תודיבא


הבושת ירוהריה ולא לכו הנוילעה לע ודי םלועלו יאדווב ולש תא רומגי ךרבתי 'ה
יוארכ הבושתל ןיידע הכוז ןיאש יפ לע ףא םהמ דחא םוש דבאנ וניא םדאל ואבש
םולשו סח רתויו רתוי הטמל לפונו רתויב ךכ רחא וילע רבגתמ רבד לעבה םא וליפאו
הרעשה טוחכ טעמד טעמ תוררועתה הזיא םימעפל ררועתנש המ לכ ןכ יפ לע ףא
ירוהריהה תוצבקתה ידי לע הז ידי לע ןוקיתול היהי ףוס לכ ףוסו םלועל דבאנ וניא
ירד לכה תא היחמו קזחמש לודגה קידצה חכב וייח ימיב םימעפל ול היהש הבושת
לכ אלמ יכ םעידומו דואמ הטמל ודריש ולא לכ היחמו ררועמו הטמ ירדו הלעמ
תשודקמ לטלוטמו הלוג םדאשכ רפע ינכוש וננרו וציקה תניחב הזש ודובכ ץראה
ךירצ יזא וילגר ףכל חונמ ול ןיאו ךרבתי 'המ דואמ םיקוחר תומוקמב לארשי
תמאה קידצה חוכב קר אוה ןוקיתה רקיע וישכע יכ םימכח תנומאב דואמ קזחתהל
תמאב וב ןיללכנש ידי לעש הנוילע המכח ללוכה לכש תניחב אוהש וב ןימאמש
..לכה ןקתתנו םימוצמיצה לכו םילובגה לכ םיקתמנ
ד"סב
םוש ונל ןיא : הזכ רואל הזה רודב וניכזש המ אוה קיר רבד אל יכ ןיבהל ונל יואר
לש השודקה ותחישו ותרות חוכו תוכז םא יכ ונילע רבועש ךשוחהו תולגה לע המחנ
םיעמוש .ונידי ןובצעמו שעממ ונימחני הז הכרבל קידצ רכז ארונהו שודקה וניבר
ויתודיבא רחא הברה שקבלו שפחל ןיכירצ 'וכו םלועמ תאזכ עמשנ אל יכ הזמ
תא קזחל ןיכירצו והובו והות םוקמב הממש רבדמ םוקמב בור יפ לע תודיבאהו
המכו המכמ ודבאנש תודיבא שקבל ולאכ תומוקמב רובעל ןיכירצשכ דואמ ומצע
לע סוחל הצורש ימ לכ ןכ לע רתוי דוע דבאי אל שופיחה ךותבש טלמהל השקו םינש
םלועל שופיחהו השקבה ןמ ומצע שאייל ילבל ךירצ אוה תוקזחתה המכו המכ ושפנ
ןכ יפ לע ףא רתוי םעפ לכב םולשו סח דבואש ול המדנ םא וליפא היהיש ךיא היהי
אצומ וניאש יפ לע ףאו םיעוגעגו הקושתו ןוצר םע רתוי שפחיו ולש תא השעי אוה
העיגיה יכ דבל שופיחהו השקבה ידי לע הברה אצומ יאדוובש ןימאהל ךירצ ללכ
ןוה לכמ רתוי רועיש ילב חוויר אוה ןיאצומ ןיאש ןמז לכ וליפא דבל שופיחהו
הכזנ םא ףוס לכ ףוס לכה אוצמל הכזנ יאדוובש םיחוטב ונאש ןכש לכמ אמלעד
ךרבתי 'ה ונכיז ןכ יפלע ףאש רתויב חומשל ונל יואר דימת שפחלו שקבלו קזחתהל
ךל המדנו ךיניעב ןטק התא םא הלאכ תוארונ הליג רשא הזכ שודק קידצ לע ןעשהל
רתוי דוע חומשל ךל יואר אברדא ךישעמ ידי לע ךרבתי 'המ דואמ קוחר התאש
הליג רשא הזכ שודק קידצ לע ןעשהל ךרבתי 'ה ינכיז ןכ יפ לע ףא ינומכ שיאש רתויו
לכל ריאמה תמאה רוא אוה ךתמחנו ךתקושת רשא 'הל תודוהל בוט הלאכ תוארונ
ןיבסד אבס השודקד ןקז לש חכ לדוג אוה רקיע הלא לכ לעו לכה לש המחנה אוהו
לא ךמיעו ךתיא 'ה יכ קזחו קזח ךומסל ימ לע ונל שי לאל הליהת וילע םינעשנ ונאש
תמאהו רשיה ךרדב וכילוי 'ה הבוטל ךפהתי לכהש הווקתה 'הל תחת לאו ארית
דימת


לחנה יבא

. ל"שת לולא ז"כ ,ה"ב
הליגש ,ןיאלע לכ לע האלעד האלע המכחהו עדמה יזנגב לשומה ,לארשי אישנ דובכל

םלוכב ריאיו ,רואל ךשוחמ םאיצויו םלועה לכ שובכי ותמכחב רשא ,עבונ לחנ וניבר
םינשו םימי וכיראיו ,ךתיבלו ךל םולשו םייחו הבוט המיתחו הביתכ .'ה רוא םעונ
. בוט בורב ותכלממ לע
םיבאכו םיאלוחה דבלמ לדו שלח יחומו יחוכו ,די קזוחב ילע וצפק הנקזה ימי
אל ,ךילע אל ,םיברה יתונוועב ,דצ לכמ ינובבס רשא ,רועיש ילב תורורצ תורצו
לבא ,םיקוחר םיפוגה םנמא םא .ונל יוארש ומכ םיבתוכבו םיבותכב אובל ינונתי
גיהנמה תמשנ שרושב ,אדח אדוחיב ,דחי םירושק ונחנא יכ .דואמ םיבורק וניתושפנ
וניתמחנ וניתויח לכ אוה ,וניתודהי שרושאוה ,ונילאוגו ונידופ אוהש ,תמאה םכחה
שומת אלו הבכת אל וניתבהא שא ! חצנל רוד רודל לארשי לכ תווקתו ,וניתווקתו
,יבילב דימת דקות ךתבהא שא יכ ,יבבל תומולעת עדוי 'ה ,םימלוע ימלועלו םלועל
.שפנבו ףוגב ךתעושיו ךתבוט לע ךילע יתובשחמ לכ הלילו םמויו .ףוס ןיא דע
רוא ,תואלפה אלפ ,שדחה רוא ,תמאה רוא ךבילב 'ה ריאיש ןנחתמו ללפתמו
שפנה תולכב דמוחו קקותשמו וב ץפח התא רשא ,עבונ לחנ ,דואמ ארונה ,תורואה
תומילש תילכתב םלועה ןקתתי הז ידי לע יכ .םלועה לכב םסרפתיו ראפתיו הלגתיש
יתבהא זיזהל לוכי ינניא ,ישפנו יביל דוה ,יבבל תדמח יביבח יחא : ןוקיתה
םימלענ םינוילע םירבד ,הזב יולת יכ ,תחא העש וליפא ךתיאמ יתגעגו יתקושתו
הכרבל ונורכז וניבר יפמ אציש ,רובידו רוביד לכ יכ עד ,לארשי תעושי םהש ,םיארונו
וליפא ,ךרבתי 'הל םלועה לכ היבגהלו םירהל ,הבר םוהת דע םידרויו ,ףוס דע םילוע
.הדיריה תילכתל ,םיאלפ ודריו הרותה תשודקמ ירמגל ירמגל וקחרתנש ,םיקוחרה
םררועל ,הזה ינעה רודב וימחר עיגה ונילעו םהילע םג ,הנממ הטמל הדירי ןיאש
תילכת תילכתל םתולעהלו םתואפרלו םמילחהל ,םדעסלו םכמותל ,םציקהלו
תעמ ,םימדוקה תורודה לכמ רתוי הלא וניתורודב וניכזש ,ונירשא ,ונירשא .הילעה
,הז לכ תא תנבהו תעמשו תיארש ,ךבילו ךיניע ירשאו ךינזא ירשא ,םלועה תאירב
הדלונ ,ונלש האילפה הבהא .חמצת ץראמ תמאש תעב ,דיתעל עדיל הכזנ הזמ רתויו
לזמל ןב ונל דלונ ,הזה שודקה דוחיהו הבהאמ ,ז"ישת טבשב ו"ט םויב ,אירבטב
הזה רקיה ןבה .המכח רוקמ עבונ לחנה םש לע ,לחנה יבא לארשיב ומש תארקו בוט
תוקתמה דלונ ,הזה דיחי ןבהמ .םדאו םיקולא יניעב ,דואמ ביבחו בושח אוה
לצא ונלש ןבה דומחו ביבח המכו המכ ,תצק ךל עודיכ ,לארשי םעל תולודג תועושיו
םלוכו רועיש ילב ,ןתוא םיאילפמו םיחבשמ םלוכ רשא ,האריהו הרותה ילודג
הלעמל 'ה דובכ שדקתנו לדגתנ ודי לעש ,ונלש רשקה ןינע לע ,דואמ םיאלפתמ
יתעד לע הלע אלש ,ולא םישודק םירוביד ,ךל בותכל ,תאז התיה 'ה תאמ .הטמלו
.וב החמשנו הליגנ ,תואלפנ 'ה השע טבשב ו"ט םויה הז .םבתוכל הביתכה תליחתב
האמ ךס לע ק'צ ףוריצב ,תיבבלה ותכרבו בתכמ ילא אב ,הביתכה עצמאב וישכע הז
ותלעמ דובכל עיבא יבבל יקמעמ ,יתחמש לע החמש יל ףסוותנו תוילארשי תוריל
ולעפ 'ה םלשי ,ילע למג רשא דסחהו בוטה לע ,ןח ןח תואושתו תודות בור ,םרה
הכזיו ,הנפי רשא לכב וחילציו 'ה תאמ הכרב אשי ,המילש ותרוכשמ יהתו בוטה
,שפנו בל לכב ותרשמה ,ןמאנה ובהואו ודבע ירבד .םלועב תמאה תולגתה תוארל
. םיכוראו םיבוט םייחל ,תרשואמו הבוט הנשב וכרבמ
רסידוא רב לארשי


הבהא

. ז"כשת טבש ג"י ,ה"ב
ותמכח תוממורב קימעה רשא ,רזש .ז .ש רמ לארשי אישנ ,יבילו יניע תב דובכל

ןכיה ליכשהלו ןיבהל ,תמאה קידצה רוא תוארלו ןיבהל ,ןיחבהל ,ותניב לידגהו
,וחוכ לכב רתוחו דמוחו וביל לכב ,םלש בלב וב דחאתהלו זחאתהל ,יתימאה תמאה
רודב ,ונישפנ תודפו וניתלואג רקיע ,אוה קר ,אוה קר יכ ,לארשי לכ בלב וסינכהל
,רזש .ז .ש רמ ,לארשי אישנ ,יבילו יניע תב דובכל .הלא וניתורודב ,הזה םותיה ינעה
רתסנו םלענה ,תמאה קידצה רוא תוארלו ןיבהל ,ארובה ול ןתנ ןובנו ןוכנ בל רשא
תוקומעה ויתוצעו ויתודוסו ויזמר ינופצמ תצק ובילב שיגרהלו םלועה יניעמ ךכ לכ
םולש .בטומל םלועה לכ ריזחיו לארשי לכ תאו ונתוא ןקתי םהב רשא ,תומימתהו
. בר
יבילמ אצוי ךניא ,שממ ןתנוהיו דוד תבהא ,האילפה וניתבהא םצוע לדוגל םנמא םא
בטיה עדויו ריכמ ,םרה ותמכחו ודובכבו ומצעב ינודא רשאכ .םימיה לכ ,דימת
הכוז יניאש ,הזמ יל שיש יביל באכו ןובאד עדוי 'ה םלוא : ולא תמא ירבד ,רוריבב
וניתמחנו וניתויח לכ רשא ,קידצה רצואב םיזונגה םימיענ םירוביד ךל בותכל
םגו .םדקמכ יתיא ןיא יניע רואו יפוג תשילח תמחמ אוה רקיעה ךא .הזב םייולת
רשא ,םידדצה לכמ ינובבס רשא ,רועיש ילב תואלתו תואקתפרה המכמ ירעצ לדוגל
קקוש ינאש רחאמ ,תאז לכב לבא : הזל לולצ יתעד ןיא ,ראבלו ראתל רשפא יא
ללכ תבוטל עגונ הזש ,ךתאופרו ךתבוטל שפנה תולכב הלילו םמוי ,ךכ לכ עגעגמו
,יחוכ תיצמת לכב ,זוע לכב ץמאתהל הקזח הבשחמ יתבשחמב 'ה חלש .לארשי
ודימלתו וניבר ירבדמ םיריאמ םירוביד תופוכת םיתיעל בותכל ,שפנ תריסמב
םירגפ תויחהלו ,םלועה לכב תוקולאה רוא ריאהל םילוכיש ,דואמ ארונו שודקה
הבוט אוהו .לודג אלפ אוה ונלש רשקה ןינע : הלא וניתורודב .םויה ונומכ ,םיתמ
רשאל .הזל חוכו קוזיחו עויס ןתתש שקבא ןכבו .לארשי םע לכלו ונל ,האלפנ העושיו
לש הנוציח הבשחמ םוש הזב יל ןיא .עיגיש בתכמ לכ לע ,תוריכזמה ידי לע הלבק יל
הז ךל עודיכ ,דבלב םימש םשל תמאב קר ,םולשו סח לבה לש תוראפתהו דובכ
. תוארתהל עגעגתהל ונל יואר םג .רבכמ


םלועה תומוא

.הלאכ תוארונו תולודג ךתא 'ה השע רשא ,ךירשא

,הנוילע הלעמל ותוכזל ידכ ,םורמ ימשל והלעהו 'ה ותוא אשנש יתויחו יביל תמיענ

ןמחרו ןמאנ העורה קידצה םש תא ,תומלועה לכב שדקיו לדגיש ,וירחא הלעמ ןיאש
תחת םסינכמו ,םשל ועתש תומוקמה לכמ םידובאהו םיחדנה לכ ץבקמש ,יתימאה
תוחצחצה תורוא ךבילב ראיו ךימי ךיראי 'ה ,ךכל תיכזש ךירשא .הניכשה יפנכ
וניתויחהל םיקולא 'ה וחלש רשא .האמיתס אקיתעד אתיירוא תוזונגה תונוילעה
ול שיש ימ .תולג הירחא ןיאש םלוע תלואג ונילאגל ,וייחבמ רתוי ,הלא וניתורודב
,תובצע ול שיש ימ : שלחנ םדא תובצע ידי לע : רידת קידצהל הנתמ ןתי תובצע
תובצע ול ןיאש ימ ,וילע םיאלוח אב החמשה לוקלק ידי לעו ,ןירוסי ומצע לע איבמ
םלועהש ןיאורשכ .בלה תא חמשמ קידצה תברק .אשנתי יאדווב החמשב דימת אוהו
: תאז הנידמ לע וררועתי תולודג תומחלמ יאדוובש ועדי ,קידצה דגנכ םהינפ ןיזיעמ
םניאו ךרבתי 'ה תא ןיחכוששכ .םויב ךרדב ךלת לא הניש תעשב דחפ ךל שיש הלילב
תומואה ,תודחאב לארשישכ .תומואהמ םידחפתמ הז ידי לע ,וילע םינעשנ
ידי לע .העושתל הכזת הז ידי לע ,קידצהמ הצע לטונ התאש ידי לע .םהמ םידחפתמ
'ה ואשנ רשא .הלאכ תוארונו תולודג ךתא 'ה השע רשא ךירשא : ןויזב אב ,תובצע
,הנממ הלעמל ןיאש הנוילעה הלעמה תילכתל ותוכזל ידכ ,םורמ ימשל ותוא הלעהו
,תמאה ךלמה ,קידצה םש תא ,תומלועה לכב לודג שער לוקב רידאיו לידגיו אשניש
סומלוקב הלגמש הארונה המכחה םי ידי לע קר ,ללכ המחלמ ילב םלועה לכ שובכיש
,םלוכו .םלוע יאב לכל ךרבתי ותוכלמו ותוקלא ךישממו ריאמ אוה הז ידי לעש ,ולש
םגש דע ,הכולמ רתכ 'הל ונתיו ודהייתי ,ורייגתיו ואובי תומואה לכו םלועה תומוא
רתכ 'הל ונתיו ורייגתיו ואובי תומואה לכו םלועה תומוא ,םיקוחרה לכש ,םלוכ
. דחא םכש ודבועל םהילע ותוכלמ לוע םלוכ ולבקיו ,הכולמ


תורואה רוא

.אירבט .א"כשת טבש ח"רע ,ה"ב

.וויז םעונמ תונהל ,קידצה ילגר רפעב קבאתמה ,רזש .ז רמ יעוגעג יביבח יריקי

,םינשו םימי ךיראי .םייחצנ םייח םשמ בואשל .ותרות רוא תוחצחצב ,ושפנ ןשדלו
. יחצנו יתימא בוט בורב
אנ רוזא ,תדלונ םויה וליאכ ,''שירפ ךיז ךאמ .פא טינ ךיד זאל .ךיז טלאה רעדורב
.השודקד ןקז לש וחוכב חטבו ליגתו חמשתו ץמאו קזח .יריקי יחא ,ךיצלח רוביגכ
ומכ ונדכלנ רבכ םנמא םא .רוד לכב ,תע לכב ונינפל ךלוה אוה יכ .םינקזבש ןקז
ןכ יפ לע ףא .םיבייח ונימצעב ונאש יפ לע ףא .ונלשכנש ומכ ונלשכנו ,ונדכלנש
הזל ונאבש ,וניכזש המל וניכזש .רפסמ ןיא םימעפ תובברו םיפלא ,ונירשא ,ונירשא
.'וכו ...הזכ ,הזכ םישודיחבש שודיח ,הזכ תורואה רוא וב שיש ןמזה הזב ,םלועה
ראבל ,םילכו הפ ונל ןיאו .םתמגוד ןיא רשא ,הלאכ תוארונ תוישעמו תוחיש ,תורות
ןכיה דע ,תובבר יבירו םיפלא יפלא ףלא לש ,קלחה ןמ קלחו .תצקה ןמ תצק
תושפנה לכ תא ןייחמ םה ,תוטשפב םג ךא .םימורמ יהבוג םורב ,םיעיגמ םירבדה
לכות יאדווב ,החיש לכבו הרות לכב ,םהב ךופהו םהב ךופה .תע לכב ,םלוע ייחב
ערהו לודג רצימב םדאהשכ .םירחא םג תויחהלו ,דימת ךמצע (חמשלו) תויחהל
ןימי תוטנל ךרד ול ןיאש דע ,םירבגתמש ומכ ,וילע םירבגתמ ארחא ארטסהו
הנופ ,ושפנ ירצימו וקחד םצועב אוהו ,םולשו סח הווקת ספאש המדנש דע ,לאמשו
,הרעשה טוחכ קר אוה ךרבתי 'הל ומצע הנופש המש יפ לע ףא .רצימה ןמ ךרבתי 'הל
ןיבלמש ,רמצ לש טוח תניחב .רמצ רצמ מ השענו .ךרבתי 'ה יניעב דואמ רקי אוה
לע וליפא ,לארשי לע תוכז דימת דמלמ ,תמאה קידצה .םירופיכה םויב תונוועה
המ ,תובוט תורעש המכ ,םיאצמנ םלוכב יכ ,םיתוחפבש תוחפהו םיעורגבש עורגה
,דחי םיצבקתמ תורעשה ולאו .הרעשה טוחכ בוטל ערמ ,םימעפל ןמצע ןיכישממש
ןוילע דסח תניחב םהש ,םישודקה תיציצה רוא םהמ השענו ,םירזשנו םיעלקנו
תונוועה לכ םילחמנ םשש ,םימחר לש תודימ הרשע שולשה לכ שרוש ,דואמ ארונו
דבאנ ,הלק העונת םוש אלו הבוט הדוקנ םוש ןיאש ,ןימאתו עדת .תויכזל ןיכפהתנו
ףכית יכ ,םלועל דבאנ וניא הבוט הבשחמו .אמלעב תוררועתה וליפאו ,םלועל
זא,השודקד אדבוע הזיא השועשכ ןכש לכמו .אמלעב תוררועתה הזיאב ררועתנשכ
םוקמל ותוא סינכמו לארשי תושפנ ןוקיתב קסועה ,תמאה קידצה ותוא ףטוח ,ףכית
םיחדנה לכ ,םשל סינכהל ,תונבל קסוע אוהש ,ארונהו אלפנה ןינבה ךרוצל ,סינכמש
ילב ,הלעמל םילודג םיעושעש הז ידי לע השענו .ץוחב םהמ דחא ראשי אל .םלועבש
. םיעוגעגו הבהא ישגרב ,םולש תשירדב .רועיש

רסעדוא .ד לארשי ךרועה

 


הנומא

.אירבט .ך"שת ,ןויס ח"רע ,ה"ב

תמשנ שרוש אוהש ,קידצה לש ןדע ןג יפיטמ חמוצו לדוגה ,רזש .ז רמ יריקי יבוהא

'הל םלוכ תא ךישמהלו רשקל ,הבוטל םלועה לכ תא שדחלו תולעהל לוכיש ,חישמ
םולש .רתויב קוחירה תילכתב ,לארשי תשודקמ דואמ םיקוחרה תא וליפא ,ךרבתי
. םימי ךרואל בוט לכו
ןעי .םלועל לטבת אלו וניתבהא ןתנוהיו דוד תבהא רשא ,יבבלו ישפנ יחא יבוהא
רשא האלפנה העושיהו דסחה םצועב ןנובתהו בטיה לכתסה .לטב רבדב היולת הניא
הלגתנ אלש הזכ ,תחא תמא תדוקנ תוארל ,וניניע חקפ רשא ,ונמיע ךרבתי 'ה אילפה
ירבד וקתמ דואמ המ ,ןפוא םושב ונתעדמ דוע וריתסהל רשפא יאש .םלוע תומימ
.ןמחנ ברכ הכלה'' .וניבר לע םהירבדב ונל וזמרש המב ,ונילא הכרבל םנורכז ונימכח
.הנומא ידי לע ,אלא הניא האבה העושיה רקיע .''ינמחנכ הכלהו .ןמחנ ברכ הכלהו
ידי לע ,הנומאה תא תואלמל תוארל ךירצ : רודה גיהנמ יפל איה הנומא תדמו
הנקתל הנומאה העור אוה יכ ,םיעור העבשה תויללכ אוהש ,קידצה לש הראה
הזל אובל רשפא יאו רודהל אוה ךישממ ,לארשי תנומא רקיע לכו .המילשהלו
םנורכז ונימכח רמאמכ .אקייד תוזע ידי לע םא יכ ,השודקה לא ברקתהלו קידצה
תוזע ידי לע ונייה ,'ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ" בותכש ומכו .'רמנכ זע יוה" ,הכרבל
.רודה ימסרופמ ןכ םג םהו ארחאו ארטסה לש םיעור שי יכ ,השודקה לא סנכנ
המה שפנ יזע" םיבלכהו תניחבב .םתוזעב םיבלככ םהו תוזע ידי לע םחוכ רקיעו
תחתמ םהמ לצניהל רשפא יא ןכ לעו ."בלכה ינפכ רודה ינפ" ןהו (ו"נ היעשי) "םיעור
,רשפא יא ןכו .ערה םתוזע דגנכ דומעל ,דואמ לודג תוזע ול היהישכ קר ,םתלשממ
ידי לע ,םא יכ תמאה לא ברקתהלו ,םידגנתמהו םיקלוחהו םיענומה לכמ לצניהל
יעבטה בויח םוש ןיאו ךרבתי ונוצרב גהנתמ לכהש ,הלגתנש ידי לע ! השודקד תוזע
וינפמ ארייתהל ךיישו שנועו רכש שיש םיעדוי זא יכ .הארי השענ הז ידי לע ,ללכ
.ללכ הארי ךייש ןיא ,עבטה יפ לע גהנתמ לכה וליאכ ,הריפכל םילפונשכ לבא .ךרבתי
םתמכחב תוארהל םיצורש ,עבטה ימכח םהו .םיפרוטו םיסרוד ,תוער תויח שי
תותואה וליפאו .םולשו סח ןוצר םוש ןיא וליאכו .עבטה יפ לע לכהש תיעטומה
םה ,וללה םימכחהו .עבטה ךרד ךותב לכה םימישמ ךרבתי 'ה ונמע השעש תוארונ
םהירחא ןכ םג םיעוטש ונימע ינבמ םיבר םיפרוטו םיסרוד םהו .תוער תויח תניחב
םירפצכ ,םה תושפנה ולאו .םולשו סח עבטה בויח יפ לע לכה ולאכ ,םתומכ םירבוסו
אלש ,םהמ ושפנ טלמלו חורבל ךירצ ,ושפנ לע סחש ימ לכ ןכ לע .חפב תוזוחאה
ולאב ללכ לכתסהל הלילח ןכ לע .םדי לע םולשו סח תסרדנו תפרטנ ושפנ היהת
הער ןיא יכ .לארשי ילודג ורביחש םירפסב וליפא תוריקחמ םירבדמה םירפסה
. וזמ הלודג


תמא


.אירבט .ח"ישת טבש 'ט ,ה"ב

.בר םולשו םייח תכרב ,םיענהו בוטה רזש ןמלז רמ דובכל


תומיענ םהב שיגריש הווקאו ,ושפנ הבהא רשא םיבוט םימעטמ ול יתחלש םושלש

רוקמ עבונ לחנ וניניע תבב וניבר לש ויזנג תיבמ הבוט הנתמ ול חלוש וישכע םג .הבר
רקיע הזו ,םלועב תמאה תולגל אוה חישמה תאיב רקיע .הכרבל קידצ רכז ,המכח
רקשו תמא .תמאה ולצאש רמוא דחא לכו ,הלודג תולגב תמאה וישכע יכ .הלואגה
ורבסש דע דבעה ןבב ךלמה ןב ףלחנ רקשה תורבגתה תמחמו ,דבעו ךלמ תניחב םה
רקיעו .תוישעמ ירופיסב ראובמכ ,ךפיהל ךלמה ןב לעו .ךלמה ןב אוהש דבעה ןב לע
תניחבב אוהש דע לכו לכמ ומצע לטבמש ידי לע אוה תמאה תולגתהו רקשה לוטיב
םירבדה לכו ,ץראה ןמ לדג לכהש .היהת לכל רפעכ ישפנו תניחבב ,שממ רפע
חכ ידי לע אל םא ץראהמ וקחרתיש רשפא יאו .ץראה לא םיכשמנ תוירבהו
.הנממ וקיחרמו ץראב ומוקממ ולטונו רבדה חירכמש ימ שיש ידי לע ונייה ,חירכמה
רזוח ,חירכמה חכ קספנשכ ךכ רחאו .ץראהמ רבדה קחרתנ ןכ חירכמה חכ יפכו
אל ואל םא יכ .המצעל םירבדה לכ תכשומו ךשומה חכ הל שי ץראה יכ .ץראל רבדה
ינב לכו תירודכ איהש תמחמ הנממ לופיל יואר היה יכ .הילע םייקתהל םילוכי ויה
אוהש יתימא קידצ שיו .'וכו ךשומה חכ הל שיש ךא .עודיכ הביבס םידמוע םלועה
לפשו וינע אוה םלועב דיחיה קידצה הזו .וילע םידמוע םירבדה לכו ,םלועה דוסי
'הל םברקל וילא םלועה לכ ךישמהל ךשומה חכ ול שי הז ידי לעו ,רפעכ ומצע םישמו
אוהש קידצה הזל םדא ינב לכ וכשמייש יואר היה הנהו .השודקה ותרותלו ךרבתי
םיקיספמ חירכמה חכ ידי לע ךא .ליעל רכזנכ ךשומה חכ ול שיש רפע תניחב
תא םיחירכמ םה םהישעמו םרוביד ידי לעש םדא ינב שיש ונייה .ונממ םיקיחרמו
.קידצהמ קיחרמ ןכ חירכמה חכ יפכו ,ליעל רכזנה קידצהמ םקיחרהל םדאה ינב
היהיש ארייתמש ,דובכ תפידרו חורה תוסגו הואג ידי לע אוה חירכמה חכ רקיעו
,ותימאל תמאה עדל הצורש ימ לכ ןכ לע .תמאה לא ברקתישכ הזבתיו ודובכ תחפנ
.ודועמ וילע רבעש המ לכו .תמאב ותולפשו ותותיחפ רוכזיו ,תמאב ותעד ליפשי
חכ לע ךשומה חכ רבגתיו ,תמאה ול הלגתת יאדווב זא תמאב ותולפש שיגרישכו
ברה ונירומ יטוקיל ןייעו) יתימאה קידצהל הלודג תוזירזב ךשמנ היהיו .חירכמה
תואירב תכרבו וילא םיוולנהו ול תיבבל םולש תשירד (ע ןמיס ,א קלח ,ןמחנ וניבר
. שפנו ףוגב
אירבט רסדוא בד לארשי


הנומאו תמא


. ה"כשת זומת ב"כ ,ה"ב
ללגב .הלעבל השאכ 'ה יניעב ביבחה ,רזש .ז .ש רמ ,יבילו יניע ,לארשי אישנ דובכל

ןיגמו חצנל םייקה ,תמאה םכחה ךלמהב ומצע קבדל ותקושתו ותוואת ףקות לדוג
,תוימשגד תוימשג תילכתמ ,הדיריה יקמע יקמעמ ,לואש ןטבמ םתולעהל ,לארשי לע
ךתיב תאו ךתוא אירביו אפריו ךדעב ןגמ 'ה היהי .תוינחורה לכמ הליעלו הליעל
. תומילשב
הוונע ךלמהל שיש המ לכו .אקייד הוונע ידי לע אוה תוכלמה תלודגו דובכ רקיע
הוונע םידקיש ,ךירצש םעפ לכב ,תוכלמה ךרד ןכ יכ .רתויב ותוכלמ טשפתמ ,רתויב
תא ,ךינפל רבדלו אובל ,ךתונתוונע אצומ ינא םש ,ךתלודג םוקמב .ותלודגו ודובכל
םימותסה ויתוגהנהו ויכרד ירתס ינופצמ בורב ,'ה : סומלוקה תחת 'ה םישי רשא
לש םיריבכ םימ םרזו ףטוש םשג ץראה לעריטמה ,רקח לכמו ןויער לכמ םימלענו
לכ וסכתנ רשא דע .הלאה םימיה תירחאב ,םימשה תובוראמ ,תוסרוקיפאו תוריפכ
,הלצהו האופר םידקה ותלמח בורבו .םשה ישנאו םידבכנה םהש ,םיהובגה םירהה
ונימחני הז ,רומאל ,ןמחנ ומש ארקיו ,ויניעב ןח אצמ רשא ,ובבלכ שיא ונל חלשו
הצורש ימ לכ רשא .הנומאהו תמאה תבית תונבל ונל הווצו ,ונידי ןובצעמו ונישעממ
ללהי ימ יכ ,הארונה ותמכח לצב אבחיו ויתותלדב רגסיו וירדחב אובי אוב ,לצניהל
ןימזהלו ןיכהל ,ויתואלפנ תואלפב אילפה רשא ,ויתורובג תובגשנ םצוע ,ללמי ימו
רדהב ,ונדעתיו וגנעתיש .רוד לכל ,לארשי תושפנ לכלו ותיב ישנאל ,תויחו ןוזמ
האליע המכחה הדשמ םיחקלנה ,םיארונה ויתוישעמו ויתורות תמיענ תראפת
ימלועלו דעל םיליעומו םינמאנו םימייקה ,םלועמ ןיידע הלגתנ אל רשא ,האליעד
,רקשה יאיבנ םתואמ ,ומע תמקנ םוקנל אוה ךורב שודקה דיתע : םימלוע
תורקי תושפנ םידוצו רודה יקידצכ םמצע םיארמו .תואיגו דובכב םנטב םיאלממש
תוארלמ ,לארשי לש םהיניע םירוועמו ,רקשו הוואג לגרב ,םתוא םיפרוטו םיסרודו
עד .חצנל רוד רודל ,םלוע יאב לכל 'ה רוא ריאמו הלגמש ,תמאה גיהנמה רוא
לע אישנ היהתש ,ארובה תאמ ךילע רזגנ ,ךמא ןטבב ךתיווה תליחת תעמ יכ ןימאהו
ךלכש לדוגבו יתימאה תונמחרב 'ה םע לע םחרתש ידכ ,הזה םותיה רודב ,לארשי
רשא ,םלועב דיחיה ,ארונה תמאה תא םעה דמלת ,ראופמהו חצה ךנושלו רשיה
םהיניע ריאתו .םינש עבשכ הז ,םיאלפנ םילוגלגו תוביס המכב ,ךיניע דגנל 'ה עיפוה
,האירבה לכ םויקו תויח רקיע אוהש ,תמאה קידצה רוא וארי םלוכש ,לארשי לש
ול ונתיו 'ה תא ועדי םלוכש ,םלועה לכלו לארשי םעל המילשה הלואגה חמצת ונממו
,ונלש תודידיו תודחאה רשק תלעמ תלודג ןינעמ ,תצק ונרביד רבכ : הכולמ רתכ
תאמ .וניתומכ םייתימא םינמאנ ,םיחא םישנא ,םלועה לכב אצמנ אל תמאב רשא
,םלועב תמאה קידצה םש םסרפלו עידוהל הכזנש ידכ ,םימשה ןמ ,תאז התיה 'ה
אלש ,דואמ ונימצע רומשל םיכירצ ונחנא .וניתווקתו ונתויח רקיע יולת הזב רשא
ונימצע זוחאל ונל יוארו .הרעשה טוחכ וליפא םולשו סח ונילצא הבהאה םגפת
. דימת תע לכב ,זוע רתיו תאש רתיב ,האלפנ הבהאב ,תמאהב
קיתעמה


תורצוא


ןיגרד לכ םורמ לודג דעו ןטקמ תושפנה לכ תא ןייחמה םירבד הליג תמאה קידצה…
ןבהו הארו ךלכש יניע חקפ בטיה עמשו ךינזא טה הנותחתה הגירדמ תילכת דע
לע הסוח ךממ קחרה לבה לש תומכחו בל תושקע ךממ רסה ותימאל תמאה טבהו
טקלל ונצמאו ונקזח רשא יפב דאמ 'ה הדוא יתימאה תמאה לא ךתעד הטהו ךשפנ
הארי תמאה ןיעב םהב לכתסמה תושפנ ייח תויחצנ תורקי תואופרו תואלפנ תולוגס
ותימאו ורוא ונל חלשי 'ה ומצעל דיעי תמאהו םתלודג תראפת רקי תא ומצעב
םולשה תא בוהאל תמאב ונייח ימי לכ ודבועל וניבל הטיו תמאה ךרדב דימת וניחניו
רואה היה הכרבל ורכז ןתנ וניברו ונירומ ת"נרומ קהבומה ודימלת אלול תמאהו
וילעפו וישעמ םילודגו םיבר דואמ ירמגל םלועה ןמ זנגנו םלענ הזה אלפה שדחה
לכלו ונל לכל ןיכהו לעפ רשא וילעפו הזה םויהכ וניתויחהל ונליבשב ןיכה רשא
רשא דע םלועל טומנ לבל תעדו הנומא לש תורצוא תורצוא ונל איצמהו תורודה
םמותשיו אלפתי הזה ארונהו לודגה הארמה האורש ימ לכ דרחיו םמותשיו אלפתי
הזה תילכת ןיאו ףוס ןיא דע הזה ארונ אלפהו שדחה רוא האורש ימ לכ דרחיו להבי
יחא עד רודו רוד לכב תורוד ירודל הזה רודב ותמכח ידי לע ונתוא םייקמו היחמה
ותרותב זמורמ לכה םלועב השענש המ לכו ונייח ימי לכ ונמיע השענ היהש המ לכ יכ
תמאב קשוחש ימש יחא עד אלפתיו םמותשי הזל וביל תא םישיש ימ לכו השודקה
'וכו תוימימקעו תוישק הברה ול שיש יפ לע ףא תמאה ןיבהל הכזי יאדוב תמאה לא
םצועב םיטעמתנו םיכלוה תובבלה רשא הלא וניתורודב בותכל יביל תא יתמש
תובהלתהו תומימחב םיטעמתנו םיכלוה תובבלה רשא הלא וניתורודב רשא ךשוחה
לכב םסרפלו עידוהל ץקו רועיש ןיאל תרעוב שאכ ובבל רעבנ רשא דואמ לודג
לוכי ודבל אוה קרש עבונ לחנה לש ותלודג תוארונ דוס םלועב ונאש תומוקמה
ץק ףוס אוהש ונילע רבועה תוכשחה לכמ ונתוא תודפלו לואגלו ךשוחהמ וניאיצוהל
… הלא וניתורודב תולגהלארשי ץרא

.1
.אירבט .ח''ישת רושעה תואמצעה גח 'ה םוי ,ה"ב

לכב וילע ףחרי לודגה רשנהמ בר רואו םולש .םיענה רזש ןמלז רמ יבל תדמח דובכל

. םימי ךרואל דימת םוי
ונעיגהו ונייחהש ךורב .ירישעה תואמצעה גחל תיבבלה יתכרב תא ול חלוש ינירה
.ונתעדמ םימלענה םירתסנ םיסנו ,םלועה לכ יניעל םילגנ םיסנ ונל השעש הזה ןמזל
'ח'מ'נ'נ תמאה קידצ לש השודקה תעדה תולגתה ידי לע המילשה הלואגל הכזנ ןכ
המ יפכו ,תמאה יברמ עדיל ןיכוז לארשי ץרא תשודק ידי לע .ןמא ונילע ןגי ותוכז
ץרא .לארשי ץרא תשוריל הכוז ןכ ומכ יתימאה קידצהב ללכיהלו רשקתהל הכוזש
עדילו תויעבטמ תאצל ןיכוז הב ,תושודקה לכבש השודקה תויללכ איה לארשי
תמאב ןימאמ םדאה היה םא .השודקה תויללכ הזש ,דבל החגשהב לכהש ןימאהלו
ץר היה יאדווב ,תמאב אוהש ומכמ םיפלא יפלאמ דחא קלח לארשי ץרא תשודקב
ול שי לארשימ דחא לכ .והענמיש ענומ םוש היה אלו וחוכ לכב לארשי ץראל חרופו
םש ,ונצרא םש ,ונתיב םש ,ונתשודק םש ,ונייח םשו לארשי ץראב קלח הזיא
ללוגתמה ןולל הטנ חרואכ םירג ונא ץראל ץוחבו .ונלרוג םש ,ונקלח םש ,ונתמדא
ץוח תארקנ ןכ לעו .ללכ ונקלחו ונתמדא וז ןיא יכ ,תובוחרבו םיקוושבו תוצוחב
התיבה ונתוא ףסאמ שיא ןיאו ,שממ ץוחב ,ןידמוע ונא ץוחב יכ .אקווד ץוח ,ץראל
לע י"שה תחגשה ןיגישמ לארשי ץרא תבישי ידי לע .שדוקה תמדא לע אובנ רשא דע
םלועה
אירבט רסעדוא בד לארשי
.2
.ט"כשת ימע ומחנ ומחנ שדוק תבש ברע ,'ה תרזעב

,רזש .ז .ש רמ ,לארשי לכ יניעבו 'ה יניעב דואמ בושחו קושחה ,לארשי אישנ דובכל

לכ ךפהמו ,לכה חמשמו םחנמה ,'ה חישמ ,תמאה קידצהב ,וביל לכב ומצע רזש רשא
לש ,םיבוט םייח ,םיכורא םייח ,ארונה ותמכח תואלפב ,תוילעל תודיריה
. םיארונה סרילטעבה
םעל 'ה תאמ הנתינ ,תוצראה לכמ רחבנה לארשי ץרא יכ ,םיעדוי םלועה לכ הנה
וישכעו ,וניתושרו ונידיב לארשי ץרא היה הליחתבו .םימעה לכמ רחבנה ,לארשי
םירטנקמ .ונתער םיבשוח ,םידידיו םיבהואכ םמצע םיארמש ,תומואה וליפא
ונל םירמואו .חיר אלו םעט אל םהב ןיאש םירבדב םנושלב וננש .ונילע םיקחשמו
,רצאנו ןייסוח ידימ ,םילשורי שדוקה ריע תאו ץראה תא םתשבכש ,םתא םינלזג
,םתולכ דע שא םהילע ריטמיו דע ידע 'ה םדימשי .ונדימשהל םיצורה ,םמש חמי
ןיכוז לארשי ץראב : דומעת םלועל 'ה רבד יכ ,ועדיו וריכיו .םרכיז ץראה ןמ תרכיו
לכמ ןילוצינ הז ידי לעו ,דבל החגשהב לכהש ןימאהלו עדילו ,תויעבטמ תאצל
,קידצה לש םירובידה לכ תא םיעמוש םש יכ .םיכחמ לארשי ץראד אריוא :תורצה
תעדלו 'ה לא בושל ,תיתימא המכחב ,םדאה םכחתנ ,וירבד ידי לעש ,תמאה םכחה
.המכחה רקיע הזש ,םלועה היהו רמאש ימ תא ,ריכהלו

 


ךלמ ןב


ןמט ,ונילע לזרב רוצמ םש ,וניררוצ לכל שאר אוהו ,ונלובגב דדוש אב ונימיב
ללוגתהל ,ונילע קרח וינישו שטל ויניע ,ונילגרל תותשר שרפ ,וניכרדב םישקומ
רבגתמו שדחתמ םויו םוי לכבו .ונתודהימ ונדימשהלו וניתולכל ונילע לפנתהלו
תושעל 'ה אילפה ןכל .ודגנכ דומעל ללכ תלוכיב ןיאו ונתוקשהל וילערת סוכ ,ונילע
ידיחיה גיהנמהו יברה אוהש ,תמאה קידצה ונל דירוהו ,הכמל האופר םידקהו ,ונמע
לכ תוקשהל ,איקידצ יריחב לכמ רחבומו שארה .םיאבה תורודה לכ לשו ונרודבש
תוקומעה ויתוצעו וינוקיתו ותמכח ילחנו ירהנב ,'ה תא העדו המכח ץראה
רפכל ,םימשא תוכזל ,םימתכ ןיבלהל ,םיאוצ ץיחרהל ,םיאמט רהטל ,תומימתהו
תויחהל ,םירוסא רגסממ איצוהל ,םידבואו םיחדנ ץבקל ,םיקוחר ברקל ,םינודז
םיעותהו םיעוטה ןמ לצנהל הכוזה ירשא .םיוודנו םיאכדנ בל חמשל ,םילפש חור
םיקידצה לכ ללכ שרוש אוהש ,תמאה קידצה רואב וטיביו וארי לבל ,הליפאו ךשוחב
לכבש םיקידצה וליחתהש ,םינוקיתה לכ תומילשב רומגי אוהו ,תורודה לכבש
,תומילשב הז ןינע ורמג אל ןיידע םילודגה םיקידצה םג יכ .םלועה ןקתל תורודה
,וחוכ לדוגבו ,תומילשה תילכתב םלועה לכ ןקתיו םינוקיתה לכ רומגי אוה קרו
תונימה לכ לטביו עינכיו .הרותה תא םלוכ ומייקיש ,ךרבתי 'הל םלוע יאב לכ ובושי
םלועב ריאיו .תומילשה תילכתב ,םלועב הלודג הנומא ךישמיו תוסרוקיפאהו
תומימ תאזכ הארנ אלו עמשנ אל ןיידע רשא ,דואמ אלפנ תולגתהב ותוקלא תולגתה
תפרחב ,ץק ןיא דע ,ולפנש ומכ ךכ לכ ולפנש ,דואמ דואמ תולופנ תושפנ שי .םלוע
םהל היהיש רשפא יאו ,ךרבתי 'הל בושל ןפוא םושב ,םהל רשפא יאש דע םהיתונווע
איצוהל ,לודגה וחוכב שיש ,תמאה קידצה תמשנ ידי לע םא יכ ,םלועב ןוקית םוש
יכ ,דואמ הלודג החמשה זאו .ונקתלו ותולעהלו םשל לפנש תומוקמה לכמ ,דחא לכ
'ה יכ ,דואמ םיקוחרה תא הבושתב ןיריזחמש תעב ומכ ,ךרבתי וינפל החמש ןיא
ונממקוחר םדאהש ןמז לכו .וקדצהב ץפחו עשרל הפוצו ,אוה דסח ץפח ךרבתי
ןכ לעו .חדנ ונממ חדי לבל תובשחמ בשוחו ,לוכיבכ דואמ ול רצ ,ויתונוועב ,ךרבתי
םוהתה יקמע יקמעב ולפנו וחדנש ,םיחדנהו םיקוחרה ןקתמו הלעמ קידצהש ידי לע
ןיריזחמש ומכ ,דואמ דואמ החמשה תלדגנ הז ידי לע ךרבתי 'הל םריזחמו ,תויתחת
םעפ לכב לקלק ,קחרתנש הז ידי לעו ויתונוועב וינפ לעמ ושרגש ,ונב תא ךלמהל
המדנו העטש דע ,ךלמהמ וקוחיר לדוג הארש ידי לע ,ותעדב לפנש תמחמ ,רתויב
בותכש ומכ .ךלמה לא דוע בושיש הפצמ היה אלו ,םלועל וקיחרה ךלמהש ותעדב
ונב תא רכוזו ,תע לכב לודג רעצ ךלמהל שי תמאבו ,"ךשוח ינאו בוש ןימאי אל"
םוקמה לא ךלוהו ,ונב לעו ךלמה לע םחרמש דחא אצמנשכו ,תע לכב קוחרה
דע ,אלפהו אלפ ,האלפנ המכחב ומע גהנתמו םיזמר ול זמרמו ,םשל לפנש םהוזמה
סח שחנה תמהוז ףקות רבגתמשכ .ךלמה לא וריזחמו הבושת ירוהרה ובסינכמש
דנו ענ אוהו ותודהי תשודקמ דואמ קחרתנו ,םיפנוטמה תומוקמ אוהש ,םולשו
תדוקנמ ירמגל וליפהל הצורש דע ,יחד לא יחדמ ותשודקמ ותוא ןיחודו ,לטלוטמו
קזח אוה םא אקייד זאו ילארשיה שפנ תשודק ררועתמ יזאו ,םולשו סח ,ותודהי
אוצמל ףוסכלו עגעגתהלו תע לכב רותחלו שפחלו שורדלו שקבל ליחתמו ץימאו
ואצומל הכוז וניאו הברה םינשו םימי םירבוע ןיידעש יפ לע ףא יזא ,ךרבתי ותוא
לכ ידי לע ,תעו תע לכב יכ ןימאיו עדי ןכ יפ לע ףא .וילא ברקתהלו ךרבתי ותוא
דובכ אוצמל שפחמו שקבמו שרודש ,השירדו השירד לכ ידי לעו השקבו השקב
,ךרבתי וימחרל ויניע הלותו טיבמש עוגעגו הטבהו הטבה לכ ידי לעו .ךרבתי ותשודק
רבשל םעפ לכב הכוז הז לכ ידי לע ,השודקהל הנופש העונתו העונת לכ ידי לעו
,רתוי םעפ לכב וילע ןירבגתמ ךכ רחאש יפ לע ףא ,תשוחנ תותלדו לזרב תומוח
הנופש העונת םוש ןיאו ,םולשו סח קירל ועיגי ןיא ןכ יפ לע ףא .ןלציל אנמחר
םימי המכו ,הברה ןינדיעו ןדיע וילע רובעל ןיכירצ יכ ,םולשו סח תדבאנ השודקהל
םיאלמה תורבדמ המכבו .וילע רובעל ןיכירצ ,םיפלוחמ תומימו תומוהתו תורהנו
ירעשל סנכיל הכוז רשא דע ,םהב רובעל ךירצ םיארונו םילודג םיברקעו םישחנ
וילע רובעי םא ףא ,רתוי שפחלו שקבל ,יראכ רוביגו קזח אוה םאו .תמאב השודקה
.הילעה תילכתב תולעל הכזיש דע ךרבתי ותוא אוצמל הכזי ףוס לכ ףוס יאדווב ,המ
שפחל וליפא חוכ ונל היה אל ,לודגה וחוכ אלול יכ ,תמאה קידצה לש וחוכב הז לכו
םילפונהל םולשו סח המוקת היה אלו םולשו סח ןיעבטנ ויה ,םולשו סח ללכ שקבלו
תומוהתל ולפנש םדא ינב שיש וישכע טרפבו ,ךכ לכ השודקהמ וקחרתנש םיקוחרהו
ודובכ שפחלו שקבל דוע ררועתהל חכו תויח ןילבקמ ויה ןכיהמו .'וכו ץק ןיא דע
תמאב ךא .הלילח םתווקת דבא היה םולשו סח יאדווב ,ךרבתי וילא בושלו ךרבתי
וליפא םילפונה לכל חוכ שי הז ידי לע ,"היא" תניחבל הכזש תמאה קידצה חוכ לע
קידצה .הילעה תילכתב ,ולעיש דע ,'וכו היא ושפחיש ,'וכו םיפנוטמה תומוקמל
לכ טקלל עדוי יכ ,לארשימ דחא לכב בוט אצומו ,דימת דסח יפלכ הטמ אוה תמאה
תואופרב קסוע אוה הז ידי לעו ,לארשימ דחא לכב אצמנש תובוט תורעשה תוניחב
ןכ םג וב אצומ אוה יכ ,שפנה ילוחב דואמ דואמ לודג הלוח אוה םא וליפאו ,דחא לכ
תאזו ,הרעשכ בוטל ערמ ומצע קתנמשהמ ונייהד ,תורעש תניחב ,תובוט תודוקנ
םימוצמצו תוילכש וילע םג ודי לע ךישממ קידצהש ילכו רוניצ תניחב אוה הרעשה
םג תואפרל לוכישכ ,קידצה תלודג רקיע והזש ,תוקלא תוגשה ןכ םג סינכמש דע
קובדו ,ותחלצהו ומולשל םוי לכב ללפתמה ,רדסמהו קיתעמה .רתויב לודגה הלוחה
ומולש שרודו ,תמאב שפנ לכבו בל לכב ,דימת תע לכב המיענהו הרקיה ושפנב
. ךאבלעג קחצי ר"ה רקיה רבחה םולשל ארקא םג ,וילא םיוולנה םולשו ותבוטו 

(תוישעמ ירופס) סרילטעב

.א"כשת טבש 'ז ,ה"ב

רילטעבה ,קידצה לא שפנו בל לכב רוסמה ,רזש .ז רמ ץרענהו םיענה ,יריקי יביל

ןכ יפ לע ףאו .ללכ תויחל ןיידע יתלחתה אלו ירמגל קיני ינא ןיידע : ראפתהש ,רוועה
. בוט לכו םייחו םולש .'וכו לודגה רשנהמ ,הז לע המכסה יל שיו .דואמ ןקז ינא
תואלפנו תולודג תושדח עומשל ,הקזחה ךתקושתו ךתבהא תוארונ תואלפנו תולודג
! ידי תחת 'ה ןימזי רשא תא ךל בותכל ךריכזהל ינצלא ,סרילטעבה לש תוארונו
.לבזו רפעו םינק םע ותוא וסיכש ,לודג רוב ךותב היה הנותחהו הפוחה םוקמ
תאזה הנותחהו ,ךלמה סינינימ תדועסמ ,רשבו םחל וצביקש הממ ,התיה הדועסהו
הלכהו ןתחה םגו ,דואמ דואמםש םיחמש ויהו .האלפנו הארונ הלודג החמשב התיה
.רעיב םתויהב ךרבתי 'ה םהמע השעש םידסחה רוכזל וליחתהו .דואמ םיחמש ויה
,רוועה ןושארה רילטעבה תא ןאכל ןיחקול ךיא ,דואמ םיעגעגתמ ויהו םיכוב ויהו
רילטעבה ירחא דואמ םיעגעגתמ ויהש דותב דימו ףכיתו ,רעיב םחל ונל איבהש
הנתמ םכל ןתונ ינאו ...הנותחה לע םכילצא יתאב הנה .יננה ,רמאו הנע ,רוועה
םירבוס םתאו .ינומכ םיכורא םייח ויחתש .ינומכ םינקז ויהתש ,קנאשיג השרדל
לע .ןיע ףרהכ ילצא הלוע וניא ולוכ םלועה ןמז לכש קר ללכ רווע ינא ןיא .רווע ינאש
קיני ינא ןיידעו דואמ ןקז ינאו .ללכ םלועה הזב הייארו תולכתסה ילצא ךייש ןיא ןכ
המכסה יל שיו ,דואמ ןקז ינא ןכ יפ לע ףאו .ללכ תויחל ןיידע יתלחתה אלו .ירמגל
המ ,הנשי השעמ רפיס םהמ דחא לכש ,םינקזה ןינעו .'וכו לודגה רשנהמ ,הז לע
,ןורכזה ולצא ליחתהש תעמ רכוז אוהש המ ונייה .ןושארה ןורכזהמ ,רכוז אוהש
תא וכתחשכ רכוז ינא ,םכל רפסא המ .הליחתב םהיניבש לודגה ןקזה רמאו הנע
ורמאו .םימכח םש ויה ךא .רמוא אוה המ ,דחא םוש עדי אלו .ףנעה ךמ חופתה
היה אלש ינשה הנע .רפסיש ינשה תא ודביכו .דואמ הנשי השעמ ,איה תאז יאדווב
לבא .רכוז ינא השעמה תאז .המית ןושלב ? הנשי השעמ איה תאז ,ןושארה ומכ ןקז
רתויב הנשי השעמ ,איה תאז .םש ורמאו ונע .קלוד רנה היהשכ םג רכוז ינא
,הנשי השעמ רכוז ,ןושארהמ קיני אוהש ינשה הזש ,םלצא אלפ היהו ,הנושארהמ
ינא ,רתוי קיני היהש ישילשה רמאו הנע ,רפסיש ישילשה תא ודביכו .ןושארהמ רתוי
איה תאז ,ורמאו ונע .ירפה םקרתהל ליחתהשכ ונייה ,ירפה ןינב ליחתהשכ ,םג רכוז
ןיערגה וכילוהשכ ,םג רכוז ינא ,רתוי דוע קיני היהש יעיברה הנע .רתויב הנשי השעמ
ויה םהש םימכחה ,םג רכוז ינא ,רתוי דוע קיני היהש ישימחה הנע ,ירפה עוטנל
סנכנש םדוק ,םעטה תא ,םג רכוז אוהש ישישה הנע ,ןיערגה תא םיאיצממו םיבשוח
.ירפב סנכנש םדוק ,ירפה לש חירה ,םג רכוז אוהש רמאו יעיבשה הנע ,ירפה ךותב
.ירפה לע הכשמנש םדוק ,ירפה לש הארמה ,םג רכוז אוהש רמאו ינימשה הנע
ואל ,רכוז ינאו .תוישעמה ולא לכ רכוז ינא םהל יתרמאו יתינעו .םש ןכ םג יתייהו
רתוי .דואמ הנשי השעמ איה תאז ,ורמאו ונע .''טשינ ראג ,קניידיג ךיא ןוא'' .םולכ
לודג רשנ אב ,ךכ ךותב .םלוכמ רתוי רכוז קוניתהש ,םלצא לודג שודיח היהו .םלוכמ
ןמ םלוכ איצוהו .הליחת אצי ,רתוי ןקזש ימ לכש .םתונקז ךרדכ ואציש ,םהל רמאו
,םלוכמ רתוי ןקז אוה ,תמאב יכ ,ליעל רכזנה קוניתה תא הליחת איצוהו .לודגמה
ימ לכ יכ .הנורחאב איצוה לודגה ןקזהו .םדוק איצוה ,רתוי קיני היהש ימ לכ ןכו
םהל רמאו .םלוכמ רתוי קיני היה ,םהבש ןקזהו .רתוי ןקז היה ,רתוי קיני היהש
רפיסש הז יכ .םינקזה לכ ורפיסש תוישעמה תא םכל שרפא ינא ,ל"נה לודגה רשנה
תא וכתחשכ םג רכוז אוהש ונייה ,ףנעה ןמ חופתה תא וכתחשכ םג ,רכוז אוהש
םג רכוז אוהש ,ונייה ,קלוד רנהש העשב רכוזש ,רמאש ינשהו .הדלוהה תעב ורובט
םוקיר ליחתהש תעב םג רכוזש רמאש הזו .ושאר לע קלוד רנ היהש ,רוביעב היהשכ
הזו .דלווה תריצי תעב ,ונייהד ,ףוגה םקרתהל ליחתהשכ םג רכוזש ונייה ,ירפה
הפיטה הכשמנשכ םג רכוזש ונייה ,ירפה עוטנל ןיערגה םיכילומ ויהש תעב רכוזש
,םג רכוזש ונייה ,ןיערגה תא םיאיצממ ויהש םימכחה תא רכוזש הזו .גוויזה תעב
םעטה תא רכוזש הזו .הפיטה תא םיאיצממ ןיחומה יכ ,חומב ןיידע הפיטה היהשכ
אל רכוזש ,רמא קוניתהו .המשנה ונייה הארמהו .חורה ונייה חירהו ,שפנה ונייה
,המשנ ,חור ,שפנמ םדוק אוהש המ ,וליפא רכוזו ,לכה ןמ הלעמל אוה יכ ,םולכ
,זא קונית היהש ,רוועה רילטעבה הז ,ונייה ,ילו .םתוא ךריבו .ןיא תניחב אוהש
,יתומכ התא יכ ,ימיע אוב התא ,ליעל רכזנה לודגה רשנה רמא ,הז לכ רפסמ אוהש
יפ לע ףאו ללכ תויחל תלחתה אל ןיידעו .דואמ קיני התא ןיידעו דואמ ןקז התא יכ
יל שיש אצמנ .'וכו קיני ינא ךיידעו ןקז ינא יכ ,ךכ ינא םגו .דואמ ןקז התא ןכ
םייח םכל ןתונ ינא התעו.(םיכורא םייח יח ינאש) לודגה רשנה ותואמ ,המכסה
.דואמ דואמ המוצעו הלודג הוודחו החמש םש השענו .השרדל הנתמב ילש םיכורא
הארנ אלו עמשנ אל רשא ,'ה תואלפ קוחרמ הארת ,תמאה ןיעב טיבהל הצרת םא
השעמה רפיסש תעב ,ומצע לע רמא הכרבל ונורכז ארונה וניבר .םלוע תומימ תאזכ
.דואמ לודג שודיח ןכ םג היה ,השעמה תאז םא יכ ,םלועב עדוי היה אל םאש ,תאזה
ינשהו ,רווע היה ןושארה יכ ,המוק רועישה לכ טעמכ ללוכ אוה ,סרילטעבה רופיס
לעב היה ישימחהו .םוקע וראווצ ויה יעיברהו ,הפ דבכ היה ישילשהו ,שרח היה
םימילש ויה תמאבו ,םיילגר אלב היה יעיבשהו ,םיידי אלב היה ישישהו ,תרטוטח
,אברדא קר ,וירחא תומילש ןיאש ,לודג תומילשב ליעל םירכזנה םירביאה לכב
,דואמה ארונהו המוצעהו ההובגה םתגירדמו םתלעמ תומילש תגלפה לדוג תמחמ
,םלועה יניעב םיארנ ויה ןכ לעו ,םלועה הז לש ,המלעהה תורבגתה לדוג תמחמ ןכו
.הזב אצויכו שרחו רוועכהליפת לעב

.א"כשת .רייא שדוח שאר ברע ישיש םוי ,ה"ב

. ''הלפת זיא ךאז ןיימ רהאג''

לעבה קידצה לש המכחה םי קמוע לא שא בהלב רדוחה ,רזש .ז רמ יבל תדמח
יחצנ בוט לכו םולש .הנוילעה הנומאה לא ,תוריפכהו תונימה םימ הלעמה ,הליפת
. אבבו הזב
םהב לעופ התאו .םיקזחו םיבוט םיפוסיכו תונוצרל תיכזש ,'ה תעושיב שושת שוש
העבשה אוה ,הליפת לעבה אוה .תמאה ךלמ ןבה אוהש ,קידצה יקסע תבוטל הברה
הליגש ,תורודה ידיחי ,םירחבומה םילודגה םיקידצה לכ תויללכ אוה .סרילטעב
: םלוע תורודל וניתווקת רקיע םהש ,םלועמ ועמשנ אלש ,ולאכ תוישעמו תורות
לע ףא ,םהב תעדה תוצצונתה םושו הגשה םוש ונל ןיא יכ םגה ,תוארונה תוישעמה
אל ,דואמ םיארונו םיאלפנ םירבד םלוכ יכ ,שממ שוחב ,לכה ןיעל יולגו ןבומו ןכ יפ
הפיטמ תוחפ אמלעב זמר קר אוה תוישעמהב םיאצומ ונאש המ לכו ןויער לכ םליכי
לעבהמ השעמה : וניתעדמ דואמ בגשנו קוחר ,םצעב השעמה ףוג דוס יכ .םיה ןמ
ןינעו ןינע לכב וב ראובמ ןכ םג וטושפ יפלו .אלפו אלפה ארונו אלפנ רופיס .הליפת
.םהב ןייעמ לכל ךרבתי 'ה תדובעל האלפנ הקושת ררועתמו .הרשי ךרדו לכשה רסומ
םיאצמנש תועטו רקש לש תויבזוכ תורבסו תויעטה ינימ לכמ טעמכ ,ללכב רפסמו
תוליפתב דימת קסוע היהש ,הליפת לעבה הנהו : םהלש ןוקיתהו רוריבהמו .םלועב
בושייל סונכל ליגר היהש קר .בושייל ץוח בשוי היה ךרבתי 'הל תוחבשתו תורישו
,ומע הצרתנש ימו .וכרדב ךליל ךרבתי 'ה תדובעל םדא ינב תוצרלו תותפל ליבשב
תמאה תילכתהמ דואמ םיקוחר םה ,םלועה בושי בור יכ .בושיל ץוח ףכית וכילוה
םבורש ,םלועה בושי גהנממ ךופיהל היה ,וישנאו הליפת לעבה לש ויתוגהנה לכו
םע הליפת לעבה חרכומ היה ןכ לעו .ויתוואתו ויתוגונעתו םלוע ילבה רחא םיכשמנ
רהנ םש היה ,הליפת לעבה םש בשוי היהש ,הז םוקמבו .בושייל ץוח בשיל ,וישנא
! ללכ דיפקמ היה אל םידגב לעו תוריפה ןמ םילכוא ויהו ,תוריפו תונליאו וינפל
,בושייל ץוח וישנא םע בשוי ךרבתי 'ה תדובעל םדא ינב ברקל קסועה תמאה קידצה
רשא ,בושייה יכרדמ שממ ךופיהה יאדווב אוה ,ויתוגהנהו ותבישי לכ יכ ונייה
,וישנא םע קידצה לבא ,ןמזה ילבהב םידורטו תורתומ רחא םיפדורו ,והות םהישעמ
םישובלמו םידגב לע טרפבו .םהל שיש המב םיקפתסמו ירמגל הז לכמ םיקוחר םה
םהיתועד לכב שממ ירמגל בושייל ץוח םיבשוי םהו .ללכ םידיפקמ םניא
םייודיו הבושתו ךרבתי 'הל תוחבשתו תורישו הליפתב קר םיקסועו .םהיתוגהנהו
בורל המדנש ,'ה תדובעבש הלודגה הדובעה לכ ,םישנאה ולא לצאו 'וכו םיתינעתו
,הז לכ ,םישנאה ולא לצאו תאזכ הדובע םמצע לע לבקל דואמ השק רבדל ,םלועה
תינעתמ וא לודגה ףוגיסה ןמ ,גונעת םהל שי יכ .םלועבש םיגונעתה לכמ רקי
לע ףא ,בושייל ץוח םיבשוי םהש יפ לע ףא ךא .םלועבש םיגונעתה לכמ רתוי ,אצויכו
.'ה תדובעל םדא ינב דוע ברקל ידכ ,בושיה לא םעפ לכב ןכ םג םיסנכנ ןכ יפ
.וספתל הליפת לעבה לע םיברוא ויה ,בושייה ינב יכ ,הלודג המכחב הזב םיגהנתמו
אוהש ימש דע ,ךכ לכ םהלש תושבושמ תועדב ועתנו םלועה לבלבתנש תמחמ הזו
םדא ינב ברקל קסועו ,תועטומה םהיתורבס דגנכ רבדמו תמאה תילכתה לא ברוקמ
ודכלל וילע םיברואו ,הלודג המחלמו האנשב ודגנכ םיררועתמ ,ךרבתי 'ה תדובעל
הליפת לעבה אוהש תמאה קידצה ! הלודג המכחב הזב גהנתהל ךירצ ןכ לע .וספתלו
ףכית םיכילשמ ,םילכאמה ולאמ םועטלו לכואל םיכוזשכש ,ולאכ םילכאמ ול שי
דע ,שממ האוצכ חירסמ אוהש ,ןוממ לש ןוחרסה לדוג םישיגרמו ,ןוממ תוואת
ימ לכו .תושובה לכמ הלודגה השובה אוה ןוממהו ,ןוממה םע דואמ םישייבתמש
,ןוממה ירסחו הלעמב םינטקה םגו ,רתויב שייבתמ אוה ,ןוממ רתוי ול שיש
.ןוממה ןורסח תמחמ ,םמצע יניעב ךכ לכ םינטק ויהש לע ןכ םג םמצעב םישייבתמ
םישייבתמ םירישעה ןכ לעו .השובה רקיע אוה ןוממה אברדאש ,םהל הלגתנ התע יכ
,וריבחמ דחא םישייבתמש השובה לדוגמ ,רפע תוליחמב םמצע םינמוטו .רתויב דוע
,הליפת לעבה לש ולא םילכאמ יכ .השובה ינפמ ללכ םהינפ םירהל םילוכי םניאש דע
ילילא םיכילשמו ,סואימה תילכתב ,ןוממב ןיסאממ םדי לעש ,וז הלוגס םהל שי
חרכומו תמאב ותילכת לע בושחל הצורש ימ ! דיתעל היהיש ומכ ,בהז ילילאו ףסכ
,זא םג רהזיל ךירצ ,תילכתה ןמ ירמגל םיקוחר םהש ,ולאכ תוירב םע ברועמ תויהל
לכו ותעדו ותבשחמ קיחריו .בושייה ןמ ץוח ,ותבשחמב ,םינפ לכ לע ,היהיש
רקש לש תורבסו תוער תועדו תורז תודימו ,תורזה תוגהנהה תניחב לכמ ,ויתוגהנה
דעב ריתעמו ומולש שרודה קיתעמה .בושייה ינב בורב הברה םיחיכשו םיאצמנה
. ךתחלצהו ךתעושי

רסעדוא לארשי


ןג

.קידצה לש םיבוטה םייחה שוכרל ,עגייתמו קבאתמה ,רזש .ז רמ ,יניע דמחמ
םינשמ תוישעמ ידי לע םהימי תא םינשמש ,םדא ינב לכ תא הנישהמ ררועמה
םייחו םולש ,הזל הכזש וקלח ירשא .םשמ םיכשמנ הרות לש םינפ 'ע לכש תוינומדק
! םיבוט
אקייד אוהו .ןורסח םוש םהב ןיאש ,םיבוט םייח תויחל הכוזש ,יתימא קידצ שי
הז לש תולוקה לכ יכ .םלועה הז לש לוק םוש ,ללכ עמוש וניאש תמחמ ,שרחכ הארנ
לכ וליפאו .ונורסח לע קעוצ דחאו דחא לכ יכ .תונורסח ןמ קר םה םלוכ ,םלועה
אוה ןכ לעו ,ול אלמתנו ול רסח היהש ,ןורסחה תמחמ קר אוה ,םלועבש תוחמשה
םיבוט םייחו .םהלש ןורסחה עמשיש ,ללכ םלועה הז הלוע וניא ולצא יכ ,שרח ארקנ
לכו םימעטה לכ שיגרהל םילוכי ,ולש םימו םחלהב לבא .םימו םחל ,םה ולש
םייח ,םדי לע ויחיש דע ,םלועבש גנוע ינימ לכו ,םלועבש תוארמה לכו תוחירה
שיש ,םיאלפנ םילודיגו תוריפ וב םילדגש ,הזכ ןג שי ! ןורסח םוש ילב ,תמאב םיבוט
תויחל םילוכי םלועה לכ היהו .םלועבש תוארמה לכו תוחירה לכו םימעטה לכ םהב
,קינדארגא ןירוקש יננג שי ,הזה ןגה לעו .ןגה הז ידי לע םייתימא ,םיבוט םייח
.ןגה ינוקית לכב דימת לדתשמו וילע הנוממ אוהש ,הזכ ןוילעו שודק קידצ ,ונייה
ןיאו קידצה הז לש ורוא הסכתנו םלענש ונייה ,יננגה דבאנ ,רודה ןוועב םימעפלו
םייח תויחל םלוכ םילוכי ויה ודי לעש ,יננגה הז אוהש ,ונממ עדיל ןיכוז םלועה
לבא ,יננגה אוהש רמואו ךלוהש יפ לע ףא ,הזה יננגהו .ןגה ידי לע םייתימא םיבוט
,ותוא ןישרגמו םינבא וירחא ןיקרוזו םולשו סח עגושמל ותוא םיקיזחמ םלועה
יאדווב ,ןגה ותואב שיש המ לכ הז ידי לעו .ןגה ינוקיתב לדתשהל לוכי וניא אליממו
יפ לע ףא הנהו ,יננגה ונייה ,הנוממה םש ןיאש רחאמ ,קספנו הלכ תויהל חרכומ
םילודג תורצואו לודג תורישע םהל שיש ,ולאכ םיגלפומ םיקידצ שי יאדוובש
םילוכי ןכ יפ לע ףא ,םיבוט םייח םייח םהש ןכ םג םיראפתמ םהש ,תוינחורב
םירכזנה םירבד ראשו חירהו םעטה םלצא םג לקלקל ,םלועה ימגפמ םילוקלקה
ויהש ,םיבוט םייחה םהל ריזחהלו םלועה ןקתל חכ םהל ןיאש ןכש לכמו .ליעל
םייחה םלצא םג לקלקתנשכ ןכ לעו .ליעל רכזנה שודקה ןגה ידי לע תויחל םילוכי
,שרח תניחב אוהש ,הלעמב לודגה קידצה ידי לעש םנוקית לכ זא ,םהלש םיבוט
םחלהמ םועטל םהל ןתונ אוהו ,ללכ ןורסח םוש םהב ןיאש ,םיבוט םייח יח אוהש
לקלקתנש המ ןקתתנ הז ידי לע םגו ,'וכו םימעטה לכ םהב ןישיגרמו ולש םימו
,עידומ אוהו .םלועה לכ לש םיבוט םייחה םג ,ןקתל לוכי ,הזה קידצהו .םלצא
רבד לעבה סינכהש תוערה תודימהמ ,םהל אב ,םהלש םיבוט םייחה לוקלק רקיעש
ידי לע ,דחוש ןיחקולו םינפ ןיאשונו ,ןיד ןיטמו ,תמא םהב ןיאש ידי לע ונייהד .םהב
םימעטה לכש ,םעטה םלצא לקלקתנ הפ לובינ ידי לעו הארמה םלצא לקלקתנ הז
םתוא ריהזמו ,חירה םלצא לקלקתנ םולשו סח שממ ףואינ ידי לעו ,הלבנ םעט םה
הארמהו םעטה םלצא ןקתתנש יד אל זאו .תוריבעה וליאמ םמצע רהטל ,דואמ
,ליעל םירכזנה םיקידצה זאו .דבאנש יננגה אוצמל הז ידי לע ןיכוזש םג ףא ,חירהו
ליעל םירכזנה םיקידצה לש ןוקיתה לכש ,םלועהל םיעידומו תמאה לע םידומ םה
. שרחה קידצהב קר יולת ,םלועה לכ לש ןוקיתה ןכו ,םמצעב

 רוביד

.אירבט .א"כשת רייא ו"כ ,ה"ב

ימימ תותשל תובהלתהו תומימחב וביל תא םמחמה ,רזש ןמלז רמ ,יריקי יביל

. בוט לכו םולש 'וכו תעדה
,תילכתה אוה רובידו הצילמש ורמאש תכה ןיינעמ ,הליפתה לעב לש השעמה רופיסב
לכ עודי יכ .תצק ראובמ תועטה הז .'וכו האנ ץילמ היהיו תונושל המכ עדיש ונייהד
ונורכז וניבר רמאש ומכ ,םיעשופה םיצילמה ידי לע וישכע השענה ערה השעמה
םיצילמ שי לבא ,ךכ רחא רמאו .דואמ הצילמה תא חביששכ ,תוחצ ךרדב הכרבל
םיפוסוליפהו םירקחמה לכ יכ ."יבועשפ ךיצילמו" בותכש ומכ ,לארשי יעשופ םהש
השודקבש השרושב תמאבו .םילודג םיצילמ םה םלוככ םבור ,םיסרוקיפאהו
,דואמ הצילמה תא ומצעב הכרבל ונורכז וניבר חבישש ומכ .דואמ הבוט הצילמה
הצילמה תלעמ לש הז ןינע הנהו .םדאה תא ררועל לודג חוכ הל שי הצילמהש רמאו
,'ה יכרדב ךליל הצורה ,םייחצנו םייתימא םייח ץפחה םדא לכל דואמ ךרצנ אוה
תודדובתהה איה ,תוצעה לכ דוסי איהש ,תיללכה הצעה רשא ,ךרבתי וילא בושל
םוי לכב ומצע ליגריש ונייהד .םימעפ המכ ונלצא ראובמכ ,ונוק ןיבל וניב החישהו
לא שיא רבדי רשאכ ,ךרבתי וינפל ותחיש שרפלו דדובתהל דחוימ םוקמל ךליל
'ה והרזעיש ,וב םירבדמש ןושלב םיסויפו תושקבו תורצפהו תונעטב תוברהלו ,והער
ןיינע לודג רבד אוה הזלו .ךרבתי וילא ברקתהלו םיערה וישעממ בושל והכזיו ךרבתי
אוצמל שקבלו תונעטב תוברהלו ותחיש ביחרהל ומצע ליגריש ונייהד ,הצילמה
לש תוררועתה ירבדו תואנ תונעטו םישדחה םיסויפו םינונחת ירבד םעפ לכב ומצעל
תיתימאה תילכתה רקיע אוהש ,ונוק ןיבל וניב החיש ןיינעל יכ .הברה םימחר
,'וכו ןוויה טיטמו תחש ראבמ לצניהלו ,םייחצנ םייחל הז ידי לע תוכזל םיכירצש
םיסויפו םייוצירו תושקבו תוניחת ,םלועבש םירוביד ינימ לכ םיכירצ הז ןינעל
הלא םירוביד יניינע לכו .הברה הזב אצויכו תונעטו הנינחו תונמחרו תורצפהו
הצילמ תניחבמ ושרושב ךשמנ הז לכ יכ .הצילמ תניחבב םילולכ םלוכ םה הלאכו
לכמ לולכה ,ושדק חורב םילהת רפס םולשה וילע ךלמה דוד דסי םשמש הנוילעה
לכ תולבל םתערל הצילמב ורחב ליעל תרכזנה תכה לבא .השודקה הצילמה תונושל
םירקחמה יכרדל םולשו סח לארשי בל ךישמהל ידכ ,הצילמה יכרד לע םהימי
םיכלוהה םהידימלתו םהינב תאו םמצע תא םירקוע הז ידי לע רשא ,םיפוסוליפהו
ידי לע םיאבש המל םיערה םהיכרד שוחב םיאורש ומכ תומלוע ינשמ םתובקעב
רפסל תועירי ןומה ורצקי יכ ןאכ הזב ךיראהל רשפא יאו םיעשופה םהיצילמ
םהילע םיעשופה םיצילמה ולאו ךכ לכ וישכע הטשפתנש תאזה הרצה תורירמ לדוגב
דימת ללפתמה .'וכו "ךיריש ןומה ילעמ רסה"ו "ןושלה לעבל ןורתי המו" רמאנ
החמשב תוארתהל עגעגתמה ,ותעושיו ומולשל

רסעדוא בד לארשיקידצה.אירבט .ז''ישתה 'א רדא ז''כ ידוקפ 'ה םוי ,ה"ב

,הנומא שקבמ תמא שפחמ עדמהו ,המכחה רצוא דובכל ,םיכורא םייח ,םיבוט םייח
עמשיו האריו ,וינזאו ויניעו ובבל תא חקפיו ומע 'ה יהי ,רזש ןמלז רמ ישפנכ ידידי
. תמאה ןביו
רקיו תלודג תא ריכהל יתחלצהש ,ותחגשה תואלפנב בביס רשא 'הל תודוהל בוט
.ןישנא ריאמ 'ר ידידי ידי לע בוטה ומשמ יתעמשש םינש המכ ירחא ברה ותלעמ
תמאה לא הקזחה ותקושת ךא .ידיב התלע אלו ומיע דעוותהל דואמ יתפסכנ זאמו
םיבהאב ותא רשקתהלו ותוארל יתיכזש תואלפנ ודסחב 'ה בביסש םרוגה התיה
תמאבש תורמל .תופי םינפ המכל םיעמתשמה םיזמר הזב זונג יתעדל .תמא תבהא
םאו .דואמ לודג ץע ריעבהלו קילדהל לוכי ןטק ץע םלוא ,ינא ירמגל טושפ שיא
ונימצעב םיעדוי ונחנאש ומכ ,דואמ הגירדמה לפשב הנותחתה אטוידב ונא םנמא
ונימיב טרפב ,דואמ ךישחמו ריעסמ לודג ןנעו הרעס חור יכ ,ללכ תופי ונינפ ןיאש
המכחה ילחנו תורהנ ידי לע רומג ןוקיתו האופר ךרבתי 'ה ונל םידקה רבכ ךא .הלא
יכרד יפ לע ךליו ויפנכ לצב ומצע תא ריתסיש ימ לכו .תמאה קידצה לש תיתימאה
לכש םוש ול ןיא וליאכ ירמגל ותעד קלסיו ,תומכחה לכ ותיאמ ךילשיו ,ותרות
ימ היהי תומילשה תילכתב רומג ןוקית ול היהי יאדווב ,קידצהמ לבקי רשא ידעלב
האמ קעוצו חנאתמ היה ותוקלתסה םדוק םייחל ונורכז שודקה וניבר : היהיש
ןידיתעש תוסרוקיפאהו תוריפכה לע תולודג תוקעצו תוחנאו םינושמ תולוקב
הזמ ער ןיא ,םלועבש תורצהו תוערה לכמ הלודגה הערה איה וז יכ .םלועב טשפתהל
ימ לעו השענ המ ,םירמואכ דואמ וינפל םיחנאתמ וישנא ויה זאו .ןלציל אנמחר
ותעד הליגו .'וכו םכינפל ךלוה ינאש רחאמ גואדל םכל המ ,בישהו ? ונתוא בוזעי
תאו הפ ונשי רשא תא אוה וילא ןיברוקמה וישנא םע קסעש המ לכש זמרבו שוריפב
םכמצע וקיזחת םתא קר רמאו .אובל ןידיתעה תורודה םע ףא ונייהד ,הפ ונניא רשא
דבלב םירשכ אלו ,םירשכ םישנא ויהת זא ,םירבח תבהאו תורבחתהו תודחאב דחי
רשאכ ינוצרכ היהיש יאדווב יל רוזעי ךרבתי 'ה יכ .ויהת םיבוטו םיקידצ וליפא אלא
סיוא באה ךיא") יאדווב ונוצרכ רומגאו יתרמג ךרבתי 'ה תרזעב יכ .רבכמ יתיצר
יאדווב וישנאמ דחאל רבחתיו עגיש ימ לכש רמאו .("ןיריפ סיוא לעוו ןוא טריפיג
.הצור ינאש ומכ ,רומג קידצ וליפא אלא דבלב רשכ שיא אלו ,תמאב רשכ שיא היהי
הרותה הכרבל ונורכז שודקה וניבר רמא ותוקלתסה םדוקש ןורחאה הנשה שארב
חור תא דואמ דואמ שפחלו שקבל ןיכירצש םש ראובמ ,"החכות ועקת" הארונה
איהש הנומאה תומילש רקיעש ,יתימאה גיהנמה קידצה לש האובנ חור ,שדוקה
'ב קלח 'ח הרות) ליעל תרכזנה הרותה תרימא רחא זאו .אקייד ודי לע תודהיה רקיע
תאזה הלודגה הרהזא בותכל רתויב יתוא ריהזה (ןמחנ וביבר ברה ונירומ יטוקילב
ריהזהל ןיכירצו .דואמ הזב רהזיהל ןיכירצ ןטק דעו לודגמ םלועבש םדא לכש
שקבלו שפחל םויו םוי לכב דואמ ורכזיש םימעפ םיפלא תאז הרהזא םתוא ריכזהלו
םנקתל לכויש שדוקה חור האובנ חור ול שיש תמאה גיהנמה קידצה תא הברה
םא יכ ,קידצה לש ימשגה ףוגה ירחא השקבהו שופיחה ןיא יאדווב .חצנל תמאב
יכ דימת שקבלו שפחל ןיכירצ הזו .ונוקית רקיע הז ידי לעש ,ולש שדוקה חור ירחא
ושקבל וילגר לעו וידי לע ךליל ךירצ אוה יאדווב ,ללכ ןיידע ואצמ אל םא ךשפנ הממ
ינפ לע יח אוה רשא םדא לש וימי לכ הצק דעו הצקמ םלועה לכב וחוכ לכב ושפחלו
ינפל תחא העש וא דחא םוי םינפלכ לע חצנל ושפנ ייח אוצמל לכוי ילוא ,המדאה
שפחלו שקבל ךירצ ,הז יאדווב תמאה קידצה תא אצמש ול המדנ רבכ םאו .ותומ
שיגרמ וניאו ולצא ךושח ורוא ןיידעו קידצה לצא אוהש תויהל לוכיו .רתויו רתוי דוע
העיגי ךירצ הזלו .ונוקיתמ קוחר אוה הז תמחמו .םישודקה ויתוצע תתימא תומיענ
תוברקתה ידי לע .אצמי יאדווב תמאב שפחי םאו ,אצמיש דע הברה שופיחו הלודג
: אמהוזה רבגתמ רקש לש גיהנמ ידי לע ךפיהלו .שחנה תמהוז קספנ תמאה קידצל
אלו הזה םלועב אל ,קידצ םוש אנקמ וניאש דע ,ךכ לכ הלעמב לודג אוהש קידצ שי
קידצה תלודג רקיע : יתאנק תא ואנקב תניחב ,ךרבתי ודבל ותוא קר ,אבה םלועב
תולגתה ונייהד ,דואמ ןוילעה תויחהו רואה ריאיו ךישמיש ,ותוקלתסה רחאו וייחב
תונותחתה תוגרדמה תילכתב וליפא .הזה ימשגה םלועב םג ,ךרבתי ותוקלא
דע .רתויב םימשוגמהו םילפונה לכ םג היבגהל לוכיש דע .דואמ םימשוגמהו
ןיכוז ,קידצהל תוברקתה ידי לע : 'וכו ותלעפ התא יכ לועפ לכ עדיו םייקתיש
קידצה תא בהאיש .הבהא איה תורשקתהה רקיע : תוריפכה ןילטבתנו הנומאל
חורה וברקמ שרגל דואמ רהזיל ךירצ :ושפנב הרושק ושפנ היהיש ,המילש הבהא
,תמאה קידצהל רשקתנש ידי לעו וב קובדה תוטש חורמ אלמ ובילש המ ,תוטש
תוטש חורה תא לודג תוריהמב שרגמ הז ידי לע .שפנ תבהא קידצה תא בהאיש ונייה
.שאר תניחב אוה םלועה דגנ ,תמאה קידצה : רבשנ בלל הכוז הז ידי לעו .וברקמ
קידצהל רשוקמו ברוקמ תויהל ןיכוזשכ ,ןוקיתה רקיעו .ףוג תניחב םה ,ודגנ םלועהו
לכב ןיכירצ : שארהמ קר אוה םירבאה לכבש תויחה רקיעש ,שארה םע ףוגה ומכ
,שופיח ינימ לכב ,תמאה קידצה תא דואמ דואמ שפחלו שקבלו טטושל רודו רוד
ידי לע לכה לארשי לכ לש תיראשהו םויקהו תויחה רקיע יכ .שממ שפנ תריסמב
.וילא םיברקתמו ותוא ןיאצומש דע ושקבל לארשי ןיכוזש הז ידי לעו .תמאה קידצה
הכחמו הכוזה ירשא דיתעל רעתיש רישהלו ,המילש הלואגל ןיכוז הז ידי לעו
תאיב : הרותה תא ןיחכוש ,קידצה לע תקולחמ ידי לע .תמאב הזל קקותשמו
םיקיזמ ,איפוסוליפה תמכח טרפב ,תומכחה יוביר :קידצה תברקב יולת חישמה
םיקיזמו תוער תויח ינימ לכמו םיברקעו םישחנמ רתוי ,םלועה לכל דואמ דואמ
קידצה לע םירבודש ידי לע : לכה דוסי איהש השודקה הנומאל םיקיזמ יכ .םלועבש
אוה התומילשו שפנה תיילע רקיע : ךפיהל ןכו .םלועב איפוסוליפה רבגתנ הז ידי לע
,לארשי ןיבש תודחאו םולשו הבהא ידי לע : דחא תודחאב לארשי תושפנ ןיללכנשכ
.עבטה תמכח לטבתנו ענכנו .תוריפכה לכ ןילטבתנו .םינידה לכ ןיקתמנ הז ידי לע
לע : ךרבתי ונוצרב קר גהנתמ לכהש ,ןימאהלו עדיל ,םלועב ןוצרה תנומא הלגתנו
הז ידי לע .תמאה הזל הז םיריבסמו םירקוח םהו םדא ינב ןיב שיש םולשה ידי
,רודבש םולשה יפלו .תמאה תא ומצע תא ברקמו ופסכ ילילא רקש שיא לכ ךילשמ
תא וכילשי םלוכו דחא םכש ודבועל ךרבתי ותדובעל םלועה לכ תא ךושמל ןילוכי ןכ
ןמצע ןיזחואה ,לארשי לש ץוביקה תלעמ : דבל 'ה לא וללפתיו םבהזו םפסכ ילילא
ןמצע לע ןיכישממו .יתימאה םולשה תילכתבו .לודג תודחאו הבהאב תמאה קידצהב
הז םע הז רבדל תע לכב ןידעוותמו ןיצבקתמו .ולש שודקה תעדה תראה תע לכב
.םהב ריאהל ליעל רכזנה קידצה קסועש השודקה תעדה תראהמו .םימש תאריב
הלואגה היהת ,ץוביקה הז ידי לעו דואמ הלענו רקי אוה הזה שודקה ץוביקה
לכמ רמשנ םלועה ,תמאה ידי לע : תומילשב לכה ןקתיו חישמ אוביו ונימיב הרהמב
דסח ןיא תמא ןיאשכ .םולש שי תמא שישכ .תורצה לכמ הדופ אוה תמאה .תוקיזה
אל .דימת חצנמ אוה ,רקשמ ומצע תא רמושש ימ .םלוע םשל הכזי ,תמא ידי לע :
הלכתש דע ,הנבנ שדקמה תיב ןיאו ,לארשי ןיב םולש היהיש דע ,םילשורי הנבית
ורבעו הלוח יתייה יכ .םישודקה םירפסה ןיידע יתחלש אלש ותחילס שקבא .הוואג
חוכ שולח ינא ןיידע וישכע םג .הבוטל לכה יאדוובו ונילע אל םישק םירוסי ילע
תויחהל ידכ םהב שיש םישודק םירוביד תצק בותכל יתוחוכ לכב יתרבגתהו .דואמ
הבהאב יביל קמועב הקוקחו תבהא יכ ותוא יתחכש אל ונדרפנש תעמ .בל בישהלו
םיחא תבשב ותא רשקתהל דימת וילא קקותשמו עגעגתמ ינאו .םלוע תבהאו הבר
ריאמה שודקה שמשה רוא תראפתב תוארל הכזיש ורובע דימת ללפתמ ינא .דחי םג
הכזנש ןפואב .שמשה רוא תא םיכישחמה םיננעה קלסלו ריבעהלו ,םלועב וישכע
אפרמו הקדצ שמש ונילע חרזי רקוב רואכו לודג רואל ךשוחמ ,הרואל הלפאמ תאצל
. וילא םיוולנה ומולש ישנא םולשו ומולש שרוד יננה רקיו דובכ ישגרב .היפנכב

אירבט רסדוא בד לארשי