה קסע תוכזו חכב הכזנש .ךינפלמ ונשקבש
ךילא תמאב ררועתהל הכזנש דע ,וניתמשנ שרשמ קזח תוצצונתהו הלודג הראה
דובכה תולעהל הכזנש דע ,וניתונווע לכ לע תמאב ךינפל המלש הבושתב בושלו
שדקתיו לדגתיש הכזנו .אתולגד אתוליזמ ,תופילקה יקמעמ ,תולגה קמעמ השודקד
םלועה לכב ךדובכ הלגתיו ,דימת ונידי לע שודקהו לודגה ךדובכ םמורתיו הלעתיו
,בותכש ארקמ םיוקיו .ודובכמ הריאה ץראהו ,בותכש ומכ .ךדובכמ ץרא ריאת ,ולכ
(ד''י תוליפת יטוקל) .רבד הוהי יפ יכ ודחי רשב לכ וארו הוהי דובכ הלגנו