תוברקתה

םילודגה וימחרב ונילע םחרי ךרבתי 'ה םירבגתמה תוריפכהו תונימה לש האמוטה
לש םלועב םיטטושמה אמהוזהו רקשהמ דואמ ונימצע רומשל חוכ לכב קזחתהל
םיקוחרה םינימאמהו םיאריה ןיב םיטטושמה םיתועטהמ וליפאו תויבזוכ תונומא
הברה שי הזבו דואמ ומצע רומשל ןכ םג םיכירצ יתימאה תמאהמ תמאה קידצהמ
םייתימאה וייח לע סוחל הצורש ימ םימעט המכ תמחמ ראבל רשפא יאו רבדל
אמהוזהו רקשהמ דואמ ומצע רומשל חוכ לכב קזחתהל ךרצ אוה יזא תמאב
דגנכ ומצע תא עינכהל אל דואמ לייח רובגו ץימאו קזח תויהלו םלועב םיטטושמה
דואמ קזחו ליח רובג תויהל ךירצ קידצהל ברקתהלמ םיענומה דגנכ דומעל םיענומה
אל טרפבו קידצהל ברקתהלמ םיענומה דגנכ דומעל דואמ ליח רובגו םיענומה לכ דגנ
ומכ קידצהמ קיחרהל םיצורה ןמה תניחב םהש הואג ילעבה דגנכ ומצע תא עינכהל
לע םא יכ תמאה קידצהל ברקתהל רשפא יא הוחתשי אלו ערכי אל יכדרמו :בותכש
זאו לוטיבה תילכתב ךרבתי ותוכלמ דובכ םש דגנ ומשו ודובכו ומצע לטבמש ידי
םדאה הכוזש המ יפכ ותרותלו ךרבתי 'הל וברקל לוכיש קידצה םשב ללכהל הכזי
םיבוט םייח תויחלו קידצהל ברקתהל הכוז אוה ןכ ומכ תייתימא הונעו תולפשל
תמאב םייתימאה וייח לע סחו תמאה ךרדב ךליל הצורש ימ לכ םיכוראו םייתימא
םיענומה דגנכ לזרב דומעכ דומעל דואמ ליח רובגו קזח תויהל ךירצ אוה יזא
קמועל דריל לוכיש תמאה קידצהמ וקיחרהל םיצורה לודגה קידצה לע םיקלוחה
לכ הילעה תילכתל האלפנה ותמכחב םשמ ותולעהלו דחא לכ לש הדיריהו הליפנה
ליעל רכזנכ 'וכו דריל לוכיש ידיחיה אלפה לודגה קידצה ידי לע קר אוה ונינוקית
לבא ירמגל ןקותמ לכה היה רבכ יזא תומילשב וילא םילטבתמ םלועה לכ ויה םאו
קידצה לע םיקלוח םה אברדא קר וילא םילטבתמ םניאש יד אל ונינובאדל יד אל
דע תמא ירשכו קידצה לע םירקשו ערה ןושלו תונצילו םיפודיגו םיפוריח םירבדמו
רקיע הזמו םלועה לש םילוקליקה לכ םישענ הז ידי לעו הצרא תמאה ךלשנ רשא
רוא הלגיש וניקדצ חישמ ידי לע לכה ןקתתיש אוה וניתווקת לכ התעו תולגה תכירא
אלפנ םולש היהיו תקולחמה לטבתיו לכה ןקתתי הז ידי לעו םלועב תמאה קידצה
.…םלועב


ןורכיז


ץפחו םימחר אלמ ךרבתי 'ה יכ םלועל שואי םוש ןיאש קידצה עידוה רבכ...
לכ ןכ לעו חדנ ונממ חדי לבל תובשחמ בשוח אוהו דימת םיעשרה לכ לש ןתבושתב
ךרבתי 'ה יזא העתנו דריש םוקמל העתנו דריו השעש וישכע וישעמ יפל דחאו דחא
ול ןיאש ימו ותעשו ומוקמב וישכע ול יוארה יפכ םיזמר ול זמרמו ומצע םצמצמ
לכוי יזאו המילש הנומאב הזב ןימאהל םינפ לכ לע ךירצ ותעדב הזב קימעהל לכש
לכבו ןמז לכבו םוקמ לכב ו"ח וריבחל םוימ תוחדל אלו אקייד םוי לכב 'ה תא רוכזל
לכב םוי לכב ומצע םצמצמ ךרבתי 'ה יכ ו"ח הטמל וא הלעמל םלועבש תוגירדמה
תוחדל אלו אקייד םוי לכב ןורכיזה תא רומשל ןיכירצ 'וכו םיזמר זמרמו םוקמ
אמלעב אקייד םוי לכב ומצע ריכזהל ןורכיזה תומילש רקיע הז יכ ו"ח וריבחל םוימ
הבשחמב םישבולמה ותדובעל ברקתהל םידחוימ םיזמר וב שי םוי לכב יכ יתאד
וריבחל המוד םוי ןיא שדחמ םוי לכב ןיכירצ אקייד םויה ותואבש השעמו רוביד
ונמת אל יכ 'ה ידסח יכ הבורמ הבוט הדמ לבא וילע שדחתמ םדא לש ורצי םוי לכבו
לכב ןיכירצ ןכ לע ודיב ונבזעי אל ךרבתי 'ה הז ידי לעו רקוב לכב םישדחתמ םהו 'וכו
לכב שממ שדחמ ועישויו ורזעיש ךרבתי 'הל תוכחלו תווקלו קזחתהל שדחמ םוי
ול המדנו םדאה לכ לע ןירבועה 'וכו תועינמהו םילובלבהו תוקוצמהו תואלתה יניינע
תעד ול ןיא לבא תצק תמא אוה םימעפלו וילע רבע אל הזכ תע ש תע לכבו םוי לכב
...'וכו ילגר הטמ יתרמא םא רתוי םיבורמ םה התע םישדחתמה םידסחהש ןיבהל

 


ןקז


.אירבט .א"כשת רדא 'ו ,ה"ב

. םירסח םירבדה לכ ,הנומאה יתלבו הנומאה אוה םירבדה לכ תומילש

,ויתורותו ויתוחיש טוקללו שפחל ,קידצה הדשב טטושה ,רזש .ז רמ יעוגעגו יביל
הכרב .ךרבתי ארובה תא ריכהלו גישהל ,םיבחר םיכרדו תוליסמו םיליבש םהש
. םיכורא םייחל םולשו
הרקיו הובגו הלודג ותמשנ שרושש .ומצעב ןימאהל .בטיה רוכזל בל םישל ךירצ
,םלועה הז תוימשגו תויצראל הדריש קר .תמאה ךלמה ןב שרושמ איהו .דואמ
קקותשיו הצרי ,אקייד הז ידי לעש ידכ .השודקה םוחתל ץוחמ םיקוחר תומוקמל
.םתוא ביחרמו הבושתה יכרד שבכש ,קידצהל וחוכ לכב חורבלו טלמיהל ,רותחל
הכזיו .ותמשנ רוקמל אוביש דע .םיאלפנ םינוקיתו תונוכנו תויתימא תוצע ךישממו
ןיא דע תויתחת םוהתל לפנו .רבעש המ רבע םדאהשכ וליפא ! והמחריו 'ה לא בושל
יכרדב ,ומצע תא ריתסמו .ומצע תא םצמצמו .אצמנ ךרבתי 'ה םש םג .תילכת
לכבו םוי לכב םינוש םיזמר המכו המכב ,םעפ לכב ותוא ריכזמו םימוצעה ויתואלפנ
ידכ .תמאה קידצל רשקתהל ,זוע לכב לדתשיש רקיעהו .וילא בושיש ידכ ,םוקמ
ול שי יאדווב זאו ,הלוכ הרותה לכ רקיעו ללכ איהש ,המילש הנומאל ,ודי לע הכזיש
החגשהב ךל ןימזהש ,תאז התיה 'ה תאמ יאדווב ! היהיש ךיא היהי ,םלועל הווקת
''רעתמא רעד ,ןאמ רעסיורג רעד ''.קידצה תא םילוגלגו םיזמר ינימ המכב ,האלפנ
הדיריו הליפנ םוש ןיאו .ושקובמ לכ אוצמל םילוכי הארונה ותרותבש ,דסח שיא
תמאה לא ךבל תרעבתו המוצעה ךתקושת םג ךא .םשמ תולעל ולכוי אלש םלועבש
לכ ,ךילע וריאיש דע ,בטיה הזל ךבל םישו .תמאה ןיעב לכתסה .הזל ךתוא הכיז
,היה ץראו םימש תאירב רקיע ! ךלרוגו ךקלח ירשא .קידצה לש םינוקיתהו תורואה
םויה וליאכו .םויה דלונ וליאכ .תישארמ םעפ לכב םדאה ליחתיש .הז ליבשב קר
ונייה .ןקז תויהל רוסאש ,דואמ ריהזה הכרבל ונורכז וניבר ! ותלחתה תישאר ,אוה
.ללכ םלועב היווה םוש ול ןיא ןיידעש ,םעפ לכב בושחלו שדחמ םעפ לכב ליחתהל
לודג ןקז אוהש ימ וליפאו .םלועב היווה ול היהיש ,ומצע תא ןיכהל ליחתהל הצורו
אוהש ומכ הרותה תשודקמ דואמ קוחר אוהו ,הבושת תושעל ללכ ליחתה אל ןיידעו
ובילב רמאי לאו םימעפ תובברו םיפלא ,הלוכ הרותה לכ לע רבע םא וליפאו .קוחר
לעיח אוה רשא ,םימיה לכ קר .תונתשהל ול רשפא יאש דע 'וכו וישעמב ןקזנ רבכש
רביאב דוע זוזל לוכיש ןמז לכ .וברקב המשנהש ןמז לכ .ותומ םוי דע .המדאה ינפ
היהיש ,ומצע תא ןיכהל ,שדחמ םעפ לכב ליחתיו םעפ לכב ומצע ךנחל רבגתי .דחא
רבד וא ןטק רבד ,רשפאד המ לכ ,הלחתה הזיא ליחתהל קזחתיו .םלועב היווה ול
םוש יכ ,לארשי תשודקב עגיל ןיידע הכוזש ,טעמד טעמב ומצע תא היחיו ,לודג
דבאנ וניא ,תויתחת לואשב וליפא ,השודקד םיפוסיכו הקעצו החנא וא ,הלק העונת
לכו .ךרבתי וילא בושלו ברקתהל ךרבתי 'ה ורזעי יאדווב הזב קזח היהישכו .םלועל
'הל ברקתהל ול היהש ,תועיגיה תצקו םיפוסיכהו תוקושתהו תונוצרהו תונכהה
ייח םיררממ ,םדאה לש תוער תודמו תוואתה לכ ! ותרזעל וצבקתי םלוכ ,ךרבתי
לכו .ךשוחו והובו והות םוקמב ,שממ רבדמב העות ומכ םדאה הז ידי לעש .םדאה
ילארשיה שיא בל ! םלועה דוסי אוהש ,תמאה קידצה ידי לע קר ,ןקתל רשפא יאהז
תומכחהו ןטשה ךא .תמאב ותרותלו ךרבתי 'הל דימת רעוב אוה יאדווב ,ותוימינפב
ידי לע תומלוע ינשמ ודירטהל הצורו ,םדאבש בוטה דגנ םעפ לכב רבגתמ תוערה
אוה ןכ לע .רתויב רבגתמ אוה ודגנכ רבגתמו רתוחש המ לכו .וילבהו ויתוואת
.ערה לע רבגתמ םדאה היה יאדווב ןכ יפ לע ףא לבא .דואמ הכוראו הלודג המחלמ
.םעלב תניחב .ערהל םכחה אמטה ליסכו ןקז ךלמה אוה ,רתויב הלודגה העינמה ךא
הובג החור סג ול היה .ףואינ תוואת טרפב ,תוערה ויתוואת תמהוז יוביר תמחמש
ךכ לכ העתנש הז לכב ול יד אלו .דובכו הוואתו האנק תניחב הזש ,'וכו הער ןיעו
דגנ דמעש דע ,אמטהו ערה ורצי ותוא חידהו תיסה דוע ,ךכ לכ ומצע תא אמיטו
תא םילעהלו ריתסהל הצרו דואמ וב אנקתהו .וניבר השמ תניחב ,תמאה קידצה
לכו םילוקלקה לכו לארשי תולגו תורצ לכ םילשלתשמ ונממו לארשימ ירמגל ןרוא
.שיא בלב תובשחמ תובר לבא .הזה רמה ךשוחה רודב ונאש ,התע דעו זאמ ,םימגפה
ןוכת תמא תפשו דימת חצנמו רמוגו ,הנוילעה לע ודי םלועלו .םוקת איה 'ה תצעו
הפצמו הכחמ .אבבו הזב ותחלצהו ומולש לע דימת ללפתמה ,קיתעמה .דעל
הלהצ בקעי תנשוש רישהו ןוגינהב ףכ תאחמהו םידוקירו החמשב םירופב תוארתהל
.קידצה רוא דחי םתוארב החמשו


םלועה שודיח

.ביבא לת .ב"כשת ןסינ ה"כ ,ה"ב

תמאה רוא ריאהלו עידוהל ,תולובחתו תובשחמ בשוחה ,רזש ןמלז רמ ,יריקי יבל

ונילע ריאמה ,חישמ לש ורוא תניחב ,תורואה רוא ,תמאה קידצה רוא אוהש ,םלועב
,הזה ךשוחה דודב רשא םירורמו םירמ םיכשחמב םג ךרבתי ותוקולא תולגתה רוא
דצל םיטונה ,םירקחמהו םינימה ירפס לכ םלועה ןמ לטבמו ליפשמו עינכמו רבשמו
האנש םיליטמש ,רקש לש םיגיהנמה לש הלשממהו הוואגה לכו .תוריפכו תונימ
. םייחהו הכרבה תא ךתא 'ה וצי .םימשבש םהיבהל לארשי ןיב הביאו
ובר תוואתה שא אוהש ונישפנ יאנושו .לדו שלח ונחוכו .ונילע וצפק הבישו הנקז
תוואת תריכע טיט תולוצמב תפרוטמ ונישפנו .רועיש ילב טעמכ םידדצה לכמ ורבגו
לבלובמ דנו ענ םלועב םיכלוה ונאו .עלקה ףכ ךותב ןותנה ןבאכ ,וילבהו הזה םלוע
םוש ילב רעוסו ךלוה הרעס חורהו םי בלב העותה הניפסמ רתוי ,דואמ ףרוטמו
ןיאו .ונילעש תונמחרה םצוע תומדהלו תונכל ןוימדו לשמ םוש ןיאו .טקשו החונמ
לע שוחרלו ,טיטו שפרב ללוגתהל .קידצהל חורפלו סונל קר הלובחתו הצע םוש ונל
,קידצה לש שדוקה חורמ בואשל הכזנש דע ,םיברקעו םישחנ ןיב םיילגרו םיידיה
הלעמל תוגירדמה לכבו ןמז לכבו םוקמ לכבו .ללכ םלועב שואי םוש ןיא ודי לע רשא
םוש ןיא ןכ יפ לע ףא ,לארשי תשודקמ ירמגל וקחרתנש םיקוחרה וליפא הטמלו
דמשמ .בוטל ערה םצע ךפהמ אוה ארונהו לודגה ותמכח חכ םצועב יכ .ללכ שואי
,ועתנש םוקמל ועתנש ,עבטה ימכח לש תויסרוקיפאהו תוריפכה לכ רקיע .ןוצרל
םיתועט ינימ לכל םיאב ,הז םגפ ידי לעש .םלועה שודיח תנומא םגפ ידי לע אוה
,דואמ הלעמב לודגה ,תמאה קידצה ידי לע אוה ,םתעד לוטיבו םתענכה רקיעו
לטבלו םלועה שודיח תנומא תולגלו ריאהל ידכ הרות ךישממש .חישמ .השמ תניחב
לש וחוכו ותרובג תוארונ םצוע .םלועה שודיחב םירפוכש עבטה ימכח תועיד רוקעלו
תיב ךותב ,ףקותו קזוחב דמועש ,זוע הטמ תניחב אוה חוכ לעבה ,תמאה קידצה
ולא םגש דע ,םעפ לכב תואקה איקהל תחרכומש דע .ארחא ארטסה לש העילבה
ועלבנו דואמ ומשגתנו ובעתנו םתעשרב וניקזה רבכש ,רתויב םיעורגהו םיקוחרה
םיאב ,םתלחותו םתווקת הדבא טעמכ טעמכש ,ארחא ארטסה ןטב ךותב
ידי לעו ,קידצה לש שודקה ץוביקהל םיבר םינכש םיפסותנו ךרבתי 'הל םיברקתמו
הרקוהב .לכה ןקתתי ףוס לכ ףוסש דע ,םעפ לכב אלפנ ןוקית השענ ,אקייד הז
. םיעוגעגו הבהאו
ןמחנ רסדא /רסעדוא בד לארשי קיתעמההכונח

.1
. כ"שת הכונח ברע ,ה"ב

תיתימאה תמאה לא ומצע רזשל ובל תא םשש ,רזש ןמלז רמ יביבחו יריקי ישפנ
. בוט לכו םולש ,הלבקל דואמ דואמ םיכירצ םלועה לכ רשא ,תורצ לכמ הדופה
לודגה קידצה יכ ,םיחפט הרשעמ הטמל ותיבב דחא לכ הכונח רנ ןיקילדמ ונאש הז
םג םימוצמצ ידי לע תוקלא תגשה תניחב ריאמש דע הלאכ םיאלפנ םינוקית ךישממ
אל םלועמש ,םיחפט הרשעמ הטמל תניחב אוהש ,דואמ הנותחתה אטוידב הטמל
דואמ םיעורגהו םיקוחרהב וליפא ריאהל לוכי וחוכ לדוגב יכ .םשל הניכשה הדרי
הכונח רנ תווצמ רקיע הזו ."יל רוא 'ה ךשוחב בשא יכ" תניחבב .לבקל םיצור םא
אוהש יתימאה קידצה ןכיה עדיל לכה וכזיש ,םלועב תמאה רוא ריאהלו קילדהל
העשרה תוכלמ הענכנש הכונח לש סנה רקיע יכ .םיקידצה ןיבש תמאה רחבומ שאר
השודקד תוכלמ התלעתנו הרבגתנו ,שחנה תמהוז ,דבע תניחב ,רקש תניחב איהש
הכזנש הכונח רנ תקלדהב ןווכל ךירצ :תמא תניחב ,ךלמה ןב תניחב םהש לארשי לש
ףסוכה .דימת תמאה תדוקנל ברקתהל הכזנו תמאה תראה ךישמהל הז ידי לע
ומולש דעב ריתעמו ןמולש שרוד תמא בלב החמשו הבהאב תוארתהל עגעגתמו
. חצנל ותחלצהו ותעושיו

רסעדוא בד לארשי
.2


.ביבא לת .א"כשת הכונח ברע 'ג םויל רוא ,ה''ב

םיארונו םיאלפנה תעדה ימימב חורפלו טושל רתוחו ףאושה ,רזש ןמלז רמ יריקי

הכרבב ויתונש ךיראי 'ה ,רוהטל אמטמ ,שדוקל לוחמ םילעמו םיכפהמה ,דואמ
. יחצנ בוט לכו םולשו
הכרבל ונורכז וניבר תלודגמ םירבדמ ונאש המ לכש ךבל םישתש ךירצ ,יריקי יבל
לש םונהיגהמ הז ידי לע ונישפנ ליצהלו הזב ךליל םא יכ ,דבלב םירובידל ונתנווכ ןיא
עינכהל ,תמאה רוא תכשמה תניחב איה הכונח ...תובואכמו רעצ אלמה םלועה
תוכלמ תניחב אוהש תמאה ריבגהלו ,דבעה תוכלמ תניחב אוהש ,רקשה תמהוז
תראה ךישמהל ןיכוז הכונח לשרנה רוא ידי לע .יתימאה ךלמה ןב לש השודקד
ררבל הכזנש .ךלמה ןבב ףלחנש דבעה לש ףוליחה לטבל ,הליל תכשחב םג תמאה
ותורקל יואר ימו ,דבעה ןב םש תניחבב תמאב ותורקל יואר ימ עדיל ,םשה תתימא
דחא לכל ריאמה יתימאה קידצה םש םסרפתיו הלגתיש דע ,ךלמה ןב םשב תמאב
ימימ תניחב םהש ,םיבר םימ ףטשמ וליצמו ,הליפאו ךשוח ינימ לכב לארשימ
רקשה תניחב לכ .םולשו סח םלועה תא בירחהל םעפ לכב םירבגתמה לובמה
םשה תא ןיפילחמו ןירקשמש ,םשהב קר אוה דבעב ףלחנש ךלמה ןב לש ףוליחהו
ןב תא החינהו ,תודלוה תא תדליימה הפילחהש ,ארונה השעמהב ומכ ,הזל הזמ
ןבש ורבסו םלועה ועט הז ידי לעו ,הכלמה לצא החפשה ןבו ,החפשה לצא ךלמה
אוה ףוליחה רקיע הנה .החפשה ןב אוה יתימאה ךלמה ןבו ,ךלמה ןב אוה החפשה
אוהש םוקמ לכב ךלמה ןב יכ ,ףילחהל רשפא יא תודלווה ףוג יאדווב יכ ,םשהב קר
קר .החפשה ןב אוה אוהש םוקמ לכב החפשה ןב ,ךפיהל ןכו .תמאב ךלמה ןב אוה
םש החפשה ןבל וארקש המרג ףוליחה ידי לעש ,םשהב אוה ףוליחהו רקשה רקיע
.החפשה ןב םש וארק ךלמה ןב תא ,ךפיהל ןכו ,ךלמ ןב םשב ותוא וארק יכ ,רקש לש
תויללכב םלועב שיש םיפוליחהו םייונישה לכ .םלועבש םירקשהו םיפוליחה לכב ןכו
םה םייונישהו םיפוליחה ולא ,ריעו ריע לכבו הנידמו הנידמ לכב תויטרפבו םלועה
. םייתימא םייחו םולש תכרבו םיעוגעגו הבהאב םשה תניחבב קר

רסעדוא בד לאדשי

 


תואמצעה םוי

. ז"כשת רייא 'ו ,ה"ב
,םייח םימה תולגל רפוחו רתוחה ,רזש 'ז רמ ,ירשבו יביל ,לארשי אישנ דובכל

.הדיריה תילכת תילכתל ונדריש ,וללה תורודב ,םויה ונומכ ,םיתמ םירגפ םייחמש
ותקדצ םצוע לדוגב רשא ,חישמה ךלמ ידי לע תומילשב תולגתהל םידיתע םהו
ןקתי ודי לעו .תמאה קידצה תוארונ דוס ,םלועה לכל עידויו הלגי ,הארונה ותמכחו
. םולשו םייחו הכרב .םלועה
םוי לע ,םלוע ןודאל חבשלו ללהלו תודוהל ,רמזלו ןנרל ,רישל ,חומשלו שושל ונילע
החמשנו הליגנ .ונמיע 'ה השע רשא ,תוארונו תולודג תואלפנו םיסינה םוי ,תואמצעה
תורובגה לעו תואושתה לעו םיסינה לעו ,העש לכבו םוי לכבו הנשו הנש לכב ,וב
וניקלח שובכל ,'ה תעושיב וניכזש תעמ ,םימעה לכ יניעל .ונמיע השועש תוארונה
עדויו שיגרמ ,םרה ותלעמ דובכש המ רתויבו .םיארפה םינלזגה ידימ וניתלחנו
םיסוכמ ןיידע םה ,התע תעל ךא .עבטה רדגמ הלעמל םילגנ םיסינ ,םעפ לכב האורו
תיב ונל ריזחיו ,המילש הלואג ,וניתלואג רומגי אוה ןמחרה .עבטה ךרדב םישבולמו
,םייוגה לכ ורמאיו ואלפתיו ,ןמא ונימיב הרהמב ,וניתראפת תיב ונייח תיב ,שדקמה
יבילו יתבהא .רחבנה ץראב רחבנה םע ,שודקה םע ,םידוהיה םע תושעל 'ה לידגה
,'ה ינפל יתשקבו יתליפתב ,תועמד הנלוזית יניעו ,דואמ דואמב ךל ונמאנ ישפנו
רשא םוקמו םוקמ לכבו ,הנידמו הנידמ לכב .וב ךלוה התאש ,הזה ךרדב ךחילציש
תבוטל םירשהו םימעה יניעב ,בוט לכשו ןח ,'ה ךל ןתי .םש ךלגר ףכ ךורדתו ךלת
ךכולהו ךתעיסנב ךתנווכו ךנוצרו ךתמגמ רקיע לכ הז קר רשא .וניצראו ונימע
.םלוע דע ,םולשלו החמשלו םייחל ךאובו ךתאצ רומשי 'ה .השקה ךתדובעו ךלוטלטו
בורב 'ה ךל ןתנ רשא ,הבוטה הנתמהו רצואה ךתא תחקל חכשת לא ,ךרדל ךתאצב
תנשמ ןמחנ יבר ברה ונירומ יטוקל רוציק ,ןשיה ןטקה רפסה אוה אולה .וימחר
רוא ,ךילע ריאיו ךישמיו ךרדב ךילע ןיגי יאדווב אוה .דימת בוטה ךגהנמכ ,ה"צקת
לכב לולכ הז לכש ,תיטרפה ותחגשהבו ךרבתי ותודחאו ודיחיב הנומאה תשודק
תלודגמ ,תצק עדיל וניכזש ,םיענה וניקלח ירשא ונירשא .םש בותכה רובידו רוביד
.וניתווקתו וניתמחנ אוה ,וניתויח אוה ,ונישעמ ןובצעמ ונימחני אוה ,תמאה קידצה
ךדבעו ךבהוא .ונממ לבקל םיכוז ונאש רוביד לכ לע ,םימעפ םיפלא ונירשא ,ונירשא
הכזאש ,תעה עיגי יתמ ,עגעגתמו הפצמו שפנו בל לכב דימת ךתרשמה ,ןמאנה
רצואב תוזונגה ,תויחצנו תובוט תונתמ ךל תתלו ,תוחמש עבושב ,םעפ לכב ךתוארל
.עבונ לחנה

 

 

שואי


עגפ ילב עגר ןיא וייח ימי לכ םלועה הזב לובסל בולעה םדאה הז ךירצ המכו המכ...
דחא לכ לע םירבוע רועיש ילב תונוש תובר תוגאדו תוקחדו םירוסי ינימ המכו המכ
ןיכירצ ךא זגור עבשו םימי רצק דלוי למעל םדא יכ םלועמ גהנתמ ןכו םוי לכב
םישענה םייונישהל רועיש ןיא יכ הבורמ הבוט הדמ יכ תוארל םילוכי טעמו ןימאהל
רקח ןיא דע תולודג השוע ךרבתי 'הו תע לכבו שדוח לכבו הנש לכבו םוי לכב
תוצע ךירצ םדאה ךרעו רועיש ילב םויו םוי לכב רפסמ ןיא דע תומוצע תואלפנו
ךישמיו רותחי רשא דע אבילד אקמועמ םיקמעממ קועצל ונייהד םוי לכב תוקומע
םדי לעש ךשוח ינמ תוקומע הלוג תניחבב תע םוי לכב םישדחתמה תוקומע תוצע
דואמ םתעדב ולפנ םבורש המ אוה לכהמ הלודגה הרצה םלוכמ רתויו הנומא ךשמנ
םימעט המכמ והיבגהל רשפא יאו תילכתה לע בושחל דוע ול רשפא יאשרומג שואיב
לבקל הז תמחמ םילוכי םניאש 'וכו ונילע רשא הלודגה תקולחמה תמחמ רקיעהו
רוכזת תולופנה תושפנה לכ בישמו היחמש הארונה ותרות םעונ שבד ףוצמ קנילו
ןיכירצ ןכיה דע םיעדוי ונא ןיא יכ ונמע השע רשא ויתואלפנו 'ה ידסח בטיה בטיה
טינ ךייא טייז דלאוויג'' דואמ קזחו קומע לוקב ל"ז וניבר קעצש ומכ קזחתהל
שואי םוש ןיא ''ןידנא ראפ טינ רהאג שיא שואי ןייק'' שאייתמש ימל יוא ''שאיימ
... ללכ םלועב

 


ירגנוהה ןיי

.אירבט .ח"ישת רייא א"י ,ה"ב

. םייתימא םייחו םולש ,רזש ןמלז רמ ישפנכ יבוהא

חספ דעומה לוחב הרקש האילפה החגשה ללגב יכ הווקמו ןימאמ ינאש יתבתכ רבכ
הז םע דחיב םנמא .יתימאה קידצהל תוברקתהה קסעב הבר הכרבו הבוט ול היהת
יקנ ינא ונקסע ןיינעב יכ ,יבבלב רשא תמאה וינזא תא תולגל ימצעל הבוח יתאצמ
'הל יתלב קר ,םולשו סח המודכו דובכו ןוממ לש תוימשג תוינפ ינימ לכמ ירמגל
רבד רומג רוריבב עדויו ןיבמש ותמכח תלעמ םור לע ימצע ךמוסו חוטב ינאו .ודבל
לכו ינוממו ייח תא רוסמל ןמוזמו ןכומ ינאש דעו עדוי ךרבתי 'ה .ומצעבו ודובכב הז
סינכהל םינפ לכ לע וא ךרבתי 'הל ילארשי שפנ הזיא ברקל הז קסע ליבשב .יל רשא
השלש רמא הכרבל ונורכז וניבר !דבלב דחא עגרל קר וליפא הבושת רוהרה הזיא וב
הלעת הריבע (ב .יתרבש רבכ םכבש תוהבגה תא (א : ךרבתי 'ה לצא יתלעפ םירבד
ילבו םיידי ילב אהת ,הריבע ושעת .חור תחנ םוש םכל םורגת אל .םירוסייב םכל
.ירגנוהה ןיימ םתמעט רבכ .םהינפב דוע ולכתסת אל רקש לש םימסרופמ (ג םיילגר
ךרבתי 'ה ומצע תא םצמצמ זא םג ,רבעש המ רבעו השעש המ םדאה השע םא וליפא
תונוש תוביסמ תוביסב וילא ברקתיש םיזמר ול זמרמו ,תילכת ןיא דע ףוס ןיאמ
חדי לבל תובשחמ בשוח ךרבתי אוה יכ .תובגשנה ויתומולעתב הז לכב בבסמ רשא
יתימאה קידצה ידי לע אוה ונתוא ותאירק לכו הלאה ויתוזימר לכ לבא .חדנ ונממ
לכמ ,בלבש תוימומקעו םייותיפו תועינמ ינימ לכמ .אוהש םוקמ לכמ וילא בושנש
ותעד ועטנו ועתנש םוקמ לכו ,םדאה לע רבגתמש קלמע תפילק תורבגתה ינימ
םיבר םימ ,לארשימ דחא לכ לש בלה תוימינפה תוימינפבש הדוקנה םצע .ובבלו
דובכ ישגרבו םולש תשירפב רובעיש המ וילע רובעי םא ףא ,התובכל ולכוי אל םיזעו
. בל תחמשב תוארתהל הווקמו עגעגתמה רקיו

אירבט רסעדוא בד לארשיהמכחה םי


.ביבא לת .ב"כשת הכונח ,ולסכ ו"כ ,ה"ב

רחבומ שאר אוהש ,תמאה קידצה םע ומצע ףתשל הכזש ,רזש .ז רמ יריקי יביל

הזכ תמא הליגש ,תורודה ידיחי םייתימאה םירחבומה םיקידצה ןיבש ,תמאה
. בוט לכו םייחו םולש .םלועב ןפוא םושב ולקלקל רשפא יאש ,םלועב
ומע השעש םוקמה ידסח לדוג ,םויו םוי לכב וייח ימי לכ בטיה בטיה רוכזל ךירצ
םוקממ ואיצוהש .תמאה קידצהל וברקל ,ויתולובחתב תוארונ תוביס בבסו
יפ לע ףאו .חצנל ונממ ודסח תא בוזעי אלו ומע 'ה ןיידע יכ ,ול עידומו .ואיצוהש
.ךרבתי 'ה ומע השעש הבוטהו דסחה יאדווב ןכ יפ לע ףא ,רבועש המ רבוע ןיידעש
בושל הכזיו ולש תא ךרבתי 'ה רומגי ףוס לכ ףוסו ...םולשו סח קירל וניא יאדווב
ידי לע .םלועל םוקי וניקולא רבד יכ ,קידצה תוכזו חוכ לדוגב ,תומילשב ורוקמל
קידצה רוא ונילע ןיכישממ ונא ,שודקה הכונח רנ לש ארונהו אלפנה שודקה רוא
תאיב רקיע .וניקדצ חישמ ידי לע היהתש הלואגה תומילש ךישמה רבכש תמאה
רמוא דחא לכו לודג תולגב תמאה וישכע יכ .םלועב תמאה תולגל ,אוה חישמה
תמאו אתומד ארטס אוה רקשה : חישמ ידי לע הלגתי תמאה רקיעו .תמאה ולצאש
.םיתמה תייחת תניחב אוה ,רקשה ךותמ תמאה רוריב ןכ לעו .ייחד אמס איה
.רדסכ תניחב הזש ,אוהש תומכ םירבדה םירמואש ונייה .רדסכ תניחב איה תמאה)
.(יתימאה ורדסמ רופיסהו ןינעה הנשמש רחאמ ,רדסכ אלש תניחב אוה ,רקשה לבא
עדיל לכה וכזיש ,םלועב תמאה רוא ריאהלו קילדהל ,אוה הכונח רנ תווצמ רקיע
ךשוח ינימ לכב ,חישמ לש ורואב לארשי תושפנ לכ ריאמו קילדמש ,תמאה ןכיה
,םיבר םימ ףטשמ םליצמו .ןילופנה תובהא לכו תוכישחה לכ לטבמו הליפאו
גהונ ,וימחרב ךרבתי 'ה .הרותה םחיכשהל םלועה תא בירחהל ,םעפ לכב םירבגתמה
שיש ,םייתימאה םירשכה וישנאו ,יתימאה לודגה קידצה ידי לע רוד לכב ודסחב
,דואמ םיכלכולמו םיקוחר תומוקממ םתוא ןיאיצומו םישנא ןיפטוחש םימעפל
הראהב ,םילודג תורוא םהב םיריאמו ךרבתי 'הל םברקלו םתוא רהטל ןיליחתמו
ןכ יפ לע ףא ,ןלציל אנמחר םתגירדממ ךכ רחא םילפונש הברה שיש יפ לע ףא ,הלודג
,הנוילעה לע ךדי םלועל .'ה םלועל םורמ התא יכ ,רתוי םעפ לכב ברקל ןילדתשמ םה
.(דואמ תולגה ונילע ךראש וישכע) .תומילשב לכה ןקתתי ,ףוס לכ ףוס רשא דע
.ןיסאמנ אטח יאריו ללותשמ ערמ רוסו ,תרדענ תמאהש ,ךשוחה םצוע לדוגב וישכע
רקיעו ,תמאה קידצה לעש גורטקה תמחמ ,דואמ םיפדרנ םה תמא ישנא בור יפ לעו
תמאה לע לכתסהל קר .ללכ םיצוריתו תוישקו תוריקחב סונכל ילבל אוה ןוקיתה
םנושל תוקלקלחב םיפדורה תשרב דכלהל ילבל ומצע תא רומשלו ותימאל
השק ,חומה תעינמ יכ ,תוימשגב הפידרהמ ,השק הז לכ רשא .םתונצילו םתמכחבו
גיהנמ ידי לע םא יכ ,וב סונכל רשפא יא המכחה םיב סונכל הצורש ימ : לכהמ
תונמאו המכחב תוינא השעיו .המכחה םיבש תוביתנהו םיכרדה לכ עדיש ,יתימא
תמאה יברהמ לבקמ וניאש ימ יכ ,המכחה םיב םהילע טושלו רובעל אלפנ תונמואו
ידמ רתוי גישהל סונכי אלש ,לכשה תוציחמו םוצמצ תניחב תא ,השמ תניחב אוהש
.הנומא לע ךומסי קר 'וכו םיצוריתו תוישקו תוריקחב סונכי אלו .ונממ אלפומבו
הזו .תוימשגו תוינחורב םיה ךותב עבטיו עקשוי יאדווב המכחה םיב סונכל הצריו
,םולשה וילע וניבר השמ תוכזו חוכב םהל עקבנש ,ףוס םי תעירק לש סנה רקיע היה
תוימשגב םיה םהל עקבנ ןכ ומכו .םולשב וב רובעל וכזו ,תוינחורב המכחה םי
ילבל ,הקיתש תניחב םהילע ריאהש ידי לע היה רקיעהו .םיה ךותב השביב ורבעיו
. ןושירחת םתאו .םכל םחלי 'ה תניחב ,ךרבתי ויתודמ רחא רהרהל
קיתעמה


הדירי

,רזש .ז רמ ,תמאה תדוקנב ומצע זוחאל רתוחו קשוחה ,יניע ןושיאכ יביבחו יריקיל
ידמולמ םילייח השוע 'ה תרות ,הממור 'ה תרות ,וביל ילהאב העושיו הניר לוק
! הנומא
םיכלוה תופילחה ימי .''ןיפאח סיפע ןינעק ךאנ לאז ןעמ ןיגאי רעייז ךיז ףראד ןאמ''
םא ,קפס ילב הזה ךרדב ךליל חרכהבו התימה םויל םיברקתמ םויו םוי לכבו םיאבו
,התעמ םינפ לכ לע ןיכירצו .רבוע לצכ רובעי לכה םינפ לכ לע לבא ,קוחר םאו בורק
ןיכהלו אבה םלועל ונידעצ ןיכהל ,יתימא תונמחרב ונמצע לע םחרלו סוחל ליחתהל
תוער תוואתו םילודג םיעשפו תונוועו םיאטח אלמ ונחנאו .ךכ לכ קוחר ךרדל הדיצ
.דואמ דואמ תילכתהמ םיקוחר ונחנאו .רפסמו ךרעו רועיש ילב ,הברה םילוקלקו
לע טלמל רהמל ןיכירצו ,טוחה אולמכ וליפא ,שדוקה לא לוחהמ ונאצי אל ןיידעו
,קידצה לא סונלו חורבל ,לודג תוזירזב רזאתנו קזחתנ ןכבו ,םישקוי חפמ ונישפנ
ףקותב ןוצרה תראה ונב ריאמה ,לארשי תווקת לכו ונישפנ ןוקית תומילש יולת ובש
יפכ ,םדא לכ לע םירבועש ךשוח ינימ לכב קספוי אלו םלועל ריאיש דע ,ךכ לכ לודג
ררבל קידצה תדובע רקיע .ןוצרל דמש תניחבמ הלעמ הז ידי לעש ,אוהש המ
ידי לע דואמ תולופנה תושפנה וליפא הלעמ אוהו ,ערה קמועמ בוטה תולעהלו
לארשי םשש ןמז לכ ,רתויב םיעורגה ,םירומג םיעשרל וליפא .תוכז םהל אצומש
םג םתוא הלעמ הז ידי לעו ,אוהש לכ תוכז הזיא אצומו שקבמו שפחמ ,וילע ארקנ
.חישמ תולגתה תניחב הזו ,ירמגל לטבתנו ערה החדנו בוטה ררבתנו ,ערה קמועמ
לפונ םא וליפא ,לפונש םוקמל לפונ םאשכ ).ץראה תופנכ עבראמ םיחדנה לכ ץבקיש)
םולשו סח לפונש ימ וליפאו םיפנוטמה תומוקמ תניחב םהש ,דואמ םינוגמ םיכרדל
,ללכ םלועב שואי םוש ןיא ןכ יפ לע ףא ךרבתי 'ה רחא רהרהמו םירוהרהו תוקיפסל
לפנש תמחמ ,םולשו סח ללכ ךרבתי 'ה םש אצמנ ןיא ומוקמבש ,ול המדנש יפ לע ףא
דואמ רבגתיו ץמאתיו קזחי ןכ יפ לע ףא ןלציל אנמחר ,ולאכ םיפנוטמ תומוקמל
'ה דובכ רחא שקבמו שרודו לאוששכו .ךרבתי 'ה דובכ רחא שפחלו שקבלו שורדל
עדוי וניאש יפ לע ףא ,וילא רוזחל ףסכנו ךרבתי 'הל קעוצו עגעגתמו רעטצמו ךרבתי
םיקוחרה ולאכ תומוקממ רוזחלו תולעל רשפא ךיא ,הלובחתו הצעו ביתנו ךרד םוש
שקבמו שפחמש ,ומצעב שופיחהו השקבה ידי לע ןכ יפ לע ףאו .ךכ לכ ךרבתי 'המ
תניחבב ,הילעה תילכתב הלוע ומצעב הז ידי לע ,ודובכ םוקמ היא ךרבתי 'ה תא
ידי לע ול שיש הדיריה ידי לע יכ .ונוקיתו ותבושת ומצעב והזו .הילעה תילכת הדירי
זא ,בטיה שפחלו שקבל הכוזשכ הז ידי לעו ,ודובכ םוקמ היא שקבמו שפחמ אוה הז
תויח םשמ ךישממו לכה שרוש אוהש ,היא תניחבל הילעה תילכתב תולעל הכוז
. שדח
קיתעמה


דובכ

.ג"כשת רייא ח"כ 'ד םוי ,ה"ב

,הליצאה ושפנ תרקי תלודגב ןיוצמה ,רזש .ז .ש רמ לארשי תנידמ אישנ דובכל

'ה לוקב עומשל וביל הטמה ,הרותה ידומע לארשי ילודגמ שדוק רוקממ הבצחנש
,תמאה קידצה לא חורבל ומצע זרזיש ,תע לכבו םוי לכב לודג לוקב ותוא ארוקה
רכז םישודקה ויתובא וב וכרדש ןשיה ךרדל ובישהלו תומילשב ונקתל לוכיש
. ךל רשא לכלו ץק ןיא םולשו םייחו הכרבל בוט לזמו בוט ןמיס .הכרבל םיקידצ
רזאתהל ,הלודג המחלמו ,הלודג העיגי ךירצ יזא ,שדח דובכ ול אב לארשימ דחאשכ
אלו ךרבתי 'ה דובכ דגנ ספאכו ןיאכ ודובכ לטבל ,ץימאו קזח רובגכ הרובגו זועב
.דובכה ןמ ללכ ומצעל חקי אלו ומצע תאנהלו וכרצל דובכהו תוכלמה םע שמתשי
שיש דובכה תולעהל קר ,םולשו סח ותוואת תואלמל דבעכ ולצא דובכה היהי אלש
תוכלמהו דובכה הז ידי לעש ידכ .תמאה קידצהלו דובכה ךלמ אוהש ךרבתי 'הל ול
לארשי לכ לש יתימאה גיהנמה ,קידצה דובכו ךרבתי 'ה דובכ הלעתיו לדגתי ,ול שיש
וליפא ךרבתי 'הל םלועה לכ ברקמש המכח רוקמ עבונ לחנה ,םלוע תורודל
ךרבתי 'ה דובכ הלעתנו רקייתנ הז ידי לעש קוחירה תילכתב רתויב םיקוחרה
לכב יכ ,ללכ לובג ילב הצק דעו הצקמ ריאמ ורואש יכ .תומלועה לכב ,תומילשב
הז ידי לעש ,םשמ תאצל ולש תמאה ריאמ ,דואמ אמטה ריוואב וליפא םוקמ
דעו הצקמ ריאמ ורוא יכ הז ידי לעש ,תומלועה לכב ךרבתי ודובכ הלעתנו רקייתנ
,ולש תמאה ריאמ ,דואמ אמטה ריוואב וליפא םוקמ לכב יכ ללכ לובג ילב הצק
'ה תעושיב שישא שוש .ךרבתי ודובכ הלעתנו רקייתנ הז ידי לעש ,םשמ תאצל
רובע ירחא ,הנידמה אישנל תרחבנש ,וימחר בורב בבוסו לגלגש ,םימוצעה וידסחו
,תמאה קידצה לש ארונהו שודקה םייחה ןגב הבוטל חומצל תיכזש ,םינש השימחכ
תואלפנ תושדח הליגש ,םייחה רקיע אוהש ,דואמ םלענו ןופצו זונגה ,שדחה רוא
ידכ ,םלועמ ולגתנ אל ןיידעש (רקח ןיא דע תואלפ יאלפ תואלפנו תוארונ) .תוארונו
ףוסב ,הלא וניתורודב רשא רומגה ךשוחה תילכת תילכתב םג ,הזה םויהכ וניתויחל
םיגוסנה לכ לש לבהה ירחא דואמ וישכע םיעות לארשיש .הזה רמה ןורחאה תולגה
יבל ,יחא ,יחא ,תויבזוכ תונומאו תוריפכה תמהוז ידי לע ותרותו ךרבתי 'המ רוחא
,קושחלו בושחל ,ךתבשחמ קימעתו םחה ךבל קזחתש ,תעה עיגה התע ,ירשבו
לארשי לע םחרל ,קזחה ךפסוכו ךנוצר לעופל איצוהל ,ץרמנה ותוואת תוקקותשהב
לכב קידצה תונייעמ ץיפהל (תומלועה לכב םסרפלו עידוהל) יתימאה תונמחרב
אצמנש ,תומלועה לכב תמאה קידצה םש חוכ םצוע לדוג םסרפלו עידוהלו ,םלועה
,אלפנ םולש ךישמהל חוכ ול שיש ,בטומל םלועה לכ ריזחהל קסועש ,םלועב וישכע
לארשי תנומאל םלוכ וכפהתי ,םולשה יוביר ידי לעש ,םלועה תומוא םע וליפא
הלגיו ךישמי חישמה ךלמ .םנוצרמ םהב םידוהיה וטלשיו ונילא םמצע ועינכיו
תילכתב ,תמאו אלפנ לכשבו אלפנ תולגתהב ,תמאה קידצה לש תעדה תשודק
תומוא וליפא .ךרבתי 'הל ובושיו הבושתה יכרדב םלוכ וכלי הז ידי לעו תומילשה
בל דע שאכ רעובה ךבל תקושת לעופל איצוה .'וכו העד ץראה לכ אלמיו םלועה
לכב קידצה לש בוטה תונייעמ ץיפהל) יתימאה תונמחרב לארשי לע םחרל ,םימשה
הזכ תמא קידצ וניתורודב וישכע אצמנש תומלועה לכב םסרפלו עידוהלו (םלועה
,תמא םכח קידצ ונימיב וישכע אצמנש ,ךרבתי 'הל םלועה לכ ריזחהל חוכ ול שיש
,הלא ונימיב וישכע אצמנו .בטומל םלועה לכ ריזחהל חוכ ול שיש ,הזכ אלפנו ארונ
דע םימלענ םידסחו םינוקיתו תוצע לש תונייעמ הליגש ,הזכ בגשנו ארונ תמא םכח
םיכולכלה לכמ םיקנמו םירהטמש .םלוע תומימ ולגתנ אל ןיידעש ,תילכתו ץק ןיא
םירוהטו םייקנ אובל םלועה לכ ולכויש ידכ ,םלועבש תואמוטהו תומהוזה לכמ
הכוזה ירשא ,ךלמה םהל ןיכה רשא ,םניח תנתמ תורצואה לבקלו ךלמה לכיהל
.םהל

 


םלועה בל

. ו"כשת ולסכ ב"י ,ה"ב
םוקממ הרוזג ,הלודג המשנ ול שיש ,רזש .ז .ש רמ ,ירשבו יביל ,לארשי אישנ דובכל

,האליעד האליע המכחה יזנגב שפחל הל ןתנו .'ה יניעב דואמ הרקי איהו .דואמ הובג
םולשו הכרב .בוטל ערמ םלועה לכ ריזחהל ,תמאה םכחה הליגש ,הלעמה תילכתב
. םיכורא םייחו
תואלפנו םיסנו םידסחה לכ לע ,'הל ללהלו תודוהלו דימת החמשב תויהל חכשת לא
,הזכ ארונ אלפ ,תמאל ךתוא איבהו םירשנ יפנכ לע ךתוא אשנ רשא .ךמיע השעש
ךב רחבו ,םעה לכ לע ךנרק םירהו .םלועה תאירב םוימ והומכ הלגתנ אלש הזכ
,לארשי תושפנ לכמ ,לולכ התא הז ידי לעש .הזה ינעה רודב ,לארשי לע אישנ תויהל
ךלוהו ךשמנו שארה םע קובדו רושק ףוגה יכ ,ומא יעמב רבועכ ,ךב םייולת םלוכו
לע םחרל ,שודקו לודג בוח ךילע לחו ,לודג תוירחא ךילע שי ןכבו .םוקמ לכב וירחא
ינימ לכ לובסלו .לוטיבה תילכתב ךתלודגו ךדובכ לטבלו ךייח תא ריקפהל ,לארשי
ראפל ,ךדיב רשא חוכה לכב לדתשהל ,לארשי תעושיו תבוט ליבשב תופרחו תונויזב
,תמאה גיהנמה ,םכחה לש ופקתו וחוכ תוארונ םצוע לדוג םלועה לכב םסרפלו
אוהו .םלוע תורודל לארשי לכ לע ,דחוימו דיחי ,דחא ךלמ אוהש ,דעל םייקויחה
,ארבנ אל םלועה לכו ,הלוכ האירבה לכ םויקו תויחה יולת ובש ,םלועה לש בלה
ודבעלו 'ה תא ריכהלו תעדל ,עדמהו המכחה רוא םלועה לכ אלמיש ,וליבשב אלא
. םלש בבלב תמאב
קיתעמה

 
קזח בל

.אירבט ,ט"ישת רמועל ג"מ ק''שע ,ה"ב

. בר םולש רבד ךתמ רבד ןיבמה ,רזש ןמלז רמ יריקי

ןיינעב םיזמר םהמ לבקל רבד ךותמ רבד ונרוביד ךותמ ןיבהל בל םישל ךירצ
ץק ילב הקומע הדיריב דוריהו קוחרה םג לוכי לודגה וחוכבש קידצהל תורשקתהה
,ונישעש המ ונישעו ,הפי םילוע םניא ונישעמ םנמא םא .ךרבתי 'הל ברקתהל
ונברחהש דע ,ונאבש המל ונאבו ,ונקחרתנש ומכ ונקחרתנו ,ונלקלקש המ ונלקלקו
'ה לבא ,ונילגהש םוקמל ונתעד תא ונילגהו לכשה ילכיה תא ונפרשו המכחה תיב תא
תוימשגב ךלוה אוהש ימ … וימחר ולכ אלו ומת אל 'ה ידסחו ,ולש תא השוע ךרבתי
יזא ,ךרבתי 'ה יכרדב והכילויש קידצהל ברקתהל הצורו בהלתנ ךכ רחאו ,וימי לכ
האורשכ ליסכהו .העינמ ול הנימזמו ותוא החינמ הניאו וילע תגרטקמ ןידה תדימ
.אקייד זא ומצע תא ברקתמ אוה ,תעד רב אוהש ימ לבא .וירוחאל רזוח ,תועינמה
םדא םוש לע חלוש ךרבתי 'ה ןיא ,תאזה העינמהב רתסנ ומצעב ךרבתי 'התמאב יכ
לע .יוארכ ןהילע רבגתהל הצרי םא ,ןהב דומעל לכויש ותלוכיו וחוכ יפכ קר תועינמ
בל אוה רקיעהו .םיניע תזיחאב קר ןה תועינמה לכ יכ ,ללכ העינמ םוש ןיא תמאב ןכ
ימל לטובמו לטב לכה יכ ,תמאה לא ברקתהלמ העינמ םוש ול ןיא זאו ,ץימאו קזח
תא תיסהלו עונמל חוכ םהל שי םדא ינב ! ךרבתי 'הב ובבל תא ץמאמו קזחמש
הצורש ימ ןכ לע .ערה רציה ןמ רתוי יתימאה קידצהמו ךרבתי 'המ וקחרל םדאה
םיענומהו םיתיסמה דגנכ לודג תוקזחתה ול אהתש ךירצ תמאה לא ברקתהל תמאב
שייבתי לאו םחצמ תמועל קזח וחצמ היהיו הערה םתוזע דגנ הלודג תוזעב דומעל
לע לכתסי אלו ,םלועב ידיחי ודבל אוה םא יכ םלועב ןיאש בושחיו ,םיגיעלמה ינפמ
לעו .םלועב דיחי אוה ולאכ ,"םהרבא היה דחא" תניחבב היהי קר ,וענומה םדא םוש
שקבמו שרודש דבל שופיחהו השקבה ידי לע ךרבתי 'ה תא אוצמל הכוז הז ידי
םמורתנ ,ךכ לכ המלעהה ףקות תורבגתה ידי לע אקוודו .ךרבתי ודובכ תא שפחמו
םלועה ןקתינו הבוטל לכה ךפהתנ ףוסלו ,רתויב ךרבתי ודובכ ךכ רחא הלעתנו
לכב ובלב רושקה ובהוא .םייסל חרכהה שדוק תבש ברע תדרט תמחמ ! תומילשב
. תמאב ותבוטו ומולשל ריתעמה דימת םוי

אירבט רסעדוא בד לארשי
תועינמ

.אירבט .ט"ישת רייא 'ו ,ה"ב

ךרבתי 'ה .בר עשיו םולש 'וכו 'וכו ההובג המשנב לודגה ,רזש ןמלז רמ יבל ןמאנ

קוחרו ךומנ םוקמל לפונ םדאהש האורשכו ,חדנ רנממ חדי לבל תובשחמ בשוח
ןיטשפתמ האמוטהו ארחא ארטסהו ,תותיחפהו תולפשה תילכתב רתויב הרותהמ
יזא ,םולשו סח םולשו סח ירמגל ועלובל ןיצורו דצ לכמ ותוא ןיבבסמו דאמ וילע
וזיא ול ןימזמו .םוקמה ותואיפל םיזמר םש ול ןימזמו וילע םחרמ ךרבתי 'ה אקווד
תוכזיל לוכיש הריחבהו ןויסנה הזו .אקייד קוחרה םוקמה הזב תוכזל לוכיש תוכז
'הב םש רוכזל הכזי םאו .ולש הריחבהו ןויסנה הזו .אקייד קוחרה םוקמה הזב
'הל בושל לכוי לקב ,אוהש םוקמ לכב ךרבתי 'ה ול זמרמש המ םש תושעלו ךרבתי
. ךרבתי
רחאל םג יכ ,ללכ תמ וניא אוה ,לכו לכמ ומצע ךכיזש דאמ הלעמב לודגה קידצה
לכב הלוע זאש תמחמ ,וייחבמ רתוי לארשי תושפנ ןוקיתב קסוע אוה ותוקלתסה
רקיע יכ .לכה ןקתל לוכיש דע ךכ לכ תובגשנו תואלפנו תוהובג תוגרדמל םעפ
סח רתויו רתוי לקלקש המ לכ דחא לכו ,רתויב הובגה םוקממ לבקל ןיכירצ ןוקיתה
תניחב הזו .רתוי דוע הקוחרו ההובגה הניחבמ ןוקיתה לבקל ךירצ אוה םולשו
ןיכירצ ןוקתה רקיעש ,"המחל איבת קחרממ" ,אקווד קוחרמ ,"יל הארנ 'ה קוחרמ"
רבשל ןיכירצש רקיעה לבא .דואמ ונממ הקוחרו ההובגה הניחבמ קחרממ לבקל
דואמ תומוצעו תובר תועינמה יכ ,קידצה הזל ברקתהל ןיכוזש םדוק הברה תועינמ
יפל ןוקית לבקל ולכויש םצעב םינימאמ םניאש ,שיש חומה תעינמ טרפב ,רועיש ילב
ןילותש יפ לע ףאו .הברה םינשו םימי רועיש ילב םעפ לכב םלוקלק יוביר םצוע
'ה ידסח תלודגב םינימאמ םניאש ,חומה תעינמ תניחב אוה הז םג םמצעב הלקלקה
םידסח ךישממה יתימאה קידצה תלודגבו ,םלועל ולכ אלו ונמת אל רשא ךרבתי
ןקתתהלו ודי לע תוכזל לוכי םלבקל ץפחש ימ לכש דע םעפ לכב םישדח םיאלפנ
לע קר אוה םלועב ךרבתי ודובכ תראה רקיע .םולשו סח לקלקש ומכ לקלק וליפא
,ךרבתי 'הל םריזחהלו םיקוחרה תא ברקל לדתשמו םיברה תא קידצמה ,קידצה ידי
לדתשהל םדא לכ ךירצ ןכ לע .םלועב ודובכ לדגתנו הלעתנו ךרבתי ודובכ רקיע הזש
'הל ברקתהל לוכי ינא ךיא רמול םדאל ןיא םג .ךרבתי 'הל םיקוחרה ברקל דאמ
קוחר אוהש המ לכ ,אברדא יכ ,םיערה יישעמ יוביר ידי לע ךכ לכ קוחר ינאו ךרבתי
,ךרבתי וילא ברקתהלו בושל לדתשישכ רתויב ךרבתי 'ה דובכ ודי לע לדגתי רתויב
ומולש דעב םוי לכב דימת ללפתמה .רדסמהו קיתעמה .ךרבתי ודובכ רקיע הז יכ
. וילא םיוולנה םולשו ומולש שרוד .שפנ תוריסמב בל לכב ותבוטו

רסעדוא בד לארשי

 

 


חישמ

.אירבט .ב"כשת ולסכ 'ט ישיש ליל תוצח ,ה"ב

רתוי הלוע תמא לש דחא רוביד ,ונילע ןגי ותוכז סנה לעב ריאמ 'ר 'קה ןויצ לע

ןיא ,םירבדמ ונאש המ לכ .רקשה תזיחא םהב שיש םירוביד תובברו םיפלאמ
. הז ידי לע ושפנ ליצהלו הזב ךליל םא יכ .דבלב םירובידל וניתנווכ
,בבלנה ובבל תא בבלו ,תולצע ילב ויצלח תא רזאש ,רזש .ז רמ יבילו יניע תב
שוכרל ,ליגרה רדגמ רתויב לודגה ונורשכו ,עלוקהו דחה ונושל תוחצב שמתשהל
דיחי קר אוהש תמאה קידצה לא םביל ביהלהל ,םינעדמו םירפוס לש תולודג תושפנ
הילע ינב םייתימאה םיקידצה ילודג לכ לש אלפהו שודיחה רקיע אוהש .םלועב
חורהו לבהה לטבמו עינכמה .תורודה לכב ויהש םידיחיה םישודיחה ,רוד לכבש
,םלועב ךרבתי ותוקלא הלגמו .תויבזוכ תונומאו תוינוציח תומכח לש ןועגשו תוטש
היהי אוה קר חישמה ךלמ ,ולש לושיבה תיב לש שאב םילשבתמה םילכאמה ידי לע
םור ףקות םצוע םסרפיו הלגיו ,קידצה הז םע ,לארשי לכ תא קבדיו ךדשיש ,ןכדשה
ןיאו ףוס ןיא דע ,הארונה ותרותו ותמכח תואלפנ זוזעו ופקותו ותלודגו ותלעמ
לכה ברקיו םלועה ןקתי הז ידי לעו ,בושחל בלהו רבדל לוכי הפה ןיאש המ ,תילכת
ירשא .יתימא בוט לכב ךייח ימי 'ה אלמי .'ה תא העד ץראה לכ אלמיו ךרבתי 'הל
הבהא ,ךיתבהא רשא ךתבהא םצועו ךתוביבח בורמ תאזכ עומשל םיכוזש םיינזאה
,תיחצנה ךתחלצהב תוארל יתקושת לדוגמו ,םלועל קתניו טומי לב תמא תבהא הבר
ירחא יבילב 'ה חלש רשא ,הכרבל ונורכז וניבר ירבדמ הלא םירבד ךילא חלוש ינירה
תעב ,ךרבתי ארובה ינפל ךילע יתכפשש תויכבהו תוקעצהו תוניחתהו תוחישה
יכ ,ונילע ןגי ותוכז סנה לעב ריאמ 'ר די לעש םירהה ןיב ,הליל תוצחב תודדובתהה
ךילע יעמ ומה יתשקבו יתליפתב טרפבו תע לכב ,םוי לכב ,דימת ישפנב הרושק ךשפנ
הציקה .תוימינפב דואמ הנידעהו הרקיה ךשפנ תלוגסו ךבבל בוט יתעדי יכ .רתויב
,יחצנה ךתילכתו ךתירחא לע בושחו ךתונקז ימיב ךארוב תא רוכזו ךתנישמ יחא
רעוסו ךלוה .המוהו ךלוה ןמזהו .הברה ךיתונשמ ורבע רבכ אלה .רנה הבכי םרט
הבורמ הכאלמהו רצק םויה .יחצנה ךתיבל ושעת יתמו ,ץראה לע ונימי לצכ חרופו
וישכע אל םאו השע ךחוכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ קר ,הכאלמה רומגל ךילע אלו
. תחא עגר וליפא ללכ דמוע וניאו דואמ דואמ חרופו ץר םויה םויו םוי לכב ,יתמיא
קיתעמה

 


עבונ לחנ

. ח"כשת םירופיכה םוי ברע ,ה"ב
,רזש .ז רמ ,לארשי לכ הפב חבושמו ללוהמה ,יבילו יניע דמחמ ,לארשי אישנ דובכל

המכחה לכיהב לייטל הכז ,דואמ הנוילעו הובגה ותמשנ תוליצא תלודג לדוגל רשא
ריאמו ,חצנל רוד רודל לארשי לע ןיגמו ,םלועל קספנ וניאש ,עבונ לחנה לש ,עדמהו
םיבוט םייחב הכרובמ הקותמו הבוט הנש .'ה תא ריכהלו תעדל ,תעדה רוא ונילע
. םייתימא םייח ,םיננערו םיאירב ,םיכוראו
האמ ךס לע המורת ףוריצב ,תיבבלה ותכרב תא יתלביק ,לודג חור תחנו חמש בלב
בר ,םרה ךתלעמל עיבא יביל קמועמ .ח"כשת לולא ח"כ םוימ ,תוילארשי תוריל
ךל ןתיו ,בוטה ךלעפ 'ה םלשי .ילע לודגה ךידסח לע ןח תואושתו ,תוכרבו תודות
ינאש ,יבל תא עדוי 'ה .ףוגהו שפנה תאופרו החלצהו הכרבו ,םולשו םייח ךתיבלו
וניבר ונייח רוקממ ,תמא ירבד תא בותכל ,שפנה תולכב ,עגעגתמו ףסוכו קקותשמ
םמשו יחוכ ששת ,ינובאדל ךא .הכרבל םיקידצ רכז םישודקה וידימלתו ,שודקה
ילע הרבגש וישכע טרפב ,ךילע אל יתלחממ יל שיש באכו רעצ בורמ ,יתעדו יביל
רוקמ עבונ לחנה תוכזו חוכב ,הרהמ וניאפריו ורבד חלשיו ונילע םחרי 'ה .רתויב
דומעת הקדצה תוכז .לכב ךחילציו .ןמואמ ןמחנ מחנ חנ נ שודקה וניבר ,ונייח
. תוחלצהו תועושיה לכב ךעישוהל רהמיו ךנימיל


וניבר ירפס

. אירבט .ב"כשת ולסכ ג"י ,ה"ב
שאכ בהלנה ובבל תא בבילו ,תולצע ילב ויצלח רזאש ,רזש ןמלז רמ יבילו יניע תבב

ליגרה רדגמ רתויב לודגה ונורשכו ,עלוקהו דחה ונושל תוחצב שמתשהל ,טהול
'וכו יתימאה קידצה לא םבל ביהלהל ,םינעדמו םירפוס לש תולודג תושפנ שוכרל
. םייחצנ םייח ,םייתימא םייח ,םיבוט םייח ,םיכורא םייחל בוט לכו םולש
חלוש ינירה תמא תבהא הבר הבהא ךיתבהא רשא ךתבהא םצועו ךתוביבח בורמ
תוחישה ירחא ,יבילב 'ה חלש רשא ,הכרבל ונורכז וניבר ירבדמ הלא םירבד ךילא
הליל תוצחב תודדובתהה תעב ךרבתי ארובה ינפל ךילע יתכפשש תויכבו תוניחתהו
ומה .יתשקבו יתליפת תעב טרפבו .תע לכב דימת ישפנב הרושק ךשפנ יכ .םירהה ןיב
,דואמ ההיבגו הליצאה ךשפנ תלוגסו תוימינפב ךבבל בוט יתעדי יכ .רתויב ךילע יעמ
תודומחו תורקיה תולוגסהו תורצואה דבאת לבל זוע לכב רבגתהל ךל יוארו
ךתונקז ימיב ךארוב תא רוכזו ,ךתנשמ יחא הציקה .דואמ הרקיה ךשפנב םייולתה
ךיתונשמ ורבע רבכ אלה .רנה הבכי םרט תיחצנה ךתילכתו ךתירחא לע בושחו
דואמ חרופו ץרו ,רעוסו ךלוה ,המוהו ךלוה ןמזה יכ ,ץראה לע ונימי לצכו ,הברה
בטיה ךבל םיש .יחצנה ךתיבל השעת יתמו ,תחא עגר וליפא ללכ דמוע וניאו ,דואמ
ןקז ,ןקז בא ונל שי לאל הליהתש ,םימעפ המכ ונרבידש המ רוכזו ,הלאה םירבדל
ונתלצהב לדתשמו וננוקיתב קסועה ,דואמ דואמ ארונו לודג וחוכ רשא ,םינקזבש
חמשל וירבד םייקל ץמאו קזח קר .אלפנ ןוקיתב ונתוא ןקתי יאדוובו ,רוד לכב חצנל
חירכתו .רבד םושמ םלועל ללכ ךתעדב לופיל ילבלו ,ויתוצע יכרד לכב דימת ךשפנ
.ךשפנל עוגרמ אצמתו ,הברה וא טעמ ,םויו םוי לכב וירפס דומלל הברה ךמצע
רקיע .הכרבל קידצ רכז בגשנהו שודקה וניבר תעד ינפמ ךתעד לטבתש רקיעהו
םימכחה ידימלת לע אוה .ינומדקה שחנה תניחב אוהש ,ערה רציה תורבגתה
דימת ךורכ אוה םהירחא .רתויב הלודג תעד םהל שיש םילודגה םידמולהו
הבושתה רקיעו ,לכשה אוהש ,רתויב ההובג המשנ םהל שיש תמחמ ,םאיטחהל
הבשחמ םוש ותבשחמ ךותב סינכי אלש ותבשחמו ולכש תא דואמ רומשל ןוקיתהו
ונייה ,ולכש שדקמשכו המשנה אוה לכשה יכ .הנוציח המכח םוש אלו הנוציח
הזל תוכזלו .הבושתה רקיע הזו .ושרושל לכה בישמו היבגמ הז ידי לע ,ותמשנ
ותונתוונע לדוגמו ,השמ לש הוונעל הכזש לודגה קידצה ידי לע קר אוה תומילשב
,ךרבתי 'הל םלוכ רשקמו הלעמו תונותחתה תוגרדמה לכל ומצע תא דירומ אוה
. הבר החמשבו הבהאב תוארתהל קשוחו עגעגתמה .רתויב םיקוחרה וליפא
רסעדוא דב לארשי

 


םירופ

הבר הודחו הלודג החמשב םירופה ימיב דאמ דאמ חומשל הכזנש הנשו הנש לכבו...
הבר החמשבו הלודג הרהטבו השודקב הליגמה תאירק תוצמ םייקל הכזנו המוצעו
תאזה המוצעהו הארונה העושיהו אלפנה סנה םצוע לדוג ןנובתהל הכזנו המוצעו
והערל שיא תונמ חולשמ תוצמ םייקל הכזנו הדעו םע לכ לבכ ינפב אסינ ימוסרפלו
הכזנו המוצעו הבר החמשבו לודג תומילשב םירופ תדועס תוצמו םינויבאל תונתמו
תורכשהו היתשה ונל קיזי אלש ונירמשתו ונירזעתו םירופ לש תורכשה תוצמ םייקל
תורכשה ידי לע רבד םוש אלו םדא םוש קיזנ אלו שפנב אלו ףוגב אל ללכ םירופ לש
המוצעו הבר הודחו הלודג החמש ךותל אובל םירופ לש תורכשה ידי לע הכזנ קר
תראה אוהש המוצעו האלפנ הראה ריאמ זא רשא םירופ לש החמש ךותל דאמ
םירחא םג חמשלו בל לכב חמש תויהל הכזאו הנשה לכב התמגוד ןיא רשא קידצה
החמשנו הליגנ דאמ דאמ המוצעו הבר הודחב םירופ תחמשב ןמע לארשי לכ חמשל
םילודג םיעושעש לבקתו ןוצרלו תחנל ךל היהיש ןפואב תייתימא החמשב ךתעושיב
לודגה סנהל הנשו הנש לכב התע םג הכזנו שודקה םירופב וניתוחמשו וניתייתשמ
קלמע ןמה תפילק ונתיאמ לטבלו רוקעלו שרגלו עינכהל םירופ לש האלפנה העושיהו
השודקב ותמהוזמ ונימצע רהטלו םלועה ןמ ורכיזו ומש תוחמלו הלודגה ותמהוזו
הכזנו ןידוקירו החמשב רתסאו יכדרמ תשודק ונילע ךישמהלו הלודג הרהטבו
הבר הודחו החמשב ךב דימת חומשל הלוכ הנשה לכ לע םירופ תחמש ןישמהל
הכזנו תמאב חספ תשודקלו המודא הרפה תרהטו תשודקל הכזנ הז ידי לעו תמאב
ושדוק םשב יכ וניבל חמשי וב יכ בותכש ארקמ ונב םייוקיו דימת החמשב תויהל
...ילאוגו ירוצ 'ה ךינפל יביל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי ונחטב