חספ

. ז"כשת ןסינ 'ט ,ה"ב
םימה אוצמלו רותחל ,הבשחמה קומעו הנובת בר רזש .ז .ש יביל תדמח דובכל

הקזח הנומא .םלוע יאב לכל ,הלא וניתורודב ,השודקה הנומאה חמצת םהמש
'ה תא תעדל ,תחא הדוגא םלוכ ושעייו הרורבו החצ ,הכז ,המילש הנומא ,הנוכנו
. בר םולש .דחא םכש ודבעלו
יתאצמ רשא יביל לכב החמשאו הליגא .…… יבבלה ותכרב תא יתלבק םויה הז
תואלפ לע תוכרבו תודות ברו ןח ןח תואושת ,םרהו בוטה ךבילב הריתי הביחו ןח
רהמיו דסחו ןחב ךננחיש םינונחתו הליפתכ 'הל תושורפ יבילו יניע .ילא ךתבהא
הלחמ ינימ לכמ ךתוא ליציו רומשיו .הרהמ המילש האופר ךאפריו ,ךתעושיל שיחיו
םיאירב ,םיכורא םיבוט םייחל ,ךתיב םולשו ךמולש לידגיו םולשו סח באכו
.ןוצר יהי ןכ ןמא ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ המכח רוקמ עבונה לחנה תוכזב ,םיננערו
אל ,ייעמבו ילגרב םימוצע םיבאכו םירוסי ,הבוטל ילע 'ה חלש םיברה תונוועב
ךליל הצור ינא םג .הליפתו הרות לוטיב לע ,'ה ינפל הכובו הטימב בכוש ינא ,ונילע
קזחתהל דואמ ךשקבא .הווקמב םוי לכב לובטל יכרדכ הווקמלו תסנכה תיבל
לכ וקתמויו .םימשה ןמ המילש האופר הרהמ יל חלשיו ילע 'ה םחריש ,ללפתהל
קידצה לש ובילב םימשרנ היהנ ונחנא םג יכ םיכירצ .לארשי לעמו ונילעמ םינידה
'הב חטב .חצנל רוד רודל וניתעושיו וניתאופרב קסועו וניבואכמ עדוי אוהו תמאה
תואלפנו םיסנ ונמע 'ה השע ובש ,לגרה תחמשב דואמ קזחתהל וילא ללפתתו
אוהש ,החמשב רתוי קזחתהל םיכירצ ונחנא התע יכ .עבטה ןמ ךפיהל ,תוארונ
,חספ לש רדסה לילב יכ .הזה שודקה גחב טרפב ,תושלוחה לכלו תוכמה לכל האופר
לכלו ונל ,שפנו ףוגב ,תואופרה לכ םהמש ,רישל ,ןוגינ ינימ הרשעה לכ ,זא ןיררועתנ
. חמשו רשכ גח תכרבב .ןוצר יהי ןכ ןמא לארשי
רסידוא רב לארשי


 

 

םיתע

.ביבא לת .א"כשת חספ דעומה לוחד 'ג ,ה"ב

לא .וצפח זוחמל עיגהל ,רזעל ול היה קומעהו רשיה ולכש ךז רשא רזש .ז רמ יריקי

םייחו מולש .תומלועה לכ םייקמו היחמו אמלעד אתורירמ קיתממה ,תמאה תדוקנ
. בוט לכו
תודות בר ,תוילארשי תוריל האמ ךס לע ק'צ ףוריצב ,םיענה ובתכמ ינעיגה םויה
תדוקנ תבהא יכ יתיארש הזמ ,לודג חור תחנ יתלבק .יבל תוריקמ ןח ןח תאושתו
הז .וניתווקת הז .ונילמע לכמ וניקלח הז רשא ,ריבכה ובלב ןק האצמ ,תמאה
רבגתהל ,תוקומע תובשחמ בושחל קזחתהל ,'ה ךרזעי .חצנל וניתעושי הז .וניתמחנ
הכרבל םנורכז וניבר ירבדב ''ףיט טוג ךיז ןהאט ןיירא'' .קידצה רואל רשקתהלו
שדוקה שאה לכו ךשפנ תוחוכ לכ סינכתו .תוליפתהבו .תוישעמהב .תורותהב
תלוז יכ .''ןיבעל א ןיבעל יטסעוו'' יזא ,ונלש תורצואה לכב ,ילארשיה ךבלב שרשומה
.תונוש תואקתפרהמ תואקתפרהו םירוסי אלמ םלועה לכ : ללכ תויח םוש ןיא ,תאז
טעמב ,ףוטחל הכוזש בוטה טעמב םא יכ ,ומצע תא םחנל המב םדא םושל ןיאו
הדירי ימיו .הדימע ימיו הילע ימי .תורחבהו תודליה ימי שי : הלאה םיערה םימיה
הברה הברה ,וייח ימי לכ ,םדא לכ לע רובעיש חרכהבו .הבישהו הנקזה ימי םהש
תעדו הרות דמלמה ,תמאה קידצהו .הערל םיתע .הבוטל םיתע ,םינוש םיתיע ינימ
.וילע םירבועה םיתעהו םינמזה לכב קזחתהל לכויש ,דחא לכב ריאמ .לארשיל
,ולאה םינורחאה תורודב התע : םלועל ךרבתי 'המ קחרתי אלו לופי אלש ןפואב
'ה לצא רקי אוה .ךרבתי 'הל בושל הרעשה טוחכ ,הלק העונתב םדאה רבגתמשכ
ללפתמו ריתעמה ,קיתעמה .םינושארה תורוד לש תולודג תודובעמ ,הברה ךרבתי
. חמשו רשכ גחב וכרבמ ,ותחלצהו ומולש לע דימת

ביבא לת ,82 רטע ןב רסעדוא לארשי


םירופ

הבר הודחו הלודג החמשב םירופה ימיב דאמ דאמ חומשל הכזנש הנשו הנש לכבו
הבר החמשבו הלודג הרהטבו השודקב הליגמה תאירק תוצמ םייקל הכזנו המוצעו
תאזה המוצעהו הארונה העושיהו אלפנה סנה םצוע לדוג ןנובתהל הכזנו המוצעו
והערל שיא תונמ חולשמ תוצמ םייקל הכזנו הדעו םע לכ לבכ ינפב אסינ ימוסרפלו
הכזנו המוצעו הבר החמשבו לודג תומילשב םירופ תדועס תוצמו םינויבאל תונתמו
תורכשהו היתשה ונל קיזי אלש ונירמשתו ונירזעתו םירופ לש תורכשה תוצמ םייקל
תורכשה ידי לע רבד םוש אלו םדא םוש קיזנ אלו שפנב אלו ףוגב אל ללכ םירופ לש
המוצעו הבר הודחו הלודג החמש ךותל אובל םירופ לש תורכשה ידי לע הכזנ קר
תראה אוהש המוצעו האלפנ הראה ריאמ זא רשא םירופ לש החמש ךותל דאמ
םירחא םג חמשלו בל לכב חמש תויהל הכזאו הנשה לכב התמגוד ןיא רשא קידצה
החמשנו הליגנ דאמ דאמ המוצעו הבר הודחב םירופ תחמשב ןמע לארשי לכ חמשל
םילודג םיעושעש לבקתו ןוצרלו תחנל ךל היהיש ןפואב תייתימא החמשב ךתעושיב
לודגה סנהל הנשו הנש לכב התע םג הכזנו שודקה םירופב וניתוחמשו וניתייתשמ
קלמע ןמה תפילק ונתיאמ לטבלו רוקעלו שרגלו עינכהל םירופ לש האלפנה העושיהו
השודקב ותמהוזמ ונימצע רהטלו םלועה ןמ ורכיזו ומש תוחמלו הלודגה ותמהוזו
הכזנו ןידוקירו החמשב רתסאו יכדרמ תשודק ונילע ךישמהלו הלודג הרהטבו
הבר הודחו החמשב ךב דימת חומשל הלוכ הנשה לכ לע םירופ תחמש ןישמהל
הכזנו תמאב חספ תשודקלו המודא הרפה תרהטו תשודקל הכזנ הז ידי לעו תמאב
ושדוק םשב יכ וניבל חמשי וב יכ בותכש ארקמ ונב םייוקיו דימת החמשב תויהל
…ילאוגו ירוצ 'ה ךינפל יביל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי ונחטב

 


חספ

. ז"כשת ןסינ 'ט ,ה"ב
םימה אוצמלו רותחל ,הבשחמה קומעו הנובת בר רזש .ז .ש יביל תדמח דובכל

הקזח הנומא .םלוע יאב לכל ,הלא וניתורודב ,השודקה הנומאה חמצת םהמש
'ה תא תעדל ,תחא הדוגא םלוכ ושעייו הרורבו החצ ,הכז ,המילש הנומא ,הנוכנו
. בר םולש .דחא םכש ודבעלו
יתאצמ רשא יביל לכב החמשאו הליגא .…… יבבלה ותכרב תא יתלבק םויה הז
תואלפ לע תוכרבו תודות ברו ןח ןח תואושת ,םרהו בוטה ךבילב הריתי הביחו ןח
רהמיו דסחו ןחב ךננחיש םינונחתו הליפתכ 'הל תושורפ יבילו יניע .ילא ךתבהא
הלחמ ינימ לכמ ךתוא ליציו רומשיו .הרהמ המילש האופר ךאפריו ,ךתעושיל שיחיו
םיאירב ,םיכורא םיבוט םייחל ,ךתיב םולשו ךמולש לידגיו םולשו סח באכו
.ןוצר יהי ןכ ןמא ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ המכח רוקמ עבונה לחנה תוכזב ,םיננערו
אל ,ייעמבו ילגרב םימוצע םיבאכו םירוסי ,הבוטל ילע 'ה חלש םיברה תונוועב
ךליל הצור ינא םג .הליפתו הרות לוטיב לע ,'ה ינפל הכובו הטימב בכוש ינא ,ונילע
קזחתהל דואמ ךשקבא .הווקמב םוי לכב לובטל יכרדכ הווקמלו תסנכה תיבל
לכ וקתמויו .םימשה ןמ המילש האופר הרהמ יל חלשיו ילע 'ה םחריש ,ללפתהל
קידצה לש ובילב םימשרנ היהנ ונחנא םג יכ םיכירצ .לארשי לעמו ונילעמ םינידה
'הב חטב .חצנל רוד רודל וניתעושיו וניתאופרב קסועו וניבואכמ עדוי אוהו תמאה
תואלפנו םיסנ ונמע 'ה השע ובש ,לגרה תחמשב דואמ קזחתהל וילא ללפתתו
אוהש ,החמשב רתוי קזחתהל םיכירצ ונחנא התע יכ .עבטה ןמ ךפיהל ,תוארונ
,חספ לש רדסה לילב יכ .הזה שודקה גחב טרפב ,תושלוחה לכלו תוכמה לכל האופר
לכלו ונל ,שפנו ףוגב ,תואופרה לכ םהמש ,רישל ,ןוגינ ינימ הרשעה לכ ,זא ןיררועתנ
. חמשו רשכ גח תכרבב .ןוצר יהי ןכ ןמא לארשי
רסידוא רב לארשיתוטישפ


'ה ,רזש .ז רמ ,תמאה תדוקנ ליבשב טיטו שפרב ומצע לגלגמו ךילשמה ,יבוהאל
. תחית לאו ארית לא ,ךשטי אלו ךבזעי אל ,ךמע
יבר ונל שי ,הלא ונימיב ,וישכע אקיידש ,לודגה ללהו םלש ללה רמולו חבשל ונילע
היהיש ךיא היהי ,וניתוכמ לכל האופרה אוהש ,דואמ דואמ ארונו שודק תמא גיהנמו
הלוחהש המ לכ יכ .'וכו םיעורגבש עורגהל וליפא ,ונתירחאל הווקת רבכ שי ודי לעו
,וישכע םג םינפ לכ לע םלועה וכז אלמלאו .רתויב לודג אפור ךירצ ,רתויב לודג
ונירחא חלוש ךרבתי 'ה .תומילשב ונוקית ידיל אב םלועה היה רבכ ,ורואמ תונהיל
קימעהל ךירצו ,ךרבתי וילא ברקתהל םיזמר ונל זמרמו ,תע לכב ונתוא ארוקו
דואמ םדאה ררועתנ םימעפלו .ךרבתי ויתוזימר ןיבהל ,הזב ותבשחמ לידגהלו
קר .ותודהי תשודק לכ יולת ובש ,קידצהל רשקתהלו קבדתהל ,לודג תוררועתהב
,ותודהי תשודקמ םדאה שרגתנו קחרתנש םרוגש דע ,הזב דואמ הרגתמ רבד לעבהש
לוכי זאו ,ותדוצמב וספותל וילע ברואו ,דואמ ןכוסמ םוקמ ,הממש רבדמ םוקמל
,הזל םיכסיש ,םדא לכש םוש ןיאו .ןועגשל תמאב הארנש המו להובמ רבד תושעל
חילצמ 'ה ולש יתימא תוררועתהה תמחמ ןכ יפ לע ףא ךא ,הז רבד גישהל לכויש ךיא
רבדה רומגל הכוזש דע ,םלוכ תא רבשלו ,תועינמהו םירדגה לכ לע רובעל הכוזו ודיב
םת תויהל קר .ללכ םכח תויהל ילבל ,תומכחה לכבש הלודגה המכחה .תומילשב
תומכחה לכ ךילשהל ךירצ ,תמאב לודג חומ ול שיש ימ וליפא ,תוטישפב רשיו
םירבד תושעלו גהנתהל וליפא ךירצו .תומימתבו תוטישפב ,ךרבתי ותדובעב קוסעלו
טיטו שפר ינימ לכב ,לגלגתהל ןיכירצ יכ ,ךרבתי ונוצר תושעל ידכ ,ןועגשכ ןיארנה
וב שיש רבד לכ אלא ,שממ הווצמ ליבשב אקווד ואלו ,ויתווצמו 'ה תדובע ליבשב
תושעל ידכ ,טיטו שפר ינימ לכב ,ומצע לגלגל ךירצו .הווצמ ארקנ ךרבתי 'ה ןוצר
ןב תניחב ,אוה זא ךרבתי 'הל ךכ לכ הקזח ותבהאשכו .ךרבתי 'הל תחנו ןוצר הזיא
.ןב ומכ ,אכלמד איזנגב שפחמ אוהש ,ןב תניחב שי יכ .ךרבתי 'הל דואמ ביבחו ריקי
םעט םוש לואשל ול רוסאו ,ול ונתנש ותדובע תושעל קר ול ןיאש דבע תניחב שיו
,הבהאה תמחמש דע ,ויבא תא ךכ לכ בהוא אוהש ןב שי לבא .ותדובע לע הריקחו
תוללוסה ךותב ץפוקו ךלוהו .תושעל ךירצ טושפ דבעש המ ,דבע השעמ השוע אוה
תחנ תושעל ידכ ,טיטו שפר ינימ לכב ומצע לגלגמו ,המחלמה ירשק ךותב ,הלודגה
האור ויבאשכ זאו .ולאכ תודובע השוע היה אל ,טושפ דבע וליפאש המ ,ויבאל חור
אוה יזא ,ותבהא ליבשב רומג תודבעל ומצע ךילשמש דע ,ךכ לכ הקזחה ותבהא
.םשל סנכיל רוסא ןבה םגש תומוקמ שי יכ ,ןבל וליפא רסמנ ןיאש המ םג ,ול הלגמ
,ותמכח לכ קלסמ ןבהש ידי לע לבא .םתוא גישמ וניא ןבה םגש ,תוגשה שיש ונייה
ןיאש המ ,ול הלגמו וילע םחרמ ויבא הז ידי לע ,ליעל רכזנכ ,תודבעל ומצע ךילשמו
,הכוזש דע ,רתויב םינופצו םיזונגה ,אכלמד אזינגב שפחל וחינמו ,ןבל וליפא רסמנ
דע לפנש ,טפשמה תולעהל הכוזו .ולבוטו עשר ,ול ערו קידצ תניחב ול הלגתנש
תוויעכ הארנ הזש .ול בוטו עשר ול ערו קידצ גישהל הכוז יכ .ונקתלו םוהתה
יבר ידי לע ,טפשמה ןוקית תניחב הז ,תאז ןיבהלו גישהל הכוזשכ וישכעו טפשמה
רחא ךלוה םדאשכ .ליעל תורכזנה תוניחבה לכ ןינקתתנו ןישענ ,םידימלת םע ,תמא
סח ,תולודג תוער ידיל אובלו ,םיבר תולושכמו םיתועטב לופיל לכוי ,ותמכחו ולכש
ואיטחהו ואטחו ,הערה םתמכח ידי לע דואמ ולפנו ולשכנ םיבר רבכ רשאכ ,םולשו
םוש ילב ,תוטישפבו תומימתב ךליל ,אוה תודהיה רקיע יכ ,ןלציל אנמחר םיברה תא
,השעי ךרבתי 'ה דובכ הזב שי םא קר ,ומצע דובכ לע ללכ חיגשהל ילבלו ,תומכח
הזב יולת םלועה ןוקית רקיע לכ : םלועל לשכי אל ,יאדווב זא ,ואל ואל םאו
,ןכ םג םיכשמנ םהמש ,תושבושמהו תוערה תומכחה יכרד לכ םלועה ןמ ולטבתיש
,לכה ןקתל לוכיש ,תמאה קידצה לא תמאב רשקתהלו ,תוסרוקיפאו תוריפכ ינימ לכ
שפחל קר ,ומצע שאייל רוסא .ונילע םירבועה םיניינעה לכבו תומוקמה לכב וליפא
ובבל יעגנ ,ושפנב עדויש המ יפכש ,ול המדנ םא וליפאו .תע לכב השודקה רחא
שפחיו ולש תא השעי אוה ןכ יפ לע ףא ,השודקה תא גישיש דואמ קוחר ,ויבואכמו
אלו םינש המכו המכ הז ,שופיחה רחא םגש ,ול המדנ םא וליפאו .וחוכ לכב הירחא
דוע שפחי ןכ יפ לע ףאו ,ללכ השודקה תגירדמ םוש ,ןיידע גישה אלו ,ןיידע אצמ
עייסמו ,וילע םחרמ ךרבתי 'ה וייח ימי לכ ,תמאב הזב קזח םדאה םאש דע ,דועו
,םולשב לכה לע רובעל הכוזש דע ,ירמגל ישונא לכשו עבטה ךרדמ הלעמל ,ול רזועו
קיתעמה ,תופילקהמ השודקה איצוהל רבדה רומיגלו

 


אלפנ לוק

אוה ימו סוסה לע בכורה דבעה אוה ימ ,תמאה ןיבמו םכחה ,רזש .ז רמ ,יביל ןמאנ
ירעש וריאיש ,הריאמו הבוט הנש וילע שדחי תושדח השוע .יתימאה לשומה רשה
,התעמ ליחתהל הכזיש ןפואב ,יתימאה לארשי העור ,קידצה לש תעדה רואב וביל
. םולשלו םיכורא םיבוט םייחל ,וייח ימי לכ ,םימתבו תמאב ךרבתי 'הל ברקתהל
שדוח אוה ,הנשה לש ןורחאה שדוחב ונייה ,תקספנו תרמגנ תויהל הנשה עיגמשכ
דואמ קזחתהלו ררועתהל ךירצ יאדווב .השודקד םיפוסיכו ןוצר ימי םה זאש .לולא
דחא לכ ,הבושתל ךרד רוקחלו שורדלו שקבלו ךרבתי 'הל םילודג םיפוסיכו תונוצרב
,האבה הנש לש ,השדחה האירבה לבקל ומצע ןיכהלו .םש אוה רשא םוקממ
אבש םוקממ אבש ,הזכ שודק םוי .שודקה הנשה שאר ךלוהש ומצע תא ריכזהלו
.הזל ןכ םג ומצע ףתשל םדאה ךירצ ןכב .דואמ םיאלפנ םירישו תודיחב םשמ
,תמאה דסח שיאה חוכו תוכז ומצע לע ךישמהלו .שדח תובהלתהו קשחב ללפתהלו
ינש שי .זא ארבנש ,הלוכ האירבהו םלועה םויק רקיע ודי לעש .דואמ הלעמב לודגה
,ליעל םירכזנה םירפצ ינשהו ,םלועב דחא גוז קר םהו .הבקנ דחאו רכז דחא ,םירפצ
זא ,הלילה עיגמשכו ,ורבח תא דחא אוצמל םילוכי ןיאש דע ,הזמ הז וקחרתנו ועתנ
,ולא םירפצ ינשהו ,וגוז לע לליימ דחא לכ יכ .דואמ הלודג הללי לוקב ןיללימ
ול שיש ,דחא קידצ שיו .לארשי תסנכו אוה ךירב אשדוק דוחי לע ,םשרשב םיזמרמ
לוכי אוה םלוכ ,םלועבש תולוק ינימ לכו .דואמ אלפנ לוקו .דואמ אלפנו הפי ראווצ
שיש תולוקה ינימ לכ ומכ ,ולוקב תושעל ,ןווכל לוכי אוה יכ ,ונייה .ולוקב איצוהל
לוכי אוה םגו .הזב אצויכו ,ריש ילכ ינימ לכ לשו תופועו תויח ינימ לכ לש ,םלועב
קר ,ללכ לוקה עמשנ היהי אל ,לוקה איצומ אוהש םוקמבש ,ונייה ,תולוק ךילשהל
םירפצ יתשה רבחלו ךישמהל לוכי אוה הז ידי לעו .לוקה םש עמשנ היהי קוחרב
ןוקיתה רומגלו ,םתללי טיקשהלו הז םע הז םדחילו הזמ הז ועתנש םיקוחרה
שיש תמחמ ךא .ליעל םירכזנה םירפצה ינש רוביחב יולת הלואגה רקיע יכ ,תומילשב
ילבהב המישנו חורו לבה םוש איצוהל הצור וניא ליעל רכזנה קידצה הזו ,םלוע ילבה
תמאב אוה יכ ,םוקע וראווצש ומכ ,םלועה יניעב הארנ ,אקייד אוה ןכ לע ,םלועה
ילבהב חורו לבה םוש איצוהל הצור וניאו .םלועה ילבהמ ירמגל וראווצ םקעמ
דואמ הפיו הווש ראווצ ולשי ,אברדא קר ,ללכ םוקע וראווצ ןיא ,תמאב לבא .םלועה
. ליעל רכזנכ

 


הנשה שאר

.ביבא לת .א"כשת לולא ו"כ ,ה"ב

שפנ ץמאמו קזחמש .חישמ תניחב ,קידצהל רעובו ףסוכה ,רזש .ז רמ יריקי יביל

הלגמו ררבמו תומהוזהו תואמוטה לכ ךותב .ותורחשו ותולפש םצועב םג ,ילארשיה
. בר םולש .ךרבתי ותוקלא תוצצונתה ותעדב ריאמו .וב אצמנש ,בוטה לכ
ררועמ ינא תע לכבו םוי לכב .יתבשחממ אצוי התא ןיא יכ עד .יבבלכ יביבחו יריקי
:הבוטל לכה ךפהתיש ותעושיב ךשפנ חמשיו ךילע סוחיש ,םימחרה לעב לצא םימחר
.הזכ יחצנ תמאו דסח ,ךמע למג רשא 'ה תולומגת לכ חכשת לאו בטיה ךבל םוש
שפנ םייחמה ,דואמ םיארונ םיאלפנ תמא ירמא שבד ףוצמ ,טעמ םועטל תיכז רבכש
םיוולנה תמא ישנא ןיב ,הנשה שארב הנמנ תויהל ,םינש המכ הז תיכז רבכו .יח לכ
הזב םג הכזתש ךמע ודסח ףיסויש ,'הל יתיווק הווק .תמאה גיהנמה קידצה לא
ץוביקה ךותב ,הנשה שאר לע אובלו םיבוכיעו תועינמה לכ רבשל לדתשהל ,הנשה
רמאש ומכ .הנשה שארב רקיעהו .ונישפנ ןוקיתב קסועה תמאה קידצה לש שודקה
רחאמ ,ילצא אלפו .לכה לע הלוע ,ילש הנשה שארה .הכרבל ונורכז וניבר
ויהיש ,ילא ןיברוקמה םישנאה לכ ורהזי אל המל ,יל םינימאמ ילש םיברוקמהש
ריהזהו .הנשה שאר קר אוה ילש ןינע לכ יכ .רדעי אל שיא ,הנשה שאר לע םלוכ
אל .ולצא הנשה שאר לע היהי ,וילא ברוקמו ותעמשמ לא רסש ימ לכש ,זורכ תושעל
ךרבתי 'הו ,לודג שודיח אוה ,ילש הנשה שארה : תורודל גהונ אוה ןכו שיא רסחי
עדוי ינאש ,הנתמב תאז יל ןתנ ךרבתי 'ה קר .יתובאמ השוריב הזה רבדה ןיאש עדוי
אלא .ילש הנשה שארב ןייולת יאדווב םכלוכ םתא ,איעבמ אל .הנשה שאר והמ
לבקל םישנא זא םילוכיש רמאו .ילש הנשה שארב יולת ,ולוכ םלועה לכ וליפא
יפ לע ףא ,ןפוא םושב ןוקית םהל היהיש ,רשפאב היה אל הנשה לכבש המ ,םינוקית
אוה וליפא ,הנשה לכבש יפ לע ףא ,ןוקית לבקל םה וליפא םילוכי ,הנשה שארב ןכ
לבקל םילוכי םה םג הנשה שארב לבא ,םנקתל לוכי היה אל הכרבל ונורכז ומצעב
םג ,הנשה לכבש המ .םינוקיתו םינינע ,הנשה שארב השוע אוהש רמא יכ .םינוקית
תבש לע ולצא תויהל ,רתוי ול אחינ היהש ,וינפל רמא דחא : תושעל לוכי וניא אוה
ול ןיא םגו .שרדמה תיבב םש דומעל םוקמ ול ןיא יכ .הנשה שאר לע אלו .הבושת
ללפתהל לוכי וניאו .דואמ לבלובמ ותעד ,הז תמחמו ןוללו לוכאל הבוט אינסכא
בישה .הנשה שארב אלו רחא ןמזב ולצא תויהל ,רתוי וינפל בוט היה ןכ לע .הנווכב
אלש םא ,ןשיל םא ,לוכאל אלש םא ,לוכאל םא ,ןושלה הזב הכרבל ונורכז וניבר ול
,קרו ךא (יוארכ הנווכב ללפתהל אלש ונייה) ללפתהל אלש םא ,ללפתהל םא ,ןשיל
טינ ןיפאלש אוי .ןיסע סינ ןיסע אוי'' .היהיש ךיא היהי .הנשה שאר לע ילצא ויהתש
םא .''הנשה שאר ןייז רימ אייב טסלאז יד איבא,ןעניויאד טינ ןעניוואד אוי .ןיפאלש
ןישקמ רבכ ,הז אלב אלה ,אקייד הנשה שאר ולצא תויהל ,ךכ לכ דיפקהש המ ,השק
ןורחאה הנשה שאר ברעב .ןכ םג תאז אישק דוע השק היהיו ,הברה תוישק וילע
.הנשה שאר לע אב אלש ,בורמענמ דחא שיא לע לאש זא .וינפל ונדמע ,ןימואב
רמאו .דואמ וילע דיפקהו .םירבדה לביק אלו וצרתל ילתפנ יבר ברה ליחתהו
תמחמ ,ענמנ ךא .הנשה שאר לע ןאכ תויהל ,תמאב הצר יכ .לודג תונמחר שיוילעש
ןיא .םכל רמוא המ .בלה קמועמ קזח לוקב ,רמאו הנע ךכ רחא ,'וכו תועינמ המכ
עיז לוקב ,ןושלה הזב רמאו .הנשה שאר לע ולצא תויהלמ ונייה .הזמ לודג רבד
.''ןינא ראפ טינ זיא ןופ רעד סרעסערג ןייק .ןיגאז ךייא ךיא לאז יוזא איוו'' .איגס
,קזח ונוצרש ,ונדמל זא תוארונה ויתועונתמו ,הזב זא םישודקה וירבד יובירמ
.הזמ לודג רבד ןיאשו ,ותוקלתסה רחאל ,דימת הנשה שאר לע ןימואב ולצא תויהל
רבחו יתימאה יברה רחא שפחלו שקבלו שורדל .הזב יולת תודהיה לכש רקיעה
'הל ברקתהל ךיא ,תוקומע תוצע ,תויתימא תוצעו םיכרד והידמליו והרויש ,יתימא
תכרבבו .שפנה תולכ דע ,םימוצע םיעוגעגו הבהאב .תע לכבו םוקמ לכב ךרבתי
ךתחפשמלו ךל ,ץק ןיא םולשלו םיכורא ,םיבוט םייחל הבוט המיתחו הביתכ
. אבילד אקמועמ ומולש שרודו .ךל םיוולנה לכלו הנידעה
קיתעמה

 


האופר

.ט"ישת ירשת ו"כ ישיש ליל תוצח ,ה"ב

,רזש ןמלז רמ ,תוזונגו תונופצה תרחצחצה תוזחמב תוזחל המכו באתה יביל דידיל

. ןיעב ןיע תמאה תוארלו ןיחבהל ולכש יניע חקפיו ,ועשי ןרק 'ה םמורי
םישקומ ןמט ,ונילע לזרב רוצמ םש ,וניררוצ לכל שאר אוהו ונלובגב דדוש אב ונימיב
ונילע לפנתהלו ללוגתהל ונילע קרח וינישו שטל ויניע ,ונלגרל תותשר שרפ ,ונכרדב
,ונתוקשהל וילערת סוכ ,ונילע רבגתמו שדחתמ םויו םוי לכבו ,ונדימשהלו ונתולכל
,הכמל האופר םידקהו ונמע תושעל 'ה אילפה ךכל .ודגנכ דומעל ללכ וניתלוכיב ןיאו
גיהנמו יברה אוהש ,אייקידצ יריחב לכמ רחבומו שאר ,יתימאה קידצה ונל דירוהו
ילחנ ירהנב ,'ה תא העדו המכח ץראה לכ תוקשהל ,םיאבה תורוד לכ לשו ונירודבש
,םימתכ ןיבלהל ,םיאוצ ץיחרהל ,םיאמט רהטל ,תוקומעה ויתוצעו וינוקיתו ותמכח
רגסממ איצוהל ,םידבואו םיחדנ ץבקל ,םיקוחר ברקל ,םינודז רפכל ,םימשא תוכזל
םיעותהו םיעוטה ןמ לצניהל הכוזה ירשא ! םיודנו םיאכדנ בל חמשל ,םירוסא
לכ ללכ שרוש אוהש יתימאה קידצה רואב וטיביו וארי לבל הליפאו ךשוחב
םיקידצה וליחתהש םינוקיתה לכ תומילשב רומגי אוהו ,תורודה לכבש םיקידצה
לכ לטביו עינכי וחוכ לדוגבו ,תומילשה תילכתב םלועה לכ ןקתיו ,תורודה לכבש
דחא לכל ריאיו ,םלועב הלודג הנומא ךישמיו ,םלועה ןמ תוסרוקיפאו תונימה
תומימ תאזכ הארנ אלו עמשנ אל ןיידע רשא דואמ אלפנ תולגתהב ותוקלא תולגתה
,ותודהי תשודקמ דואמ קחרתנו םולשו סח שחנה תמהוז ףקות רבגתמשכ םלוע
תשודק תררועתמ יזא ,יחד לא יחדמ ותשודקמ ותוא ןיחודו לטלוטמו דנו ענ אוהו
רותחלו שפחלו שורדלו שקבל ליחתמו ץימאו קזח אוה םא ,אקייד זאו ,םדאה שפנ
םימי םירבוע ןיידעש יפ לע ףאו ,ךרבתי ותוא אוצמל ףוסכלו עגעגתהלו תע לכב
יכ ןימאיו עדי ןכ יפ לע ףא ,וילא ברקתיהלו ךרבתי ואצומל הכוז וניאו הברה םינשו
שקבמו שרודש השירדו השירד לכ ידי לעו השקבו השקב לכ ידי לע ,תעו תע לכב
ויניע הלותו טיבמש עוגעיגו הטבה לכ ידי לעו ,ךרבתי ותשודק דובכ אוצמל שפחמו
םעפ לכב הכוז הז לכ ידי לע השודקל הנופש העונתו העונת לכ ידי לעו ךרבתי וימחרל
רתוי םעפ לכב וילע ןירבגתמ ךכ רחאש יפ לע ףא תשוחנ תותלדו לזרב תומוח רובשל
הנופש העונת םוש ןיאו םולשו סח קירל ועיגי ןיא ןכ יפ לע ףא ,ןלציל אנמחר
תולעלו ךרבתי ותוא אוצמל הכזי ףוס לכ ףוס יאדוובו םולשו סח תדבאנ השודקל
,הדיריה תילכתב וליפא ךרבתי ותוא שקבלו שפחל חוכה הזו .הילעה תילכתב
דימת דסח יפלכ הטמש ,יתימאה קידצה לש ותרות תוכזב אוה ,שפנה תולג תילכתב
דחא לכב אצמנש תובוט תוביחב לכ טקלל עדוי יכ ,לארשימ דחא לכב בוט אצומו
דואמ לודג הלוח אוה םא וליפא דחא לכ תואופרב קסוע אוה הז ידי לע ,לארשימ
המ ונייהד ,תורעש תניחב ,תובוט תודוקנ ןכ םג וב אצומ אוה יכ .שפנה ילוחב דואמ
לע ךישממ קידצהש רוניצ תניחב אוה הרעשה תאזו ,הרעשכ בוטל ערמ ומצע קתנמש
קידצה תלודג רקיע והזש .תוקלא תוגשה ןכ םג וב סינכמש דע תוילכש וילע םג ודי
םוי לכב ללפתמה רדסמהו קיתעמה ! רתויב לודגה הלוח םג תואפרל לוכישכ
שפנ לכבו בל לכב דימת תע לכב המיענהו הרקיה ושפנב קובדו ותחלצהו ומולשל
. וילא םיולנה םולשו ותבוטו ומולש שרודו תמאב

רסעדוא בד לארשי

 


החמש

הכזש המב דימת חמש ךא תויהלו תובצעה קיחרהל תוחוכה לכב רבגתהל ךירצ...
ינימ לכל האופר אוהו םלועה לכמ ךכ לכ םלענו זונגה תורואה רואמ תצק עדיל
ונילע .ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ הרוחש הרמו תובצעמ ןיאב תאלוח ינימ לכ יכ תאלוח
יהי ןתנ אלו םייחב ךשפנ םשו ךילע למג רשא דסחהו בוטה לכ לע לכה ןודאל חבשל
לכ הבהאב תמאב דחי דחאתהלו זחאתהל םישפחמ תויהל התעמ הכזנש ונמע 'ה
וניתוקת רקיע לכ הזש עבונ לחנה נ"נה לש ותרות וניבלב סינכהל חצנלו דעלו ונייח
םילוח אפור ךורב ביטמהו בוטה ךורב םלועה לכ ןוקיתו ונישפנ ןוקיתו וניתמחנ
םעו ךמע למג רשא בוטה לכ לע 'הל ללהלו תודוהל םיבייח ונחנא יביל לכב 'ה הדוא
עדוי אוה תומולעת עדוי 'ה יכ ךילגר טומל ןתנ אלו םייחב ךשפנ םש רשא לארשי לכ
לעב ינפל ךילע ךפוש ינא רשא תויכבהו תוליפתה תאו ךרעצב רעטצמ ינא המכו המכ
ךאפריו ורבד חלשיו לארשי ומע לעו ךילע םחריו סוחיש תוחילסהו םימחרה
בלב הבושתו הנומא לש םייתימא םייח םיכוראו םיבוט םייחל תומולשב ךאירביו
וניתורוד לש תמאה גיהנמה םשארבו תורודה ידיחי םישודקה לכ תוכזו חכב םלש
המכח רוקמ עבונ לחנ 'ח'מ'נ'נ דאמ ארונה ןוילע אלפה וניבר אוה םיאבה תורוד לכו
...ונכילוי ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ וניבררקש! בר םולש ,רזש .ז רמ ,תמא לש ןיטלפה שקבמו שרודה דובכל
לודגה ליפכ היהנ לאו קזחתנו קזח .''פא טינ ךיד זאל ,ךיז טלאה רעדורב רעסיז''
וניאש ,תוטש תמחמ הז לכו .וב טעבי אל .רבכעה ומטוחב והיכשמשכ וליפא ,למגכו
,ךינתמ זועב רוגחו .ךיצלח רובגכ אנ רוזא ,הקזחו תחקפה ישפנ לבא ,וחוכמ עדוי
שיאו ,ילוח לכ אפרמה ,חישמ השמ תניחב אוהש ,תמאה קידצה לא רשנכ ףועל
תודירי ךפהמ ,תויתחת לואשמ תושפנ איצומ .עוגנו עורצ ,חסיפו רוויע ,תובואכמ
קידצל ,ותויח םייחב ודועב ,ברקתהל הכוזש ימל ירשא : תויכזל תונודזו תוילעל
תא לבלבל ,וישכע דואמ הז לע וביל םש ,רבד לעבה יכ .וקלח ירשא ,ול ירשא .תמאה
םיעוגעג לארשיל וישכע שיו ,דואמ ץקה לא םיבורק וישכע םה לארשי יכ .םלועה
דחא לכו .םדק ימיב ,תאזכ התיה אל רשא ,ךרבתי 'הל םילודג ןיפוסיכו םילודג
.םיקידצה ןיב תקולחמ סינכהו רבד לעבה םירעה ןכ לע ,ךרבתי 'הל דואמ ףסכנ
ןכ לע .תמאה ןכיה עדוי דחא ןיאש דע ,רקש לש הברה םימסרופמ םלועב םיקהו
: תמאה קידצהל ברקתהל תוכזל ,דואמ םינונחתו הליפתב תוברהל ,דואמ ןיכירצ
רד ינשבו ךלמ רד דחאב .ןיטלפ ינימ ינש שיש עד .דבעו ךלמ תניחב םה ,רקשו תמא
תושפנ המכ שי יכ ,םהיניב ןיחבהל דואמ השקו .ירמגל הזל הז םימוד םהינשו ,דבע
דע .דחאב דחאו .דחאב דחא ןירשקתמ יכ ,ןיטלפו תיב םהמ השענש דע ןירשקתמש
.תמא רד םשש ,רודמו תיב םהמ הנבנש דע .להוא השענ ךכ רחאו .דוסי םהמ השענש
רודמ השענ םהמש תושפנה ולא לש ,הז ןיטלפו תיבב אצמי תמא אוצמל הצורש ימו
,רקשה תריד םשש ,תיב םהמ השענו תושפנ המכ ןירשקתמש ,הז דגנכ שיו ,תמאל
ןיב ונייה ,תועטל רשפא ,ליעל םירכזנה םיתבה ינש ןיבהנהו .דבע תניחב אוהש
דע .םיבר תושפנמ רשק שי םש םג יכ ,תמאהל ומצע המדמ רקשה יכ .רקשהו תמאה
ןכיה עדוי וניאו ,תועטל םדאל רשפאו רקשהו תמאה ןיב ןיחבהל דואמ השקש
. ומצע ברקי ןכיהלו ,תמאה

 


החכות

.אירבט ,ט"ישת רייא ב"י ,ה"ב

ןפואב ןוילעה םעונב ויתינש ךיראי 'ה ,רזש ןמלז רמ םינינפמו זפמ דמחנה יבל תדמח

. יתימאה םכחה קידצה לש תעדה רוא תוקיתמ דגנ ולכשו ותמכח לטביו קלסיש
ןמזה ? ! ןיפאלש ןעמ טעוו ךאנ ןעוו זיב .טפאלש ןעמ דלהאוויג רעדורב רעגיצראה
רשפא ףוגהו ריואב חרופה ףוע לש ולצמ רתוי דואמ חרופו ץרו רעוסו המוהו ךלוה
קידצל חורבל םא יכ הצע ןיאו המכח ןיא ? ןורחא םויל השענ המו .ומוי אב וישכע
תוארונו ותלודג םצועבש ,אייקידצ יריחבמ ריחב ,ןיבסד אבס ,םינקזבש ןקז ,תמאה
םהל רשפא יאש ךכ לכ תולקלוקמו תומוגפ תושפנ וליפא ,לכה ןקתל לוכי וחוכ
וב האורשכ ורבח תא חיכוהל לודג רבד אוה החכותש יפ לע ףא .םינפ םושב ןקתהל
לש החכות ידי לע יכ .חיכוהל יואר םדא לכ ואל ןכ יפ לע ףא ,הרושכ גהנתמ וניאש
חיר שיאבמ אוה םג ףא ,ותחכותב ליעומ וניאש יד אל יזא ,חיכוהל יואר וניאש ימ
לש ערה חירה ררועמ אוה ותחכות ידי לע יכ .ותחכות תועמושה תומשנה לש
שילחמ אוה הז ידי לעו ,םחיכומש םישנאה לש תוערה תודימהו םיערה םישעמה
חיר ןתונו ףיסומ אוה יכ ,המשנה חכ קזחמ יוארה חיכומה לוק לבא .םהלש תומשנה
ודובכ הברתנ הז ידי לעו .תומילשב הנומאל ןיכוזו ותחכות לוק ידי לע תומשנהב בוט
תא םיברקמ השודקל ץוחמ םדא ינבשכ אוה ךרבתי 'ה דובכ רקיע יכ .דואמ ךרבתי
אמש רקייתאו אלעתא ןידכו ,ךרבתי 'ה דובכ רקיע והז ,השודקהמ םינפל םמצע
לש הז ןיינע .םלועב םולש םיכישממ הז ידי לעו .אתתו אליע אוה ךורב אשדוקד
יאדכ .ןוירוג ןב .ד רמ הלשממה שארל םייתנש ינפל יתבתכש םירבדהמ אוה החכות
. דואמ ןיינעמ אוה יכ .בתכמה ול האריש ונממ שקביש

אירבט רסעדוא בד לארשי

 


תילכת

.אירבט .א"כשת רייא ב"י ,ה"ב

תואלפה לכבש אלפה אוהש ,הליפת לעבה לש השודקה תכהב רבח ,רזש .ז רמ יריקי

םייחו םולש .רוד רודל לארשי לכ לש תועושיה לכ םייולת ובש ,ךרבתי ארובה לש
. בוט לכו
.קידצה לא חורבל םעפ לכב ךזרזלו ךריכזהל יתבוח תא תושעל ךלא ימותב ינא
ותדוקפ תואלמלו קידצה תא תרשל ביוחמ ינא יכ תיתימאה תילכתה לע בושחלו
'הו תישפח ךתריחב ךא .לארשי לכל ובוטמ ביטיהל קקותשמ אוה רשא ,ונוצרו
,ונימי לכ תולבל ,התעמ ליחתהל הכזנש .הבוטל וניתריחב הטיו ונל רוזעי וימחרב
יאולחת תואפרל םייח םימתוראב הליגו רפח רשא ,תמאה קידצה תא שקבלו שפחל
ודגנכ ןיחטתשמ תועינמה םאו ,לארשי ערז תורוד לכו וניתורודלו ונל ,לארשי תושפנ
יכ ,קידצהל ברקתהל רשפא יאש ,רבכמ ונל עודי הז ,תשוחנ תותלדו לזרב יחירבכ
לאו קזחתהו ששואתהו הז לכ תא בטיה רוכז .תומוצע תועינמ תריבש ידי לע םא
אלפנ רופיס .הליפת לעבה לש הארונה השעמה : ''קינלזמילש'' ןירוקש המ היהת
םירופיסה לכב שיש לודגה תוימינפהו םירבדה ישרש דבלמו אלפו אלפה ,ארונו
ןינע לכב וב ראובמ ,וטושפ יפל םג ,ישונא לכשמ דואמ רתסנו אלפנ רשא ,הלאה
'הל ברקתהל דואמ בלה תא ררועמו .דואמ םוצעו אלפנ רסומ ,לכשה רסומ ןינעו
רקש לש תויבזוכ תורבסו םישובישו תואעטה ינימ לכמ טעמכ ללכב רפסמו .ךרבתי
אוה רקיעש םידומ לכה : םהלש ןוקיתהו רוריבהמו .םלועב םיאצמנש תועטו
לא רתוי ךומסו ,רתויב לדתשמ אוהש ימ לכש ,תודוהל םיחרכומ לכהו ,תילכתה
לבלב ,הלודגה הרעס חורהש תעמ ךא .לכה לע ךלמו שאר תויהל יואר אוה ,תילכתה
ךלמהו .'וכו בושיל רבדממו .םיל השבימו ,השביל םימ .ירמגל םלועה תא ךפהו
ודרפתנ וישנאו ךלמה לש שודקה ץוביקה לכו קוניתהו הכלמ תבהו הכלמהו
םלועה ישנא לכו .תמאה ןרדסמ וכפהתנו תומלועה לכ ולבלבתנ זא .ורזפתנו
תכ לכו ? תילכתה אוה המ ,הריקחה ןינעל .תותכ תותכל וקלחנו ודרפתנו ולבלבתנ
תורבסו םהלש תורז תועדב .תוערה םהיתוואת ידי לע .דואמ דואמ וכובנו ועתנ תכו
תחא תכ .ךפיה לא ךפיהמ תמאה וכפהו דואמ ועטו ושבתשנש דע .תויבזוכו תויודב
שי יכ .דובכה רחא םולשו סח רתויב ףדור תויהל .דובכ אוה תילכתה רקיעש ,ורמא
םמלוע םידבואו .דואמ דובכה רחא םיפדורו .דובכה רחא רתויב םיטוהלש ,םדא ינב
ידי לע דבכתהל הצור הז .וגישהל םיצורש ,טעמ דובכ ליבשב ,הזה םלועה םגו יחצנה
היהיש ,וימי לכ רתוחו ותדובעו ותרות ידי לע רקיתהלו דבכתהל הצור הזו .ותורישע
תילכת רקיע יכ .שממ ךפיהב אוה רבדה .אברדא תמאבש המו .גיהנמו יברל לבקתנ
תוכזל רשפא יאש .םייתימאה ויקידצו ותרותו ךרבתי 'ה דובכ קר אוה האירבה לכ
עדויו .תמאב ירמגל דובכה ןמ םיחרובו ירמגל ומצע דובכב ןיטעממשכ םא יכ ,הזל
דובכ אוהש ,םוקמה דובכ תוברהל ,וימי לכ עגייתמו לדתשמו ותולפשו ותותיחפ
תמאה וכפה םהו .ירמגל תמאב ומצע דובכ לטבמו .םייתימאה םיקידצהו הרותה
רקיעש ורמאש דע ,ארבסל ארבסמו העדל העדמ ועתנו .ךפיה לא ךפיהמ ,ירמגל
רקיעש ,הז לע תולודג תורבסו תויארו תוחכוה םהל היהו .דובכ אוה ,תילכתה
תרחאה תכ ןכו .ןלציל אנמחר וגישהלו רתויב דובכה רחא ףודרל ,דובכ אוה תילכתה
הווצמ החיצרש ,ורמאו ועגתשנש דע ארבסל ארבסמ וטנו תוערה םהיתורבסב ועט
יפ לע ףא תמאבו .הז לע תובר תוחכוהו תורבס םהל היהו .תילכתה אוהו .איה
איה החיצרש ,תורבס םהל היהיש ,הלאכ םישנא ואצמיש ,ןימאהל קוחר הרואכלש
רמול ,םדי לע תועטל םילוכיש דע ,םלועב הלאכ םיתועט שי תמאב לבא .הווצמ
,תותכה ראשב .הזב אצויכו .שממ החיצרו סעכ ידיל ואבש דע ,הווצמ איה החיצרש
אנמחר םהב תועטל תמאב רשפאש דע ,םתועט לע תובר תורבס םהל היה ,תחא לכו
לדגי ךמולשו ,הרקיה ךשפנ תעושיו תבוט דעב ושפנ תא רסומה ,קיתעמה .ןלציל
. םיאירבו םיבוט םימי ךרואל

רסעדוא לארשי

 
וניבר ידימלת

.ביבא לת ,כ''שת ירשת ה"כ ישילש ליל תוצח ,ה"ב

תושדחה תונוילעה תוחצחצב ושפנ תא חצחצמו ךכזמה ,רזש ןמלז רמ ישפנו יביל

. בוט לכו םייחו םולש הלא וניתורודב ולגתנש ירמגל
תמא ירבד יתימאה קידצהמ לביקש יתימא רבח ומצעל אוצמל הכוזש ימ וליפא
דע הברה שופיחו הלודג העיגי ךירצ ןיידע ןכ יפ לע ףא ,תמאב ושפנל םיליעומה
.םהב יולת ותודהי רקיעש ,תושודקה ויתוצע תתימא תומיענ גישהלו אוצמל לכויש
ךישממש ,דואמ דואמ םיאלפנה 'ה ידסחב םא יכ ,רוזעל דואמ השק הריחב לעבל יכ
ןכ לעו ,אתתלד אתורעתא וזיא םינפלכ לע הזל ןיכירצ לבא .תע לכב יתימאה קידצה
קומע ,דואמ דואמ קומע ותימאל תמאה לא םברקל םדא ינב םע קוסעל קסעה הז
זאו ,דימלתהמ ןה רבחהמ ןה ,הברה השקבו שופיח הזל ןיכירצו .ונאצמי ימ קומע
תליחתב אקבדיוודממ הכרבל ונורכז לידוי 'ר ברה ! אצמי יאדווב ,תמאב שפחי םא
רבגתמ זא תמאה לא ברקתהל ונוצרשכ הכרבל קידצ רכז וניבר ול רמא ותוברקתה
וטסעוו .'ר'ש'ק 'ר'ק'שמ השענ זא םתוא ןירבשמו תועינמה לע ןירבגתמשכו .רקשה
הציבוהריטמ דיגמה לאיתוקי 'ר קידצה ברה .ךייח ימי לכ רימ וצ רשוקמ ןייז ןוש
תחת ומצע תא עינכהל ורודבש םימסרופמה לכמ רתויב הכז רשא אוה הכרבל ונורכז
ויברוקמ ישנא םגו דחפו המיאב ותשודק תרדה ינפל דומעלו ,הכרבל קידצ רכז וניבר
אוה םג קיזייא קחצי 'ר קידצה !הכרבל ונורכז וניברל ודי לע וברקתנ ויצלח יאצויו
לא ואובבו ,עבטמ ףוליח קסעב ,ןתמו אשמב קסוע היהו .ל"נה דיגמה ישנאמ היה
וילע הוויצו שממ שא תבלכ 'ה תדובעל ובבל תא ביהלה הכרבל קידצ רכז וניבר
השקו הדבכ התיהש וילע הוויצ תחא הגהנהו .ותמשנ שרוש יפכ תודחוימ תוגהנה
עסנ ךכ רחאו .תחא הבית וליפא םדא םוש םע רבדי אל המימת הנש ונייה ,םלוכמ
אלו ,ירמגל הזה םלועה יקסעמ ומוקמו ומצע תא שירפה ותיבל ואובב דימו ,ותיבל
דימו .הליפתו הרותמ ויתפש ושמ אל רבכש דע ,וילע הוויצ רשאכ םדא םוש םע רביד
,ותשאו ונתוחמ טרפבו ,ותחפשמ לכמ דואמ תולודג תופידרו תובירמ וילע וררועתנ
טיבה הכרבל ונורכז וניברו .שממ ברח תורקדמכ םיוטיבב ודגנכ אטבלו רבדל וברהו
לופי אלש דואמ ארייתנו ,םיערה םהירבדמ ובבל תורירמ לדוג תא ושדוק חורב
רוכשיש ול הוויצו וישנאמ דחאל תוזירזב ארק דימו .הז ידי לע םולשו סח ותדובעמ
תא דימעהו ,הלילב םשל עיגהו תוריהמב םשל ץרו .הציבוהריטל הלגע ףכית ורובעב
.דחיב ומע בשיש הכרבל ונורכז קיזייא קחצי 'ר לש ונתוח תיב לצא הלגעה םע ומצע
רכז וניבר הנהו אריו ויניע תא ונתוח אשיו .םשל סנכנו ול חתפיש תלדה לע שיקהו
ונורכז קיזייא קחצי 'רו .הז לע דואמ םמותשיו אלפתיו ,ותיבל אב הכרבל קידצ
המוצע תוקיבדב ,לודג חוכב הנישה ינפל עמש תאירק זא ארקו ורדחב היה הכרבל
תוארתהלו ורדחל סנכיל הצר אלו עמש הכרבל קידצ רכז וניברו .דואמ האלפנו
ונורכז וניבר ליחתה ךכ ךותבו .ותאירק עצמאב והקיספיו ולבלבי אלש ידכ ,וינפב
םישק םירוסיב ונתח תארסיימ אוהש לע ערה וכרד לע ונתוח תא חיכוהל הכרבל
ךדיבו ,ןיליפת חינמ התאשכ רקובב אלה : הכרבל ונורכז וניבר ותוא לאש םג .הלאכ
ךניאו ,םמודו השחמ התא ךיפבו ,המהב רוע לש תועוצרב ךמצע תא ךירכמ התא
תאזכ עמשו האר אלש לרע הזיא ךדגנל זא דומעי םא .רוביד םוש זא רבדל הצור
הלאה ךיפ ירמא םג ןכ ? ךתעדמ אצוי התאש ךילע רמוא היה אל םאה ,םלועמ
יפכ ,ךרבתי ארובה ןוצר השועש לע ותעדמ אצוי אוהש ךנתח לע רמוא התאש
הלאכ םירבדב אצויכ דועו .םינמאנה וידבע ידי לע ונעידוי רשא ויכרד תומולעת
ורסיל דוע ףיסוי לבל ומצע לע לביקו ,הז לע ונתוח דואמ טרחתנש דע ,וחיכוהו רביד
הארתנ עמש תא הכרבל ונורכז קיזייא קחצי 'ר רמגש רחאו .האלהו אוהה םויהמ
םיכשה רקובבו .שממ ותוא הייחהש דע החמשו הליגב ובבל דואמ אלמתנו ,וינפב
הכרבל ונורכז קיזייא קחצי יבר קסע האלהו זאמו ,ותיבל בשו הכרבל ונורכז וביבר
ותוברקתה םדוק קילפטמ הכרבל ונורכז הדוהי קחצי 'ר ! קלוחו ענומ ילב ותדובעב
.תונוידפ ול םינתונ ויהו תובר תורייעב לודג םסרופמ היה הכרבל קידצ רכז וניברל
תגהנה ומצע לעמ קיחרהו בזע ,הכרבל ונורכז וניבר לש ותתימא ריכהשכ ,ךכ רחאו
םג וינפ תא בסה אלו .תוטישפו תומימתב ךרבתי ותדובע לוע ומצע לע לביקו ומוסרפ
ישנא ראשכ ושפנו ובל לכב 'ה לא בושיו .הז תמחמ ול ויהש תושובהו תופרחה לכמ
םא וליפא ,וילא ומצע ברקמו קידצהב ןימאמש הדבל הנומאה ! הכרבל ונורכז וניבר
לכאנ דבל תוברקתההו הנומאה ידי לע יכ .דואמ בוט ומצעב הז ,ללכ ונממ לבקי אל
הכרבל ונורכז וניבר .םימשל ותנווכ היהתש דבלבו ,קידצה תוהמל ךפהתנו ולש ערה
םא וליפא ,רמאו הנע .וילא אבו רזח ךכ רחאו קחרתנו ברוקמ היהש דחא תא חיכוה
הנושארה ותגירדמב דמוע אוה קר ,ותגירדממ הלועו קתענ וניאו םינש המכ םירבוע
יתימאה קידצל ברוקמ אוה םא ,הליחתבמ רתוי עורג אוה םא וליפאו ,הליחתבכ
יניאש םישנא ילצא שי אלה .ךרעו רועיש ילב דואמ הבוט איה ומצעב תוברקתהה
שרודה ! 'וכו ךרבתי 'הל וברקתנ ידי לעו ,םהינפל יד היהת ויתחת לואש םא עדוי
. שפנו בל לכב הזע הבהאב ותחלצהו ומולש

רסעדוא בד לארשי


תומימת

.ב"כשת טבש א"י ,ה"ב

ארונו שודקה ,אלפנה ןליאהב םיקזח םירשקב רושקה ,רזש .ז רמ ירשבו ימצע

תא קזחמו היחמו .רוד רודל ןגמלו הסחמל ונל דמועה ,תמאה קידצה אוהש .דואמ
לעבמ ,עדיל תיכזש ךירשא .ותרות תוארונ לש ןימסובו ןיחיר ינימ לכב ,ונישפנ
תוריפכה לכ לטבלו רעבל ,רקח ןיא דע תואלפ יאלפ ,תואלפנ וירבד לכש ,תואלפנה
. ךרבתי 'הל םלועה לכ ברקלו ךישמהלו ,תויבזוכ תונומאו
.ללכ תומכח םוש ילב ,רומג תומימתב ,'ה דובעל קר אוה ,תומילשהו תילכתה רקיע
תוינוציח תומכחו תוריקח ידי לע ,אוה תילכתה רקיעש םירמואש םירקחמ שי יכ
תילכתה והזו תולכשומה גישהלו רוקחל ,הזה םלועב םהימי םילבמ םהו ,םהלש
תווצמו הנומא ידי לע קר אוה אבה םלועהו תילכתה תגשה רקיע תמאב לבא .םלצא
ןיכוזש המל ןיכוז ,ומצעב הז ידי לעו ,רומג תוטישפבו תומימתב 'ה דובעל .תוישעמ
הנומא ידי לע קר אוה תילכתה תגשה רקיע תמאב לבא .('וכו התאר אל ןיע)
הז ידי לעו .רומג תוטישפב ,תוישעמ תווצמו 'ה תארי ,ונייהד ,אקייד תומימתו
םהש תוריקחהו תומכחה ןילטבתנו עבטה הנשמ הליפתה .ןיכוזש המל ןיכוז ומצעב
תומכח יפ לע הלוכ הרותה לכ םישרפמ םירפוכהו םירקחמה ,עבטה יפ לע םיכלוה
תוילכשו הרוצ יפ לע ,לכה םישרפמ ,תוישעמ תווצמ וליפאו .םהלש תוסרוקיפאו
לע םתענכה רקיעו .ללכ םהמ עדוי וניאש ימ ירשא .תווצמה תיישעב םירפוכו ,םהלש
הליפת יכ ,הליפת אוה ונינע רקיעש ,דואמ תגלפומ הלעמב לודגה תמאה קידצה ידי
.עבטה הנשמ

 


הליפת

.ה"כשת רייא ד"כ םויל רוא ,ה"ב

ללגב .הלעבל השאכ 'ה יניעב ביבחה ,רזש .ז .ש רמ ,ישאר תרטע ,לארשי ךלמ דובכל

םיאג ליפשמה ,תמאה םכחה גיהנמה לא ,וביל לכב הוואתמש ותוואת ףקות לדוג
םלוכש ,ותרותו 'הל םריזחמו םיחדנהו םידבואה לכ לבקמו ףסאמו םילפש היבגמו
ךישממש קידצה ןיגב ,ךדעב ןגמ 'ה יהי .הכולמ רתכ 'הל ונתיו 'ה תא ועדיו וריכי
. רוסחמ םוש ילב ךיתונשו ךימי ךיראהל ,ירמגל םישדח םילודג םימחרו םידסח ךילע
,ארובה תאמ ךלע רזגנ ךמא ןטבב ךתויה תלחתה תעב יכ ,דואמ ןימאהו יחא עד
,ראופמהו חצה ךנושלו רשיהו בחרה ךלכש תלוגסבש יאנתב ,לארשי לע ךלמ היהתש
.םינש עבש הז ,אלפו סנ ךרדב ,ךיניע דגנל 'ה עיפוהש ,ארונה ,תמאה ךרד םעה דמלת
ןופצו זונגה יתימאה תמאה וריכיו וארי םלוכש ,לארשי לש םבילו םהיניע חתפתו
.תומילשב םלועה לכ ןוקיתו ונישפנ תודפו וניתלואג יולת וב רשא ,לכ ןיעמ םלענו
הוונע ךלמהל שיש המ לכו .אקייד הוונע ידי לע אוה ,תוכלמה תלודגו דובכ רקיע
,הוונע םידקיש ךירצש ,םעפ לכב ,תוכלמה ךרד ןכ יכ .רתויב ותוכלמ טשפתמ ,רתויב
,תונטקב אוה ןיידע יזאש ותטממ םקש העשב ,סוי לכבש ומכ .ותלודגו ודובכל
,הציחרה םדוק ,ןיידע תוכזו תוחצב וניא וינפ םגו םיטושפ םישובלמב שבולמש
ךורב : ךלמה ךרדכ ותלודגב טשפתמו ,דובכ ידגבב שבלתמו ומצע הפיימ ךכ רחאו
ודסחב ידמע 'ה השעש אלפנה סנה רוציקב ךל רפסא .םיבר םימחרב םיתמ היחמ
םוימ דואמ הרבג התלחמו ,רעושי אל לודג ילוח יתשא התלח ,םייעובש ינפל .לודגה
תיבל הקוקז איהו ,דואמ השק הבצמש רמא םיקילא רוספורפ לודגה אפורהו .םויל
ןיא יכ ,שאונ ורמא םיאפורהו .הסדה םילוח תיבל התוא ונחקלו ,דימו ףכית םילוח
לכל ונעדרהו .ללכ םישוחו שגרה םוש ילב ,תססוג התיה יכ .הייחל הווקת םוש
תועמד וניניע וגלזו וניכב ונלוכו .התטימ די לע ויהיו ואוביש םיבורקהו םידליה
הנומאב ,הקזח הבשחמב ,לכב יתרבגתה יכנא ,תאז לכב םלוא .תוגופה ילב תוחתור
ןמ ומצע ענמי לא םדא לש וראווצ לע תחנומ הדח ברח וליפאש ,'ה תרזעב ןוחטבו
יתקזחתהו .התואפרלו התויחהל ךרבתי 'ה לוכי ,הזכ בצמב וישכע וליפאו.םימחרה
הררועתנ שדוק תבש לילבו .ישיש םוי לכ טעמכ ,התטמ די לע הבושתו הליפתב דואמ
.תצק הבצמ רפתשה טאל טאלו הבוטל יוניש הזיא ליחתה זאמו תצק היניע החתפו
םוימ בוטו ךלוה הבצמ וישכעו .רבעש ישימח םוי דע ,הלודג הנכסב התיה ןיידע ךא
ינא יבבל יקמעמ .עבטה רדגמ הלעמל ,ןאכ היה לודג סנ ,םירמוא םיאפורהו .םוי לא
וימחרב התמשנ הל ריזחהש ,ןמחרו ןמאנ אפור ,תואדוהה לאל ללהו הדות ןתונ
תואלפנו םיסנב ,םניח תנתמ רצואמ ,הנתמ יל ןתנו ,ידמע ודסח אילפהו םילודגה
ירעצב ךתופתתשהו ךתליפת תוכזבו .הכרבל ונורוכז שודקה וניבר תוכזב ,תולודג
ללפתמו רמשמה לע דמוע ,ינא םג ןכ .יבילב בטיה תאז יתשגרהש .ךשפנו ךביל לכב
תומילשב םכתא אפריש ,הליצאה ךתוחאו הרקיה ךתייער םולשו ךמולש לע דימת
ןגי ותוכז עבונ לחנ וניבר תוכזב םיבוט םייח ,םיכורא םייח םכל ןתיו ,שפנו ףוגב
, ךתבוטו ךתעושיל דימת הפצמה ,קיתעמה .ונילע
רסדוא בד לארשי
בתכמ) .הנשה שארד הליפת לעבה ,רדנב קחצי יול 'ר וניבהואמ בתכמ הזב ףוצר

.(רזש אישנל ושעש תונויזבה לע תולצנתה


 

םלועל הווקת


. ביבא לת ,א"כשת תוכוס דעומה לוח ,ה"ב
לעב ,רזש .ז רמ יריקי .םלועב םינוגינ םישדחתנ הז ידי לע םלועב םסרפתנ קידצהשכ

האלפנ ילכ ול שיש ,לארשי לע תמאה ךלמה אוה ימ סופתלו ןוחבל ,הדח ןיע
ןוגינה ןגנל תלחתמ דימ יזא ,םלועבש המהבו היח ןימ הזיא לע התוא םיחינמשכש
לכש .תאז עומשל דואמ םוצעו אלפנ גונעת אוהש ,דואמ דואמ םיענהו אלפנה
אלפנה גונעתה דגנ ירמגל םילטבו ,םיבשחנ םניאו ,ןיאכ םלוכ םלועה לש םיגונעתה
. הב ךלי רשא ,הבוטה ךרדה והרויו והיחי 'ה .תאזה הניגנה לש ,הזה
םושמ ךחורב לופת לאו לבלבתת לאו להבתת לא .ץמאו קזח ישפנכ יביבחו יריקי
יכ .םהילע ךומסל ,םיבחר םייפתכ ונל שי 'ה ךורב יכ .היהיש המ היהי ,םלועבש רבד
ונדריש ונתדיריו ונתליפנ קמוע ףקותב ,וישכע לש ךשוחה םלועה הזב ,וישכע אקווד
,םישודיחבש שודיח ,שדח רוא םלועב 'ה ריאה ,הזה ינעה רוד ,םותיה רודב םיאלפ
אל ןיידעש ,ןיאליע לכ לע האליע ,תורואה רוא ,חצחוצמו חצ רוא .דואמ בגשנו ארונ
לע שוחרלו ,טיטו שפרב ללוגתהל ונל יואר ןכ לעו ,לכה ןקתל לוכיש ,םלועמ היה
ןמז לכ יכ ,שודקה ורואמ קנילו בואשל הכזנש דע ,םיברקעו םישחנ ןיב םג ,ץראה
וליפא .םלועל הווקת ול שי ,תמאה קידצל ברקתהל שפחמו שקבמו לדתשמ םדאהש
ןיב ןיחבהל עדוי וניא טעמכש דע ,ויתחתמו תויתחת םוהת יקמע יקמעל לפנ םא
,השמ תניחב אוהש קידצה ידי לע ,תולזמו םיבכוכ ידבוע תמהוזל לארשי תשודק
. לארשי תשודקל ,שממ דמשמ תולעל לכה םילוכי
קיתעמה
הבושת

 


.ך"שת ,רייא נ"כ ישש םויל רוא ,ה"ב

תמשנ שרוש אוהש קידצה לש ןדע ןג יפיטמ חמוצו לדגה רזש 'ז רמ םיענה יביל דידי

רשקל .הבוטל םלועה תא שדחלו תולעהל לוכיש .המכחה תונייעמ לכ שרוש .חישמ
קוחירה תילכתב דואמ דואמ םיקוחרה תא וליפא .ךרבתי 'הל םלוכ תא ךישמהלו
. םולשו םייח .רתויב
קידצה .''ריד ןיבעל .ריד אייב .ריד טימ זיא טאג ,טינ ךיז קערש ,רעגיצרה רעדורב''
ןייק .שאיימ טינ ךייא טייז דלהאוויג'' דואמ קומעו קזח לוקב ונילא קעוצו ארוק
רעגיצרה רערעייט'' ,הבוטל לכה ךפהתנש ןינע שי ''ןעדנא ראפ טינ רהאג זיא שואי
ןודא ונמע אילפהש אלפנה דסחהו סנה םצוע לדוג ןנובתהו בטיה לכתסה .''רעדורב
יאש .הזכ יתימא תמא תדוקנ תוארל וניניע חקפ רשא .הזכ ךשוח תעב תואלפנה
רוא תמאה קידצה לש וקלחב תויהל וניכזו ןפוא םושב ונתעדמ וריתסהל רשפא
תורגתהה לדוגו .דואמ הקזחו הכורא המחלמה םא ףא .'וכו ארונהו לודגה שדחה
םימי יקמעל םיאלפ ונדריש דע .םהש ומכ םה ונישעמו רועיש ילב אוה ונב ןירגתמש
אבש הבושת ירוהרה ולא לכו יאדווב ולש תא רומגי ךרבתי 'ה ןכ יפ לע ףא תומוהתו
הבושתל ןיידע ןיכוז ןיאש יפ לע ףא .םהמ דחא םוש דבאנ וניא וייח ימיב םדאל
רתויו רתוי הטמל לפונו רתויב ךכ רחא וילע רבגתמ רבד לעבה םא וליפאו .יוארכ
טעמד טעמ הבושת ירוהרה הזיאב םימעפל ררועתנש המ לכ ןכ יפ לע ףא .םולשו סח
ידי לע ,הז ידי לע ןוקית ול היהי ףוס לכ ףוסו .םלועל דבאנ וניא הרעשה טוחכ
לכ תא קידצמש ןמחרה גיהנמה תמאה קידצה חוכב .הבושת ירוהריהה תוצבקתה
תודוקנה לכ אצומו טקלמו .לארשימ דחא לכב שיש בוטה לע קר לכתסמו לארשי
םיאלפנ תורוניצו םילכ םהמ השועו .הרעשה טוחכ וליפא דחא לכב שיש תובוטה
ריאהל דואמ םידוריהו םילפונהל וליפא דחא לכל םדי לע תוקלא תוגשה ךישמהל
העושיה רקיע ,םנוקיתו םתווקת רקיע הזש יכו םלצאו םתא 'ה ןיידע יכ ,םהב םג
תוארל ךירצ ,רודה גיהנמ יפל איה הנומא תדמו .הנומא ידי לע אלא הניא האבה
אוה יכ .םיעור העבשה לש תויללכ אוהש קידצה לש הראה ידי לע הנומאה תואלמל
(ז''ל םילהת) םש לע .העור ארקנ הז םש לעו .המילשהלו הנקתל הנומאה העור
הזל ברקתהל רשפא יאו .רודהל אוה ךישממ לארשי תנומא רקיע לכו "הנומא הערו"
םיעורשי יכ ,"רמנכ זע יוה" הכרבל םנורכז ונימכח רמאמכ תוזע ידי לע אלא קידצה
םהו .תוזע ידי לע םתוכלמ רקיעו רודה ימסרופמ ןכ םג םהו .ארחא ארטסה לש
רודה ינפ ןהו ,"םיעור המה שפנ יזע םיבלכהו" (ו"נ היעשי) תניחבב םתוזעב םיבלככ
.תוזע ידי לע קר רשפא יא םתלשממ תחתמ םהמ לצניהל ידכ ןכ לע .בלכה ינפכ
ךותל סנכנ תוזע ידי לע ונייה ,"ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ" זאו .םתוזע דגנ דומעל
. אובי ךשמה :בלה קמועמ םולש רמואו םייסא .השודקה

רסעדוא בד לארשי