תוישעמ ירופס

Write us

ךלמ תב תדבאמ : 'א השעמ
רסיקו ךלממ : 'ב השעמ
רגחמ : 'ג השעמ
דמש רזגש ךלממ : 'ד השעמ
תובוט םינבאמ היהש ךלמ ןב : 'ה השעמ
ונע ךלממ : 'ו השעמ
שיבכעו בובזמ : 'ז השעמ
דיחי ןבו ברמ : 'ח השעמ
םתו םכחמ : 'ט השעמ
ינעו ריגרעבמ : 'י השעמ
ופלחתנש החפש ןבו ךלמ ןבמ : א''י השעמ
הלפת לעבמ : ב''י השעמ
סרילטעב העבשהמ : ג''י השעמ
ךלמ תב תדבאמוזו .הבושת רוהרה ול היה העמוש היהש ימ לכש השעמ יתרפס ךרדב :רמאו הנע
:איה

ויניעב הבושח התיה תבה התואו .תחא תבו םינב השש ול ויהש דחא ךלמב השעמ
.דאמ המע עשעשמ היהו רתויב הבבחמ היהו דאמ

:רובד ויפמ הקרזנו הילע זגרב השענו םוי הזיאב דחיב המע דעותמ היה תחא םעפ
רקבבו ,הרדחל הכלה הלילב .(ןעמענ ךיד לאז רעטוג טינ רעד ) ךתוא חקי בוט אלהש
.הנאו הנא השקבל ךלהו דאמ רעצמ היבא היהו .איה ןכיה ועדי אל

סוסו תרשמ ול ונתיש שקבו ,דאמ רעטצמ ךלמהש הארש תמחמ תוכלמל ינשה דמע
.האצמש דע דאמ הברמ ןמז דאמ השקבמ היהו .השקבל ךלהו ,תואצוה לע תועמו
תוירבדמבו בר ןמז הנאו הנא ךלוה היהו ,(האצמש דע השקב ךיא רפסמ התע)
.דאמ בר ןמז השקבמ היהו םירעיבו תודשבו
לכ ךלוה ינאש רשאב :ומצע בשימ היהו דצה ןמ דחא ליבש הארו רבדמב ךלוה היהו
.בושי םוקמל אובא ילוא ,הזה ליבשב ךלא ,האצמל לוכי יניאו רבדמב בר ןמז ךכ
.בר ןמז ךלוה היהו

.וביבס םש םידמוע ויה תוליח המכו ("סאלש" ןירוקש) רצבמ האר ךכ רחא
אל ןפ תוליחה ינפמ אריתמ היהו תוליחה םע דאמ רדסמו ןקתמו האנ היה רצבמהו
ויהו רצבמהל ךלהו סוסה ריאשהו .הסנאו ךלא :ומצע בשימ היהו .סנכל והוחיני
דחא ןיטלפל אבו בוכע ילב רדחל רדחמ ךלוה היהו ,ללכ והובכע אלו ותוא םיחינמ
היהו וינפל םילכב םיררושמ המכו םש תוליח המכו הרטעב ךלמה םש בשיש הארו
.ללכ והולאש אל םהמ דחא םושו ךלמהו ,דאמ הפיו האנ םש

השענ המ תוארל תיוזב בכשו ךלהו לכאו דמעו םיבוט םילכאמו םינדעמ םש הארו
לודג שער םש היהו התוא איבהל וכלהו .הכלמה איבהל הוצ ךלמהש הארו םש
.הכלמה תא ואיבהש רשאב דאמ םיררושמו םירמזמ ויה םיררושמהו הלודג החמשו
ינשה ונייה) אוהו ל"נה ךלמ תבה התיה איהו .ולצא הובישוהו אסכ הל ודימעהו
.הריכהו האר ,(תוכלמל
האסכמ הדמעו .ותוא הריכהו תיוזב בכושש דחא התארו הכלמה הציצה ךכ רחא
ריכמ ינא .ןה :הל בישהו .יתוא ריכמ התאה :ותוא הלאשו וב העגנו םשל הכלהו
רשאב :הבישהו ? ןאכל תאב ךיאה :התוא לאשו .הדבאנש ךלמ תבה איה תא ,ךתוא
.בוט אל אוה הזה םוקמה ןאכו .ל"נה רובד ויפמ קרזנ ךלמה יבאש

לוכי ינא ךיא :התוא לאשו .םינש המכ השקבמ אוהשו דאמ רעטצמ היבאש הל רפסו
ךל רחוב היהתשכ םא יכ יתוא איצוהל ךל רשפא יאש ול הרמאו .ךתוא איצוהל
ןמז לכבו ,יתוא איצוהל ירחא עגעגתת הנשה לכו ,תחא הנש םש בשוי היהתו םוקמ
םויבו ,הנעתמ היהתו יתוא איצוהל הפצמו שקבמו עגעגתמ קר היהת יאנפ ךל היהיש
.ןכ השעו ךלהו .תעל תעמה לכ ןשית אלו הנעתמ היהת הנשהמ ןורחאה

האור היהו .םשל ךלהו דמעו ןשי היה אלו הנעתמ היה ןורחאה םויב הנשה ףוסבו
םשמ לכאו דמעו .דאמ ויניעל הואתמ היהו ,דאמ םיאנ םיחופת םילדג וילעו ןליא
רענמ תרשמה היהו .דאמ הברמ ןמז ןשי היהו הנש ופטחו לפנ ,חופתה לכאש ףכתו
.םלועב ינא ןכיה :תרשמהל לאשו ותנשמ ץיקה ךכ רחא .ללכ רוענ היה אלו ותוא
ןמז ןשי התאש ,(ול רמאו השעמה ךלמל ינשהל רפס תרשמה ונייה) השעמה ול רפסו
.דאמ ומצע רעצמ היהו .תורפהמ סנרפתמ יתייה ינאו םינש המכ הז דאמ הברמ

תייה םויה ותואב תאב ולא יכ דאמ וינפל תרעטצמ התיהו .התוא אצמו םשל ךלהו
,דאמ השק רבד אוה לכאל אלש םנמא .תדבא דחא םוי ליבשבו ןאכמ יתוא איצומ
התעש ול הרמא ךלמ תבהש ונייה) ,דאמ ערה רציה רבגתמ זא ןורחאה םויב טרפב
ןכב ,('וכו וב דמעל השק רבד אוה יכ לכאל אלש רהזמ היהי אלו הרהזאה וילע לקת
קר .לכאל יאשר היהת ןורחאה םויבו ,ל"נכ הנש ןכ םג בשתו םוקמ ךל רחבל בושת
.ןכ השעו ךלהו .הנשה אוה רקעה יכ ןשית אלש ידכ ןיי התשת אלו ןשית אלש

לאשו .ןיי לש חירהו םדא הארמהו .ךלוה ןיעמ הארו םשל ךלוה היה ןורחאה םויב
לש חירהו תימומדא הארמהו םימ וב היהיש יוארו ןיעמ הזש תיארה :תרשמה תא
תוליח ןיכלוה ויהו הנש םיעבש דע םינש המכ דימ ןשיו לפנו ,ןיעמהמ םעטו ךלהו .ןיי
ומצע ןימטה תרשמהו ,("ןיזאבוא" ןירוקש) םהירחא עסונש המ םהל ךישה םע תובר
םש הדמעו ,ךלמ תבה הבשי םשו בצ תולגעו הבכרמ הכלה ךכ רחא .תוליחה תמחמ
.רעננ אלו דאמ ותוא תרענמ התיהו .ותוא הריכהו ולצא הבשיו הדריו ולצא
המכ הז ול ויהש דאמ תולודג תוחרטו תועיגי המכו המכ רשא וילע לבקל הליחתהו
.ודבאו ינאיצוהל לוכי היהש םויה ותוא ליבשבו יתוא איצוהל ידכ םינש המכו
יניאו ןאכ ינאש ןמז ךכ לכש ילעו וילע לודג תונמחר שי יכ ,הזלע דאמ הכוב התיהו
תועמדב וילע הבתכו השאר לעמ (תחפטמ) עליישטאפ החקל ךכ רחא תאצל לוכי
.םשמ העסנו התבכרמב הבשיו הדמעו ולצא החינהו הלש

תוליחשו ,השעמה לכ ול רפסו .םלועב ינא ןכיה :תרשמה תא לאשו ץיקה ךכ רחא
שיש תקעוצ התיהו וילע הכוב התיהשו ל"נה הבכרמ ןאכ התיהשו םש וכלה תובר
:לאשו .ולצא תחנמ עליישטאפהש הארו ץיצה ךכ ךותב .ל"נכ הילעו וילע תונמחר
,שמשה דגנכ התוא םירהו החקלו .תועמדהב וילע הבתכ איהש ול בישהו .הז ןיאמ
תעכשו ל"נכ התקעצו התלבק לכ םש בותכש המ ארקו ,תויתואה תוארל ליחתהו
.ינאצמת םש תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה שקביש םא יכ .ל"נה רצבמב םש הנניא

בשיו .השקבל םינש המכ ךלהו .השקבל ודבל ךלהו וחינהו תרשמה תא ריאשהו
תפמב יקב אוה יכ ,תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה אצמנ אל בושיב יאדובש ,ומצע
תוירבדמב השקבל ךלהו .תוירבדמה לא ךלא ןכ לעו ("טראק דנאל" ןירוקש) םלועה
.םינש המכו המכ
אשנו .ךכ לכ לודג םדא היהיש ללכ ישונא (רדג) וניאש ,דאמ לודג םדא האר ךכ רחא
?התא ימ :ותוא לאש שיאה ותואו ,הזכ לודג ןליא אצמנ וניא בושיבש ,לודג ןליא
םלועמ יתיאר אלו רבדמהב ינאש ןמז ךכ לכ הזש רמאו המתו .םדא ינא :ול רמאו
.תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה שקבמ אוהשו ל"נה השעמה לכ ול רפסו .םדא ןאכב
רבדב ותעד תא ואישהש ול רמאו ותוא החדו ,ללכ אצמנב וניא יאדוב :ול רמא
דאמ הכב תוכלמל ינשה ונייה) דאמ תוכבל ליחתהו ללכ אצמנ וניא יאדוב יכ תוטש
םדאה ונייה) ותוא החד אוהו םוקמ הזיאב אצמנ אוה חרכהב יאדוב יכ ,(רמאו
רמא אוהו .וינפל ורמא תוטש רבד יאדוב יכ ,(רמאו וירבדב ותוא החד עגפש הנשמה
.שי יאדובש ,(תוכלמל ינשה ונייה)

התאש תמחמ ךא ,תוטש איה יתעדל :(תוכלמל ינשהל הנשמה םדאה) ול רמא
םיצר םה יכ תויחה לכל ארקאו ךנעמל השעא תויחה לכ לע הנממ ינא הנה שקעתמ
דעו ןטקמ םלכ תא ארקו .ל"נכ רצבמו רהמ םהמ תחא עדת ילוא .םלועה לכ תא
תוטשש האר :ול רמאו .ואר אלש ובישה םלכו ,םתוא לאשו תויחה ינימ לכ לודג
אוהו .םלועב ונניא יכ אצמת אל יאדוב יכ ךירוחאל בוש עמשת םא ;ךינפל ורפס
.יאדוב אצמנב אוה חרכהבש רמאו דאמ ריצפה

לע הנממ אוהו ,יחא םש אצמנ רבדמב הנה :(תוכלמל ינש הל הנשמה םדאה) ול רמא
רה ואר ילוא .הובגב ריואב םיחרופ םהש תמחמ םה םיעדוי ילואו .תופועה לכ
.וילא ךתוא יתחלש ינאש ול רמאתו וילא ךלתו .ל"נה רצבמו
ןליא ןכ םג אשנו ל"נכ דאמ לודג םדא בוש אצמו ,ושקבל םינש המכו המכ ךלהו
אוהו .וילא וחלש ויחאשו השעמה לכ ול בישהו ל"נכ ןכ םג ותוא לאשו .ל"נכ לודג
.ןכ םג ותוא ריצפה אוהו .אצמנב וניא יאדוב יכ ,ןכ םג ותוא החד
,םתוא ארקא ;תופועה לכ לע הנממ ינא הנה :(תוכלמל ינשהל הזה םדאה) ול רמאו
םניאש ובישהו לודג דעו ןטקמ םלכ תא לאשו תופועה לכ ארקו .םה םיעדוי ילוא
עמשת םא .םלועב ונניא יאדובש האור התא אלה :ול רמא .ל"נה רצבמו רהמ םיעדוי
רמאו ותוא ריצפה ,(תוכלמל ינשה ונייה) אוהו .ונניא יאדוב יכ ךירוחאל בוש יל
.םלועב ונשי יאדובש

לע הנממש יחא םש אצמנ רבדמב ןלהל ,(תוכלמל ינשהל הזה ינשה םדאה) ול רמא
שקבל םינש המכו המכ ךלהו .םה םיעדוי ילוא ;םלועה לכ םיצר םהו ,תוחורה לכ
,ל"נכ ןכ םג ותוא לאשו .ל"נכ לודג ןליא ןכ םג אשנו ל"נכ ןכ םג לודג םדא אצמו
ול רמאו ,ןכ םג ותוא ריצפה אוהו .ןכ םג ותוא החדו ל"נכ השעמה לכ ול בישהו
לאשיו תוחורה לכ ואוביש ארקי ונעמלש ,(תוכלמל ינשהל הזה ישילשה םדאה)
רהמ םהמ דחא םוש ועדי אלו ,םלכ תא לאשו תוחורה לכ ואבו םתוא ארקו .םתוא
תוטשש האור התא אלה :(תוכלמל ינשהל ישילשה םדאה) ול רמאו .ל"נה רצבמו
.יאדוב ונשיש עדוי ינא :רמאו דאמ תוכבל ליחתהו .ךינפל ורפס

,אובל תרחאתנ עודמ :ל"נה הנממה וילע סעכו ,דחא חור דוע אבש האר ךכ ךותב
תמחמ יתבכעתנש ול בישה ? םהמע תאב אל המלו תוחורה לכ ואוביש יתרזג אלה
.דאמ חמשו .תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה לא הכלמ תב תאשל ךירצ יתייהש
,(תובישחבו רקיב םש םה םירבד הזיא ונייה) .םש רקי המ :חורה תא הנממה לאשו
:תוכלמל ינשהל תוחורה לע הנממה רמאו .לודג רקיב םש םה םירבדה לכש ול רמאו
ךל היהי ילואו ,ךל ויהש תועיגי המכו השקבמ התאש ךכ לכ לודג ןמז הזש רשאב
םשמ לבקת הכותל ךדי טישותשכ ,ילכ ךל ןתונ ינא ןכ לע ,ןוממ תמחמ העינמ התע
.םשל ותוא אשנו הרעס חורה אבו .םשל ותוא ךילויש ל"נה חורה לע רזגו .תועמ
טישוהו .ריעה לא סנכל וחינה אלש תוליח םש םידמוע ויהו ,רעש לא ותוא איבהו
.האנ ריע התיהו ,ריעה ךותל סנכנו ,םתוא דחשו ,תועמ חקלו ילכה לא ודי
המכח ולכש םושל ךירצ יכ ,םש תוהשל ךירצ יכ ,תונוזמ ול רכשו ריבג לא ךלהו
.האיצוה ףוסבו .רפס אל האיצוהש ךיאו .האיצוהל 

רסיקו ךלממ

לע רסיקה עסנו .םינב ול היה אל דחא ךלמ םג .םינב ול היה אלש דחא רסיקב השעמ
ומכ עסנ ךלמה םג .םינב דילוהל הפורתו הצע הזיא אצמי ילוא שקבל טטושל ץראה
שיש ךלמהב רסיקה ריכהו .הזמ הז םיעדוי ויה אלו ,דחא קדנפל םהינש ונמדזנו ,ןכ
םג רסיקב ריכה ךלמה םג .ךלמ אוהש ול הדוהו ותוא לאשו ,(תוכלמ לש) ,סומינ ול
םאב ,םהינש ורשקתנו םינב ליבשב םיעסונש הזל הז ועידוהו ,ןכ םג ול הדוהו ןכ
יזא ,ןתחתהל םילוכי ויהיש ןפאב ,הבקנו רכז םהיתושנ ודילויו םתיבל ואוביש
.ןב דילוהו ותיבל עסנ ךלמהו .תב דילוהו ותיבל רסיקה עסנו .םהינש ןיב ונתחתי
.םהמ חכשנ ל"נה תורשקתההו

לצא םהינש ונמדזנו ,דמלל ונב תא חלש ךלמה םג ,דמלל ותב תא רסיקה חלשו
ןבה לטנו .הזל הז ואשיש םהיניב ורשקתנו דאמ הז תא הז םיבהוא ויהו .דחא דמלמ
האיבהו ותב רחא רסיקה חלש ךכ רחא .דחי ונתחתנו הדי לע ןתנו תעבט ךלמ
.ותיבל ואיבהו ונב רחא חלש ךלמה םג .ותיבל
.ל"נה תורשקתה תמחמ ךודש םוש התצר אלו ,רסיקה תבל םיכודש םירבדמ ויהו
רסיקה היהו .דימת הבצע התיה רסיק תבה םג .הירחא דאמ עגעגמ היה ךלמ ןבהו
.הבצע התיה איהו ,התלדג התוא הארהו ולש (ןומרא) ןיטלפו ולש תורצחל הכילומ
התא המ לע ותוא ולאשש המ לכו ,הלחנש דע הירחא דאמ עגעגמ היה ךלמ ןבהו
רמאו .ולצא רקחל התא לכות ילוא :ותוא שמשמהל ורמאו .דיגהל הצר אל ,הלוח
.רבדה םהל דיגהו ,םש דמלש םוקמב זא ומע היה אוה יכ ,עדוי אוהש םהל

ןיכיש רסיקהל בתכו ךלהו .םדקמ רסיקה םע אוה ןתחתנ רבכש ךלמה רכזנ יזאו
לכי היה אל ךא ,רסיקה הצר אלו .ל"נכ םדקמ ורשקתנ רבכ יכ הנתחה לע ומצע
יזא ,תונידמ גהנל לכוי םא האריו וילא ונב תא ךלמה חלשיש ול בישהו ,ברסלו זעהל
רסיקה הוצ רשאכ רסיקהל ונב חלש ךלמהש ונייה) ,וילא ונב חלשו .וילא ותב אישי
לכוי םא תוארל הנידמה יקסע לש תורינ ול רסמו רדח ךותב רסיקה ובישוהו ,(ל"נכ
.הנידמה תא גהנל
דחא םעפ .התוארל ול רשפא היה אלו ,התוא תוארל דאמ עגעגתמ היה ךלמ ןבהו
וילא איה התאבו תושלח לפנו התוא הארו (הארמ) אירלקפסא לש לתכ לצא ךלה
המ :הל רמאו ,ומע תורשקתהה תמחמ ךודש םוש הצור הניאש ול הרפסו ותרענו
םמצע שרפל וחיניש וצעיתה ךכ רחא .ןכ יפ לע ףא :הרמאו .הצור וניא ךיבאו השענ
.םיב ושרפו הניפס םהל ורכשו .םיה לע

היהו .רפסל ואבו .(םיה תפש) רפסה לא םמצע ברקל וצר ךכ רחא .םיה לע וכלהו
ךכ רחא .םש הבכש איהו ,ול הנתנו תעבטה רסיק תבה החקלו .םשל וכלהו רעי םש
לא וכלהו ודמע ךכ רחא .הלצא תעבטה חינהו ,דמעת ךומסבש ךלמ ןבה האר
.הניפסה

היה אלו םשל ךלהו .תעבטה ירחא ותוא החלשו ,םש תעבטה וחכשש הרכזנ ךכ ךותב
ךלוה היהו .תעבטה אצמל לכי היה אלו רחא םוקמל ךלהו םוקמה אצמל לוכי
םג תיעתנו ושקבל הכלה איהו .רזחל לכי היה אלו העתנש דע םוקמל םוקממ ושקבל
ול היה אלו ,בושיל ךלהו ךרד האר ךכ רחא .העותו ךלוה ,העותו ךלוה אוה היהו ,ןכ
לצא בשתש המצע הבשיו ,העותו תכלוה התיה איה םג .תרשמ השענו ,תושעל המ
התיה םויבו ,םש הבשיו ,תורפ לש תונליא םש היהו .םיה תפש לא הכלהו ,םיה
הלילבו ,תורפה ןמ תסנרפתמ התיהו .םיבשו םירבוע אצמת ילוא ,םיה לצא תכלוה
.תויחה ןמ תרמשנ היהתש ידכ ןליא לע הלוע התיה

ןב ול היהו ,םלועה לכב ןתמו אשמ ול היהו ,דאמ גלפמ לודג רחוס היהו םויה יהיו
רענ ינאו ןקז התאש רשאב :ויבאל ןבה רמא דחא םעפ .ןקז היה רחוסהו .דיחי
עדא אלו קיר ראשנ היהאו קלתסת התאו ,ילע ללכ םיחיגשמ םניא ךלש םינמאנהו
.ןתמו אשמב יקב תויהל ידכ םיה לע ךלאו הרוחס םע הניפס יל ןת ןכב ;תושעל המ
תרחא הרוחס הנקו הרוחסה רכמו תונידמל ךלהו ,הרוחס םע הניפס ויבא ול ןתנו
.חילצהו

אוהש ורבסו ,(םש רסיק תבה התיהש) ,ל"נה תונליאה ןתוא ואר םיה לע ותויהב
ץיצה ךכ ךותב .רזחל וצרו תונליא םהש ואר וברקתנשכו .םשל ךליל הצרו בושי
רבסו ,םדא הארמכ וילעו ןליא םש הארו םיה ךותל ,(ל"נה רחוסה ןב ונייה) ,רחוסה
הארמכ ןכ םג וארו וטיבהו םש ויהש םישנאה ראשל דיגהו .ומצע העוט אוה אמש
ויה םהו .םשל הנטק הניפס םע שיא וחלשו םשל ברקתהל ובשיתהו ןליאה לע םדא
לא ןוכמ ךליש ידכ ךרדה ןמ העטי אלש חילשה תא ןוכל ידכ ,םיה ךותב םיטיבמ
.םהל דיגהו םדא םש בשויש הארו םשל ךלהו .ל"נה ןליאה

התיהש ל"נה רסיק תבה ונייה) ,םש תבשויש הארו ,(ל"נה רחוסה ןב) ,ומצעב ךלהו
םא יכ ,הניפסה לא סנכל הצור הניאש ול הרמאו .דרתש הל רמאו ,(ל"נכ םש תבשוי
הסנכנו .הל חיטבהו .תדכ התוא אשיו ותיבל אובישכ םא יכ הב עגי אלש החיטביש
לע חמשו ,תונושל המכב רבדל הלוכיו רמז ילכ לע תרמזמ איהש הארו ,הניפסל ולצא
.ול הנמדזנש
ויבאל עידויו ותיבל ךליש רשיהש ,ול הרמא ,ותיבל ברקתהל וליחתהשכ ךכ רחא
ךכ רחאו .וזכ הבושח השא ךילומש רשאב ,התארקל ואצי םלכש ויעדימ לכו ויבורקו
רחא דע איה ימ התוא לאשי אלש ומע איה הנתה םדקמ םג יכ) ,איה ימ ול עדותי
ךילומ התאש רשאב רשיה םג :ול הרמא .המע םיכסהו ,(איה ימ עדי זא ,הנתחה
ועדי ןעמל ,הניפסה ןיכילומה (םיחלמ) ןסארטאמה לכ תא רכשתש וזכ השא
.המע םיכסהו וזכ השא םע ןיאושנ ול שי םהלש רחוסהש
ותיבל ךלה אוהו .דאמ ורכתשנו םהל ןתנו הניפסב ול היהש דאמ בוט ןיי חקלו
ובכשו ולפנו ,הניפסה ןמ ואציו ורכתשנ ןסארטאמהו ,ל"נכ ויבורקו ויבאל עידוהל
.םתורכשב
הריתהו איה הכלה ,החפשמה לכ םע התארקל ךליל םש םמצע םיניכמ ויהש דועבו
םהו .הניפסה םע הל הכלהו (ןטניוואלה ונייה) תונוליוה השרפו ,רפסה ןמ הניפסה
יבא רחוסהל הרחו .רבד ואצמ אלו ,(רחוסה לש החפשמה לכ ונייה) ,הניפסה לא ואב
הניפסה םע אב היהש ל"נה רחוסה לש ןבה ונייה) ,רמואו קעוצ אוהו דאמ ל"נה ןבה
.רבד םיאור םניא םהו ,'וכו הרוחס םע הניפס יתאבהש יל ןימאת :(רמאו קעצ ל"נה
ךכ רחא .םירוכש םיבכוש םהו ,םתוא לאשל ךלהו .ןסארטאמהל לאשת :ול רמאו
םע הניפס ואיבהש םיעדוי קר םהילע רבע המ ללכ םיעדוי םניאו םהל לאשו ,ורעננ
אובי אלו ,ותיבמ ושרגו ונב לע דאמ רחוסה הרחו .איה ןכיה םיעדוי םניאו ל"נה לכ
.םיה לע תכלוה התיה ,(ל"נה רסיק תבה ונייה) ,איהו ,דנו ענ ונממ ךלהו .וינפ דגנל

תונבל ויניעב בטוה םש יכ םיה לע ןיטלפ ול הנוב היהו דחא ךלמ היהו םויה יהיו
,(ל"נה רסיק תבה ונייה) ,איהו .םש תוכלוה תוניפסהו .םיה ריוא תמחמ ןיטלפ
הארו טיבה ךלמהו .ל"נה ךלמה לש ןיטלפל ךומס התאבו םיה לע תכלוה התיה
וישנאל הוצו ,ומצע העוט אוהש רבסו ,םישנא םש ןיאו םיגיהנמ ילב הניפס
המל :המצע הבשיתה ךכ רחא .ןיטלפה לא הברקתנ איהו .ןכ ןכ םג וארו ולכתסיש
.ותיבל האיבהו הריזחהו ךלמה חלשו .רזחל הליחתהו .ןיטלפה הל
התצר אל הצור היהש ימ יכ ,ול ררבל לכי היה אל יכ ,השא ול היה אל ל"נה ךלמהו
דע הב עגי אלש הל עבשיש ול הרמא ל"נה רסיק תבה םשל התאבשכו .ךפהל ןכו איה
,הב עגי אלו הלש הניפסה תא חתפי אלש יוארש ול הרמאו .הל עבשנו ,תדכ הנאשיש
לבל האיבהש הרוחסה יובר תא לכה וארי זאו ןיאושנה דע םיה לע ךכ דמעתש קר
.ןכ הל חיטבהו .קושה ןמ השא חקלש ורמאי

.הליבשב ןיטלפ הנבו ,ולש הנתחה לע ואוביו וצבקתיש תונידמה לכל בתכ ךלמהו
הל וחלשו ךלמה הוצו .המע ויהיש םירש תונב רשע דחא הל ואיביש התוצ איהו
םג הל התיה איהו ,דחימ ןיטלפ תחא לכל ואנבו דאמ םילודג םירש תונב רשע דחא
.המע םש םיקחשמו ריש ילכב תורמזמ ויהו ,הילא תוצבקתמ ויהו ,דחימ ןיטלפ ןכ

הרמאו ,םש םיקחשמ ויהו .המע וכלהו ,םיה לע םהמע ךלתש םהל הרמא תחא םעפ
ולפנו ורכתשנו הניפסבש ןייהמ םהל הנתנו ,הל שיש בוט ןייב םתוא דבכתש םהל
ונייה) ,םהו .הניפסה םע החרבו תונוליוה השרפו הניפסה הריתהו הכלהו .ובכשו
אלש ורהזה :ךלמה רמאו .דאמ ולהבנו הנניא הניפסהש וארו וציצה ,(וישנאו ךלמה
היה אל ךלמה יכ) ,וזכ הרקי הניפס לע דאמ לודג היהי הרעצ יכ םאתפ הל דיגהל
רבסת ילוא םג ,(הרדחב ןידע איהש רובס היהו הניפסה םע החרב המצעב איהש עדוי
ל"נה םירש תונבהמ תחא הררש תא וחלשי קר ,הניפסה תא דחאל ןתנ ךלמהש
דחאה לכל ןכו ינש רדחל ןכו .םדא ואצמ אלו דחא רדחל וכלהו .המכחב הל דיגהל
וכלהו .הל דיגהל הנקז הררש הלילב חלשל ומיכסהו .םדא ואצמ אלו ,םירדח רשע
.דאמ ולהבנו םדא ואצמ אלו הרדחל

ואר התעו ,הזמ הז תורגא םהל ועיגיש םיליגר ויהש ל"נה םירש תונבה לש ןהיבאו
ןמצעב ועסנו םירשה ודמע .םהיתונבמ תרגא םוש םהל ןיאו תורגא םיחלוש םהש
ונייהד) ,ךלמה תא חלשל ורמאו ,דאמ םהל הרחו ,םהיתונב תא ואצמ אלו ,םשל
ךא ,הכולמ ירשה ויה םה יכ ,("ןקישראפ" ןירוקש התימ םיביחה ןיחלושש םוקמל
ותוכלממ וריבעהל ומיכסהו .רבדב סנאנ יכ חולש ביחתיש ךלמה אטח המ ובשיתנ
:ול ךלהו והושרגו ותוא וריבעהו .ושרגלו

םע הכלה ,(םירש תונב הרשע תחאה םע החרבש ל"נה רסיק תבה ונייה) ,איהו
ועדי אל יכ ,םדקמכ קחשל בוש וליחתהו) ,ל"נה תורשה ורעננ ךכ רחא .הניפסה
ןאכ דוע ההשנ :םהל הבישהו .רזחנ :הל ורמאו ,(רפסה ןמ הכלה רבכ הניפסהש
רבכ הניפסהש םהל העידוהו .ונתיבל רזחנ :ורמאו הרעס חור דמע ךכ רחא .תצק
רבשת ןפ הארי התיהש הרמאו .ןכ התשע המ לע התוא ולאשו .רפסה ןמ השרפ
,םיה לע םיכלוה ויהו .תואליוה שרפלו הריתהל החרכה ןכ לע ,הרעס חורה תמחמ
ועגפו .רמז ילכב םש םירמזמ ויהו ,(ל"נה םירש תונב הרשע תחאה םע רסיק תבה)
לע הטרחתנ יכ הרמאו .התצר אלו ,םשל ברקתנ :ל"נה תורשה הל ורמאו ,ןיטלפב
אשל הצרש ל"נה ךלמהלש ןיטלפל הברקתנש לע ונייה) ,ל"נה ןיטלפ לצא הברקתנש
.(ל"נכ התוא

.םגרהל וצרו ,םינלזג רשע םינש םש ויהו .םשל וברקתנו םיה יא ןימכ ואר ךכ רחא
םהש הל רמא .םכישעמ המ :ול הרמא .הל וארהו .םכבש לודגה ימ :איה הלאשו
ונחנאו ,םכלש הרובגב םינלזג םתאש קר ;םינלזג ונחנא ףא :ול הרמא .םינלזג
וגרהת יכ עצב המ ןכב .רמז ילכבו תונושלב םידמלמ ונא יכ המכח ידי לע םינלזג
איה הארהו .ונלש תורישעה םג םכל היהיו םישנל ונתוא ואשתש בוט אלה ,ונתוא
,םהלש תורישעה לכ ןכ םג םהל םינלזגה וארהו .הירבדל וצרתנו ,הניפסבש המ םהל
םא יכ תחא תבב םיאשונ ויהי אלש ומיכסהו םהלש תומוקמה לכב םתוא וכילוהו
תבב םלכ ל"נה תוררשה תא םיאשונ ויהי אל ל"נה םינלזגה לכש ונייה) ,הז רחא הזב
יפל תחא הררש דחא לכל וררביש םג ,(הז רחא הזב היהי םהלש ןיאושנה קר ,תחא
.'וכו ולדג יפל לודגה ,ול יוארה

הניאש הניפסב הל שיש דאמ אלפנ בוט ןייב םתוא דבכתש םהל הרמא ךכ רחא
הנתנו .הלש גווזה ךרבתי םשה הל ןמזיש םוי דע הלצא ןומט אוה קר ונממ תקפתסמ
,רשע םינשהמ דחא לכל התשי דחא לכש הרמאו םיעיבג רשע םינשב ןייה םהל
וכלהו ,הלעב תא תחא לכ וטחשו וכל :ל"נה היתורבחל הרמאו .ולפנו ורכתשנו ותשו
אלש ומיכסהו .ךלמ םוש לצא היה אלש דאמ גלפמ תורישע םש ואצמו .םלכ וטחשו
םירבד םהלש הניפסה ןמ וכילשהו .תובוט םינבאו בהז םא יכ ףסכ אלו תשחנ חקל
תובוט םינבאו בהז :םירקי םירבד םע הניפסה לכ ונעטו ,ךכ לכ םיבושח םניאש
,םירכז ידגב םהל ורפתו ,םישנ ומכ שבלמ דוע ךלילאלש ומיכסהו .םש ואצמש
.הניפסה םע וכלהו ,זנכשא ישובלמ

.ונבל ותוכלמ רסמו ,ותוא אישהו ,דיחי ןב ול היהו .ןקז דחא ךלמ היהו םויה יהיו
סח ןפ םיה ריואב הליגר היהתש ידכ םיב ותשא םע ליטיו ךליש ךלמ ןבה רמא
ושרפו הכולמ ירשה םע ותשא םע ךלהו .םיב חרבל םעפ הזיאב םיחרכמ ,םולשו
,םהידגב םלכ וטשפיש ורמא ךכ רחא .דאמ םיקחשמו םיחמש םש ויהו הניפסב
ויהיש החמש תמחמ וצעיתה הניפסב םש ויהש הכולמ ירשה םע ךלמ ןבה ונייה)
ןיקזחתמ ויהו .תנתכה םא יכ םהילע ראשנ אלו ,(ושע ןכו ,םהידגב תא םיטשופ םלכ
.םשל תולעל קזחתמ ל"נה ךלמ ןבה היהו ,ןרתה לע תולעל
הניפסה ותוא התארו ,ל"נה הלש ,הניפסה םע התאב ,(ל"נה רסיק תבה ונייה) ,איהו
הארי התיה הלחתבו ,(ל"נה הכולמ ירש םע ךלמ ןבה לש הניפסה ונייה) ,ל"נה
םינלזג םניאש וניבהו דאמ םיקחשמ םהש וארו ,תצק וכמסנ ךכ רחא .ברקתהל
חרקה ותוא תא ליפהל הלוכי ינא :היתורבחל רסיק תבה הרמא .ברקתהל וליחתהו
ךלמ ןבה יכ ,(ל"נכ ןרתה שארב הלוע היהש ל"נה ךלמ ןבה תא ונייה) ,םיה ךותל
ונא אלה ,רשפא ךיאו :הל ורמא .תורעשמ ושאר חרקמ היהש ונייהד ,חרק היה ל"נה
הרמאו .ותוא ליפת הז ידי לעו ףרושש תיכוכז שיש ןהל הרמא .דאמ םהמ םיקוחר
יזא ןרתה תיעצמאב אוהשכ יכ ,שממ ןרתה שאר לע הלעיש דע ותוא ליפהל אלש
.םיה ךותל לפי ,לפישכ יזא ,שארב הלעישכ לבא ,הניפסה ךות לא לפי ,לפישכ
ןירוקש) המחה דגנ ףרושש תיכוכזה החקלו שממ ןרתה שאר לא הלעש דע הניתמה
.םיה ךותל לפנו וחמ הוכנש דע וחמ דגנ הנוכו ("לירב ןערב"

ולכוי ךיא יכ לודג שער םש השענ ,לפנש ,(ל"נה ךלמה לש הניפסה ישנא) ,וארש ןויכו
ונייה) ,ןיאורש הניפסה לא ברקתהל ורמאו .רעצ תמחמ תומי ךלמה יכ םתיבל רזחל
םהל ןתל לכויש (אפור) ריטקאד הזיא םש שי ילוא ,(רסיק תבה לש ל"נה וז הניפסל
,(ל"נה תורשה םע רסיק תבה לש הניפסה ונייה) ,ל"נה הניפסה לא וברקתהו .הצע
ואריתי אלש ,(ל"נה רסיק תבה םע תורשהל ךלמה לש הניפסה ישנא) ,םהל ורמאו
.הצע ונל ןתיש ריטקאד םכיניב שי ילוא :םתוא ולאש .ללכ םהל ושעי אל יכ ללכ
ותוא ואיצויש רסיק תבה הרמאו .םיה ךותל לפנ ךלמה ןבשו השעמה לכ םהל ורפסו
.וחמ ףרשנש הרמאו הדיב קפדה החקלו .ותוא ואיצוהו ותוא ואצמו וכלהו .םיה ןמ
םתיבל םהמע ךלתש הנממ ושקבו .דאמ ולהבנו אוה ןכ הירבדכש ואצמו חמה וערקו
הנניא יכ הרמאו ,התצר אלו ,דאמ הלודגו הבושח היהתו ךלמה לצא ריטקאד היהתו
.וללה םירבד םתס תעדויש קר ,ריטקאד

בטוהו .דחיב תוניפסה יתש וכלהו םתיבל רזחל ,(ךלמה לש הניפסה ישנא) ,וצר אלו
ותמכח לדג תמחמ ריטקאדה תא אשת םהלש הכלמהש דאמ הכולמ ירשה יניעב
םע רסיק תבהש ורבס תמו לפנש ל"נה ךלמה ןב לש הכולמ ירשה יכ) .וב וארש
הכלמהש וצר ןכ לע ,ל"נכ םירכז ישובלמב םישבלמ ויה יכ םירכז םה ל"נה תורשה
רסיק תבה תמאב איהש ריטקאדה תא אשת תמש ךלמה ןב תשא איהש םהלש
ךלמה ןב לש חמה ףרשנש התמכחב העדיש תמחמ ריטקאד איהש םירובס ויהש
,(ל"נה ןקזה ךלמה ונייה) ,םהלש ךלמה תאו ,םהלש ךלמ אוה היהישו ,(ל"נכ לפנש
רבד רבדל רשפא היה אלש ךא ,(ל"נה הכולמ ירשה דאמ םיצור ויה הז לכ) ,וגרהי
תא אשתש דאמ ןכ םג בטוה הכלמהל םג .ריטקאד אשת איהש הכלמה לא הזכ
ומיכסהו .ךלמ אוה היהיש וצרתי אל ןפ הנידמה ןמ האריתמ התיהש ךא ,ריטקאדה
התשמ ןישוע ויהו .הזמ רבדל ולכוי הודח תעשב התשמה לעש ידכ ,תואתשמ תושעל
.ומויב דחא לכ לצא

ל"נה ולש ןיימ םהל ןתנ ,(רסיק תבה ונייה) ,ריטקאדה לש התשמ םוי עיגהשכ
.ריטקאדה תא אשת הכלמהש היה הפי המ :םירשה ורמא הודח תעשב .ורכתשנו
אלש ונייה) ,יותש הפ יתלב תאז םירבדמ ויה םא קר היה דאמ הפי :ריטקאדה רמאו
ריטקאדה תא אשת איהש היה הפי המ :הרמאו ןכ םג הכלמה תינענ .(תורכש תעשב
דאמ הפי :(רסיקה תב ונייה) ,ריטקאדה תינש בישה .הז לע םיכסת הנידמהש קר
ורכזנ םתורכשמ וציקהשכ ךכ רחא .יותש הפ יתלב תאז םירבדמ ויה םא קר היה
ןכ םג איה אלה ךא הזכ רבד ורמאש הכלמהמ ןמצעב ושיבתנו ורמאש המ םירשה
.תאז ורמא םה םג אלה ךא םהינפמ השיבתנ ןכ םג איהו .תאז הרמא המצעב
םע ונייה ל"נכו) ,ריטקאדה םע איה הנתחתנו ,ןכ םהיניב םכסנו הזמ רבדל וליחתהו
.םתנידמל וכלהו ,(ל"נכ ריטקאד איהש ורבסש רסיקה תב

ועדי אלו ךלמ ןבה ךלהש בר ןמז הז יכ דאמ וחמש םיאב םהש הנידמה ינב וארשכו
ןבהש ,(הנידמה ינב) ,ואר ךכ רחא .םתאיב םרטב תמ רבכ ןקזה ךלמהו ,אוה ןכיה
ךיא השעמה לכ םהל ורפסו .ונכלמ אוה ןכיה :ולאשו .ונניא םהלש ךלמ אוהש ךלמ
ךלמ םהל אבש לע דאמ וחמשו .םהמע אבש הז ךלמ םהל ולבק רבכשו ,תמ רבכש
.שדח
לכב זירכהל הוצ ,(ל"נכ ךלמ התע תישענ איהש ל"נה רסיקה תב ונייה) ,ךלמהו
םלכש ,שרגמו חרובו חרוא וא רג ,אוהש םוקמ לכב אצמנש ימ לכש הנידמו הנידמ
ךלמה) ,הוצו .תולודג תונתמ ולבקיו ,רדענ היהי אל םהמ שיא ,ולש הנתחה לע ואובי
הצרי דחאשכש ידכ ,תוניעמ ריעה לכ ביבס ביבס ושעיש ,(רסיקה תב ונייה ל"נה
ל"נה ךלמה) ,הוצו .ולצא ןיעמ אצמי דחא לכ קר תותשלו ךליל ךרטצי אל ,תותשל
םאב ורמשיו םירמוש ודמעישו ,ןיעמו ןיעמ לכ לצא ותרוצ ריצל ,(רסיקה תב ונייה
ימ ומכ וינפ ונתשיש ונייה) ,םינפ ער השעיו הרוצה לע רתויב לכתסיו דחא אוביש
ושע ןכו .הסיפתב ותוא וספתי יזא ,(רעטצמו םמותשמו רבד הזיא לע בטיה טיבמש
רסיקה תב לש תמאה ןתחה אוהש ןושארה ךלמה ןב ונייהד .ל"נה השלשה ולא ואבו
תבה תמחמ ויבא ושרגש) ,ל"נה רחוסה ןבו ,(ל"נכ ושכע ךלמה איהש) ,תאזה
ןכ םג) ,והוריבעהש ךלמהו ,(ל"נכ הרוחסה לכ םע הניפסה םע החרבש תאזה רסיקה
ריכה השלשה ולאמ דחא לכו ,(ל"נכ תורש הרשע תחאה םע ונממ החרב יכ הדי לע
התרוצ וארו ל"נה תוניעמה לצא ואבש ונייה) ,ורעטצנו ורכזנו ולכתסהו התרוצ הזש
.הסיפתב םתוא וספתו ,('וכו רתויב םילכתסמ ויהו התוא וריכהו םש תריצמ התיהש

ואיבהו .וינפל םייובשה ואוביש ,(רסיקה תבה ונייה) ,ךלמה הוצ הנתח תעשב
התנע .שיא ומכ תשבלמש תמחמ הוריכה אל םהו .םתוא הריכהו ,ל"נה השלשה
תשלשמ דחא אוהש ל"נה והוריבעהש ךלמה ונייה) ,ךלמ התא :הרמאו רסיק תבה
ךל ירה ;ודבאנש םירש תונב הרשע תחאה ליבשב וריבעה ךתוא ,(ל"נה םייובשה
ןאכ המע ויה םירש תונב הרשע תחאה יכ) ,ךתוכלמלו ךתנידמל בוש ,םירש תונבה
הינפ הרזח ושכע ל"נה והוריבעהש ךלמהל הרבד הלחתב ונייה) ,רחוס התא .(ל"נכ
םע הניפסה ליבשב ךיבא שרג ךתוא ,(ל"נה רחוסה ןב םע ונייה רחוסה םע הרבדו
ההתשנש לעו הרוחסה לכ םע ךלש הניפסה ךל ירה ,ל"נכ ,ךממ הדבאנש הרוחס
הניפסה יכ) ,היהש הממ םילפכ ילפכב הניפסב תורישע התע ךל שי ךכ לכ תועמה
הלצא היה ןידע ל"נכ המע החרב איהש רחוסה ןב לש הרוחסה לכ םע המצעב
ל"נה םינלזגה לצא החקלש תורישעה לכ הניפסב היה הזל ףסונו ל"נכ תומלשב
הלש ןתחה ונייה) ,ךלמ ןב התאו ,(ל"נכ םילפכ ילפכ דאמ גלפמ תורישע היהש
.םתיבל ובשו .העסנו הכלנ ,(תמאב


.ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב
רגחמ


.תונליא תוקשהל םתוא הוצו ותחפשמו וינב תא ארק ותומ םדק דחא םכחב השעמ
ךכ רחא .תונליא תוקשהל ולדתשת הזב לבא תוסנרפ ראשב קסעל תושר םכל שי םג
קר ,דמעל לכי היהו .ךליל לכי היה אלש דחא ןב ול היהו .םינב חינהו ,םכחה רטפנ
לכ ותוא םיקיפסמ ויהו ותסנרפ יד קופס ול םינתונ ויחא ויהו .ךליל לכי היה אלש
ראשנש הממ די לע ץבקמ ,(ךליל לכי היה אלש) ,ןבה ותוא היהו .ול ראשנש דע ךכ
בוט ;םהמ הקפסה לבקל יל המל :ומצע בשיו םיסמ ךס ץבקש דע ותסנרפמ ול
הלגע ול רכשל ותעדב ץעי ,ךליל לוכי וניאש ףאו .ןתמו אשמ הזיא תושעל ליחתאש
תושעל לכויו (הינמרגב תמסרופמ ריע) קיספיילל םהמע עסיו הלגע לעבו ןמאנו
.ךליל לוכי וניאש ףא ןתמו אשמה
היהיש בוט ,הקפסה ול ןתל ונל המל :ורמאו ,םהיניעב בטוה תאז החפשמה ועמששכ
ןמאנו הלגע ול רכשו ,ןתמו אשמה גהנל לכויש ידכ תועמ דוע ול וולהו .הסנרפ ול
.הצר אלו םש ,וניליש ןמאנה רמאו ,(הינסכא) עמשטערקל אבו עסנו הלגע לעבו
.םינלזג םהילע ולפנו רעיב ועתו ,םשמ ועסנו םתוא שקע אוהו ,וב וריצפהו

הצורש ימ :זירכהו ריעל דחא אבו ,בער תחא םעפ היהש ידי לע ושענ םינלזגה ןתואו
וב ןיבמ היהש ימו .המרעב השע אוהו .םישנא המכ וילא וצבקתנו .וילא אובי תונוזמ
,הכאלמ לעב תויהל לכות התא :רמוא היה דחאלו .ותוא החד ,וילא ךרצ וב ןיאש
םהמע ךלהו םימכח םישנא המכ קר ררבו .םיחרב תויהל לכות התא :רמא הזלו
,קיספיילל םיכרדה םיכלוה ןאכמש רשאב ,םינלזג םישענ ויהיש םהל רמאו ,רעיל
ץבקנו םתוא לזגנו םירחוס ןאכב םיעסונו ,תומוקמ ראשלו (הינמרגב ריע) אלסערבל
ךליל לכי היה אלש ל"נה ןבה לע ולפנ ל"נה םינלזגה ולא ונייה) ,םהילע ולפנו .תועמ
.(הלגע לעבהו ןמאנה ונייהד ,ולש םישנאה לעו

וחקלו ואבו .הלגעה לע ראשנ אוהו ,וחרב חרבל םילוכי ויהש ןמאנהו הלגע לעבה
ולזגו .ךליל לוכי וניאש בישהו ?בשוי התא המל :ותוא ולאשו ,תועמה לש הבתה
םוקמל וחרבש) ,הלגע לעבהו ןמאנהו .הלגעה לע ראשנ אוהו ,םיסוסהו הבתה
םיצירפמ ( תויפסכ תויובייחתה) ןידאלקורפ וחקלש רשאב ,םמצע ובשי ,(וחרבש
םוקמב) ,םש ראשל םהל בוט .תואלשלשב אובל ולכויש םתיבל בושל םהל המלו
.הלגע לעבו ןמאנ ןאכב ויהיו ,(םשל וחרבש

ןירוקש) הלגעב היהש שבי םחל ותיבמ חקלש לכאמה ול היהש ןמז לכ ,ל"נה ןבהו
תושעל המ ומצע בשי ,לכאל ול היה אלו הלכשכ ךכ רחאו .םתוא לכא ("סירחוס"
דע חכה ונממ לטנו ,דחפנו הדשב ידיחי ןל היהו םיבשע לכאל הלגעהמ ומצע ךילשהו
בשעה לכוא היהו (ךיז ןיקור :זנכשא ןושלב) שחרל קר ,דמעל וליפא לכי היה אלש
בשעה הלכשכ ךכ רחאו .םש לכוא היה לכאלו טישוהל לוכי היהש ןמז לכו ויתוביבס
בשעה לכוא היהו ,םש לכאו ןלהל ומצע קתנמ היה ,טישוהל לכי היה אלש דע וביבס
.ןמז הזיא
תמחמ ,בשעה ותוא ויניעב בטוהו ,הזכ בשע לכא אל ןידעש דחא בשעל אב דחא םעפ
ומצע בשיו .הזכ בשע האר אל ןידעו ,םהב ריכמ היהו םיבשע בר ןמז לכוא היהש
דצ לכו .עברמ היה טימודהו ,(הבוט ןבא) טימוד שרשה תחת היהו .ושרש םע ורקעל
םוקמל ותוא אשי ,דצ ותוא זחאיש ימש בותכ היה דחא דצבו .תרחא הלגס ול היה
םע בשעה רקעשכו .דחיב םש םיצבקתנ חריהו שמשהש ,דחיב םיצבקתנ הלילו םויש
םוקמל ותוא אשל לגסמה ),דצה ותואב זחאש ןמדזנ טימודה םש היהש שרשה
.דחי םידעותנ הלילו םויש םוקמל אבו ותוא אשנו ,(ל"נכ םיצבקתמ הלילו םויש
.ל"נכ דחיב םיאב חריו שמשש םוקמב םש אוה הנהו לכתסהו

ןליא שיש רשאב חריה ינפל לבוק שמשה היהו ,םירבדמ חריה םע שמשהש עמשו
הזש ,תדחימ הלגס ול שי הלעו ירפו ףנעו ףנע לכו וילעו וירפו ,םיבר םיפנע ול שיש
.תרחא תאלוחל הזו ,הז תאלוח תאופרל לגסמ הזו ,הסנרפל לגסמ הזו םינבל לגסמ
ןיקשמ ויה םאו ,ותוקשהל ןיכירצ ויה ןליאה הזו .רחא רבדל לגסמ דחאו דחא לכ
חירזמ ינאש ידי לעש אלא ,ותוא הקשמ ינא ןיאש יד אלו ,דאמ לגסמ היה ותוא
.ותוא שבימ ינא וילע

שיש תויה .ילש קסע ךל רפסא ינא ,םירחא תוגאד גאוד התא :הרמאו הנבלה התנע
םידשהו ,םידש םוקמ םשו ,םירה ףלא דוע שי ,םירה ףלאה תוביבסו םירה ףלא יל
יל ןיא הז תמחמו ,ילגרמ םיקנויו ,םהילגרב חכ םהל ןיאו ,םילוגנרת ילגר םהל שי
.ותוא אשונו חור אבו ,ילגרל האופר אוהש ,לופ ונייה ,קבא יל שיו .ילגרב חכ

,ךרד שיש רשאב .האופר ךל דיגא (המית ןושלב) ?גאוד התא הז תא :המחה התנע
אוהש קידצה וליפא ,םיקידצ לש דחא ךרד .םיכרד המכ םילצפתמ ךרדה ותואמו
אוהש העיספ לכו ,העיספ לכב ל"נה ךרדה ותואבש קבאה ותוא ויתחת םירזפמ ןאכב
ןאכבש סרוקיפא וליפא םיסרוקיפא לש ךרד שיו .קבאה ותואב ךרוד אוה עסופ
עגשמ וליפא ,םיעגשמ לש ךרד שיו .ל"נכ קבאה ותואמ העיספ לכב ויתחת םירזפמ
םיקידצ שיש רשאב רחא ךרד שיו .םיכרד המכ שי ןכו .ל"נכ ויתחת םירזפמ ןאכבש
חכ םהל ןיאו ,תואלשלשב םיצירפה םתוא םיכילומו ,םירוסי םמצע לע םילבקמש
,םהילגרב חכ םהל שיו ,ךרדה ותוא לש קבאה ותואמ םהיתחת םירזפמו םהילגרב
המחה ירבד הז לכ) ,ךילגר לע האופר ךל היהיו קבא הברה םש שיש םשל ךלת ןכ לע
.(הז לכ עמש אוהו .הנבלה לא

דצה ותואב זחאיש ימש ,םש בותכ הארו רחא דצב טימודה לע לכתסנ ךכ ךותב
ותוא אשנו ,דצה ותואב זחאו ,ל"נכ םיכרד המכ ונממ םיאצויש ךרדהל ותוא אשיש
לטנו ךלהו .דימ אפרתנו ,םילגרל האופר קבאהש ךרדה ותואב וילגר ןתנו םשל
ןכו ,ודבל םיקידצ לש ךרדה לש לופה דגאש ;תודגא ול השעו םיכרדה לכמ קבאה
.ותא םחקלו ודבל דחא לכ דגא םיכרדה ראש לש לופה

אוהש הובג ןליא ול רחב ,םשל אבשכ .םש ותוא ולזגש רעיה ותואל ךלהו ומצע בשיו
םיעגשמ לש לופהו םיקידצ לש לופה חקלו ,לזגל םינלזגה םש םיאצויש ךרדהל ךומס
היהי המ תוארל םש בשיו ןליאה לע הלע אוהו .ךרדה לע םתוא רזפו דחי םברעו
תאצל ל"נה םהבש לודגה ןלזגה ןתוא חלשש םינלזג םש םיאצוי ויהו .םהב השענ
וליחתהו ,םיקידצ ושענ ל"נה לופה לע וכרדשכ ףכת ,ךרדה ותואל ואבשכו .לזגלו
לופ םש ברעמ היהש תמחמ לבא .תושפנ המכ וגרהו הנה דע ולזגש לע םשפנ לע קעצל
ךליבשב :רמא הז .הז םע הז טטוקתהל וליחתהו .םיעגשמ םיקידצ ושענ םיעגשמ לש
םג היהו תרחא תכ חלוש היהו .הז תא הז וגרהש דע ,ונלזג ךדי לע :רמא הזו ונלזג
אלש ןיבהש דע .םלכ וגרהנש דע ,ךכ רחא היה ןכו .ל"נכ הז תא הז וגרהו ,ל"נכ ןכ
לכ וגרהנ רבכש ןיבה ל"נה ןבהש ונייה) ,דחא דוע םע ומצעב אוה םא יכ וראשנ
.ןליאהמ דריו ,(דחא דוע םע ומצעב לודגה ןלזגה םא יכ ראשנ אלו ל"נה םינלזגה
בשיו ךלהו ,ומצעב םיקידצ לש לופה תא רזפו ,ךרדה ןמ ל"נה לופה תא םשמ דבכו
.ןליאה לע

,וילא בש םהמ דחא ןיאו םינלזגה לכ חלושש המת ,םהבש לודגה ונייה ,ןלזגה ותואו
םש רזפש) ,ךרדה ותוא לע אבשכ ףכתו .ולצא ראשנש דחאה םע ומצעב אוה ךלהו
לע ושפנ לע ורבחל קעצל ליחתהו ,קידצ השענ ,(ודבל םיקידצ לש לופה ל"נה ןבה
טרחתמו הבושתב בש היהו םירבק שלות היהו ,ךכ לכ לזגו תושפנ ךכ לכ גרהש
לכ הבושתב בשו טרחתמ אוהש ,(ןליאה לע בשוי היהש ל"נה ןבה) ,הארש ןויכו .דאמ
תאזכ ,ישפנ לע יוא :קעצל ליחתה ,םדא אצמש ןלזגה הארש ןויכ .ןליאהמ דרי ,ךכ
בותכ יכ .ינממ םתלזגש הבתה יל רזחה :ול הנע .הבושת יל ןת ,ההא ,יתישע תאזכו
ףכת ךל ריזחמ ינא :ול רמא .לזגנ ימ לצאו לזגנש םויה ותואב הלזג לכ לע םלצא
:ול רמא .הבושת יל ןת קר ,יל שיש הלזג לש תורצואה לכ וליפא ךל ןתונ ינאו
יתישעו זא יתזרכהש אוה ינא :הדותתו קעצתו ריעה לא ךלתש קר ,איה ךתבושת
,תורצואה לכ ול ןתנו .ךתבושת איה הז ,תושפנ המכ יתלזגו יתגרהו םינלזג המכ
לע ,תושפנ ךכ לכ גרהש רשאב ,ריעה ותואב םש וקספו .ןכ השעו ,ריעה לא ומע ךלהו
.ועדי ןעמל ,ותוא ולתי ןכ

השענ המ לכתסהל ,(ל"נה) ,םירה ףלא ינשה לא ךליל ל"נה ןבה ומצע בשי ךכ רחא
ףלא המכו המכ םש שיש הארו ,םירה ףלא ינשהמ קוחרמ דמע םשל אבשכ .םש
םיבר םהו ,םדא ינבכ םיברו םירפ םה יכ ,םידש לש תוחפשמ תובבר יברו םיפלא
.וזכ אסכ לע בשוי וניא השא דולי םושש אסכ לע בשוי םהלש תוכלמה הארו .דאמ
,די הזל קיזהש רמוא הזו ,קונית הזל קיזהש רפסמ הז :תונציל םישועש םתוא הארו
.תונציל ראש ןכו ,לגר קיזהש רפסמ הזו
?םיכוב םתא המל :םתוא ולאשו .םיכובו םיכלוה םאו בא הארו לכתסנ ךכ ךותב
ןמז אוה ושכעו ,ןמזה ותואב בש היהו וכרדל ךליל וכרד היהו ןב םהל שיש ובישהו
ואצמל םלועה לכל םיחולש חלשל ךלמה הוצו ,ךלמל םתוא ואיבהו .אב אל ןידעו בר
ותואש ונייה) ,ל"נה םנב םע דחיב ךלוה היהש דחאב ועגפו םירזוח םאו באה ויהו.
ושכע לבא ,הלחתב םנב םע דחיב ךלוה היהו םנב לש רבחה היה וב ועגפש דחאה
ינא :םהל בישה .ל"נכ ול ורפסו ?םיכוב םתא המ לע :םתוא לאשו ,(ודבל וב ועגפ
ךלמה ךלה ךכ רחאו ,ונלש םוקמ םש היהש םיב דחא יא ונל היהש תויה .םכל עידוא
,ל"נה ןבה רמאו ,תודוסי חינהו םינינב םש תונבל הצרו ל"נה יאה ול ךיש היהש
.ךלמהמ חכה ונחקלו ונכלהו .ותוא קיזנש ילא ,(דבאנש ל"נה םידשה לש ןבה ונייה)
היהו ,םיפשכמב קסעל ליחתהו .ול רזעל םילוכי ויה אלו ,םירוטקאדב קסוע היהו
לכי היה אל ןכ לע ,עדי אל יתחפשמ תאו ,ותחפשמ עדוי היהש דחא ףשכמ םש
ותוא ואיבהו .ךכ לכ ותוא הנעמו ותוא ספתו עדוי היה ותחפשמ לבא .רבד יל תושעל
תאז רפסו ,(םהלש ךלמה לא ותוא ואיבה הז לכ רפסש דשה הז ונייה) ,ךלמה לא
ול היה אלש דחא ונלצא היהש ,רמאו הנע .חכה ול ובישי :ךלמה רמא .ךלמה ינפל
יכ ךלמהל ובישה .ךלמהל וריזחיו חכה ונממ וחקי :ךלמה רמא .חכה ול וננתנו חכ
.וירחא חילש וחלשו .ןאכל ותוא ואיביו ןנעה וארקיש ךלמה רמא .ןנע השענ

ןאכל אבש הלחתב וילגרב חכ ול היה אלש ןבה הז ונייה) ,ל"נה ןבה שיאה ותוא רמא
.חילשה ירחא ךלהו .ןנע ולא םישנאהמ השענ ךיא ןינעה האראו ךלא :(הז לכ הארו
ךכ לכ ןנעה הסכ המ ינפמ :ריעה ישנא תא לאשו ,ןנעה םש היהש ריעה לא אבו
ןנעה הסכש ןמז הזו ,ןנע ןאכ ןיא םלועמש ,אברדא ,ןאכב :ול ובישהו ?ריעה ךותב
עמשל םהירחא ךליל ל"נה שיאה ומצע בשיו .םשמ ךלהו ,ןנעה תא ארקו חילשה אבו
בישהו .ןנע ןאכב תויהל אב התא ךיא :ותוא לאש חילשהש עמשו .םירבדמ םה המ
:השעמ ךל רפסא :ול
לכ תא השעו ,לודג סרוקיפא היה הנידמהמ רסיקהו .דחא םכח היה תחא םעפ
אלה :םהל רמאו הנע .ותחפשמ ינב לכ תא ארקו םכחה ךלהו .םיסרוקיפאל הנידמה
תצקו םיסרוקיפא הנידמה לכ תא השעו לודג סרוקיפא אוה רסיקהש םיאור םתא
הנומאהב ראשנש ידכ רבדמה לא שרפנ ןכב .םיסרוקיפאל ןכ םג השע ונתחפשממ
,(תומשה ןמ םש הזיא ריכזהש ונייה) ,םש םכחה רמאו .ומע ומיכסהו .ךרבתי םשהב
לא םתוא אשנו םש רמאו .רבדמה ותוא ויניעב בטוה אלו רבדמה לא םתוא איבהו
,רחא רבדמ לא םתוא איבהו םש דוע רמאו .ןכ םג ויניעב בטוה אלו ,רחא רבדמ
םכחה ותוא) ,ךלהו םירה ףלא ינשה לא הכומס התיה רבדמה ותואו .ויניעב בטוהו
.םהילא ברקתהל דחא םוש לכוי אלש ,םתוביבס לוגע השעו ,(ל"נה
.םולכ ,(םידשה ןמ ונייה) ,ונממ ראשנ היה אל הקשנ ןליאה ותוא היה םאש ןליא שיו
:ותוא לאשו .ןליאהל םימ םיחינמ םניאו םירפוחש ונתאמ הלילו םוי םידמוע ןכ לע
שיש :ול בישה .יד םימה ענמל תחא םעפ םירפוחש ןויכ ,הלילו םוי םידמוע המל
לעו ,רחא ךלמל הז ךלמ ןיב תקלחמ םישועו םיכלוה םירבדמה ולאו םירבדמ וניניב
תוביבסש המדאה תלפונו ,ץראה תדיער השענ הז ידי לעו ,המחלמ השענ הז ידי
ךלמ השענשכו .ל"נכ רפחל דימת םידמוע ןכ לע ,ןליאהל םימ אובל לכויו הריפחה
תדלויהו קונית קיזה ךיא ץצולתמ הז ;םיחמשו תונצילה לכ וינפל םישוע וניניב
ךותב אב ךלמהשכו .תונציל ינימ המכ ןכו תורחא תונציל הארמ הזו ,וילע תלבאתמ
םא יכ ,ןליאה רקעל ומצע הסנמו ,ולש הכולמ ירשה םע ליטמו ךלוה אוה החמשה
,ולכ ןליאה רקעל ידכ דאמ ובל קזחמו .דאמ ונל בוט היה ,ללכ ןליאה היה אל
.וירוחאל רזוחו דחפ וילע לפונ יזאו ,דאמ קעוצ ןליאה יזא ,ןליאה לא אבשכו

החמשב אבו ,ל"נכ תולודג תונציל וינפל ושעו םהיניב שדח ךלמ השענ תחא םעפ
ליטל אציו ירמגל ולכ ןליאה תא רקעל רמאו ,דאמ בל תוריבא ומצעל השעו ,הלודג
לפנו לודג לוק ןתנ וילא אבשכו .ירמגל ןליאה רקעל ץרו ,דאמ ובל קזחו ,וירש םע
ינב הארו לכתסנ ךכ ךותב .ךלוה היהו רזחו ,לודג סעכב אבו וירוחאל רזחו .דחפ וילע
וישנאמ םישנא הזיא חלשו ,(ל"נה םכחה לש םישנא תכה ונייה) ,םיבשוי םדא
ןויכו .(םכרדכ םקיזהל חלש ךלמה הזש ונייה) ,דימת םכרדכ יוארכ םהל תושעל
ןקזה םהל רמאו .דחפ םהילע לפנ ל"נה םדא ינב לש החפשמה התוא םתוא וארש
.ודחפת לא :ל"נה

היהש ל"נה לוגעה תמחמ םהילא ברקתהל םילוכי ויה אל םשל םידשה וברקתנשכו
ומצעב ךלהו לודג סעכב אבו .ןכ םג םילוכי ויה אלו םירחא םיחולש חלשו םתוביבס
:ול רמאו .םשל סנכל ונחיניש ןקזהמ שקבו ,םהילא ברקל אוה םג לוכי היה אלו
ךתוא חינאו ,ידיחי ךלמה ךליש ךרד ןיא לבא ,סנכל ךתוא חינא שקבמ התאש רחאמ
:ןקזהל ךלמה רמא .לוגעה רגסו רזחו .וסנכנו חתפ םהל חתפו .סנכל דחא דוע םע
.ילש םוקמ אוה ,ךמוקמ אוה המ ינפמ :ול רמא .ונלש םוקמ לע בשיל אב התא ךיא
טשפו .אריתמ התא ןיא :ול רמא .ואל :ול בישה ?ינממ אריתמ התא ןיא :ול רמא
יניא ןכ יפ לע ףא :ןקזה רמא .ועלבל הצרו םימשה דע דאמ לודג השענו ומצע
השענו תצק ללפתהו ךלהו .ינממ אריתמ התא היהת ,הצור ינא םא ךא ,ללכ אריתמ
ולש הכולמ ירשה לכ וגרהנו ,םתוא גרוה םערהו .םילודג םימער ויהו לודג ןנעו בע
ותוא שקבו .לוגעה ךותב םש ומע היהש דחאה םע אוה םא יכ וראשנ אלו ,ומע ויהש
.קספו ,םערה קספיש

יכ ,םידש לש תוחפשמה לכמ רפס ךל ןתא ,הזכ שיא התאש רחאמ :רמאו ךלמה הנע
םניא החפשמה התוא וליפאו תחא החפשממ קר םיעדוי םניאש תומש ילעב שי
םיבותכ ךלמה לצא יכ ,תוחפשמה לכ וב בותכש רפס ךל ןתא ינא .תומלשב םיעדוי
,רפסה רחא ומע היהש דחאה תא חלשו .ךלמה לצא בתכנ דלונש ימ וליפאו םלכ
אצמנ .רפסה רחא לוגעה ךותב ומע היהש דחאה תא חלש םידשה לש ךלמהש ונייה)
איבהו ,(? חלוש היה ימ תא ואל םא יכ ,סנכל דחא דוע םע ותוא חינהש השע בוטש
.םהלש תוחפשמ תובבר יברו םיפלא ףלא וב בותכ הארו רפסה תא חתפו .רפסה ול
איבהל הוצו .ל"נה ןקזה ותוא לש ותחפשמ לכ תא םלועל וקיזי אלש ךלמה חיטבהו
הזיא) ,םהל דלונ היהי םא וליפאו ותחפשמ ינב לכ לש (ןקויד תומד) ןיטערטאפה לכ
.ןקזה תחפשממ דחא םוש קזנ היהי אלש ידכ ולש טערטאפה ףכת ואיבי ,(דלי

:םהל רמאו םהל הוצו וינבל ארק םלועה ןמ רטפל ןקזה לש ונמז עיגהשכ ךכ רחא
רפסה הז םע שמתשהל חכ יל שיש םיאור םתא אלהו .רפסה הז םכל חינמ ינא
םתא םג .ךרבתי םשהב הנומא יל שי קר ,וב שמתשמ יניא ןכ יפ לע ףאו ,השדקב
יפ לע ףא ,השדקב וב שמתשהל לכויש םכמ דחא אצמי םא וליפא ,וב ושמתשת לא
רפסה ךלהו .םכחה רטפנו .ךרבתי םשהב הנומא ול היהי קר ,וב שמתשי לא ןכ
םשהב הנומא ול היהש קר ,השדקב וב שמתשהל חכ ול היהו .ונב ןבל אבו השריב
םיתפמ ויה םהיניב שיש םירבדמהו .ןקזה הוצ רשאכ וב שמתשמ היה אלו ךרבתי
ןכ לע ,םאישהלו םסנרפל ךל ןיאו תולודג תונב ךל שיש רשאב :ל"נה ןקזה דכנ תא
.הזל וצעימ ובלש רבסו ותוא םיתפמ םהש עדוי היה אל אוהו .רפסה הזב שמתשה
םע שמתשהל אלש האוצ תחנהש רשאב :ותוא לאשו ורבק לע ונקז ויבאל עסנו
הנע .וב שמתשהל יתוא התפמ בלה התעו ,ךרבתי םשהב הנומא ונל היהיש קר רפסה
היהיש בטומ ,השדקב וב שמתשהל חכ ךל שיש יפ לע ףא :(ל"נה רטפנה ןקזה) ,ותוא
.ןכ השעו .ךל רזעי ךרבתי םשהו ,וב שמתשת לאו ,ךרבתי םשהב הנומא ךל

קסעו ל"נה ןקזה לש דכנה הב בשויש הנידמה התואב הלוח ךלמה היהו םויה יהיו
התואב םש היהש תומימחה לדג תמחמ האופר תושעל םילוכי ויה אלו םירוטקאדב
ךלמה רמא .ודעב וללפתי לארשיש ךלמה רזגו .תואופרה םיליעומ ויה אל הנידמה
שמתשמ וניאו השדקב רפסה םע שמתשהל חכ ול שי ל"נה דכנה הזש רשאב :ונלש
האופר ךלמהל היהיש ידכ ןנע םש תויהל ילע הוצו .ותבוטל השענ ןכ לע ,וב
תמחמו ,הזמ ללכ עדי אל ל"נה דכנהו .דוע חקיש תואופרהמו רבכ חקלש תואופרהמ
.(חילשהל ןנעה רפסמ היה הז לכ) ,ןנע ןאכב יתייה ינא הז
.עמושו םהירחא ךלוה היה ,(הלחתב וילגרב חכ ול היה אלש הז ונייה) ,ל"נה ןבה הזו
.חכה ול וריזחהו ,ל"נה ךלמהל וריזחיו חכה וחקיש ךלמה הוצו ,ךלמל ותוא ואיבהו
.םש דאמ ותוא ונע יכ חכ אלב דאמ רסימ אבו .ל"נכ ל"נה םידשה לש ןבה רזח זאו
םיברוא ויהיש ותחפשמו וינבל הוצו ךכ לכ ותוא הנעש ףשכמה לע דאמ ול הרחו
ומצע רמשיש ףשכמהל ודיגהו וכלהו ,םירבדמ םהיניב שיו .ל"נה ףשכמה לע דימת
תוחפשמ םיעדויש םיפשכמ דוע ארקו תולובחת ףשכמה השעו .וילע םיברוא םה יכ
ודוס ולגש לע םירבדמה לע ותחפשמלו ל"נה ןבהל דאמ הרחו ,םהמ רמשל ידכ
.ףשכמהל

לצא רמשמה לע םירבדמהמו ל"נה ןבה לש החפשממ דחי וכלהש ןמדזנ תחא םעפ
תא ךלמה גרהו .םירבדמה לע הלילע ושעו ל"נה החפשמה ינב וכלהו .ךלמה
היהו .םיכלמה לכ ןיב הדירמ ושעו וכלהו ,םיראשנה םירבדמהל הרחו .םירבדמה
הז ידי לעו ,םיכלמה לכ ןיב תומחלמ ושענו .רבדו ברחו תושלחו בער םידשה ןיב
ושענו ,ללכ םהמ ראשנ אלו .ולכ ןליאה הקשנו הלכ ץראה הלפנו .ץראה תדיער השענ
:ןמא ,ויה אלכ

ךרד םיעשר ךרד .'וכו שיאה ירשא :םילהתבש 'א לטיפקב זמרמ הז השעמ דוס
ץעכ היהו .'וכו םירזפמש קבאה םהב שיש ל"נה םיכרדה תניחב ונייה .'וכו םיקידצ
ונייה .חילצי השעי רשא לכו .'וכו והלעו ותעב ןתי וירפ רשא םימ יגלפ לע לותש
הזיא דוע חכשתו קוד .ל"נכ דאמ לגסמ לכל רשאכ לכה וילעו וירפ לכש ,ל"נה ןליאה
ךכ רחא יכ ,דמע אל :ךליל לכי היה אל הלחתב יכ ךלה אל רשא שיאה ירשא :םיזמר
'וכו תונציל ןישועש ל"נה םיצל בשומ ונייה ,םיצל בשומבו :ןכ םג דמעל לכי היה אל
םיזמר קר אוה הז לכו :ל"נה לופה אשונש חורה ונייה ,חור ונפדת רשא ץמכ :ל"נכ
לבא .םיעיגמ םירבדה ןכיה דע תצק ליכשנו ןיבנ ןעמל ,תצק וניניע ריאהש ,אמלעב
דאמ דאמ והבג רפסש תוישעמה ולא לכ יכ ,םלעהה תילכתב ןידע םימותס םירבדה
:'וכו יח לכ ןיעמ םימלענו ישונא תעדמ

 

דמש רזגש ךלממ

םיסנ השעמ

הנידמב ראשל הצריש ימש ,דמש תורזגב שורג הנידמה לע רזגו ךלמ היה תחא םעפ
םשוכר לכ וריקפהש םהמ תצק ויהו .הנידמהמ שרגתנ היהי ,ואל םאו ,ותד רימי
םהמ תצקו ,םילארשי ויהיש הנומאב ראשל ידכ תולדב םשמ ואציו םהלש תורישעו
תידוהי תד םיגהונ ויה אענצב .םיסונא ויהו םש וראשנו ,םתורישעו םשוכר לע וסח
.(םידוהי ומכ גהנל) םיאשר ויה אל איסהרפבו
היהו תונידמ המכ שבכו ,המר דיב הנידמה גהנל ליחתהו ךלמ ונב השענו ,ךלמה תמו
.לודג םכח
וילע לפל ורשקתנו וילע וצעי ,הכולמ ירשה תא ודי ףקתב קיזחמ היהש תמחמו
ינפמ אלה :ומצע בשיו ,םיסונאהמ דחא םירשה ןיב היהו .וערז תאו ותוא תירכהלו
,ךלמ אלב הנידמה היהיש ושכע .ישוכרו ינוה לע סח יתייהש תמחמ ,סונא ינא המ
ץעי ןכ לע .ךלמ אלב הנידמ היהיש רשפא יא יכ ,ועלב םייח והער תא שיא היהי
ךלהו .ל"נכ וילע ורשקתנש ךלמל דיגהו ךלהו. םתעידי ילב ךלמל דיגהלו ךליל ומצעב
ולפנש הליל ותואב .םירמוש דימעהו ,תמא אוהש הארו ,רבדה תמא םא הסנו ךלמה
.וטפשמ יפכ דחא לכ םתוא ןדו םתוא וספת וילע

תאו ינתלצהש הז ליבשב ךל ןתא דובכ הזיא :ל"נה סונאה רשהל רמאו ךלמה הנע
.ךל שי ,תועמ ךל ןתל םאו .רש הז אלב התא ירה ,רש ךתוא תושעל רמא םא ;יערז
.רמאש המ יל השעת לבא :רמאו סונאה הנע .ךל השעאו הצור התא דובכ הזיא רמא
סונאה ,רמאו הנע .ול עבשנו .ךתוכלמו ךרתכב יל עבשה :רמא .ןה :ךלמה רמא
ןילפתו תילט חינהל ,איסהרפב ידוהי תויהל יאשר היהאש ידובכ רקע :ל"נה
,םידוהי תויהל םיאשר םניא ותנידמ לכבש תמחמ ,דאמ ךלמהל הרחו .איסהרפב
ןילפתו תילט חינהו סונאה ךלה רקבב .העובשה תמחמ הררב ול היה אל לבא
.איסהרפב

תמחמ ,תוכרב ותנידמ גיהנהל ליחתה אוהו .ךלמ ונב השענו ךלמה תמ ךכ רחא
הוצו דאמ לודג םכח היהו ,תובר תונידמ שבכו .ל"נכ ויבא תא תירכהל וצרש הארש
ידכ וערז תרכנ תויהל לכוי רבד הזיאמ ודיגיש םיבכוכ יזוחה לכ תא תורקלו ץבקל
רפסב תאז ובתכו .השו רושמ רמשיש קר ,תרכי אל וערזש ול ורמאו ,הזמ רמשיש
.תמו הכר ךרדב ותומכ ןכ םג וגהניש וינבל הוצו תונורכזה

לע לפנו תובר תונידמ שבכו ,ונקז ומכ קזחבו המר דיב גהנל ליחתהו ךלמ ונב השענו
ןכ לע ,וערז תרכנ היהי אלש ידכ השו רוש ותנידמב אצמי אלש זירכהל הוצו ,המכח
.דאמ לודג םכח השענו ,המרב ותנידמ גהנו ,רבד םושמ ארומ ול ןיא

םלועהש ,םלוע יקלח העבש שי יכ ,המחלמ אלב םלועה לכ תא שבכל המכח לע לפנו
יקלחמ קלחב ריאמ בכוכ לכש תכל יבכוכ העבש שיו .םיקלח העבשל קלחתנ
תכתמ ןימב ריאמ תכל יבכוכ העבשמ דחא לכש תוכתמ ינימ העבש שיו .םלועה
(ןקויד תומד) ןיטערטאפה לכ איבהל הוצו ,תוכתמ ינימ העבשה לכ ץבקו ךלהו .דחא
.םדא הזמ השעו םהלש (ןומרא) ןירטלפב ןילותש בהז לש םהש םיכלמה לכ לש
ותואב היהו םירחאה תוכתמ יניממ םירביאה ראש ןכו ףסכ לש ופוגו בהז לש ושאר
יבכוכ העבשה לכ ויהו .הובג רה לע ותוא דימעהו ,תוכתמ ינימ העבשה לכ םדאה
םא ןתמו אשמ הזיא וא הצע הזיאל ךירצ םדא היהשכו .םדאה ותואב ןיריאמ תכל
םלועה קלחל ךישה תכתמ ןימה לש רביאה ותוא דגנ דמוע היה ,ואל םא ותושעל
ריאמ היה תושעל ךירצ היהשכו .ואל םא תושעל םא ותעדב בשוח היהו םשמ אוהש
ידי לעו ,(ל"נה ךלמה השע הז לכ) ,רביאה ךשחנ היה ,ואל םאו רביאה ותוא חירזמו
.בר ןוממ ףסאו ,םלועה לכ שבוכ היה הז

ליפשמ ךלמה היהיש ,(יאנתבו ןפאב) ,קר ,ל"נהל לגסמ היה אל םדא תומדה ותואו
ןילארינדעיה לכ רובע (ןיזאקוא ונייה) תודקפ חלשו ךלהו .םילפש היבגמו םיאג
תונייטצה תותוא) שרידרואו תונמתה םהל שיש םירשה ראשו (םיריכב אבצ יניצק)
וליפא .םהלש תונמתהה םהמ חקלו ,םתוא ליפשהו .םלכ ואבו ,(תודחוימ תויוכזו
,םילפש היבגהו .םהמ חקל ,ונקז יבא יבא לצא ודבעש תונמתה םהל ויהש ןתוא
.םהיתחת םתוא דימעהו
קסוע היה ךלמהש םירשה ךותב היה אוהש ונייה) ,ל"נה סונאה רשה היה םכותב
תוררשה :ול בישה .ךלש תונמתההו תוררשה והמ :ךלמה ותוא לאשו ,(םליפשהל
ךנקזל יתישעש הבוטה ותוא ליבשב איסהרפב ידוהי תויהל יאשר היהאש ,אוה ילש
.סונא השענו רזחו .תאז ותאמ חקלו ,ל"נכ

רשע םינשה לכ הארו ,םיכז םימשהש םולחב הארו ,ןשיל ךלמה בכש תחא םעפ
לודג סעכב ץיקהו .ונממ םיקחשמ םה ,תולזמה ןיב שיש השו רושש הארו ,תולזמ
היהי השו רוש ידי לעש וב בותכ הארו ,תונורכזה רפס תא איבהל הוצו .דאמ דחפנו
.לודג דחפ ןכ םג הינב לעו הילע לפנו הכלמהל רפסו .לודג דחפ וילע לפנו .וערז תרכנ
היה אלו ומצעל רתופ היה דחא לכו ,תומולח ירתופה לכל ארקו ,דאמ וחור םעפתו
ול שיש ול רמאו דחא םכח וילא אבו .דאמ לודג דחפ וילע לפנו .וינזאב סנכנ ןלוק
םוקמ שיו שמשה תוכולהת ינימ השמחו םישש תואמ שלש שיש תויה ,ויבאמ הלבק
לדג םשו ,םשל םיחירזמ שמשה תוכולהת ינימ השמחו םישש תואמ שלשה לכש
.דחפהמ לצנ ל"נה טבשהל אבשכ ,דחפ ול שיש ימו .לזרב טבש

עצמאבו .ל"נה םכחה םע ל"נה םוקמל וערז לכו וינבו ותשא םע ךלהו ,ךלמהל בטוהו
,תיחשמה ךאלמ םיארוב סעכ ידי לע יכ ,סעכ לע הנממ אוהש ךאלמ דמוע ךרדה
ךרד שי יכ ,ךרדה ותוא ןילאושו .םיתיחשמה לכ לע הנממ אוה ל"נה ךאלמ ותואו
ןכו ,תורובו םיחתפ אלמ אוהש ךרד שיו ,טיט אלמ אוהש ךרד שיו ,שיא ינפל רשי
,םיפרשנ שאה ותואמ תואסרפ עבראש שא םש שיש דחא ךרד שיו .םיכרד ראש
םכחה היהו .םיכלוה ויהו ,(שאה םש שיש ךרדה ותוא םהל רמאו ,ךרדה ול ולאשו)
שא םש שיש ויבאמ הלבק ול היה יכ ,שאה ותוא םש שי םא םעפ לכב וינפל לכתסמ
םיפטעמ םידוהיו םיכלמ שאה ךרד םיכלוה ויהש הארו ,שאה האר ךכ ךותב .ל"נכ
,םתנידמב םידוהי םיבשוי םיכלמה ןתוא לצא ויהש תמחמ היה הזו ,ןילפתו תילטב
,ידיב הלבק שיש רשאב :ךלמהל םכחה רמאו .שאה ךרד ךליל םילוכי ויה ןכ לע
:בשח ךלמהו .דוע ךליל הצור ינא ןיא ןכ לע ,םיפרשנ שאה ןמ קוחר תואסרפ עבראש
הנעו .ךלי אוה םגש רמא ןכ לע ,שאה ךרד םש םיכלוה םיכלמ ראשש האורש רחאמ
,ךליל ךנוצר םא התא .ךליל הצור יניא ןכ לע ,ל"נכ יבאמ הלבק יל שי ינא :םכחה
.םלכ ותרכנו וערזו אוה ףרשנו ,שאה םהב טלשו ,וערזו ךלמה ךלהו .ךל

אב ךיאו ,השו רושמ רמשנ היה אלה .םירשה יניעב הומת היה ,ותיבל םכחה אבשכ
אלו ואר םיבכוכ יזוחה יכ ,תרכנ ידי לע :רמאו סונאה הנע .וערזו אוה תרכנ היהיש
לעו ,תילטל תיציצ ורמצמ ןישוע השו ,ןילפת ורועמ ןישוע רוש יכ ,ואר המ ועדי
ןישבלמש ,םתנידמב םירד םידוהי ויהש םיכלמה ןתוא יכ ,וערזו אוה תרכנ םהידי
אלש ידי לע תרכנ אוהו ,ללכ םיקוזנ ויה אלו שאה ךרד םיכלוה ויה ןילפתו תילטב
השו רושה ויה ןכ לעו ותנידמב בשיל ןילפתו תילט ןישבולש םידוהי םיאשר ויה
וערזו אוה תרכנו ,ואר המ ועדי אלו ואר םיבכוכ יזוחה יכ ,ונממ םיקחוש תולזמבש
:ל"נכ

רעבי יכ ךרד ודבאתו ףנאי ןפ :לזרב טבשב םערת .'וכו םיוג ושגר המל"
יתאצמ דוע :יתעמש הז לכ :דאמ םימותסו םיקיתע םירבדהו :('ב םיליהת)"'וכו
לש םה תורסומ ,"ומיתורסומ תא הקתננ" :ל"נה לטיפקב וז השעמהמ םיזמר תצק
וניתובר ושרדש ומכ .תיציצ תניחב ,םילבח םה תובע ,"ומיתובע" :ןילפת תניחב ,רוע
בשוי" :ןילפתו תיציצ לע ('ג ףד) הרז הדובע תכסמב הז קוספ הכרבל םנורכז
ונורחבו ופאב ומילא רבדי זא" :ונממ וקחש םימשבש השו רושה יכ :"קחשי םימשב
:"ישדק רה ןויצ לע יכלמ יתכסנ ינאו" :ל"נה דחפהו הלהבהו סעכה :"ומלהבי
הז תמעל הז תא ,הובג רה לע ל"נה ךלמה דימעהש םדא תומדה יכ ,הזב זמרה רשפא
רה והזו 'וכו םלוע יקלח לכ םילולכ םש יכ .שדקה רה ןויצ לע ךלמה דגנכ אוה יכ
ךתלחנ םיוג" :ל"נכ תוצעה לכ ,"ינממ לאש" :"קציו ךסנ" ןושל ,"יתכסנ" :ל"נכ
לכו םלוע יקלח תעבש לכ ונייה ,ץרא יספא לכ דחי זחאל ."ץרא יספא ךתזחאו
וליגו .ןילפת הז ,"האריב" ."תיציצ הז ,ודבע" :ויתחת הלחנל םיוגהו םיכלמה
:ל"נה הדער ,הדערב
תובוט םינבאמ היהש ךלמ ןב


אלש ידכ ,(םיאפור) םירוטקאדב קסעו ךלהו .םינב ול ויה אלש דחא ךלמב השעמ
ורובעב וללפתיש םידוהיה לע רזגו .ול וליעוה אלו ,םירזל תכפהנ ותוכלמ היהת
היהיש לעפיו ללפתיש ידכ ,קידצ םישפחמו םישקבמ םידוהיה ויהו .םינב ול היהיש
הנעו .םינב ךלמהל היהיש ללפתיש ול ורמאו .זונג קידצ ואצמו ושקבו .םינב ול
,וירחא ("זאקוא" ןירוקש) ותדקפ ךלמה חלשו .ךלמהל ועידוהו .ללכ עדוי וניאש
םידוהיהש ,עדוי התא אלה :בוטב ומע רבדל ךלמה ליחתהו .ךלמהל ותוא ואיבהו
.םינב יל היהיש ללפתתש בוטב ךממ שקבמ ינא ןכ לע ,ינוצרכ םהב תושעל ידיב םה
התיהו ,תב הכלמה הדליו .ומוקמל ךלהו ,דלו הנש התואב ול היהיש ול חיטבהו
תומכחה לכ הלוכי התיה םינש עברא תב התיהשכו .דאמ ראת תפי הכלמ תבה התוא
תונידמה לכמ םיכלמ םיעסונ ויהו תונושלה לכ תעדוי התיהו ריש ילכב רמזלו
.ךלמה לע הלודג החמש היהו ,התוארל

רז שיאל ותוכלמ תבסומ היהת אלש ידכ ,ןב ול היהיש דאמ ךלמה ףסכנ ךכ רחא
קידצה תא םישפחמו םישקבמ ויהו .ןב ול היהיש וללפתיש םידוהיה לע בוש רזגו
ול ורמאו ,זונג קידצ דוע ואצמו דוע ושקבו .רטפנ רבכ יכ ותוא ואצמ אלו ,ל"נה
:ל"נכ ןכ םג ךלמה ול רמאו ךלמהל ועידוהו .ללכ עדוי וניאש רמאו .ןב ךלמהל ןתיש
תושעל לכות :(ל"נה קידצה הז ונייה) ,םכחה ול רמא .ל"נכ 'וכו ידיב םידוהיה אלה
םינבא ינימה לכ איבתש ךירצ ינא :םכחה ול רמא .ןה :ךלמה רמא .הוצאש המ
לכ וב בותכש רפס םיכלמה לצא שי יכ ,תרחא הלגס ול שי בוט ןבא לכ יכ ,תובוט
ךלהו .ןב יל היהיש ידכ יתוכלמ יצח איצוא ינא :ךלמה רמא .תובוט םינבאה ינימ
וכותל םנתנו ןיי סוכ חקלו .םקדהו םכחה םחקלו תובוט םינבאה ינימ לכ ול איבהו
היהיש ןב םהל היהיש םהל רמאו .הכלמהל היצחו תותשל ךלמהל סוכה יצח ןתנו
.ומוקמל ךלהו .תובוט םינבאה לכ לש תולגסה לכ וב היהיו תובוט םינבאמ ולכ
.תובוט םינבאמ היה אל דלונה ןבהו .ךלמה לע הלודג החמש השענו ,ןב הדליו
עדוי היהו תומכחה לכב לודג םכחו דאמ ראת הפי היה םינש עברא ןב ןבה היהשכ
.ותוארל םיכלמ םיעסונ ויהו .תונושלה לכ
:התמחנ התיה תאז קר .וב האנקתנו ךכ לכ הבושח הניאש התאר הכלמ תבהו
.תובוט םינבאמ וניאש בוט ,תובוט םינבאמ ולכ היהיש רמא קידצה ותואש רשאב

תא ךרכל הכלמ תבה התצרו .ועבצאב ףקנו םיצע ךתחמ ךלמ ןבה היה דחא םעפ
המכ ואבו .הלוח המצע התשעו דאמ וב האנקתנו .בוט ןבא םש התארו ,ועבצא
.ףשכמ םש היהו .םיפשכמל וארקו .האופר הל תושעל םילוכי ויה אלו םירוטקוד
ףושכ תושעל לכוי םא ותוא הלאשו .ל"נכ הלוח המצע התשע איהש תמאה ול התלגו
.אפרתיו ףושכה לטביש ףשכמ שקבי ילוא :ול הרמא .ןה :רמא .ערצמ היהיש םדאל
,ןכ התשעו . דוע ולטבל ולכוי אל ,םימה לא ףושכה וכילשי םא :ףשכמה רמא
תערצ ומטח לע (ול היהו) ,דאמ ערצמ ךלמ ןבה השענו .םימה לא ףושכה הכילשהו
.וליעוה אלו םיפשכמבו םירוטקאדב ךלמה קסעו .ופוג ראש לעו וינפ לעו
ל"נה קידצהו .ךלמל ותוא ואיבהו ,ל"נה קידצה ושקבו .וללפתיש םידוהיה לע רזגו
ולכ ךלמ ןבה היהיש חיטבמ היה אוהש רשאב ךרבתי םשהל דימת ללפתמ היה
ליבשב תאז יתישע םאה :ךרבתי םשהל ןעוט היהו .ןכ היה אלו ,תובוט םינבאמ
קידצה אבו !יתרמאש ומכ םיקתנ אל ושכעו ,ךדובכ ליבשב םא יכ יתישע אל !?ידובכ
.ףושכ אוהש ול ועידוהו .ליעוה אלו ללפתמ היהו .ךלמהל

אוהש ךלמהל עידוהו קידצה אבו .םיפשכה לכ ןמ הלעמל הובג היה ל"נה קידצהו
השעש ףשכמה וכילשיש םא יכ ךלמ ןבהל הנקת ןיאו ,םימל ףושכה וכילשהשו ,ףושכ
אפרתיש ידכ םימל םכילשהל םיפשכמה לכ ךל ןתונ ינא :ךלמה רמא .םימל ףושכה
.הכלמ תבה האריתנו .ינב
הלפנו ,ףושכה חנמ ןכיה תעדוי התיה יכ ,םימה ןמ ףושכה איצוהל םימה לא התצרו
ל"נה קידצה ותוא אבו .םימה לא הלפנ ךלמ תבהש לודג שער השענו .םימה לא
ונממ רועה לכ ףלקנו לפנו תערצה שביתנו ,אפרתנו .אפרתי ךלמ ןבהש םהל רמאו
יכ ונייה) ,תובוט םינבאה לכ לש תולגסה לכ ול היהו .ולכ תובוט םינבאמ השענו
רמא רשאכ תובוט םינבאמ ולכ אוה ךלמ ןבהש הארנו הלגתנ זא רועה ףלקנש רחא
:(ל"נה קידצה


ונע ךלממ


ומצע םתוחש ךלמ שיש רשאב :םכחהל ךלמה רמא .םכח ול היהו דחא ךלמב השעמ
ביבסש תמחמ ,רובג אוהש עדוי ינא ,רובג הנהו .ונעו תמא שיאו לודג רובג אוהש
םניאו (םיחתות) סיטאמרוה םע תוניפס לע ליח םידמוע םיה לעו ,םיה ךלוה ותנידמ
הציב)"פמוז"( ןירוקש וב ןיעבוטש םוקמ) ,שי םיה ןמ םינפלו .ברקתהל םיחינמ
יכ םש ךליל לוכי וניאש ןטק ליבש םא יכ םש ןיאש הנידמה ביבס לודג (תינעבוט
םע םירומ ,םחלהל דחא אובישכו ,סיטאמרוה םידמוע םש םגו דחא םדא םא
הז ,ונעו תמא שיא ומצע םתוחש המ ךא .םשל ברקתהל רשפא יאו .סיטאמרוהה
שי יכ ,ךלמה ותוא לש (ןקויד תומד) טערטאפה ילא איבתש הצור ינאו ,עדוי יניא
יכ ךלמ םוש לצא אצמנ אל ולש טערטאפהו ,םיכלמה לכ לש ןיטערטאפה לכ ךלמהל
.ותנידמ ינבמ קוחר אוהו ,(ןוליו) הלכ תחת בשוי אוה יכ ,םדא ינבמ רתסנ אוה

ידי לעו .הנידמה תוהמ עדיל ול ךירצש ותעדב םכחה רמא .הנידמה לא םכחה ךלה
קוחצ ינינע ונייה) ,הנידמה לש שיוואטאקה ידי לע ,הנידמה לש תוהמה עדי המ
ותוא לש שיוואטאקה עדיל םיכירצ ,רבד עדיל םיכירצשכ יכ .("שיוואטאק" ןירוקש
וירבדב ורבחל קיזהל תמאב ןוכמש דחא שי :שיוואטאק ינימ המכ שי יכ ,רבדה
"הלהלתמכ" :('וכ ילשמ) בותכש ומכ ,קחצמ ינא :ול רמוא ,וילע דיפקמ ורבחשכו
ורבח ןכ יפ לע ףאו קוחצ ךרדב ןוכתמש דחא שי ןכו .ינא קחצמ אלה :רמאו .'וכו
לכ תללוכש הנידמ תונידמה לכב שיו .שיוואטאק ינימ המכ שי ןכו .וירבד ידי לע קזנ
תללוכש הנידמה לכ לש תוריעה לכ תללוכש תחא ריע שי הנידמה התואבו ,תונידמה
תללוכש ,ריעה לכ לש םיתבה לכ תללוכש ,דחא תיב שי ריעה התואבו .תונידמה לכ
.'וכו תיבה לכמ לולכש םדא שי םשו .תונידמה לכ תללוכש ,הנידמה לש תוריעה לכ
.הנידמה לש שיוואטאקהו תונצילה לכ השועש דחא שי םשו

ןיבהו ,קוחצו תונציל ינימ המכ םישועש הארו םשל ךלהו בר ןוממ ומע םכחה חקלו
,קוחצ ןישועש האר יכ ,ףוס דעו הלחתמ םירקש האלמ הלכ הנידמהש ,שיואטאקהב
טארטסינאמהב ןודל אב אוה ךיאו ןתמו אשמב םדא ינב םיעטמו םינאמ ךיא
(רתוי ההובג האכרע) דנאסהל ךלוהו .דחש ןילבקמו רקש ולכ םשו (הכומנ האכרע)
לכמ (הגצה ןיעכ) ןילעטש ןא קוחצ ךרדב םישוע ויהו ,רקש ולכ םש םגו ,רתוי הובגה
תואמרו םירקש האלמ הלכ הנידמהש קוחצה ותואב םכחה ןיבהו .וללה םירבדה
אשמהב ותוא תונוהל ומצע חינהו .הנידמהב ןתנו אשנו ךלהו ,תמא םוש הב ןיאו
םהל ןתנ הז םויבו .םידחשו רקש םיאלמ םלכ םהו ,תואכרעה ינפל ןודל ךלהו .ןתמו
ינפל אבש דע רקש ולכ םש םגו ,רתוי הובג תואכרעל ךלהו .והוריכה אל רחמל ,דחש
ךלמה לא אבש דע ,םידחשו רקש םיאלמ םה םגו ,(רתויב הנוילע האכרע) טאנאסה
.ומצעב

הלכ םירקש האלמ הנידמהש ,ךלמ התא ימ לע :רמאו הנע ,ךלמה לא אבשכו
.הנידמה לש םירקשה לכ רפסל ליחתהו .תמא םוש הב ןיאו ףוס דעו הלחתמ
ךלמהל הומת היה יכ ,וירבד עמשל ןוליוה לצא וינזא ןיכרה ,וירבד עמש ךלמהשכו
ויה וירבד ועמשש הכולמ ירשהו .הנידמה לש םירקשה לכמ עדויש שיא אצמיש
םכחה) ,רמאו הנע .הנידמה לש םירקשה ךלוהו רפסמ היה אוהו ,דאמ וילע םיסעוכ
הזמ ךא .הנידמה ומכ רקש בהוא אוהש ,םתומכ ךלמה םגש רמול יואר היהו :(ל"נה
לוכי התא ןיאש תמחמ םהמ קוחר התא הז ליבשבו ,תמא שיא התא ךיא האור ינא
ונע היהש תמחמ ךלמהו ,דאמ דאמ ךלמה חבשל ליחתהו .הנידמה לש רקשה לבסל
ןילדגמו ןיחבשמש המ לכבש ,ונעה ךרד ןכ יכ .ותונתונע םש ותלדג םוקמבו ,דאמ
ךלמה תא לדגו חבשש םכחה לש חבשה לדג תמחמו רתוי ונעו ןטק השענ רתוי ותוא
ךילשהו קפאתהל לכי היה אלו .שממ ןיא השענש דע דאמ תונטקו תווינעב ךלמה אב
הלגתנו ,תאז לכ ןיבמו עדוי אוהש הז אוה ימ ,םכחה ותוא תא תוארל ןוליוה תא
:ךלמה לא ולש טערטאפה איבהו ,םכחה ותוא הארו .וינפ

םלכש תונידמה לכ לש םינויצה תניחב איה ןויצ :(א הכיא) תולבא ןויצ יכרד
:ןויצ ולצא הנבו םדא הארו :(ט''ל לאקזחי) בותכש ומכ ,םשל םידעותנ
לכ םידעותנ ויה םשש ,ק"חצמ תובת ישאר "ונדעו'מ תיר'ק ןוי'צ הזח" והזו
יהי :םש עדוי היה ,ןתמו אשמה וא רבדה תושעל םא עדיל ךירצ היהש ימו ,םינויצה
:ןמא ,ונימיב הרהמב הנביש ןוצר
עדיל עיגיו הכחמה ירשא .םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ןיעמה התא טבהו ןבהו האר
:םינומדק םימימ הלאכ ועמשנ אל רשא ,וללה תוישעמה תודוסמ טעמ גישהלו

יולגו םיזמר קר םה תוישעמה תצק רחא םיאבומה םיזמרהו םיקוספה ולא לכש עדו
ויפמ עמשנ רשאכו .הלילחו סח אוה קיר רבד אל יכ ועדי ןעמל ,אמלעב אתלמ
םיזמרמה םיקוספ הזיאב אמלעב םיזמר הזיא הלגמ אוהש רמאש שורפב שודקה
דוס לבא .םילטב םירבד םולשו סח רבדמ וניאש תעד ןעמל תוישעמה דוסל
:ונאצמי ימ קמע קמעו ונתעדמ קוחר םצעב תוישעמה


שיבכעו בובזמ


:יל היהש ילש העיסנה לכ םכל רפסא :רמאו הנע

.הברה םייובש חקלו ,םתוא שבכו תודבכ תומחלמ המכ וילע ויהש דחא ךלמב השעמ
רפסאש ורמאת :ןושלה וזב רמאו הנע השעמה תאז רפסל ליחתהש וירבד ךותב)
הנש לכב("ליאב" ןירוקש) הלודג הדעס השוע ךלמה היהו ,(ןיבהל ולכותו לכה םכל
ךרדכ םירשה לכו הכולמ ירשה לכ ליאבה לע םש ויהו .המחלמה שבכש םויה ותואב
םיקחוצו םיקחשמ ויהו .("סיידעמוק" ןירוקש) קוחצ ינינע םש ןישוע ויהו ,םיכלמה
ךרדכ קוחש ךרדב םימקעמו םישוע ויהו .תומאה לכמו לאעמשיהמ תומאה לכמ
.קוחשה ןישוע ויה ןכ םג לארשימ םתסה ןמו המא לכ לש הגהנההו סומינה

.המאו המא לכ לש הגהנההו םיסומינה וב בותכ היהש רפסה ול איבהל ךלמה הוצו
לש םיסומינהו הגהנהה וב בותכש האור היה ,רפסה תא חתופ היהש םוקמ לכבו
קוחצה השעש הז םג אמתסמ יכ שממ קוחשה ילעב ןישוע ויהש ךרדכ ,המאה
האר ,רפסה לע בשוי ךלמה היהש ךותבו .ל"נה רפסה תא ןכ םג האר איידעמאקהו
דצמו ,ןיפדה ידח לע ונייהד ,רפסה ידצ לע שחרמ היהש ,(ןיפש) ארקנה ,שיבכע היהש
היהש ךותבו .בובזה לא שיבכעה ךלוה ןכיהל םתסה ןמ .בובז דמוע היה ינשה
היה אלו ,רפסה ןמ ףדה תא םירהו חור אב ,בובזה לא ךלוהו שחרמ שיבכעה
איה ולאכ המרעב המצע התשעו ,הירוחאל הרזחו .בובזה לא ךליל לוכי שיבכעה
לא ךליל שיבכעה הרזחו .ומוקמל ףדה רזחו .בובזה לא ךליל דוע הצור הניאו תרזוח
חינה אלו ומצע תא םירהו רזח ףדהש ונייה) ,החינה אלו ףדה םירה בוש יזאו ,בובזה
.םימעפ המכ היה ןכו .הרזחו ,(בובזה לא ךליל שיבכעה תא
הפטח רבכש דע תכלוהו תשחרמ התיהו ,בובזה לא ךליל שיבכעה הרזח בוש ךכ רחא
.תצק ףדה לע התיה רבכ איהו ומצע תא ףדה םירה בושו .ףדה לע דחא לגרב המצע
.ףדל ףד ןיב ללחב ויתחת שיבכעה הראשנש דע ירמגל ומצע תא ףדה חינה יזאו
אל בובזהו) .םולכ הנממ ראשנ אלש דע הטמ הטמ הראשנו םש תשחרמ התיהו
.(הב היהש המ םכל רפסא

ןיארמש קר ,קיר רבד הז ןיאש ןיבהו ,ומצע הימתמ היהו ,הז לכ האור היה ךלמהו
,הזב בשחל ליחתהו .(הז לע הימתמו לכתסמ ךלמהש ואר םירשה לכו) .רבד הזיא ול
.רפסה לע םנמנתנו .הז המ לעו הז המ
ונממ ןיאצוי ויהו .וב לכתסמ היהו .("טימוד" ןירוקש) בוט ןבא ודיב היהש ,ול םלחו
םהיבג לע הלותש ,םיכלמה לצא ךרדהו .טימודה ודימ ךילשהו .םישנא תומזג
ןתוא ויהו .רתכה תא הלות טערטאפה יבג לעו ולש (ןקויד תומד) טערטאפה
ךכ רחאו .ושאר תא וכתחו טערטאפה תא ןיחקול טימודה ןמ ןיאצויה םישנאה
םיצר םישנאה ןתוא ויהו ,(ול םלח הז לכ) ,שפרה ךותל וכילשהו רתכה תא וחקל
ולכי אלו וינפל ןגהו .וילע בכוש היהש ל"נה רפסה ןמ ףד ומצע םירהו .וגרהל וילא
.ונממ וכלהו ,המואמ ול תושעל
היה ןכו ,ל"נכ ףדה םירהו רזחו וגרהל םיצר ויה בושו .ומוקמל ףדה רזח ךכ רחאו
.םימעפ המכ
המא הזיא לש םיסומינ הזיאמ ,וילע ןגמש ףד הזיא תוארל דאמ קקותשמ היהו
םירשה לכ ועמשו .לבח ,לבח :קעצל ליחתהו .לכתסהל אריתמ היהו .וילע בותכ
ויהו .ךלמה תא ץיקהל סומינ הז ןיא ךא ,וציקהל םיצפח ויהו ,םש םיבשוי ויהש
.עמוש היה אלו ,וציקהל ידכ ויתוביבס םיכמ
,ןשי ינאש בר ןמז הזש ךכ לכ קעוצ התא המ :ותוא לאשו הובג רה וילא אב ךכ ךותב
םהש ,קעצא אלו :ול רמא .יתוא תוציקה התאו רבד םוש םולכ יתוא ץיקה אלו
ןיא ,ךילע ןגמ ףדה הז םא :רהה ול בישה .ילע ןגמ ףדה הזש קר ינגרהל ילע םימק
.ילע ןגמ ףדה הז קר .םיאנוש הברה םימק ילע םג יכ ,רבד םושמ אריתהל ךירצ התא
.ךאראו אוב

ילכו םיחמשו תודעס םישועו םיאנוש תובברו םיפלא םידמוע רהה ביבסש ול הארהו
הזיא לע אבו דחא בשוח םהמ תכ הזיאש ,איה החמשהו .ןידקרמו םירמזמ רמז
לכ ןכו ,'וכו םירמזמו הדעסו הלודג החמש םישוע יזאו ,רהה לא תולעל ךיא המכח
.ילע ןגמ ,ךילע ןגמש םיסומינה ולא לש ףדה הזש קר .םהמ תכו תכ
ףדה לש םיסומינה םש בותכ היהו ,(חול) ("עצילבאט" ןירוקש) רסנ היה רהה שארבו
,בתכה ותוא תורקל םילוכי ןיא הובג רההש תמחמ קר .אוה המא הזיאמ וילע ןגמה
לא תולעל לוכי ,םינשה לכ ול שיש ימש ,םש בותכ היהו ,עצילבאט היה הטמל קר
םשל אבש ימו .רהה לא תולעל ןיכירצש םוקמב בשע לדגש ךרבתי םשה ןתנו .רהה
הלגעב ךלהש ןה ,בכור היהש ןה ,וילגרב ךלוה היהש ןה ,םינשה לכ ול םילפונ היה
ומכ םינש לש םירמח םירמח םש םיחנמ ויהו .םינשה לכ םילפונ היה ,תומהב םע
.םירה םירה

,הנושארבכ טערטאפה תא דחי ודימעהו ורזחו .ל"נה םישנאה ןתוא וחקל ךכ רחא
ףכת לכתסהו .ךלמה ץיקהו ,םמוקמב םואלתו ורזחו ,ותוא וצחרו וחקל רתכה תאו
לש סומינה וב בותכש הארו ,אוה המא הזיא לש סומינ הזיאמ וילע ןגהש ףדה לע
,ומצע בשיו .ותמאל תמאה ןיבהו .תמא ךרדב ,ףדה לע ,לכתסהל ליחתהו לארשי
םאיבהל םלכ בטומל ריזחהל ןישוע המ קר .לארשי היהי יאדוב ומצע אוהש
?תמאהל

םישנא ינש ומע חקלו ,ותיוהכ םולחה ול רתפיש םכח שקבל עסיו ךליש ,ומצע בשיו
הנידממו ריעל ריעמ עסונ היהו .טושפ שיאכ קר ,ךלמה ךרדכ אל ,םלועהל עסנו
םשו םשש ול ועידוהו .ותיוהכ םולח רתפל לכויש םכח אצמנ ךיא לאשו ,הנידמל
שבכו ךלמ אוהש ךיא ,תמאה ול רפסו ,םכחה לא אבו .םשל עסנו .הזכ םכח אצמנ
ימצעב ינא :ול בישהו .ומולח רתפל ונממ שקבו ,ל"נכ היהש השעמה לכו תומחלמ
ינממס לכ ץבקמ ינא יזאו ,שדח ותואב םוי ותואב ,ןמז שיש קר רתפל לוכי יניא
בשוח םדאה ותואו ,תרטקה ולאב םדאה תא ןינשעמו .בכרמ םהמ השועו תרטקה
.לכה עדי יזאו ,עדילו תוארל הצורש המ ותבשחמב

םויה ותוא דע דוע ןיתמיש ,הז ליבשב בר ןמז הלכ רבכש רחאמ :ומצע ךלמה בשיו
ליחתהו ,ל"נכ תרטקה םע ותוא ןשעו .ל"נכ ןכ םכחה ול השע יזאו ,שדחה ותואו
ןוילעה םלועב המשנה היהש תעב הדלה םדק ומע השענ היהש המ וליפא תוארל
ול שיש ימ :ןילאושו ןיזירכמ ויהו ,תומלועה לכ ךרד ולש המשנה ןיכילומ ויהש הארו
.הילע בוח דמלל דחא אצמנב היה אלו .אובי המשנה תאז לע בוח דמלל

המ ,םלועל אובי הז םא ;יתלפת עמש ,םלוע לש ונובר :קעצו ץרו דחא אב ךכ ךותב
היה הז לכ קעצש הז ונייה) ,ם"מ ך"מסה היה הזו .ינתארב המ לעו ,דוע תושעל יל
התאו .יאדוב םלועהל דריל הכירצ המשנה תאז :ול ובישהו .(ומצעב ם"מ ךמסה
.ול ךלהו .הצע ךל בשח
ידכ הלעמ לש ןיד תיבהל התוא ואיבהש דע ,תומלוע ךרד דוע המשנה תא וכילוהו
אבו חילש וירחא וחלשו .אב אל ןידע שיאה ותואו .םלועהל דרתש ,התוא עיבשהל
לעבהש ונייה) ,רבכמ ומע ריכמ היהש ,ןקזה ךרדכ ףופכ היהש דחא ןקז ומע איבהו
.הצע יל יתתנ רבכ :רמאו קחשו ,(רבכמ ףופכה ןקזה הז םע תורכה ול היה רבד
המ לכ האור היהו .םלועהל הדריו המשנה תא וחינהו .םלועהל ךליל אוה יאשר
.'וכו ול היהש תומחלמהו ,ךלמ השענ ךיאו ,ףוס דעו הלחתמ וילע רבעש
ןחה הזש קר ,םלועבש ןח ינימ לכ הל היהש ,ראת תפי היה םכותבו ,םייובש חקלו)
,ןח ינימ לכ ול היה טימודה ותואו .טימוד הילע הלות היהש קר ,המצעמ היה אל
םימכח קר אובל םילוכי םניא רהה ותוא לעו .ןח ינימ לכ הל שיש המדנ הז תמחמו
:הזב דאמ הברה דוע שיו ,(דיגה אל רתויו ...'וכו םירישעו
.(רפסש ומכ יוארכ בתכנ אל ףוסה דע םייובש חקלו ןמ)

ידעב ןגמ 'ה התאו :'וכו ילע םימק םיבר ירצ ובר המ 'ה :'וכו וחרבב דודל רומזמ
יתבכש ינא :ל"נה רה ,הלס ושדק רהמ יננעיו ארקא 'ה לא ילוק .ישאר םירמו ידובכ
יחל יביוא לכ תא תיכה יכ :'וכו םע תובברמ אריא אל .'וכו יתוציקה :ל"נכ ,הנשיאו
ךמע לע :רהה לא תולעל וצרשכ םינשה םהל םילפונ ויה יכ ,תרבש םיעשר ינש
.('ג םיליהת) הלס ךתכרב
םישת ךשפנו ךינשב ךרשב אשת התא שפנ לעב םא :ולא תואלפנ ןנובתהו דמע
הלאה םירבדב אלפתת בושתו ,ךשאר תורעש רמסת ,םמותשמו דיערמ דמעת .ךפכב
:םימורמ יהבגב םידמועה


דיחי ןבו ברמ.ותוא אישהו ותוא לדגו דיחי ןב ול היה ךכ רחא .םינב ול היה אלש דחא ברב השעמ
היהש קר ,דימת ללפתמו דמול היהו .םיריבגה לצא ךרדכ דמלו הילעב בשוי היהו
ודומלב םעט שיגרמ היה אלו .והמ עדוי וניאו ןורסח הזיא ול רסחש ומצעב שיגרמ
.קידצ ותואל עסיש הצע ול ונתנו .םירוענה ינב םישנא ינש ינפל רפסו .ותלפתבו
.ןטקה רואמ תניחבל הדי לע אבש ,הוצמ השע ל"נה ןב ותואו

ול רסחו ,ל"נכ ותדובעב םעט שיגרמ וניאש רשאב ,ויבאל רפסו דיחי ןבה ותוא ךלהו
אב התא ךיא :ויבא ול בישהו .קידצ ותואל עסנל הצור אוה ןכב ,והמ עדוי וניאו
,וילא עסנל ךל האנ אל ,ונממ רתוי סחימו ונממ רתוי ןדמל התא אלה ?וילא עסנל
ץעיתהו .ל"נכ ןורסח שיגרה בושו ,ודומלל רזחו .עסנל ותוא ענמש דע .וז ךרדמ ךלכ
,ויבאל ךלה בושו .קידצהל עסונל םדקמכ ותוא וצעיו ,ל"נה םישנאה ןתוא םע בוש
שיגרמ היה ל"נה ןבהו .םימעפ המכ היה ןכו .ל"נכ ותוא ענמו ויבא ותוא הטהו
ויבאל דוע אבו .ל"נכ והמ עדי אלו ונורסח תאלמל דאמ עגעגתמ היהו ,ול רסחש
תמחמ ודבל עסנל ותוא חינהל הצר אל יכ ,ומע עסונל ויבא חרכהש דע וב ריצפהו
.דיחי ןב היהש

הבכרמה ורסאו .שממ וב ןיאש ךל האראו ,ךמע עסאש הארת אלה :ויבא ול רמאו
וניא ,ואל םאו ,םימשה ןמ אוה ,רדסכ גהנתי םא :הסנא הזב :ויבא ול רמא .ועסנו
הכפהתנ הבכרמהו ,דחא סוס לפנו .ןטק רשג לא ואבו ועסנו .רזחנו ,םימשה ןמ
,םימשה ןמ העיסנה ןיאו ,רדסכ גהנתמ וניאש האר :ויבא ול רמא .ועבטנ טעמכו
.ורזחו

.ל"נכ ויבאב ריצפהו רזחו .עדוי וניאו ול רסחש ןורסחה האר בושו .ודומלל ןבה רזחו
.רדסכ גהנתי םא הנושארבכ ןויסנה ויבא דימעה ועסנשכו .תינש ומע עסנל חרכהו
האר :ויבא ול רמאו .("ןיסקא" ןירוקש) ,תודיה ינש ורבשנו ,םיעסונ ויהשכ ןמדזנו
םימעפ המכו .ןיסקאה ינש ורבתשיש עבטה ךרד הז םאה יכ ,עסנל ונל גהנתמ וניאש
.ורזחו ,תאזכ ןמדזנ אלו ,תאזה הבכרמה םע ועסנש

,ל"נכ ןורסחה שיגרה בושו ,(ל"נכ 'וכו ודומלל ונייה) ,ל"נכ וכרדל ל"נה ןבה רזחו
.דוע ומע עסנל חרכהו ל"נכ ותוא ריצפהו ויבאל רזחו .עסנל ותוא וצעי םישנאהו
וא ,םימעפל סוס לפונש ,עבטה ךרד הז יכ ,הזכ ןויסנ לע דוע דמענ אלש ןבה ול רמאו
עמשטערקל ואבו .ועסנו ,דאמ שגרמ רבד הזיא היהיש אל םא ,ןיסקאה ןירבתשנש
ול ולג אלו ,םירחוסה ךרדכ ומע רפסל וליחתהו .רחוס םש ואצמו ,ןולל (הינסכא)
ויהו .קידצה ותואל עסונש רמול ומצעב שיבתמ היה ברה יכ ,םשל םיעסונ םהש
םיאצמנ ןכיה םיקידצמ רפסל ועיגה םירבדה בובסבש דע ,םלועה יקסעמ םירבדמ
ועסנש קידצהמ רבדל םה וליחתהו .םשו םשו ,קידצ אצמנ םשש םהל רפסו .םיקידצ
ינאו ,ונממ ושכע עסונ ינא יכ ,אוה לק אלה ,(המת ןושלב) ? הז :םהל בישה .וילא
רחוסה הזש המ ,ינב תיארה :ונבל רמאו ויבא הנע .הרבע רבוע היהש ,םש יתייה
.םתיבל ורזחו .םשמ עסונ אוה אלהו .ומת יפל רפסמ

.לודג סעכב דמוע היהש ותוא הארו .ויבא ל"נה ברהל םולחב אבו .ןבה ותוא רטפנו
הצרש) ,ל"נה קידצה ותואל עסיש ,ול בישהו .ךכ לכ סעכב התא המל :ותוא לאשו
.אוה הרקמש רמאו ,ץיקהו .סעכב ינא המ לע ךל דיגי אוהו ,(ל"נכ וילא ונב םע עסנל
.םימעפ השלש דע ןכו ,אוש םולח ןכ םג אוהש רמאו ,ל"נכ דוע ול םלח ךכ רחא
.םשל עסנו ,אוה רבד אלה ןיבהו
אלה :ול רמאו ותוא ריכהו .ונב םע עסנש תעב םדקמ עגפש רחוסה תא ךרדהב עגפו
ויפ חתפו .יתוא תיאר יאדוב :ול בישהו ? עמשטערקה ותואב ךיתיארש אוההתא
רוכז :ול בישה ?רבדמ התא המ :ול רמא .ךתוא עלוב היהא ,הצרת םא :ול רמאו
.ןיסקאה ורבשנ ךכ רחא .תרזחו ,רשגה לע סוס לפנ הלחתבו ,ךנב םע תעסנשכ ,התא
התא ושכע ,ךנב תא ,ותוא יתרטפש רחאמו .לק אוהש ךל יתרמאו ,יב תעגפ ךכ רחא
.לודגה רואמ תניחב אוה ל"נה קידצהו ,ןטקה רואמ תניחב היה אוה יכ ,עסנל יאשר
ךותבו .עסנל יאשר התא ותוא יתרטפש ןויכו .חישמ אב היה ,דחי םידעותמ ויה םאו
לבח ,לבח ,לבח :קעצו ,קידצה לא ברה עסנו .רבדל ימ םע ול היה אלו ,םלענ וירבד
:ןמא ,בורקב וניחדנ בישי ךרבתי םשה .ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע

ךכ רחאו .םתוא העטהו רחוסל המדנש ,ומצעב (ם"מ ךמסה) היה ל"נה רחוסה הזו
וכרד ןכ יכ ,ותצעל עמש רשא לע ומצעב אוה ומע הרגתה ל"נה ברהב תינש עגפשכ
:ונליצי ךרבתי םשה .עודיכ

םתו םכחמ


םיתב םהל היהו .תורישעב םילודג ויהו תחא ריעב ויה םיתב ילעב ינש .השעמ
ינש ולאו .דחא רדחב םהינש ודמלו .דחא ןב דחא לכל ,םינב ינש םהל ויהו ,םילודג
לכש ול היהש אלא ,שפט היהש אל ),םת היה דחאהו הנבה רב םהמ דחא ויה םינבה
היה דחאהש יפ לע ףא .דאמ הז תא הז םיבהוא ויה םינב ינשה ולאו ,(ךומנו טושפ
.דאמ הז תא הז ובהא ןכ יפ לע ףא ,ךומנ היה וחמו םת היה דחאהו םכח
ושענו לכה ודבאש דע הטמ הטמ ודריו .דריל ל"נה םיתב ילעב ינשה וליחתה םימיל
ורמא .לדגתהל וליחתה םינבהו .םהלש םיתבה םא יכ םהל ראשנ אלו ,םינויבא
המ םכל ושע ,םכתא קיזחהל םכרובע םלשל ונידיב ןיא :םינבהל ל"נה תובאה
ונוצר היה אל הנבה רב היהש םכחהו ,(רלדנס)ןעצר תכאלמ דמלו םתה ךלה .ושעתש
ךלוה היהו .תושעל המ לכתסיו םלועב ךליש ותעדב בשיו וזכ הטושפ הכאלמב קסעל
תמיתר ילכ) שיטימאחו םיסוס העברא םע הלודג הלגע הארו .קושב טטושמו
:ול ובישה .םתא ןיאמ :םירחוסהל רמאו הנע .תכלוהו הצר התיהש (םיסוסה
.םיתרשמ םיכירצ םתא אמש :םתוא לאש .אשראול .םיעסונ םתא ןכיהל .אשראומ
.םהמע ותוא ולבקו ,םהיניעב בטוהו ,זרזמו הנבה רב אוהש ואר

,הנבה רב היהש רחאמ ,אשראול ואובב .ךרדה לע דאמ בטיה םתוא שמשו םמע עסנו
בוט םוקמ שי ילוא .ולא םע רשקתהל יל המל אשראוב ינא רבכש רחאמ :ומצע בשי
םישנאה לע לאשלו רקחל ליחתהו ,קושב ךלהו .האראו שקבאו ךלא .םהמ
תויהל בוטו םינוגה םה וללה םישנאהש ,ול ורמאו .םהמ בוט שי םאו והואיבהש
םיקחרמל אוה םהלש ןתמו אשמהש תמחמ ,םלצא תויהל דאמ השקש ךא ,םלצא
ויהו ,קושב םיכלוה ויהש (השבלה תויונח) ןבלעווג לש םיתרשמ הארו ךלה .דאמ
ראשו תוטלוב תווצקה םע םהילענמבו םהיעבוכב ,םהלש ןח ינימ םע םכרדכ םיכלוה
ויניעב רשיו ,ףירחו הנבה רב היה אוהו .םהישובלמבו םהיכולהב םהל שיש ןח ינימ
,והואיבהש םישנאה לא ךלה .ומוקמב ותיבב רבדה םגו האנ ןינע אוהש תמחמ ,דאמ
,והואיבהש המ לעו ;םלצא תויהל וינפל חונ ןיאש םהל רמאו ןח תואושת םהל ןתנו
.ךרדב םתוא שמש הז דעב
רכשהל םיכירצ הלחתבש ,םיתרשמה ךרדו .דחא תיבה לעב לצא ומצע דמעו ךלהו
היהו .םילודגה םיתרשמה תולעמל םיאב ךכ רחאו תודבכ תודובע תושעלו תוחפב
ךרדכ הרוחס תאשל םינודאל וחלוש היהו ,תודבכ תוכאלמ ומע השוע תיבה לעבה
בחרב דיה תטילב לע דגבה חינהל םהיליצא תחת םהידי ףכל םיכירצש םיתרשמה
ל"נה יואשמה םע תולעל ךירצ היה םימעפל .וזכ הדובע דאמ וילע דבכ היהו .ףתכה
:הנבה רב ףוסוליפ היה יכ ,ומצע בשיו .הדובעה וילע השק היהו ,תוהובגה תוילע לע
ןידע .סנרפתהלו השא אשל תילכתה ליבשב קר אוה רקעה אלה ,וז הדובעל יל המ
יל בוט תעכ .תואבה םינשב אבהל יאנפ יל היהי הז לע .הז לע לכתסהל ךירצ יניא
.םלועב יניע עיבשהל תונידמב תויהל ץראב טטושמ תויהל
.םיעסונ םתא ןכיהל :םתוא לאשו ,םירחוס הלודג הלגעב םיעסונש הארו קושב ךלה
םשמו .םשל ותוא ולבקו .ןה .םשל יתוא וחקתה .(הילטיאל הבורק ריע) אנרוגאלל
הז ידי לעו ,םינש המכ ורבע ךכ ןיבו ךכ ןיב .(דרפס) אינאפשל םשמ .אילטאל גילפה
לע טיבהל יואר תעכ :ומצע בשיו ,תובר תונידמב היהש רחאמ רתוי םכח דוע השענ
תכאלמ דמלל ויניעב רשיו .תושעל המ ולש איפוסוליפ םע בשחל ליחתהו .תילכתה
.הרישע הכאלמ איה םגו ,המכח הב שיו האנו הלודג הכאלמ איהש ,(בהזב) ףרוצ
הנש עברב קר ,םינש המכ הכאלמה דמלל ךרצה אלו ףוסוליפו הנבה רב היה אוהו
.ודמלש ןמאה ןמ רתוי הכאלמב יקב היהו דאמ לודג ןמא השענו תונמאה תא לבק
.הזב יל יד ןיא ןכ יפ לע ףא ,וזכ הכאלמ ידיב שיש יפ לע ףא :ומצע בשי ךכ רחא
ןייטש לצא ומצע דימעהו ךלהו .רחא רבד בשחי רחא ןמזב ןפ ,תאז בושח םויה
ןכ םג תאזה תונמא לבק ולש הנבה תמחמו (תובוט םינבא שוטילו יוטיח) רידיינש
יתש ידיב שיש םג :ולש איפוסוליפה םע ומצע בשי ךכ רחא .הנש עברב טעומ ןמזב
.םלועל הבושח איהש תונמא דמלל יל בוט .םהינש ובשחי אל ןפ עדוי ימ ,תונמואה
ךירצה רבד אוהש (האופר עוצקמ) אייריטקאד דמלל ולש איפוסוליפו הנבהב רקחו
(תיניטל) ןייטל ןושל םדקמ דמלל ןיכירצש ייריטקאד דומל ךרדו .דימת בושחו
עברב טעומ ןמזב תאז םג דמל ותנבה תמחמ אוהו .איפוסוליפ תומכח דמללו בתכהו
םלועה ליחתה ךכ רחא .תומכחה לכב םכחו ףוסוליפו לודג ריטקאד השענו .הנש
,הזכ ריטקאדו םכחו ,הזכ לודג ןמא היהש ,ותמכח תמחמ יכ ,אלכ ויניעב תויהל
רמאו השא אשלו תילכת ול תושעל ומצע בשיו .אלכ ויניעב םלועה ינבמ דחא לכ היה
ןעמל ,יתיבל בושאו ךלא .ינממ השענש המ עדי ימ ,ןאכב השא אשא םא :ותעדב
,ותיבל עסנו ךלהו .וזכ הלדגל יתאב ושכעו ןטק רענ יתייהש ,ינממ היהנש המ וארי
היה אלו ,רבדל ימ םע ול היה אל ותמכח תמחמ יכ ,ךרדב םילודג ןירוסי ול היהו
:הברה םירוסי ול היהו ,ונוצרכ אינסכא אצומ

:םתה השעמב רפסל ליחתנו םכחה השעמ תא תעכ ךילשנ הנהו
היה אלו .לבקש דע הברה דמל םת היהש תמחמו ,תונעצר תכאלמ דמל ל"נה םתה
םת היהש תמחמו .הכאלמה ןמ סנרפתמ היהו השא אשנו ,תומלשב תונמאהב יקב
היה אלו ,םוצמצבו לודג קחדב ותסנרפ היה ןכ לע ,ךכ לכ הכאלמהב יקב היה אלו
לוכי היה אלש תמחמ הכאלמב קסעל דימת ךירצ היה יכ ,לכאל וליפא יאנפ ול
סינכמ היהו עצרמב בקונ היהש העשב ,הכאלמה תעשב קר .תומלשב תונמאה
.לכואו םחל תכיתח ךשונ היה זא ,םינעצרה ךרדכ הריפתה לש בעה טוחה איצומו
ול ויהו .דימת החמש אלמ קר היהו ,דאמ הלודג החמשב דימת היהש ,היה וגהנמו
,לכאל יל ןת ,יתשא :ותשאל רמוא היהו .םישובלמה לכו תוקשמה לכו םילכאמה לכ
,תינטק םע בטרה יל ןת:רמוא היה ךכ רחא .לכאו םחל תכיתח ול תנתונ התיהו
דאמ בוטו הפי המכ :רמואו חבשמ היהו .לכאו םחל תכיתח דוע ול תכתוח התיהו
לכ דעבו ,הזב אצויכ םיבוט םילכאמ ראשו רשבה ול ןתל הוצמ היה ןכו .הזה בטרה
דאמ חבשו הזמ דאמ גנעתמ היה אוהו ,םחל תכיתח ול תנתונ התיה לכאמו לכאמ
תמאבו ,שממ לכאמה ותוא לכוא היה ולאכ ,בוטו ןקתמ אוה המכ ,לכאמה ותוא תא
ותומימת תמחמ ,הצור היהש לכאמו לכאמ לכ םעט םחלה ותליכאב שיגרמ היה
היהו ,םימ ול הנתנו ,תותשל רכש יל ןת ,יתשא :הוצמ היה ןכו .הלודגה ותחמשו
ןת .ל"נכ ןכ םג חבשמ היהו .םימ ול הנתנו ,שבד יל ןת .הזה רכשה הפי המכ :חבשמ
אוה ולאכ ,הקשמה ותוא חבשמו גנעתמ היהו ,םימ ול הנתנו ,הזב אצויכ 'וכו ,ןיי יל
הורפ ליעמ) ץלעפ ותשאלו ול תופתשב םהל היה ,םישובלמב ןכו .שממ התוא התוש
ךליל :ןוגכ ,ץלעפ שבלל ךירצ היהשכ .ץלעפה יל ןת ,יתשא :רמוא היהו .דחא (יפרוח
היה ,םישנא ןיב ךליל (ןוילע ליעמ) פילוט שבלל ךירצ היהשכ .ול תנתונ התיהו ,קושל
היהו ,ונממ גנעתמ היהו .ץלעפה ול תנתונ התיהו ,פילוטה יל ןת ,יתשא :רמוא
תיבל ךליל :ןוגכ ,(הטופק) ןיטפאקל ךירצ היהשכ .הזה פילוטה הפי המכ :חבשמ
היהו .ץלעפה ול תנתונ התיהו ,ןיטפאקה יל ןת ,יתשא :רמואו הוצמ היה ,תסנכה
ליעמ) אפוי שבלל ךירצ היהשכ ןכו ,הזה ןיטפאקה האנו הפי המכ :רמואו חבשמ
הפי המכ ןכ םג גנעתמו חבשמ היהו ,ץלעפה ןכ םג ול תנתונ התיה ,(דבוכמ ןוילע
.הזב אצויכב ןכו ל"נכ תאזה אפויה האנו
השלש ול היה םתסה ןמו ,לענמה רמוג היהשכ .דימת הודחו החמש אלמ קר היהו
חבשמ היהו ,ודיב לענמה חקול היה ,ל"נכ תומלשב תונמאה לוכי היה אל יכ ,תווצק
;הזה לענמה אלפנו הפי המכ ,יתשא :רמוא היהו .ונממ דאמ גנעתמ היהו ,דאמ ותוא
.הזה לענמה (רכוס) ריקוצו שבד לש לענמ המכ ;הזה לענמה קותמ המכ
גוז דעב םיבוהז השלש םילטונ םינעצר יראש המ ינפמ ,ןכ םא :ותוא תלאוש התיהו
הז ;הזב יל המ :הל בישה .(יצחו בוהז ונייה) רילאט יצח קר חקול התאו ,םילענמ
המכב שחל ליחתנ אלה .םירחאמ רבדל ונל המל :דועו .ילש השעמ הזו ,ולש השעמ
,ךכב 'וכו םיטוחהו תפזה ,ךכב אוה רועה :דיל דימ הז לענמב חיורמ ינא המכו
ינא התעו ,ךכב ( תורועה ןיבש יולימה) סיקפאל .ךכב הזב אצויכ םירבד יראשו
החמש אלמ קר היהו .דיל דימ הזכ חור יל תפכא המו , םילודג הרשע דיל דימ חיורמ
ץצולתהל יממ ואצמש ,וב םתואת וגישהו .געלל היה םלועה לצאו .דימת הודחו
ומע רבדל הנוכב וליחתהו ,םדא ינב םיאב ויהו ,עגשמל המדנ היה יכ ,םנוצרכ
ילב :ול ובישהש ףכתו .תונציל ילב קר :רמוא םתה ותוא היהו .ץצולתהל ליבשב
בשחל קימעהל הצור היה אל רתוי יכ ,םמע רבדל ליחתהו ,םהירבד לבק ,תונציל
,תונצילל םתנוכש האור היהשכו ;םת שיא היה יכ ,תונציל ומצעב הז םגש ,תומכח
.בשחנ ינא המ יכ ,הטוש היהת יזא אלה ינממ םכח היהתשכ היהי המ :רמוא היה
.הטוש היהת יזא ,אברדא ,ינממ םכח היהתשכו
:ןושאר ןינעל רזחנ התעו .םתה יכרד היה הז לכ
םתה ץרו .הלודג המכחו הלדגב ןאכל אבו עסונ ל"נה םכחהש ,שער השענ ךכ ךותב
תארקל ךלא ,אפויה רהמ יל ןת :ותשאל רמוא היהו ,הלודג החמשב ותארקל ןכ םג
תולגעב עסונ היה םכחהו .ותארקל ץר היהו ,ץלעפה ול הנתנו .ותוארל ידידי ירבח
,יביבח יחא :החמשב הבהאב ומולשב לאוש היהו הזה םתה ותארקל אבו .הלדגב בצ
לכ םג ,ל"נה םכחהו .ךתוארל הכוז ינאו ,ךאיבהש ,םוקמה ךורב ,השוע התא המ
,ןכ יפ לע ףא ךא .עגשמל המדנש ,הזכ שיא ןכש לכמ .ל"נכ אלכ ויניעב היה םלועה
.ריעה ךותל ומע עסנו ,וברקמ היה ,םהיניב היהש הלודגה םירוענ תבהא תמחמ
היהש ,ןמזה ותוא ךותב ותמ ,םינב ינשה ולא לש םהיבא ,ל"נה םיתב ילעב ינשהו
תיבל סנכנ ,ומוקמב היהש ,םתהו .םהלש םיתבה וראשנו ,תונידמב טטושמ םכחה
תיב דובאו הלכ השענו ,תיבה לבקל ימ היה אל ,תונידמב היהש ,םכחהו .ושריו ויבא
.ואובב וב סנכל םוקמ םכחהל היה אלו ,םולכ ונממ ראשנ אלו םכחה
םתהו .ונוצרכ אינסכאה התיה אל יכ ,םירוסי םש ול היהו ,תחא אינסכא ךותל עסנו
הבהאב םכחהל ותיבמ םעפ לכב אבו ץר היהו ,השדח אדבע התע ול אצמ ל"נה
לוע ,יחא :םכחהל םתה רמאו .אינסכאהמ ןירוסי ול שיש האור היהו ,החמשב
ךינפל לכה יתיב לכו ,דחא ץמקב יל שיש המ לכ ץבקא ינאו ,ילצא דמעתו ,יתיבל
םירוסי אלמ היה םכחהו ,ולצא דמעו ,ותיבל סנכנו ,םכחה יניעב רשיו .ךנוצרכ
,דחא רש אב היהו .דאמ לודג ריטקאדו ןמאו גלפמ םכח אוהש םש חינה יכ ,דימת
םירויצ םש קקחו ,דאמ אלפנ תעבט ול השעו .בהז לש תעבט ול השעיש ול הוצו
ויניעב רשי אלו ,רשה אבו .דאמ אלפנ היהש ,ןליא םש קקחו ,דאמ םיאלפנ םיכרדב
תעבטה היה ולאש ,ומצעב עדוי היה יכ ,דאמ םילודג םירוסי ול היהו ,תעבטה ללכ
איבהו לודג רש אב דחא םעפ ןכו .דאמ אלפנו בושח היה ,אינאפשב הזה ןליאה םע
רויצכ ריציש ול הוצו ,רויצ םע בוט ןבא דוע ול איבהו ,םיקחרממ אבש ,רקי בוט ןבא
היה אלש ,דחא רבדב הגשש קר ,רויצה ותואכ שממ ריצו ,איבהש בוט ןבאה לע הזה
היהו ,ויניעב רשיו בוט ןבאה לבקו ,רשה אבו .ודבל אוה קר ,הז לע ןיבמ םדא םוש
התעו ,יתמכח העיגמ ןכיה דע אלה :האיגשה ןמ םילודג םירוסי הזה םכחהל ול
.האיגש יל ןמדזי
,האופר ול ןתונ היהו ,הלוחל אב היהשכ .םירוסי ול היה ייריטקאדה ןינעב םגו
,הזמ תואפרתהל רורבב ביחמ יאדוב ,םייחל הלוחהל ול ךלי םאש ,רורבב עדוי היהש
,ודי לע תמש םלועה םירמוא ויהו .הלוחה תמ ךכ רחאו .דאמ האלפנ האופר איה יכ
םירמוא ויהו ,אפרתנו הלוחל האופר ןתנ םימעפל ןכו .הזמ םילודג םירוסי ול היהו
,טיחה ארקו .שובלמל ךירצ היה ןכו .דימת םירוסי אלמ היהו .אוה הרקמ :םלועה
השעו ,טיחה ןוכו ,עדוי היהש ומכ ,ונוצרכ שובלמה תושעל ודמלש דע ,ומע עגיו
רעטצמ היהו ,הפי ונוכ אלו ,וב הגש ("ליפעל" ןירוקש) דחא ףנכ קר ,ונוצרכ שובלמה
םא לבא ,הז לע םיניבמ םניא יכ ,הפי אוה ןאכבש ףא ,ומצעב עדוי היה יכ ,דאמ
םדא) "ריתי" ומכ המדנ יתייהו קוחשל יתייה ,הזה ליפעלה םע אינאפשב יתייה
.דימת םירוסי אלמ היה ןכו .(תונציל ונממ םישועש
,םירוסי אלמו רצמ אוהש ואצמו ,החמשב םכחה לא םעפ לכב אבו ץר היה םתהו
החמש אלמ ינא אלה ,דימת םירוסי ךל שי המ לע ,ךתומכ רישעו םכח אלה :ולאשו
םתס אלה :םתה ול רמאו .עגשמל ויניעב המדנו ,קוחשל םכחה יניעב היהו .דימת
םה ,הברדא אלה ,ינממ םימכח המה םא יכ ,םיטוש םה ינממ םיצצולתמש םדא ינב
הנע .ינממ םכח התא םא היהת המו .ךתומכ םכח ןכש לכמ ,ליעל רכזנכ םיטוש
הז :רמאו םכחה בישה .ילש הגרדמ לע התא אובתש ,ןתי ימ :םכחהל רמאו םתה
סח הלוח היהא וא םולשו סח לכשה ינממ לטניש ;ךלש לע אובא ינאש ,תויהל רשפא
,ילש לע אובת התאש לבא .עגשמ שיא התא המ אלה יכ ,עגשמ השענ היהאו םולשו
לכה ךרבתי םשה לצא :םתה בישה .ינומכ םכח התא היהתש ןפא םושב רשפא יא הז
:דאמ ונממ םכחה קחשו .ךלש לע אובא ינאש ,ןיע ףרהכ תויהל לוכיו ,רשפא
לע ףא ."םת" יונכב הזו "םכח" יונכב הז םלועה יפב םיארקנ ויה םינב ינשה ולאו
יכ ,רתויב רבדה רכנ היה ןאכ ןכ יפ לע ףא ,םלועב םימתו םימכח המכ שיש יפ
לודג םת היה הזו ,דאמ גלפמ םכח השענ הזו ,דחיב ודמלו ,דחא םוקממ םהינש
אילעמאפ יונכ םע דחא לכ ןיבתוכ םשש ,(םיבשותה םשרמ רפס) יקסאקסהבו ,דאמ
."םת" יונכ הז לעו "םכח" יונכ הז לע ןיבתוכ ויה ,ולש
םשב הז ,םינב ינשה ולא םש ןיבותכ ויהש אצמו ,יקסאקסה לע ךלמה אב תחא םעפ
,"םת"ו "םכח" םשב םינכמ םינשה ולאש ,אלפל ויניעב היהו ,םת םשב הזו ,םכח
ינפל ואוביש םואתפ םהירחא חלשא םא :ךלמה בשחו ,םתוארל ךלמה הואתנו
תמחמ עגתשי רשפא ןכ םג םתהו ,ירמגל ויתונעט ומתתסי םכחהו ,דאמ ודחפתי
ריעב ןיאצומ ךיא קר .םתה לא םתו ,םכחה לא דחא םכח חלשל ךלמה בשיתנו .דחפ
םת אוה תורצואה לע הנממהש קר ,םימכח םה בר יפ לע הכולמ ריעב יכ ,םת הכולמ
ולכשו ותמכח ידי לע ןפ ,תורצואה לע הנממ תושעל םיצור םניא םכחה יכ ,אקוד
םכחל ךלמה ארקו .אקוד םת תורצואה לע הנממ ןישוע ןכ לע .תורצואה זבזבל לכוי
.דחאו דחא לכל תורגא םדיב ןתנו ,ל"נה םינב ינשהל םחלשו ל"נה םתה ותואלו דחא
ולאש ,(הלשממה) אינרעבאגה לש (זוחמה לשומ)רינריבאגהל תרגא םדיב ןתנ םג
ומשמ תורגא םהל חלשי רינריבאגהש תרגאהב הוצו ,ותלשממ תחת םה םינב ינשה
אקוד רזוג ךלמה ןיאו ץוחנ רבדה ןיאש םהל בתכיו ,ודחפתי אלש ידכ ,םתהו םכחהל
.םתוארל ץפח ךלמהש קר .ואובי םיצור םה םא ;םנוצרב יולת רבדה קר ,ואוביש
לאשו .תרגאה ול ונתנו רינריבאגהל ואבו ,םתהו םכחה ,םיחולשה ולא ועסנו
םתהו ,לודג רישעו גלפמ םכח אוה םכחהש ,ול ורמאו .םינב ינשה ולא לע רינריבאגה
יאדובש ,רינריבאגה ץעיתנו .ל"נכ ץלעפה לש םישובלמה לכ ול שיו ,רתויב םת אוה
ךותב חינהו ,יוארכ םישובלמ ול השעו ,ץלעפ שובלב ךלמה ינפל ואיבהל יואר ןיא
ונתנו ,םשל ואבו םיחולשה ועסנו .ל"נכ תורגא םהל ןתנו ,םתה לש בצ תולגעה
רמא ,תרגאה ול עיגהש ףכת ,םתהו .םתהל םתהו ,םכחהל םכחה :םהל תורגאה
ינא :ול בישה !ינפל ותוא ארק ,וב בותכ המ עדוי יניא אלה :ואיבהש חילשה םתהל
ילב קר :ףכת לאש .וילא אובתש הצור ךלמהש ,וב בותכש המ הפ לעב ךל רפסא
:ותשאל רמאו ץרו ףכת החמש אלמתנו .תונציל ילב ,תמא יאדוב :ול בישה .תונציל
הבישהל יאנפ ול היה אלו .המלו המ לע :ותוא הלאשו .יליבשב חלש ךלמה ,יתשא
,בצ תולגעה ךותב בשיו סנכנו ,ףכת חילשה םע עסנו ךלהו ,החמשב זרדזנ ףכתו ,ללכ
.רתויו רתוי חמשו ל"נה םידגבה םש אצמו
ץעיתנו .ךלמה וריבעהו ,תולוע השוע אוהש רינריבאגה לע תוריסמ וחלשנ ךכ ךותב
תמחמ ,רשיו תמאב הנידמה גהני םתהש ,םת שיא רינריבאג היהיש בוטש ךלמה
חלשו .רינריבאג ל"נה םתה תא תושעל ךלמה ךלמנו ,תואצמהו תומכח עדוי וניאש
ךרד עסנל ךירצ אוהו ,רינריבאג היהי אוה ,וירחא חלשש ,ל"נה םתהש ,ותדקפ ךלמה
וריתכיו ותוא ובכעי ואובב ףכתו ,ריעה לש םירעשה לע ודמעיו .אינרעבאגה לש ריעה
ורבעב ףכתו ,םירעשה לע ודמעו ,ושע ןכו ,רינריבאג היהיש תאזה תונמתהב ותוא
.תונציל ילב קר :רמאו לאשו .רינריבאג השענ אוהש ול ורמאו ,ותוא ובכע ,םש
,התעו .זעו ףקתב רינריבאג ףכת םתה השענו .תונציל םוש ילב יאדוב :ול ובישה
ללכ שמתשה אל ןכ יפ לע ףא ,הנבה תצק ול אבו ,םיכחמ לזמו ,ולזמ םמורתנש
תמאב תומימתב הנידמה תא גיהנהו ,הנושארבכ ותומימתב גהנ קר ,ותמכחב
קר ,תומכחו לודג לכש ןיכירצ ןיא הנידמה תגהנה לעו .וב האצמנ אל הלועו ,רשיבו
,ביח התאו יאכז התא :רמוא היה ןידל םינש וינפל ואבשכ .תומימתב רשיה יפ לע
.המרמו המרע םוש ילב ,תמאב ותומימת יפכ
םיבהוא םיצעוי ול ויהו .דאמ הנידמה ותוא םיבהוא ויהו ,תמאב לכה גהנ ןכו
ךלמה לא אורק היהת חרכהב יאדובש רשאב :דחא ול ץעי הבהאה תמחמו .תמאב
ינפל אובל חרכמ רינריבאגהש ךרדה םגו ,ךירחא חלש רבכ אלה יכ ,וינפל אובתש
ךתגהנהב הלוע םוש ךב אצמי אלו ,דאמ רשכ התאש יפ לע ףא ,ןכ לעו .ךלמה
תומכח רבדל רחא דצל וירבדב תוטנל וירבדב ךלמה ךרד ןכ יפ לע ףא ,הנידמה
תומכח ךדמלאש בוט ןכ לע ,ובישהל לכותש ץרא ךרדו האנ ןכ לע ,םירחא תונושלו
.תונושלו תומכח דמלא םא יל תפכא המ :רמאו ,םתה יניעב רבדה לבקתנו .תונושלו
לע אובי אוהש ןפא םושב רשפא יאש ,ול רמא םכחה ורבחש ,ותעד לע הלע ףכתו
,תומכח עדוי היה רבכש יפ לע ףא ,ןכיפ לע ףאו .ותמכח לע אב רבכ התע הנהו ,ולש
חלש ךכ רחא .הנושארבכ ותומימתב לכה גהנ קר ,ללכ תומכחה םע שמתשמ היה אל
הלחתב םתה םע ךלמה רבדו ,וילא עסנו ,וילא רינריבאגה םתה הז אוביש ךלמה
תמאו רשיב גהנתמ אוהש האר יכ ,דאמ דאמ ךלמה יניעב בטוהו ,הנידמה תגהנהמ
.המרמו הלוע םוש ילב ,לודג
יניעב בטוהו ,יוארכ םתה ובישהו ,תונושלו תומכח רבדל ךלמה ליחתה ךכ רחא
אוה ןכ יפ לע ףאו ,הזכ םכח אוהש האור ינא :רמאו ,רתויו רתויב תאז ךלמה
היהיש ותוא ךלמה הנמו ,דאמ דאמ ךלמה יניעב בטייו ,הזכ תומימתב גהנתמ
היהי םשש ,דחימ םוקמ ול הוצו ,(םירשה) שירטסינימה לכ לע (רש)ריטסינימ
תונמתה לע בתכ ול ןתנו ,יוארכ תוראפמו תואנ תומוח ול הנביש הוצו ,ותבישי
הוצש םוקמה ותואב ל"נכ םינינב ול ונבש ,היה ןכו .ל"נכ ריטסינימ היהיש ,תאזה
.ףקתב הלדגה לבקו ךלהו ,ךלמה
ןילו ןתמה :האיבהש םכחהל בישה ,ל"נכ ךלמהמ תרגאה וילא אבשכ ,ל"נה םכחהו
םכחה םכחתנ ותדעס ךותב .הלודג הדעס ורובע השע ברעל .בשיתנו רבדנו הפ
לפש רובע ירחא חלשי הזכ ךלמהש ,תאז המ :רמאו הנעו ,ולש איפוסוליפו ותמכחב
הלדגו הלשממ ול שיש ,הזכ ךלמ אלה ,ירחא חלשי ךלמהש ,ינא המו ;ינומכ ךרב
הזכ ךלמש ,תעדב תאז בשיתי ךיאו ,הזכ ארונו לודג ךלמ דגנכ הזבנו לפש ינאו ,וזכ
ןיא יכו .ךלמה דגנכ ינא המ ,יתמכח ליבשב :רמא םא ;ינומכ לפש רובע חלשי
חלשי ךלמהש הזה רבדה המו ,לודג םכח יאדוב ומצעב ךלמה םגו .םימכח ךלמהל
אוהש ,ןושארה םכחה ונייה) םכחה הז רמאו הנע .דאמ דאמ הז לע םמותשיו .ירובע
,םתה לש ורבח ןושארה םכחה ותוא לש וירבדמ לכה ,הז לכ יכ ,םתה לש ורבח
םכחהל רמאו ,ולא םירבד ומצעב הנע ל"נכ דאמ ומצע הימתהו םמותשהש רחאש
םלועב ךלמ ןיאש ,ררבמו ןבומ רבדה חרכהבש יתעד ,רמוא ינאש המ עדת :(חילשה
רשפא ךיא ןבהו הארו .ךלמ שיש םירבוסש ,הזה תוטשב םיעוט םלועה לכו .ללכ
ךלמ ןיא יאדוב .ךלמה אוהש ,דחא שיא לע ךמסל ןמצע ורסמי םלועה ינב לכש ,תאז
לאש .ךלמהמ תרגא ךל יתאבה ינא אלה :ל"נה חילשה םכחה בישה .ללכ םלועב
.שממ ומצעב ךלמה דימ תרגאה תלבק ךמצעב התאה :ל"נה ןושארה םכחה ותוא
האר התע :רמאו הנע .ךלמה םשב תרגאה ידיב ןתנ דחא שיא קר .ואל :ול בישה
ןמ התא אלה .יל רמאת :ותוא לאשו רזח .ללכ ךלמ ןיא יכ ,םינכ ירבדש ,ךיניעב
.ואל :ול בישה .ךלמה תא ךימימ תיארה :יל הדיגה ,ךימימ םש לדגמו הכולמ ריעה
ךלמה ןיא יכ ,ךלמה תא תוארל הכוז דחאו דחא לכ אלש ,רבדה ןכ תמאב יכ)
האר םג האר התע :רמאו ןושארה םכחה הנע .(דאמ תוקוחר םיתעב קר ,הארתמ
תא תיאר אל התא וליפא אלה יכ ,ללכ ךלמ ןיא יאדובש ,םיררבמו םירורב ירבדש
.םלועמ ךלמה
ינא תאז :ןושארה םכחה בישה .הנידמה גיהנמ ימ ןכ םא :חילשה םכחה לאש בוש
יתייהו ,תונידמב טטושמ יתייה יכ ,הזב יקב ינא יכ ,לאשת ינממ יכ ,רורבה ךל רפסא
םהו ,("ןירייהטאר"ןירוקש) ,םיצעוי ירש םיעבש שיש ,גהנמה ךכו .אילטיא תנידמב
הנידמה ינב לכ ןמצע ןיקלוח תוררשה הז םעו ,דחימ ןמז הנידמה םיגיהנמו םילוע
יאדובש ,ורזגו ומיכסהש דע ,חילשה םכחה ינזאב סנכל וירבד וליחתהו .הז רחא הזב
רורבב דוע ךל ררבא .רקבה דע ןתמה :ןושארה םכחה הנע בוש .ללכ םלועב ךלמ ןיא
.ללכ םלועב ךלמ ןיאש ,רורב רחא
דימת ותוא םיארוק ונא םתה לש ורבח אוהש םכחה )רקבב ןושארה םכחה םכשיו
ץוחה לא ימע אוב :ול רמאו ,חילשה םכחה ורבח תא ץיקהו ,(ןושארה םכחה םשב
תועטב םלכו ,ללכ ךלמ ןיא תמאבו ,תועטב ולכ םלועה ךיא ,רורבב רבדה ךאראו
.דבוע התא ימל :ותוא ולאשו ותוא וספתו ,דחא ליח שיא וארו ,קושב וכלהו .לודג
שיה ,האר :רמאו הנע .ואל .ךימימ ךלמה תא תיארה :ותוא ולאש .ךלמה תא :בישה
:והולאשש דע ,םירבדב ומע וסנכנו ,ליחה ןמ דחא ןודא לא וכלה בוש .הזכ תוטש
,ךיניעב האר התע :רמאו הנע .ואל .ךלמה תא תיארה .ךלמה תא .דבוע התא ימל
ךלמ ןיאש ,רבדה םהיניב םכסנו .םלועב ללכ ךלמ ןיאו ,םיעוט םלכש ררבמ רבדהש
.ללכ
ולכ םלועה לכ ךיא דוע ךאראו ,םלועב ךלנו עסנו אוב :דוע רמאו םכחה הנע
םלועה תא ואצמ ,ואבש םוקמ לכבו ,םלועב םיעסונו םיכלוה ויהו .םילודג םיתועטב
,תועטב םלועה ואצמש ,םוקמ לכבו .לשמל םלצא השענ ל"נה ךלמה רבדו .תועטב
םיכלוה ויהו .הזה רבדה ןכ ,ךלמ שיש ,תמא הזש ומכ ,לשמל ךלמה תא וחקל
דע ,ינשה תא ךכ רחאו ,דחא סוס רכמל וליחתהו .םדיבש המ הלכש דע םיעסונו
םלועהש ואצמו ,םלועה םירקוח ויה דימתו .ילגר ךליל וחרכהש דע ,םלכ ורכמש
ויה אל יכ ,ללכ םיבשחנ ויה אלו ,םתובישח קלתסנו ילגר יכלוה םיינע ושענו ,תועטב
.םתומכ םינויבא לע ,ללכ םהילע םיחיגשמ

ל"נה ריטסינימה הב רדש ,ריעה לא ואבש דע ,םיבבוסו םיכלוה ויהו ,רבדה לגלגתנו
היהו ,יתמא םש לעב היה ,ריעה התואב םשו ,ל"נה םכחה לש ורבח ,םתה אוהש
ולאו .םסרפמו בושח היה םירשה ןיב וליפאו ,םיאלפנ םירבד השע יכ ,דאמ בושח
ויהש וארו ,םש לעבה תיב ינפל ואבו ובבסו וכלהו ,ריעה התואל ואב םימכחה
רד םשש ,םכחה רבסו .םילוח םע ,םישמחו םיעברא ,תולגע המכ םש םידמוע
סנכל הצרו ,לודג ריטקאד היה אוה םגש תמחמ ,ותיבל סנכל הצור היהו ,ריטקאד
רמאו ,קוחש ויפ אלמיו .םש לעב :ובישה .ןאכב רד ימ :לאשו .ומע תורכה תושעל
.ךלמה לש תועטמ רתוי תוטש אוה הזו .דאמ אלפנ תועטו רקש אוה הז :ורבחל
.הזכ רקשב תועטב םלועה המכו המכ ,הזה רקשה ךל רפסא ,ירבח
וכלהו .(עבטמ גוס) "םילודג" העברא ה שלש םלצא ןידע ואצמו םיבער ויה ךכ ךותב
וא השלש דעב וליפא לכאל םיאצומ םשו ,("ךעק ראג" ןירוקש) ,לישבתה תיב לא
.םהל ונתנו ,לכאמ םהל ןתל ווצו ."םילודג" העברא
.םש לעבה רבד לש תועטו רקשהמ םיצצולתמו םירפסמ ויה ,םילכוא ויהש ךותב
.דאמ םש בושח היה םש לעבה יכ ,דאמ ול הרחו םהירבד עמש "ךעק ראג"ה לעבו
,םש לעבה ןב םשל אב ךכ רחא .ןאכמ ואצו םכינפל שיש המ םכל ולכא :םהל רמאיו
לע "ךעק ראג" לעבה םהב רעגו ,ונב ינפב םש לעבה ןמ םיצצולתמ ויה ןידע םהו
,ותיבמ םפחדו ,עוצפו הכה םתוא הכהש דע ,ונב ינפב םש לעבה ןמ םיצצולתמ םהש
תיבה לעבה לא ךלילו בשיתנו ,םתוא הכמה לע טפשמ שקבל וצרו ,דאמ םהל הרחו
ואבו .ל"נה לע טפשמ גישהל ךיא ומע ץעיתהל ,םהלש תוליבחה םש וחינהש ,םהלש
ורבדש ,ול ורפסו .המל :םהל לאשו .דאמ םתוא הכה "ךעק ראג"ה לעבש ול ורפסו
םתישע אל םתא לבא ,םדא ינב תוכהל רשי וניא יאדוב :םהל בישה .םש לעבה לע
וב ןיאש וארו .דאמ ןאכ בושח םש לעבה יכ ,םש לעבה לע םתרבדש ,ללכ הנוכנ
ול ורפסו .ם"וכע היה דיקפהו .דיקפה לא ונממ וכלהו ,תועטב אוה םגו ,שממ
םתוא הכהו .םש לעבה לע ורבדש ,ובישה .המ לע :לאש .םתוא וכהש השעמה
דע ,ונממ הובג לשומל לשוממ ,הזל הזמ וכלהו .ותיבמ םפחדו ,עוצפו הכה דיקפה
.ל"נה ריטסינימה ינפל ואבש
ועידוהו ,"ןיכאוו" ונייהד ,ליח ישנא םידמוע ,ריטסינימה תיב ינפל ,םשו
,ריטסינימה ינפל םכחה ותוא אבו .סנכיש הוצו ,וילא ךירצ דחא שיאש ,ריטסינימהל
תמחמ ,וריכה אל םכחהו ,ל"נכ ורבח םכחה והזש ,ריטסנימה וריכה ואובב ףכתו
איבהש המל יתומימת האר :וילא רבדו ריטסינימה ליחתה ףכתו .וזכ הלדגב היהש
התאש רחאמ :רמאו םכחה הנע .ךתוא האיבה ךתמכח המ לאו ,וזכ הלדגל יתוא
:ולאש .יתוא וכהש לע טפשמ יל ןת התע תעל .ךכ רחא רפסנ הזמ ,םתה ירבח אוה
םתה הנע .הלודג המרמו רקש אוהש ,םש לעבה לע יתרבדש ליבשב :ובישה .המל
לוכי התאש תרמא התא ,האר .ךלש תומכחב זחוא התא ןידע :רמאו ריטסינימה
,ל"נכ ךלש לע יתאב רבכ ינאש האר .ךלש לע אובל לכוא אל ינאו ,לקב ילש לע אובל
תומימת לע אובת התאש רתוי השק הזש ,האור ינאו ;ילש לע תאב אל ןידע התאו
םידגב ול תתל הוצ ,ותלדגב רבכמ וב ריכמ היהש תמחמ ,ןכ יפ לע ףאו .ילש
םכחה ליחתה .דחי רבדל וליחתה ,םתליכא תעשב .ומע לכאיש ושקבו ,ושיבלהל
ימצעב ינא אלה :ריטסינימה םתה וב רעג .ללכ ךלמ ןיאש ,ל"נה ותעד ול חיכוהל
התא ;ךלמה היה הזש ךמצעב עדוי התא :קוחשב םכחה ול בישה .ךלמה תא יתיאר
םישנא ;ךלמ הזש עדוי התא ןיאמ ;םיכלמ ויהש ונקז תאו ויבא תאו ותוא ריכמ
לע ,ךלמה רבד לע דאמ דאמ םתהל הרחו .רקשב ךתוא ומרו ךלמ הזש ךל ודיגה
.ךלמב רפוכ אוהש
םתה עזעדזנו .םכירחא חלש ,ליווייטה ונייהד לזאזעה :רמאו דחא אב ךכ ךותב
ותשא ול הצעיו .וירחא חלש ל"נהש רשאב לודג דחפב ותשאל רפסו ץרו ,דאמ דאמ
רמאו ,תורימשו תועימק ול ןתנו םש לעבה אבו .וירחא חלשו ,םש לעבה רובע חלשל
םתהו םכחה דוע םיבשוי ויהו .הזב הלודג הנומא ול היהו .ללכ דחפי אל התעש ול
חלשש ,ל"נה ליבשב :ול רמא .ךכ לכ תדחפנ המ לע :ותוא םכחה לאשו ,ל"נה
חלשש ,הז אוה ימ ןכ םאו :ול בישה .ליווייט שיש ןימאמ התא :ונממ קחש .ונירחא
המרמב ירחא חלשו ,ימע הארתיש הצרש ,יחא והז יאדוב :רמאו םכחה הנע .ונירחא
יאדוב :ובישה .(םירמושה) שיטראווה לכ לע רבע ךיא ,ןכ םא :םתה ותוא לאש .וז
.ללכ ותוא ואר אלש ,רקשו המרמב םירמוא םהו ,םתוא דחש
עזעדזנ אל םתהו .םהירחא חלש ליווייטהש ,ל"נכ רמאו דחא אבו רזח ךכ ךותב
רמאו הנע .ל"נכ םש לעבה לש הרימשה תמחמ ללכ דחפ םוש ול היה אלו ,התע
השעו ,סעכב ימע אוהש חא יל שיש ,ךל עידוא :רמא .רמוא התא המ התע :םכחהל
לש ותומד אוה המו :םליבשב אבש ותואל לאשו דמעו .יתוא דיחפהל ידכ וז המרמ
.אצויכו .'וכו ולש תורעשל שי הארמ הזיאו ול שי םינפ הזיא .ונירחא חלשש הז
:םתה ול רמא .ל"נה יחא הארמ אוה הז ,האר :רמאו םכחה הנע .ךכו ךכ :ול בישה
םירמוש) "אגאלז" ויהיש ליח ישנא הזיא ימע ןתתש קר .ןה :בישה .םמע ךלתה
.אגאלז ול ןתנו .יתוא ורעצי אלש ידכ (םיוולמ
םתוא לאשו .ליחה ורזחו ,םליבשב אבש שיאה ותוא םע ל"נה םימכח ינשה וכלהו
.ומלענ ךיא ללכ םיעדוי םניאש ובישה .ל"נה םימכחה םה ןכיה :ריטסינימה םתה
שפר לא םתוא איבהו ,ל"נה ולאה םימכחה תא ,םתוא ףטח ,(ליווייטה ונייה) ל"נהו
ל"נה םימכחה תא וכילשהו ,שפרה ךותב אסכ לע ליווייטה בשוי היה םשו ,טיטו
םילוכי ויה אלו ("יילק" ןירוקש) ,שממ קבד ומכ קובדו בע היה שפרהו .שפרה ךותב
ונייהד ,םתוא םירסימ ויהש ,ולאל םימכחה ולא) וקעצו ,שפרה ךותב ללכ ןמצע זוזל
םתא ?םלועב ליווייט שי יכו ,ונתוא םירסימ םתא המ לע !םיעשר :(וישנאו ליווייטה
,ליווייט שיש ונימאה אל ןידע ל"נה םימכחה ולא יכ) .םנחב ונתוא םירסימ םיעשר
םימכח ינשה ולא םיחנמ ויהו .(םנחב םתוא םירסימ םיעשר םישנאש ורמא קר
ונייהש ,םיזחופ םישנאש קר תאז ןיא .תאז המ םירקוח ויהו ,שפרה יבע ךותב
םש םירסיתמ ויהו .ךכ לכ ונתוא םירסימ םה התעו ,םעפ הזיא םהמע םיטטוקתמ
.םינש המכ םילודג םייונעב
.םכחה ורבחב רכזנו ,םש לעבה תיב ינפל ל"נה ריטסינימה םתה רבע תחא םעפ
האריש רשפא םא ותוא לאשו ,םירשה ךרדכ וילא ומצע הטהו ,םש לעבה לא סנכנו
םתאה :םש לעבה לא רמאו .םשמ ואיצוהל לכוי םאו ,(ל"נה םכחה תא ונייה) ותוא
.ןה :ובישה .ויתיאר אל םויה ותואמו ,ואשנו ליווייטה חלשש םכחה תא םירכוז
לוכי ינא יאדוב :םש לעבה ול רמאו .םשמ ואיצויו ומוקמ ול האריש ונממ שקבו
.דחי וכלהו .התאו ינא םא יכ וכלי אלש קר ,ואיצוהלו ומוקמ ךל תוארהל
הארשכו .שפרו טיט יבעב םיחנמ םהש הארו ,םשל ואבו ,עדיש המ םש לעבה השעו
ךכ לכ יתוא םינעמו םיכמ םהש ,האר ,יחא :וילא קעצ ,ריטסינימה תא םכחה
התא ןיאו ,ךלש תומכחב זחוא התא ןידע :ריטסינימה וב רעג .םנחב וללה םיעשרה
,םש לעבה אוה הז אלה ,האר התע ;םישנא םה ולא ךירבדלו ,רבד םושב ןימאמ
םתה שקבו .(תמאה םכל הארי אוהו) םכאיצוהל לוכי אקיד אוהו ,וב רפוכ תייהש
,םישנא םניאו ,ליווייט והזש םהל האריו םאיצויש םש לעבה ןמ ל"נה ריטסינימה
ולאו .ללכ שפר םש היה אלו ,השביה לע םידמוע וראשנו ,השעש המ םש לעבה השעו
תודוהל וחרכ לעב חרכהו ל"נה םכחה האר זא .אמלעב ארפע ושענ ל"נה םיקיזמה
:'וכו ךלמ שיש לכה לע

קלח ן''רהומ יטוקיל ןיע) תומימתו תומכחמ תרבדמה הרותה הרמאנ השעמה הז לע
םכח היהש קלמע ןינעו תוטישפו תומימת קר אוה תומלשה רקעש ,(ט''י ןמיס 'ב
רקע יכ .קלמע תובת יפוס םקו קידצ לפי עבש )הכ( קוספ לע םש ןיע 'וכו רקעב רפכו
הארש יפ לע ףא קלמע ערזמ גגא םג .םש ןיע 'וכו תומכח ידי לע םה תוליפנה לכ
רמאנש ומכ .ןימאמ היה אל ןידע ,וגרהל לואש לצא לאומש אבש העשב ותלפמ
,ותלפמב ןימאה אל ןידע יכ ,אקנפמ ןתנוי םגרתו ,תונדעמ גגא ךליו :(ו''ט 'א לאומש)
.ןימאה אל התע דע יכ ,תומה רמ רס ןכא רמאיו :זא ,ותלפמ ףוס ויניעב הארש דע
לענמ אוה ,יוארכ הניא הלפתה םאו .(תואלפ יאלפ ןיבתו השעמה לע ךיניע םיש)
.ןבהו ,תווצק השלשבינעו ריגרעבמ


תורוחס ול היהו ,דאמ גלפמ רישע היהו ,(לודג רכוס) ריגרעב היה תחא םעפ .השעמ
לע ןיכלוה ולש (םיבתכמ) בירבהו (תורטש) ןילסקעווה ויהו .אצויכו דאמ תובר
ול היהו ,דאמ לודג ינע היהש דחא ינע רד היה ונממ הטמלו .בוט לכ ול היהו ,םלועה
.הזל ןכו םינב היה אל הזל ;םינב יכושח ויה םהינשו .רישעה ריגרעבה ןמ ךפהה לכ
"ןיקאפ" ונייהד ,תוליבח תוליבח ושעו םישנא ואבש ,ריגרעבהל םלח תחא םעפ
דאמ ול הרחו .ל"נה ינעה לא לכה תאשל :ובישהו .םישוע םתא המ :םתוא לאשו
םהש ,רשפא יא םהילע סעכלו ;ינעה לא ותיבמ ונוה לכ תאשל םיצור םהש לע דאמ
ונוהו ויתורוחס לכמ ,ול ויה רשא לכמ תוליבח תוליבח ושע םהו .םיבר םישנא
םא יכ ,ותיבב םולכ וריאשה אלו ,ל"נה ינעה תיב לא לכל רשאכ לכה ואשנו ,ושוכרו
אוהש הארש ףאו .םולח הנהו אריו ץיקהו ,דאמ דאמ ול הרחו .םקיר תיבה תונפד
דאמ רבדה ול הרחו ,דאמ ופקונ ובל היה ןכ יפ לע ףא ,ולצא לכה םשה ךורבו ,םולח
.ל"נה םולחה רבד ותעדמ תאצל לוכי היה אלו ,םולחה רבד לע דאמ
.ודי תסמ םהל תתלו םהילע חיגשהל םדקמ םג ליגר היה ,ותגוז םע ל"נה ינעהו
,ותיבל םיאב ויהש תע לכב ךא ,םדקמ רתוי החגשה םהילע ןתנ ,םולחה רחא ושכעו
םע ינעה ,םהו .רכזש םולחה תמחמ םהינפמ להבנו ,וינפ םינתשמ ויה ,ותשא וא ינעה
.םיאצויו םיסנכנ ולצא ויהו ,ולצא םיקרפל םיליגר ויה ,ותשא
להבנו ותרוצ הנתשנו .ןתנש המ הל ןתנו ,ל"נה ינעה תשא ולצא התאב תחא םעפ
המ ,יל ודיגת .םכדובכמ הליחמ שקבא :ל"נה הינעה ותוא הלאש .דאמ םמותשנו
,ןינעה ותוא לכ הל רפס .דאמ םכינפ םינתשמ םכלצא םיאב ונא רשא תע לכבש ,תאז
םולחה היה םאה :ול הבישה .ל"נכ 'וכו דאמ ופקונ ובל םויה ותואמו ,ל"נכ ול םלחש
הלילה ותואב :ול הבישה .הזב המו .ןה :הל בישה .ול הרמאש תינולפ הלילה ותואב
ןיקאפ ןיקאפ ושעו ,יתיב ךותל םישנא ואבו ,הלודג הרישע ינאש ,ןכ םג יל םלח
,ל"נה ריגרעבהל ונייה ,ינעה ותוא לא :ובישה .םיאשונ םתא ןכיהל :םיתלאשו,
אוהו .ימולחב ינא ףא אלה .םולח לע חיגשמ התא המ ,ןכ לע .ינע ושכע והארקש
ואשיש ,הארנ רבדהש ,המולח תא דוע עמשש לע רתויו רתוי ושכע םמותשנו להבנ
:דאמ דאמ להבנו ,ולצא ואשי ינעה לש תולדו ,ינעה לצא ושוכרו ותורישע

החקלו ,היתוער המע החקלו ,ליטל בצ תולגע םע ריגרעבה תשא העסנו ,םויה יהיו
ןירוקש ןודא ,ליח שיא רבע הנהו .לויטה לע ועסנו ,המע ינעה תשא םג
רבעו .וליבשב ךרדה ןמ דצה לא ונפו ,ולש ליחה םע ,(הובג אבצ ןיצק)"לארינדעי"
וכלהו .ליטל ועסנש םישנה ןמ תחא ואיצויש הוצו .םישנ םיעסונש אריו ,ליחה
.המע ועסנו ,לארינדעיה לש בצ תלגעה ךותב התוא ופטחו ,ינעה תשא תא ואיצוהו
.ויתוליח םע לארינדעי ,ליח שיא טרפב .ןלהל עסנ יכ ,הבישהל רשפא יא יאדובו
,ללכ ול עמשל התצר אלו ,םימש תארי התיה איהו ,ולש הנידמל המע עסנו החקלו
.רתויב םימש תארי התיה איהו ,התוא םיתפמו םישקבמ ויהו .דאמ הכוב התיהו
הכובו לבאתמ ינעה היהו .ל"נה הינעה החקלנ הנהו ,לויטה ןמ םתיבל ובש םהו
.דימת ותשא לע דאמ דאמ רמרמתמו
סנכנ .דאמ דאמ רמרמתמו הכוב אוהש עמש .ינעה תיב לצא ריגרעבה רבע תחא םעפ
שי .יל ראשנ המו .הכבא אל יכו :ובישה .ךכ לכ הכובו רמרמתמ התא המ :ולאשו
המו ,ינממ החקלנ יתשא םגו ,םולכ יל ןיא ינא .םינב וא תורישעה םהל ראשנש
.יל ראשנ
לדגמ דאמ דאמ וילע וימחר וררועתנו ,ל"נה ינעה לע ריגרעבה לש ובל רמכנו
הזיאב לאשו ךלהו ,ןועגש היה תמאבו ,להבמ רבד השעו ךלהו .וב הארש תורירמה
תיבל ךלהו דאמ להבמ רבד השעו ,םשל עסנו ךלהו ,ל"נה לארינדעיה רג הנידמ
,דאמ דאמ ולש הלהבה לדגמ ,אוהו (תורמשמ) "ןיכאוו" םידמוע םשו .לארינדעיה
ולהבנ ןיכאווה םגו .ןיכאווה לע ללכ חיגשה אלו ,הלודג הלהבב ךלהו םמותשנ
הפיא :דאמ ולהבנו .דאמ להבמ םלצא םדא ןב םואתפ וארש תמחמ דאמ וממותשנו
סנכנש דע ,ןיכאווה לכ לע רבעו ,ןיכאווה לכ והוחינה הלהבה תמחמו .ןאכל הז אב
התארו !יאוב :הל רמאו הציקהו אבו .םש תבכוש התיהש םוקמל ,לארינדעיה תיבל
,ןיכאווה לכ לע התע םג ורבעו ,ומע הכלהו !ימע יאוב ףכת :הל רמאו .הלהבנו ותוא
.ואציש דע

.לודג שער השענ היהי ףכת יאדובש ןיבהו ,הזכ רבד השעש המ רכזנו להבנ ףכת יזאו
רוב ךותב ומצע ןימטהו ךלהו .לארינדעיה לצא לודג שער ףכת םש השענש ,הוה ןכו
.רובה ךותב םימי ינש המע םש ההשו ,שערה רבעיש דע םימשג ימ םע היהש ,דחא
,הליבשב לבוסש תורצהו ,הליבשב ול היהש ,שפנ תריסמה לדג ל"נה השאה התארו
הלדג הזיא הל היהיש ,לזמ הזיא הל שי רשפא ,הל שיש לזמה לכש ,'הב העבשנו
החלצה לכ ומצעל חקל הצרי םאו .ותאמ ענמנ אל הלש החלצה לכ היהיש ,החלצהו
חקלו .תודע םש םיאצומ ךיאו .ללכ ונממ ענמי אל ,םדקמכ ראשת איהו ,הלש הלדגו
המע אבו ךלוה היהו ,ןלהל ךלהו ,םשמ המע אצי םימי ינש רחא .תודעל רובה ותוא
ומצע איבחהו ,דוע ךלהו .וירחא םישפחמ םוקמה ותואב םש םגש ןיבהו ,ןלהל ןלהל
העבשנו ,הליבשב לבוסש הרצהו שפנ תוריסמה לדגב בוש הרכזנו ,הוקמ ךותב המע
ואציו ,םימי ינש ךרעב ןכ םג םש ויהו .תודעל הוקמה תא החקלו ,ל"נכ םעפה דוע
אצויכ םירחא תומוקמב המע ומצע איבחהש ,םימעפ המכ היה ןכו .ןלהל וכלהו
ןיעמו םימגאו ,ל"נכ הוקמו רוב :םהו .םימ לש תומוקמ העבשב ונייהד ,ולאב
ושפנ תוריסמב הרכזנ ,םש םיאבחנ ויהש םוקמו םוקמ לכבו .םימיו תורהנו םילחנו
,ואבו וכלהו ,ל"נכ תודעל םוקמה ותוא החקלו ,ל"נכ ול העבשנו ,הליבשב ותרצו
,םיה לע ואבשכ .םיה לע ואבש דע ,ל"נה תואובחמב םעפ לכב םמצע םיאיבחמ ויהו
דע ,ותנידמל אובל ומצע ךתחו ,םיה לע םיכרדה ריכמ היהו ,לודג רחוס היה אוהו
.םש הלודג החמש היהו ,ינעהל הבישהו .ל"נה ינעה תשא םע ותיבל אבו רבעש


ותואב ול דלונו דקפנ ,המע ןויסנב דמע םגו ,הזכ רבד השעש רכשב ,ל"נה ריגרעבהו
םע הזכ ןויסנב הדמעש רכשב ,ל"נה ינעה תשא ,איה םג איהו .רכז ןב הנש
אלש ,דאמ דאמ ראת תפי התיהו .הבקנ הדליו ןכ םג התכז ,ומע םגו לארינדעיה
:םירמוא םלועה ויהו .הזכ יפי אצמנ אל םדא ינב ןיב יכ ,ללכ םדא ןימ לש יפי היה
גלפמ התראפתו היפי היה יכ ,(לדגתיש השק הזכ אלפנ שודח יכ) לדגתתש יאולה
ויהו התוארל םיסנכנו םיאב םלועהויהו .ללכ םלועב תאזכ הארנ אלש ,דאמ דאמ
תונתמ תונתמ הל םינתונ ויהו ,דאמ דאמ גלפמה ,היפי לדג לע דאמ םיממותשמ
ותעדב לפנ ל"נה ריגרעבהו .ינעה רשעתנש דע ,תונתמ םינתונ ויהו .הבח תמחמ
הז לע רשפא :ובלב רמאיו ,הזכ שודח היהש ,היפי לדגמ ל"נה ינעה םע ךדתשיש
דחי וכדתשיש ונייהד ,ולצא ןיאשונ ינעהמו ,ינעהל ולש ןיאשונש ,םולחה הארמ
.ךודשה ידי לע דחי וברעתיו
רשפאו ,המע ךדתשהל ונוצרש ,ותעד הל רמאו ,ולצא ינעה תשא התאב תחא םעפ
יל היה אל ךא ,יתעדב תאז יתבשח ינא םג :ול הבישה .ל"נכ םולחה םיקתי הזב
אלו ,ןכומ ינא יאדוב ,םיצור םתא םא ךא ,םכמע ךדתשא ינאש ,הזמ רבדל הזעה
.םכמ ענמי אל יתחלצהו יבוט לכש ,יתעבשנ רבכ יכ ,םכמ ענמא
ויה ל"נה תבהו .םכרדכ אצויכו תונושל דחא רדחב םהינש ודמל ל"נה תבהו ןבהו
ויהו ,ינעה רשעתנש דע תונתמ ונתנו ,ל"נכ שודחה לדגמ התוארל םיאבו םיכלוה
אל יכ ,םהיניב לודג שודח היפי היהו .דאמ םהיניעב הבטוהו התוארל םירש םיאב
ינעה םע ךדתשהל םירשה תעד לע אב היפי תגלפה לדגמו ,ללכ ישונא לש יפי היה
ןכ לע ,הזכ םע ןתחתהל םהל האנ ןיא ךא .המע ןתחתהל קשח ,ןב ול היהש רשו ,הזה
השענו ,רסיקה לצא דבעיש ולדתשהו ,הזה שיאה תא לדגל לדתשהל תוארל וחרכה
ולדתשה יכ ,הלעמל הלעמל ךכ רחאו (ךומנ אבצ ןיצק) "קישטריפארפ" הלחתמ
םיצפח ויהו , לארינדעי השענש דע ,הלעמל הלעממ רהמ ךלהש דע ,הרהמב והיבגהל
וקסעו הז לע ואב םירש המכ יכ .הז לע םיצפוק םיבר ויה ךא ,ומע ךדתשהל םירשה
םירבדמ ויה רבכש ,ריגרעבה תמחמ ןתחתהל ול רשפא היה אל יכ םגו .והיבגהל הזב
.ומע ךדתשהל

רסיקה ותוא חלוש היהו רתויו רתוי חילצמ היה ,לארינדעי השענש ,הזה ינעהו
ךלוה היהו .הלעמל הלעמל רתוי דוע ותוא אשנו .םעפ לכב דאמ חילצהו ,המחלמל
ותוא תושעל הנידמה ינב לכ וצעיתנו ,רסיקה םש קלתסנ רשא דע ,דאמ חילצמו
ונייה) רסיק השענו .רסיק היהי אוהש םלכ ומיכסהו םירשה לכ וצבקתנו ,רסיקל
היהו ,תונידמ שבכו ,דאמ חילצמ היהו ,תומחלמ םחול היהו ,(רסיק השענ ל"נה ינעה
,בוט ןוצרב ודי תחת רסמל וצעיתנ תונידמה ראשש דע ,ךלוהו שבוכו חילצמו םחול
ןכ לע .ולצא םלועה לש לזמה לכו םלועה לש יפיה לכש ,הלודגה ותחלצה ואר יכ
בתכ ול ונתנו ,םלועה לכ לע רסיק היהי אוהש ,ומיכסהו םיכלמה לכ וצבקתנ
:בהז לש תויתואב
םע ךדתשהל רסיקל האנ ןיא יכ ,ריגרעבה םע ךדתשהל התע ןאמ הזה רסיקהו
ול רשפא יאש רסיקה אריו .ללכ ריגרעבה ןמ הזז אל איה ,תירסיקה ותשאו .ריגרעב
ןכ לע ,דאמ דאמ ומע תקזחמ ותשא יכ טרפב ,ל"נה ריגרעבה דגנ רחא ךודש תושעל
ולאכ ,תולובחתב לדתשהו ,ורסחל האר הלחתבו .ל"נה ריגרעבה לע תובשחמ בשח
םידיספמ ויהו .תאזכ תושעל לוכי יאדוב רסיקהו .דספה ול םרגל ,ונממ רבדה ןיא
ומע תקזחמ התיה ,תירסיקה ,איהו .רומג ינע השענו לדלדתנש דע ותוא םירסחמו
יא ,ל"נה ריגרעבה ןב ונייה ,םיק ןבה הזש ןמז לכש ,רסיקה האר ךכ רחא .דימת
בשחו .ריגרעבה לש רוחבה ותוא תא ריבעהל לדתשהו .רחא ךודש תושעל ול רשפא
ןוצרש וניבה םיטפושהו ,םיטפוש וילע בישוהו ,תולילע וילע לגלגו ,וריבעהל תובשחמ
.םיל וכילשהלו קשב וחינהל וטפשו ,םלועה ןמ וריבעהל רסיקה
דגנכ תושעל הל רשפא יא תירסיקה םג ךא ,הז לע דאמ הוד הבל היה תירסיקהו
םלצא התאבו ,םיל וכילשהל םינממ ויהש ,םינממה לא הכלה .התשע המ .רסיקה
ביח אוה המל יכ ,וחינהל הנעמל ושעיש ,דאמ םהמ הננחתהו ,םלגר ינפל הלפנו
ותוא וחיניו ,םיל וכילשהל התימ ביחמ רחא יובש וחקיש ,דאמ םהמ השקבו ? התימ
רחא שיא וחקלו ושע ןכו .והוחיניש הל ועבשנו ,םלצא התשקב הלעפו .ל"נה רוחבה
רב היה רבכ הזה רוחבהו .ול ךלהו .ךל ךל :ול ורמאו .וחינה ותואו ,םיל והוכילשהו
.ול ךלהו ,תעד
הזש יעדת ,יתב :הל הרמאו ,ל"נה התבל הארקו ל"נה תירסיקה הכלה הזל םדקו
,ל"נכ הילע רבעש השעמה ותוא לכ הל הרפסו ,ךלש ןתחה אוה ריגרעבה לש ןבה
,ל"נה תומוקמ העבשב ימע היהו ,ליעל רכזנכ יליבשב ושפנ רסמ ריגרעבה ךיאו
תודעל תומוקמ העבשה ןתוא יתחקלו ,ונממ ענמי אל יבוט לכש ,'הב ול יתעבשנו
,יתחלצהו ילזמו יתבוט לכ איה תא הנה ,התע ןכב .ל"נכ 'וכו הוקמו רוב :םהש
,םנח וגרהל הצור ותוסג תמחמ ךיבאו ,ךלש ןתחה אוה ל"נה ונבו .ולש תא יאדובו
ונייה) ךלש ןתחה אוהש יעדת ןכ לע .ל"נכ והוחיניש יתלעפו ,וליצהל יתלדתשה רבכו
.ללכ םלועב רחא םע יצרתת לאו ,(ל"נה ריגרעבה ןב

םיקת יאדובש ,הבישהו ,םימש תארי התיה איה םג יכ ,היניעב המא ירבד ולבקתנו
איהש ,הסיפתה לא ל"נה ריגרעבה ןב לא בתכ החלשו ,תאזה תבה הכלהו ,ךכ
,(הפמ) טראק דנאל תכיתח ומכ ול החלשו .הלש ןתחה אוהו ,וב המצע תקזחמ
רוב :תודע עבשה םהש ,ל"נכ ויבא םע המא האיבחהש תומוקמה לכ וב הריצו
רמשיש דאמ דאמ ותוא הריהזהו ,'וכו הוקמו רוב ומכ וב הריצש ,ל"נכ 'וכו הוקמו
.הטמל המצע המתחו ,דאמ דאמ תאזה בתכה
דע ,רבעיו ךליו .ול ךלהו ,וחינה ותואו רחא שיא םינממה וחקלש ,ל"נכ היה ךכ רחא
רפס לא הניפסה אשנו הלודג הרעס חור אבו .םיב רבעו הניפסב בשיו םיה לא אבש
ךא ,הניפסה הרבשנ,("טיפמוא" ןירוקש) ,הרעסה לדגמו ,רבדמ םש היהש ,דחא
דחאו דחא לכ םשפנל וכליו ,רבדמ היה םשו .השביה לע ואציו ולוצנ הבש םישנאה
היה יכ םשל אובל תוניפסה םיליגר ויה אל םוקמה ותואב יכ ,ושפנל לכא ול שקבל
רבדמב םש וכלהו .םמוקמל בושל הניפס הזיא לע םש םיפצמ ויה אל ןכ לעו ,רבדמ
ךלוה היהו ,רבדמב ל"נה רוחבה ךלהו .דחאו דחא לכ הנהו הנה ורזפתנו לכא שקבל
רתוי קחרתנ בושל הצרש המ לכו ,לוכי אלו בושל הצרו רפסה ןמ קחרתנש דע ךלוהו
ודיב היהו ,רבדמב םש ךלהו .ךלי רשאב ךליו ,בושל ול רשפא יאש הארש דע ,רתויו
,לכאל םירבד הזיא םש אצמו ,רבדמבש תוער תויחה דגנ ומצע ליצמ היהש ,תשק
םוקמ םש היהש ,בושי םוקמ לא אבו ,רבדמה ןמ אצי רשא דע ,ךלוהו ךלוה היהו
ןמ התשו תורפה ןמ לכוא היהו ,תורפ לש ביבס ביבס תונליאו םימ םש היהו ,יונפ
,בושיה לא בושל ול השק הז אלב יכ .וייח ימי רפסמ םש בשיל ותעדב בשיתנו .םימה
ותעדב היה ןכ לע .ול ךליו הזה םוקמה חיני םא הזכ םוקמל דוע עיגי םא עדוי ימו
םימהו לכאל תורפה ול היהש ,םש ול בוטש רחאמ ,וייח ימי םש תויחלו םש בשיל
םג .לכאל רשב ול היהו ,יבצ וא תבנרא ותשקב הבורו אצוי היה םימעפלו .תותשל
תולבל ויניעב בטייו .םימה ךותב דאמםיבוט םיגד םש היה יכ ,םיגד ומצעל דצ היה
:וייח ימי םש
רסיקה יכ) ,ונממ רטפנ התעו ל"נה ריגרעבה ןבב טפשמה השענש רחא ,ל"נה רסיקהו
תעכ ,(םלועב ונניא בושו ,ל"נה ריגרעבה ןבב ,תמאב טפשמה וב םיקתנ רבכש ,רבס
ךלמ םעו ינולפ ךלמ םע םיכודש הל רבדל וליחתהו .ל"נה ותב םע ךדתשהל לכוי
הל תויהל םירש תונב המצעל החקלו .םש הבשיו יוארכ רצח הל השעו .אצויכו ינולפ
םירבדמ ויהש המ לכו ,םכרדכ אצויכו ריש ילכב תנגנמ התיהו .םש הבשיו ,היתוערל
אוביש קר ,ךודשה לבקל ונייהד ,םירבדב הנוצר ןיאש הבישמ התיה ,םיכודש הל
,םוקמ תונמאב התשעו .רישה תמכחב דאמ האיקב התיה איהו ,ומצעב ךדשמה
,קשח לש ריש ונייה ,ריש ירבד רבדיו ,הדגנכ דמעיו ,םוקמה ותוא לע ךדשמה אוביש
.הבח ירבד ותקושחל קושחה רבדמש ךרדכ

ריש דחאו דחא לכ םירבדמ ויהו ,םוקמה ותוא לע ולעו ,ךדתשהל םיכלמ םיאב ויהו
וארנש תצקלו .הבחו ריש ךרדב ןכ םג היתוער ידי לע הבושת החלש םתצקלו .ולש
תצקלו .הבח ירבד ןכ םגול הבישהו ,רישב הלוק המירהו ,המצעב הבישה ,רתוי הל
הינפ תא הארמ התיהו ,םינפ לא םינפ המצע הארמ התיה ,רתוי דוע הל וארנש
אלו .תומימה ךילע ורבע אל לבא :ףוסב המיס םלכלו .הבחו ריש ירבד ול הבישהו
תצק ויהו .היפי לדגמ םילפונ ויה ,הינפ הארמ התיהשכו ,התנוכ ןיבמש ימ היה
דאמ גלפמ היהש היפי לדגמ ,הבהא תלוח תמחמ ועגתשנ תצקו תושלח םיראשנ
םיאב ויה תאז לכ םע ,תושלח וראשנו ועגתשנש יפ לע ףא ,ןכ יפ לע ףאו ,דאמ
:ל"נכ הבישה םלכלו .המע ךדתשהל םיכלמ

ומצעל השעו ,ל"נה םוקמ ותואב םש בשי ,(ל"נה ריגרעבה ןב ונייה) ליעל רכזנה ןבהו
היהו .רישה תמכח עדויו ןגנל לוכי היה אוה םגו ,םש בשוי היהו ,וב בשיל םוקמ םש
לש ןידיגהמו .ריש ילכ ומצעל השעו ,ריש ילכ םהמ תושעל םייוארש ,םיצע ול רחוב
חקול היהו .ומצעל ררושמו ןגנמ היהו ,("סינירטס" ןירוקש) ,ןימינ ול השע תויחה
לכ רכזנו ןגנמו ררושמ היהו ,ל"נה רסיקה תבה ול החלשש ,ול היהש בתכה
בתכה חקלו ךלהו .ןאכל ךלשנ התעו ,'וכו ריגרעב היה ויבא ךיאו ,ול ויהש תועראמה
םש בשיו ,ל"נה בתכה םש ןמטו ,םוקמ םש השעו .דחא ןליאב ןמיס ול השעו ,ל"נה
.ןמז הזיא

לוכי היה אלו ,םש םידמוע ויהש תונליאה לכ רבשו ,הלודג הרעס חור היה תחא םעפ
ושכעו ,ריכהל ןמיס ול היה םידמוע ויהש דועב יכ ,בתכה םש ןמטש ןליאה ריכהל
ריכהל לוכי היה אלו ,דאמ הברה םש ויהש ,תונליאה ןיב ןליאה ברעתנ ,ולפנש
הכוב היהו .דאמ םיבר ויה יכ ,בתכה שפחל תונליאה לכ עקבל רשפא יא הזו .ןליאה
היהש ,רעצה לדגמ עגתשי יאדוב ןאכ בשי םאש הארו ,דאמ דאמ הז לע רעטצמו
ןכסמ אוה תאז אלב יכ ,המ וילע רבעיו ,ןלהל ךליל חרכמש בשיתנו .דאמ וילע השק
ומצעל השעו .ךלי רשאב ךליו .וקש ךותב תורפו רשב ול חקלו .ל"נכ רעצה לדגמ דאמ
.םשמ אציש םוקמה ותואב םינמיס
םא לאשו .ול ובישה .תאז איה הנידמ הזיא לאשו .בושי לא אבש דע ךלוה היהו
תפיה ותבמ ןאכ עמשנ םא לאשו .ןה :ול ובישה .ל"נה רסיקה ותואמ ןאכ עמשנ
יאש רחאמ :ותעדב בשיתנו .ל"נכ המע ךדתשהל רשפא יאש ךא ,ןה :ול ובישה .ראת
אוהשו ,ובל לכ ול רפסו ,הנידמה ותוא לש ךלמה לא ךלהו ,םשל אובל ול רשפא
אובל ול רשפא יאש רחאמו ,רחא םע ךדתשהל הצור הניא וליבשבו ,הלש ןתחה
ותואשו ,ל"נה תומימ העבשה ונייהד ,ודיבש םינמיסה לכ ול רסומ אוה ןכב ,םשל
יכ ,םינכ וירבדש ךלמה ריכהו .הז דעב תועמ ןתי ולו ,המע ךדתשיו םשל ךלי ךלמה
.ויניעב רבדה בטוהו ,בלה ןמ תאז תודבל רשפא יא


.וינפל בוט רבדה ןיא ,הפ היהי רוחבה ותואו ,ןאכל התוא איבי םא :בשיתנ ךא
קוחרמל וחלשל בשיתנ ןכב .ול השעש הבוטה לע גרהי עודמ יכ ,ויניעב השק וגרהלו
הבוט דעב וחלשמ אוה רשא לע ,ל"נה ןבה יניעב דאמ רבדה הרחו .תואסרפ םיתאמ
לכ ול רסמו ,ל"נכ ןכ םג ול רפסו ןכ םג רחא ךלמ לא םש ךלהו ,ול השעש וזכ
םידקהל לכוי ילוא ,ףכת עסיש וזרזו וילע הוצו ,רתוי ןמיס ףיסוה ינשהלו ,םינמיסה
ןכ םג בשיתנ ינשהו .ורבחמ רתוי ןמיס ול שי ,ומידקי אל םא וליפא םגו .ורבח תא
םג ול הרחו .תואסרפ םיתאמ קוחרמל ןבה ותוא תא ןכ םג חלשו ןושארה ומכ ל"נכ
.רתויב םיקהבמ םינמיס דוע רסמ ישילשהלו .ישילשה לא ךליו .דאמ ןכ

ול השעו ,ל"נה רסיקה תב םוקמל ,םשל אבו ,ל"נה ןושארה ךלמה ףכת עסיו ךליו
םידע העבשה ונייהד ,תומוקמה ןתוא לכ וז המכחה יפ לע רישה ךותב ץענו ,ריש
ול עיגה ןכ יכ ,ל"נה תומוקמה תא ,רדסכ םרדס אלש ול ןמדזנ רישה יפ לע ךא .ל"נה
.רישה דיגהו ,ל"נה םוקמה לע םשל אבו .רישה תמכח יפ לע
קר ,הליג ןב והזש חרכמש הל הארנו היניעב אלפנ ,ל"נה תומוקמה רסיקה תב עמשכ
תמחמ ילוא :התעדב הבשח ןכ יפ לע ףא ךא .רדסכ םרדס אלש לע היניעב השק היה
איהש ול הבתכו .אוה הזש הבלב םכסנו ,רדסה הז ול אב רישה לקשמ תמכח
.הנתחה לע וניכהו .הליג ןב הל אצמנש ,שערו החמש השענו ,ול תכדשמ
לע חיגשה אלו ,תכדשמ איה רבכש ול ורמאו ,םשל ןכ םג ץר היהו ,ינשה אב ךכ ךותב
רדסו ,וריש דיגהו אבו .לעפי יאדובש ,הל דיגיש רבד ול שי ןכ יפ לע ףאש רמאו הז
.ןושארה עדוי ןיאמ :ותוא הלאשו .רתוי ןמיס דוע ןתנ םגו רדסכ ל"נה תומוקמה לכ
הדמעו ,דאמ היניעב אלפנו .עדוי וניאש רמאו ,וינפל בוט אל תמאה דיגהלו
ףא ךא .וללה םינמיס םדאל עדותי ןיאמו ,תומוקמה רפס ןושארה םג יכ ,םמותשמ
'וכו רדסכ רפסש וב התארש רחאמ ,הליג ןב אוה ינשה הזש ,היניעב הארנ ןכ יפ לע
ךא .תומוקמה ולא ריכזהש ,תאז ול אב רישה תמכח יפ לע רשפא ,ןושארהו .ל"נכ
.תדמוע הראשנ

,ל"נכ ןכ םג ול רפסו ,ישילשה לא ךלהו ןכ םג ול הרח ינשה וחלששכ ,ל"נה רוחבהו
היהש רשאב ,ובל לכ רפס ישילשה ינפלו .רתויב םיקהבמ םינמיס רתוי דוע ול רסמו
ןתוא לכ רינ לע ןכ םג ומצעל ריצי ןכב ,ל"נכ תומוקמה וב ריצמ היהש ,בתכ ול
התוא איביש וינפל בוט ןיאש ,ל"נכ ןכ םג בשיתנ ישילשהו ,הילא איביו ,תומוקמה
םיתאמ ,רתוי קוחרמל דוע רוחבה תא ןכ םג חלשו ,ןאכ היהי רוחבה הזו ןאכל
.תואסרפ
,ול ודיגהו ,םשל אבו ,(ראת תפיה תא חקל ונייהד) םשל ןכ םג ץר ישילשה ךלמה הזו
םלועהו .לעפי יאדובש ,רבד ול שי יכ ,ןכ יפ לע ףא בישהו ,ל"נה םינש ןאכ שי רבכש
דיגהו ישילשה םג אבו .םירחאמ רתוי ולאל הצרתנ איה המ ינפמ ללכ םיעדוי ויה אל
ךא ,דאמ הלהבנו ,תומוקמה רויצ םע בתכה הארהו .רתוי םיקהבמ םינמיסב וריש
,הרמא ןכ לע ,ינשה ךכ רחאו ,והזש הארנ ןושארה םגש תמחמ ,רבד תושעל הלכי אל
.ומצעב הדי בתכ הל ואיביש דע ,ןימאת אלש

.רתוי ןלהל םעפ לכב ותוא ןיחלשמ ויהי יתמ דע :ל"נה רוחבה ותעדב בשיתנ ךכ רחא
ךלוה היהו ,אוה לעפי ילוא ,םשל ךליל ומצע חיני ומצעב אוהש ,ומצע בשי ןכ לע
רתוי דוע ןתנו ,וריש דיגהו אבו ,'וכו רבד ול שי אוהש רמאו ,םשל אבש דע ,בבוסו
הל רפסו ,הזב אצויכו דחא רדחב המע דמלש התוא ריכזהו ,םיקהבמ םינמיס רתויו
איה לבא ,וילע רבעש המ לכו ,ןליאב בתכה ןמטשו ,ל"נה םיכלמה חלש אוהש ,לכה
לע ,םימעט הזיא ורמא ל"נה םיכלמה םינושארה םג יאדובו) .הז לע ללכ החיגשה אל
אלו .בר ןמז רבע רבכ יכ ,רשפא יא יאדוב ותוא ריכהלו .(בתכה םדיב ןיאש המ
הרבס ןושארה לע םג יכ ,בתכה הל ואיביש דע ,ללכ םינמיס לע דוע חיגשהל התצר
יא ןאכש ,רוחבה בשיתנו .ל"נכ 'וכו התצר אל ןכ לע ,'וכו ינשה לע ןכו ,יאדוב והזש
םשו ,וב היהש רבדמה לא ,ומוקמל רזחלו בושל בשיתנו ,ללכ תויהש תושעל רשפא
.ל"נה רבדמה לא םשל עיגהו ,ל"נה רבדמל עיגהל בבוסו ךלוה היהו .וייח ימי הלבי
םש בשיש ,ל"נה רוחבה לצא םכסנו ,םינש המכ ךכ ןיבו ךכ ןיב ורבע ל"נה לכ ךותב
רקחנ ,הזה םלועב םדאה תויח ותעדב ךרעש המ יפכ ,וייח ימי םש הלביו רבדמב
:ל"נכ 'וכו לכאו םש בשיו ,וימי רפסמ ןאכ תולבל בוטש ,ותעדב

ףא ,הספתל בשחו ,םלועב וזכ ראת תפי אצמנש עמש חצורהו .חצור היה םיה לעו
,ךלמ הזיאל הרכמל ידכ הספתל קשח ךא ,סירס היה יכ ,התוא ךירצ היה אל אוהש
םא :ומצע ריקפהו ,רקפמ אוה חצורהו .הזב לדתשהל ליחתהו ,בר ןוה הדעב חקיו
הנקו חצורה ךלהו .חצורה ךרדכ רקפמ אוה יכ ,דיספי המו ,ואל ואל םאו לעפי לעפי
םישענ ויהו ,בהז לש םירפצ השע םג .דאמ גלפמ יובר ,דאמ דאמ תובר תורוחס
ויהו ,בהז לש םילבש השע םג (עבט) (ךילריטאנ) ,שממ םייח םהש המדנש ,תונמאב
לע םידמוע םירפצהש ,שודחל המדנ ומצעב היה הזו ,םילבשה לע םידמוע םירפצה
השע םג .(שודח היה ןכ לע) םילודג םירפצ ויה יכ ,םירבשנ םילבשה ןיאו ,םילבש
ןירוקש) ,הנושלב תשקשקמו הכמ התיה תחאו ,םינגנמ םהש המדנש תולובחתב
התיה תחאו ("טישטשיוושיג" ןירוקש) ,היפב תלצלצמ התיה תחאו ,("טקאנקיג"
לע היהש רדח ךותב םש םידמוע םדא ינב ויהש ,תולובחתב היה לכהו .תרמזמ
םירפצהש המדנו ,םדא ינבה ןתוא ליעל רכזנה לכ ושעו ,םירפצה ירוחאמ הניפסה
םהש המדנש דע ,תונמאב (לזרב יטוח) ןיטארד םע םייושע ויה יכ םינגנמ ןמצעב
.ליעל רכזנה לכ ןישוע ןמצעב
התיהש ריעה לא אבו .ל"נה רסיקה תב םש התיהש הנידמל ל"נה לכ םע חצורה עסנו
("טריקנאיג" ןירוקש) ,הבכעו (ןגועה) שיריקנאה לשלשו ,םיב ותניפס םע דמעו םש
תובר תורוחס ולצא תונקל םש םיאבו םיסנכנ ויהו .לודג רחוסל ומצע המדו (הנגעו)
ונקש תופי תורוחס ונממ םיאשונ ויהו ,רתויו הנש עבר ,ןמז הזיא םש דמעו ,תורקי
הרוחס אשיש ,וילא החלשו ,ונממ הרוחס תונקל רסיקה תב םג הקשחו ,ולצא
תב איהש יפ לע ףא ,הנוקה תיבל הרוחס תאשל ,הזל ךירצ וניאש הל חלשו ,הלצא
.הז לע ותוא חירכיש ימ ןיא ,רחוסלו ,ולצא אובי הרוחס ךירצש ימו ,רסיקה

הלות התיה קושב הכלהשכ היה הכרדו .ולצא ךלתש ,רסיקה תב המצע הבשיו
רכזנכ היפי תמחמ 'וכו לפל םדא ינב ולכוי יכ ,הב ולכתסי אלש ידכ ,הינפ לע הסכמ
,הינפ תא התסכו ,רסיקה תב הכלהו .ליעל רכזנכ ,הינפ הסכמ התיה ןכ לע ,ליעל
לא התאבו .הירחא ךלה (רמשמ)("ךאוו" ןירוקש) ליחו ,המע היתוער םג החקלו
הכלהו ,ולצא תורוחס םש התנקו ,(רחוסל המדנש חצורה ונייה) ,ליעל רכזנה רחוסה
םהש ,הזמ םיפי םירבד דוע ךל הארא ,םעפה דוע יאובת םא :רחוסה הל רמאו .הל
םש דמעו .הל הכלהו ,התנקו התאב תרחא םעפ בוש .התיבל הבשו ,דאמ םיאלפנ
תסנכנ ,ולצא הליגר ,(ל"נה רסיק תבה) תישענ ךכ ךותב ,ןמז הזיא ,(הזה חצורה)
.תאצויו

'וכו בהז לש םירפצה םש םידמוע ויהש רדחה הל חתפו ךלהו ,ולצא התאב תחא םעפ
הז ,ואל ואל רמאו ,סנכל ,ליחה ונייה ,םירחאה םג וצרו ,אלפנ שודח אוהש התארו
.ללכ הצור יניא םירחאל לבא ,רסיקה תב תאש ךילא קר ,םדא םושל הארמ יניא
קש חקלש ,וטושפכ השעו ,תלדה לענו ,רדחה לא אוה םג ךלהו ,המצעב איה הסנכנו
סארטאמ תא םשיבלהו ,הישובלמ הנממ טשפו ,קשה ךותב החרכ לעב החינהו
עדוי וניא אוה ,הזה סארטאמהו .ךל ול רמאו ,ץוחל ופחדו ,וינפ הסכו ,דחא (חלמ)
ךליל וליחתהו ,ועדי אל ליחהו ,הסכמ וינפו ץוחל אציש ףכתו ,ומע השענ המ ללכ
םע ךלוה ,(סארטאמה ונייה) אוהו .רסיקה תבה איה תאזש ,םהל המדמכ ,דימ ומע
רסיק תבה התיהש רדחל ,םשל אבש דע ,ללכ אוה ןכיה עדי אלו ,והוכילוהש ליחה
וחפט סארטאמה תאו) ,לודג שער השענו ,סארטאמ אוהש וארו וינפ ולגו ,םש תבשוי
.(ללכ עדי אל יכ ,ביח וניא אוה יכ ,והופחדו בטיה בטיה וינפ לע

ןמטו ,הניפסה ןמ ךלהו .וירחא ופדרי יאדובש עדיו ,רסיקה תבה תא חקל חצורהו
(םיחלמ) ןיסארטאמה תאו .שערה רבעיש דע ,םימשג ימ וב היהש ,רובב המע ומצע
ופדרי יאדוב יכ ,דימ וחרביו (םינגועה) סריקנאה וכתחי דימו ףכתש הוצ הניפסה לש
איהש םירובס םהש ,רסיק תבה תמחמ הניפסה לא םיבור ויהי אל יאדובו ,םהירחא
המ ;וגישי ,םכתא וגישי םאו ,דימ וחרבת ןכ לעו ,םכתא ופדריש קר .הניפסב םש
ופדרו ,שער השענש היה ןכו .ללכ ןמצע לע ןיחיגשמ םניאש םיחצורה ךרדכ .הזב
.םש הואצמ אל ךא ,םהירחא ףכת
התוא דיחפמ היהו .םש םיחנמ ויהו ,םימשג ימ לש רובב המע ומצע איבחה חצורהו
ידכ ךליבשב ישפנ יתרסמ ינא :הל רמוא היהו .םדא ינב ועמשי אלש ,קעצת אלש
םא ,ידיב תא רבכש רחאמ ,םולכ ילצא םיבשחנ ייח ןיא ,ךתוא דיספא םאו ,ךספתל
ףכת ןכ לע .ללכ המואמ ילצא םיבשחנ ייח ןיא ,ינממ יענמתו ךתוא דיספאו רזחא
אריתו .םולכ יניעב הוש יניא יכ ,המ ילע רבעיו ,דימ ךתוא קנחא ,הקעצ ינתתש
אצי ךכ רחא .(חצורה תמיא ינפמ קעצל הארי התיה רסיק תבה ונייה) וינפמ השפנל
םגש ןיבהו ,רחא םוקמל ואבו ,םיכלוהו םיכלוה ויהו ,ריעב התוא ךילוהו ,המע םשמ
דוע המע איבחהו ךלהו םשמ אצי ןכו .הוקמב דוע המע ומצע איבחהו ,םישפחמ םש
ריגרעבה איבחהש ,תומוקמ העבשה לכב המע ומצע איבחמ היהש דע ,רחא םוקמב
הוקמו רוב םהש ,םימ ינימ העבש ונייה) ל"נה םידע העבשה םהש ,ל"נכ המא םע
הנטק הניפס םינפ לכ לע אצמל םש שפחו .םיה לא אב רשא דע ,(ל"נכ 'וכו ןיעמו
היה אל אוהו .רסיקה תב תא חקלו ,הניפס אצמו .המע רבעל ידכ םיגד ידיצ לש
ןפ אריתמ היהו ,ךלמ הזיאל הרכמל הצור היה ךא ,ל"נכ סירס היה יכ ,התוא ךירצ
ומע רבעו ,רכזל תימדנו ,סארטאמ ידגבב התוא שיבלהו ךלהו .ונממ התוא וספתי
ונורכז ונבר רפס הז ןושלב יכ ,רכז ןושלב רסיק תבה לע רבדנ האלהלו ןאכמ) .םיב
לא הניפסה אשנו ,הרעס חור אבו .(רכז ומכ התוא שיבלה חצורהש תמחמ ,הכרבל
רוחבה םש היהש ,ל"נה רבדמ היהש ,רפסה ותוא לא ואבו ,הניפסה תא רבשו ,רפסה
ל"נה

ןיאש ,רבדמ םוקמ אוה ןאכש עדיו ,םכרדכ םיכרדב יקב היה ןלזגהו ,םשל םאובב
ונייה) וכלהו החינהו .םדא םושמ ןאכ אריתמ היה אל ןכ לע ,ןאכל תוניפסה םיעיגמ
ןלזגהו .ןלזגה ןמ קחרתנו ,לכא םהל שקבל ןאכל הזו ןאכל הז ,(רסיקה תבו חצורה
אלו המצע הבשי איהו ,הילא קעצל ליחתהו .ולצא הניא הנהו הארו ,וכרדב ךלה
םאו .ול בישהל יל המל ,יתוא רכמיש היהי יפוסש רחאמ :(הרמא יכ) ,ול הבישה
ךירצ אוה יכ ,ינגרהל ונוצר ןיא יכ טרפב .יתעמש אלש ול בישא ,ילצא עיגיו רזחי
אלו הנאו הנא שפחמ ,ןלזגה ,אוהו .ןלהל הכלהו ,ותוא הבישה אלו .יתוא רכמל
.תוער תויח והולכא םתסה ןמו .האצמ אלו ןלהל ךלהו ,האצמ

,םוקמה לא העיגהש דע הכלהו .לכא הזיא הל תאצומ התיהו ןלהל ןלהל הכלה איהו
,רכז ומכ שובל התיה םגו ,תורעשב הלדגתנ רבכו ,ל"נה רוחבה םש בשוי היהש
דוע אבש ,החמש ול אב האובב ףכתו .הז תא הז וריכה אלו ,ל"נכ סארטאמ ידגבב
הלאש .'וכו םיב רחוס הזיא םע יתייה :הבישה .ןאכל תאב ןיאמ :ותוא לאשו .םדא
םש ובשיו .'וכו רחוס הזיא ידי לע ןכ םג :הל בישה .ןאכל התא תאב ןיאמ :ותוא
:(הבקנ ןושלב םעפו רכז ןושלב תארקנ איה םעפ יכ ,קדקדמ ןושלה ןיא) .םהינש

השאר הכמו תננוקמ תירסיקה התיה ,ל"נכ רסיקה ןמ רסיקה תב החקלנש רחאו
דבא ותוסג ידי לעש ,רסיקה תא דאמ םירבדב תרעצמ התיהו ,התב תדבא לע לתכב
חלצהו לזמה לכ התיה איה אלה :(הרמאו) .םתב דבא התעו ,ל"נה רוחבה תא
םג יאדובו .דאמ ותוא תרעצמ התיהו .םויה דוע יל שי המו .התוא ונדבאו ,ונלשה
ותוא תסעכמו תרעצמ תירסיקה התיה דועו ,ותב תדבא לע דאמ רצ היה ומצעב וילא
הסיעכהש דע םיער םירבד ול תרבדמ התיהו ,םהיניב םיסעכו תוטטק ושענו ,דאמ
ןירוקש) הוחלשו ,החלשל וקספו ,םיניד בישוהו .החלשל רמא רשא דע ,דאמ ותוא
.("טקיש ראפ"

הזיאב רבדה הלות היהו ,חילצמ היה אלו המחלמל חלוש רסיקה היה ךכ רחא
ךכ רחא .ותוא חלשו ,המחלמה תדבא הז ידי לע ,ךכ תישעש ליבשבש , לארינדעי
חלש ןכו, (טקיש ראפ ונייה) ןילארינדעי דוע חלשו ,חילצה אלו המחלמל דוע חלש
,תירסיקה חלש הלחתב :םירז םירבד השועש הנידמה ינב וארו .ןילארינדעי המכ
,וחלשי ותואו תירסיקה רחא חלשל :ךפהל רשפא ,ןמצע ובשיו .ןילארינדעי ךכ רחא
איהו ,תירסיקה תא ובישהו ,רסיקה תא וחלשו ,ושע ןכו .הנידמה גהנת תירסיקהו
.הנידמה הגהנ

ותוא הסינכהו .ןיריגרעבה ותשא םע ריגרעבה תא ריזחהל ףכת החלש תירסיקהו
ותוא םיכילומהמ שקבו דמע ,חלשנ היהשכ ,רסיקהו .הלש (ןומרא) ןיטלפב
ינונח התע ,תובוט םכל יתישע יאדובו ,םכלש רסיק יתייה ןכ יפ לע ףא יכ ,והוחיניש
.אריתהל םכל ןיאו דוע הנידמה לא בושא אל יאדוב יכ ,ךליל יתוא וחינהו תאזב אנ
היהו ,ותוא וחינהו .תויחל יל שיש ייח ימי ישפח םינפ לכ לע היהאו ךלאו יל וחינה
.םיה לע אבו ,רסיקה ךלוהו ךלוה היהו ,םינש המכ ורבע ךכ ןיבו ךכ ןיב .ךלוהו ךלוה
םוקמה לא אבש דע ,ל"נה רבדמה לא ןכ םג אבו ,הניפסה תא חורה ןכ םג אשנו
השובלש ,ראת תפיה ותבו ריגרעבה ןב רוחבה ונייה) ל"נה םינשה ולא םש םיבשויש
ורבע רבכו ,תורעשב רסיקה לדגתנ רבכ יכ הז תא הז וריכה אלו ,(ל"נכ רכז ידגבב
.ןאכל תאב ןיאמ :ותוא ולאשו .ל"נכ תורעשב ולדגתנ רבכ ןכ םג םה ןכו .םינש המכ
ויהו ,דחי ל"נה ולא םש ובשיו .'וכו ול ובישה םה ןכו .'וכו רחוס ידי לע :םהל בישהו
,רסיק הז יכ ,ןגנל םילוכי ויה םלכ יכ ,ריש ילכב םינגנמ ויהו ,ל"נכ םיתושו םילכוא
.ל"נכ ןגנל ןכ םג ולכי םה ןכו

היהו ,רבכמ םש היה רבכ יכ ,םהיניב (חלצומו זירז) "הירב"ה היה ל"נה רוחבה אוהו
היהו ,בושיב בהז ןמ םירקי ויהש ,םיצע םש םיפרוש ויהו ולכאו רשב םהל איבמ
ימי תולבל בוט ןאכש ,(םירבד רורבו החכוה ןושל) םהל חיכומ ל"נה רוחבה ותוא
ןאכ תולבל ןאכ בשיל םהינפל בוט ,בושיב םלועב םדא ינבל שיש בוטה יפכ םהייח
בישה .ךינפל רתוי בוט ןאכש רמוא התאש ,ךל היה בוט המ :ותוא ולאש .םהייח ימי
ול היה המו ,ןאכל אבש דע ,'וכו ריגרעב ןב היהש ,וילע רבעש המ םהינפל רפסו םהל
בוטש ,םהל חיכוהו .בוט לכ ול שי ןאכ םג בוט לכ ול היהש ,ריגרעב ןב אוהש הזב
.םהייח ימי ןאכ תולבל
לע ותוא לאש .עמשש ול בישה .רסיקה ותואמ תעמשה :ל"נה הזה רסיקה ולאש
הז :רמאו זגרתהל רוחבה ליחתהו .ןה :ןכ םג ול בישה .הנממ עמש םא ראת תפיה
אוה ומע רבדמש הזש עדי אל אוה יכ ,ונממ ורבדש ל"נה רסיקה ותוא ונייה) !חצורה
הז :סעכב רמאו ,וילע וינשב קרוחכ סעכב רמוא רוחבה היהו .ומצעב רסיקה אוה
אוה המ ינפמ :(רוחבהל לאש ,רחא שיאל המדנש ,רסיקה הז ונייה) ולאשו .(חצורה
ומצע בשיו .ךיאו :ולאש .ןאכל יתאב ותוסגו ולש תוירזכא ליבשב :ול בישה .חצור
.וילערבעש עראמה ותוא לכ ול רפסו ול דיגהו ,אריתהל יממ ול ןיא ןאכבש רוחבה
םא :ולאש .(ריגרעב ןב היהש קר ,השעמה ףוג ול רפס אל הלחתבש םירבדה ןיארנ)
,(ןמחר היה אוה יכ) ,ואל :ול בישה .ושכע וב םקונ תייה ,ךדיל אב רסיקה הז היה
.ךתוא סנרפמ ינאש ומכ וסנרפמ יתייה ,אברדא

עמש יכ ,הזה רסיקהל הרמו הער הביש המכ ,חנגלו חנאתהל רסיקה ליחתה בוש
ותוירזכא ליבשב :רוחבה ותוא דוע רמאיו .חלשנ אוהו ,הדבאנ ולש ראת תפיהש
דוע ולאש .ודי לע לכה .ןאכל יתכלשנ ינאו ,ותב תאו ומצע תא דבא ולש תולדגו
,אברדא ,ואל :ול בישה .וב םקונ תייה ,ךדיל אב היה םא :(רוחבהל רסיקה ונייה)
אוהש ועידוהו ,וילא רסיקה עדותיו .ךתוא סנרפמ ינאש ומכ שממ וסנרפמ יתייה
וקבחו ,(ל"נה רוחבה) וילע לפנו .'וכו וילע רבעש המו ל"נה רסיקה אוה ומצעב
העמש ,(רכזל תימדנ התיהש קר ,םש ןכ םג התיהש ,ראת תפיה ונייה) איהו .וקשנו
:הזל הז םירבדמ ולאש המ תאז לכ

םש היה יכ ,תונליא השלשב ןמיס ול השעו ,םוי לכב ךליל וכרד היה ל"נה רוחבהו
םהב השעו ,(םהמ תונליא השלשב ונייה) ל"נה בתכה םש שקבו ,תונליא םיפלא יפלא
ילואו יאה ילכ ,תונליא השלשה ולאב שפחלו קדבל ךרטצי אל רחמלש ידכ ןמיס
היהש תמחמ תויוכב םיניע םע אב היה ,םשמ רזוח היהשכו .ל"נה בתכה ותוא אצמי
ךכ רחאו ל"נכ תונליאה ולאב שקבמ התא המ :ותוא ולאש .אצמ אלו שקבשכ הכוב
רסיקה תבש ,השעמה ותוא לכ םהל רפסו םהל בישה .תויוכב ךיניעו רזוח התא
אוה התעו ,ל"נכ 'וכו הרעס חור אבו ,תונליא ולאב ותוא ןמטו 'וכו בתכ ול החלש
ונחנא אצמנ ילוא ,ךמע ןכ םג ךלנ שקבל ךלתשכ רחמל :ול ורמא .אצמי ילוא ,שקבמ
בתכה ותוא תא רסיק תבה האצמו ,ןכ םג ומע םה וכלהו ,היה ןכו .בתכה ותוא
.שממ הדי בתכ אוהש התארו ותוא החתפו ,ןליאב
רזחתו םישובלמה ולא טשפתו רזחתשכ ,איה איהש ףכת ול דיגת םא :התעדב הבשח
תורשכב היהיש הצור איהו ,עוגלו לפל לכוי ,םדקמכ ראת תפי בוש היהתו ,היפיל
ויחהו ,תושלח לפנ ףכתו ,בתכה האצמש ול הרמאו ,בתכה ול הריזחהו הכלהו .תדכ
.הלודג החמש םהיניב היהו ,ותוא ואירבהו

ושכע איה חרכהב יכ ? האצמא ןכיה ? בתכה יל המל :רוחבה ותוא רמא ךכ רחא
אה :הל רמאו בתכה הל בישהו .ייח ימי ןאכ הלבא ? תאז יל המלו ךלמ הזיא לצא
ונממ השקבו ,ךליל התצרו .(ל"נכ רכזל תימדנ איה יכ) הנאשתו ךלתו ,בתכה ךל
ךל ןתא יל היהי רשא ,אוהה בוטה היהו ,התוא חקי יאדוב אוה יכ ,ןכ םג המע ךליש
איהש עדי אלש ,רוחבה לא הרמא ,רכזל תימדנש ,רסיק תבהש ונייה) ןכ םג קלח
ראת תפיה תא חקי יאדוב אוהו ,ןכ םג ומע ךליש ,ל"נה ראת תפיה איה המצעב
ונאש רסיק תבה ונייה) םכח שיא אוהש האר רוחבהו .(ןכ םג רוחבה םע ביטייו
רסיקהו .ומע ךליל הצרתנו ,התוא חקיו גישי יאדובו ,(ל"נכ רכז ןושלב הילע םירבדמ
,ןכ םג ךליש ונממ השקבו ,הנידמה לא בושל ארי היה אוה יכ ,ודבל ראשנ היה ל"נה
לכויו ,(לזמה רזחוי יכ) דוע המיא ול ןיא ,ראת תפיה חקיו בושי אוהש רחאמ יכ
.ןכ םג ובישהל

םש תבשויש ,הנידמה לא ואבו ,הניפס םהל ורכשו ,דחי השלשה ולא וכלהו
המצע הבשיו .הניפסה ודימעהו ,םש תבשוי איהש ,ריעה ותוא לא ואבו ,תירסיקה
רשאב ,הלצא החלשו .עוגל לכות ,התאבש המאל ףכת עידות םא :(רסיקה תב)
המ לכ תירסיקהל הרפסו המצעב הכלה ךכ רחא .התבמ העידי עדויש ,שיא אצמנש
רחא .ןאכב ןכ םג איהו :הל הרמא ףוסבלו ,השעמה לכ הל הרפסו ,התב לע רבעש
אוה ,ריגרעבה ןב ,הלש ןתחה םגש הל העידוהו .איה ינא ינא :תמאה הל הרמא ךכ
רסיקה היבא תא ובישיש קר ,רחא ןפאב הצור הניאש ,הל הרמא ךא ,ןאכב ןכ םג
היה וליבשבש לע ,דאמ וילע הל הרח יכ ,ללכ הזל תיצרמ התיה אל המאו ,ומוקמל
הנהו ושקביו ,ובישהל וצרו .התב ןוצר תואלמל החרכה ןכ יפ לע ףא ךא .ל"נה לכ
החמשהו .הנתחה התיהו ,ןאכב אוה םגש התב הל הדיגהו ,ללכ אצמנ רסיקה ןיא
:הפכב וכלמו הזה גוזה ולבק תירסיקהו הכולמהו .תומלשב

וחפט סארטאמה .ודי לע היה לכה יכ ,הלדג ןקזה רסיקהל היה אל ךכ רחא םג
,רסיקה יבא (אוה יכ) ,דאמ הלדג ול היה ריגרעבה .והופחדו וינפ לע ותוא וחפט
.רקעה אוהש
אוביש ,חישמ דלונ ונממו ,ריגרעב ונייה "טלמה הרהה" : (ט''י תישארב ) ביתכ טולב
.ןמא ונימיב הרהמב
הז םהל רמאיש ימ ,('ג תומש) "יתדקפ דקפ" :םירצמב םינמיס םהל היה לארשי
.ןמיסה והמ ןכ םא ,הזמ לארשי לכ ועדיש רחאמ הומת רבדהו .לאוגה אוה ןושלה
.םינמיס שי יאדוב ןורחאה לאוגה לע םגו .םינקזהל אלא רסמנ אל רשפא
לארשימ דחאו דחא לכ לע םויו םוי לכב לארשי לע רבעש המ לכ לארשיל דיגי חישמ
התיהשכ םג .(ה''פ תישארב ר''מ) שרדמב אבומכ ,םינמיסה ןכ םג הדבא רמת .טרפב
ומכ ,ןברקו לאירבג אבו ,םינמיסה הנממ קיחרהו ם"מ ך"מסה אב ,ףרשל תאצוי
.ןמא ונימיב הרהמב אוביש ,חישמ דלונ הנממו ,שרדמב רמאנש
ןבומ לשמנה .'וכו םתצקלו קשח לש ריש םע אב דחא לכש ,וז השעמב ראבמה ןינעב
םיצורו אצויכו םיריש רמוא דחא לכו ,םישועש המ םישוע םילודג המכ ןכ ומכש
םא יכ ,תומלשב יתמאה תילכתה רקעל הכוזש ימ ןיאו ,שקבמה תילכת גישהל
םהל םיארמש וא ,לתכה ירוחאמ וא חילש ידי לע םיבישמ םתצקלו .הזל יוארה
ןידעש םהל םיבישמ ,םיקלתסמשכ ונייה ףוסל ךא .ל"נה השעמהב ראבמכ ,'וכו םינפ
ןיע ראת תפיה הבישמש הבושתה ףוס השעמב םש רמאנש ומכ ,'וכו םולכ ושע אל
:'וכו ןוכנה גיהנמה אוביש דע ,םש

ופלחתנש החפש ןבו ךלמ ןבמ
).הכלמה תא תשמשמ התיהש ,ותיבב תחא החפש התיהש ,דחא ךלמב השעמ
הנטק תתרשמ החפש הזיא התיה ךא ,ךלמה לא סנכל האשר הניא תלשבמ אמתסמו
ותואב התדל ןמז עיגה ל"נה החפשה םגו .הכלמה לש התדל ןמז עיגהו ,(הלעמב
.רבד לפי ךיאו הזמ חמצי המ הארת ןעמל ,תודלוה הפילחהו תדלימה הכלהו .תעה
.הכלמה לצא החפשה ןבו החפשה לצא ךלמה ןב החינהו ,תודלוה הפילחהו
יכ ,ךלמה לצא לדגתנש הז ונייה )ךלמה ןבו .לדגתהל םינבה ולא וליחתה ךכ רחאו
ךלוה היהש דע ,הלעמל הלעממ ותוא םילדגמ ויה ,(ךלמה ןב אוהש םירבוס ויה
ךלמה ןב ונייה) החפשה ןב ותוא םגו .הלודג (חלצומו זירז) "הירב" היהו ,לודגו
רדחב דחי םידמול ויה םהינשו .ותיבב לדגתנ ,(ל"נכ החפשה לצא לדגתנ ךא ,תמאב
,תוכלמה סומינל ךשמנ ועבט היה ,החפשה ןב ארקנש ,יתמאה ךלמ ןבה הזו .דחא
ךשמנ ועבט היה ,ךלמה ןב ארקנש ,החפשה ןב ,ךפהלו .דבעה תיבב לדגתנ היהש ךא
גהנתהל חרכמ היהו ,ךלמה תיבב לדגתנ היהש ךא ,ךלמה סומינכ אלש ,רחא סומינל
:הז סומינב ותוא םילדגמ ויהש ,תוכלמה סומינב

הפילחהש ךיא ,דחאל דוסה התלגו הכלה ,תולק ןתעד םישנש תמחמ ,ל"נה תדלימהו
,םלועה ךרדכ ,ורבחל דחאמ דוסה הלגתנש דע ,הל תיא ארבח ארבחו ,ל"נכ םינבה
אלש ,הזמ רבדל םיאשר ןיא לבא .ךלמ ןבה ףלחנש ךיא ,הזב םיננרמ םלועה ויהש דע
ןיא יכ הזב ךלמה השעי המ יכ ,הזמ ךלמה עדיש םיאשר ןיא יאדוב יכ ,ךלמל הלגתי
ןכ לעו ?ףילחהלו רזחל רשפא ךיאו .רקש אוה ילוא ,ןימאהל רשפא יא יכ ,הזל הנקת
:הז לע םהיניב םיננרמ ויה םעה קר .ךלמל תאז תולגל םהל רוסא יאדוב

,ל"נכ ףלחנש וילע םירמואש ךיא ,ךלמ ןבה ינזאב דוסה הלגו דחא ךלהו ,םויה יהיו
ךא .ללכ תאז רקחל ךל רשפא יאו ,ךדובכ הז ןיא יכ ,הז לע רקחל ךל רשפא יא ךא
,הז ידי לע קזחתהל רשקה לכויו ,הכולמה דגנכ רשק היהי ילוא יכ ,תאז ךל יתעדוה
אוהש וילע םירמואש ותוא ונייה ,ךלמל ךלמ ןבה םמצעל םיחקול םהש ורמאי יכ
לכ) .וריבעהל ל"נה ןבה לע תובשחמ בשחל ךירצ התא ןכ לע ,ל"נכ יתמאה ךלמ ןבה
.(ךלמה ןב ארקנה ,החפשה ןבל דוסה הלגש שיאה ותוא ירבד אוה הז

ךלמה ןב ןאכ רכזנש םוקמ לכב :ללכהו .ךלמ ןב ארקנש הז ונייה ךלמ ןבה הז ךלהו
יכ ,ךלמה ןב ארקנש קר ,החפשה ןב תמאב אוהש ונייה ,ףלחנה לע הנוכה ,םתס
םוקמב קר .החפשה ןב רכזנש םוקמב החפשה ןבב ןכו .ל"נכ ךלמה לצא לדגתנ
ליחתהו ,ותמאל תמאה לע הנוכה זא ,תמאה החפשה ןב וא תמאה ךלמה ןב רכזנש
וב הבור תויהל וניע םשו ,(ל"נכ ויבא אוה תמאב רשא) ל"נה ןבה יבאל תוער םרגל
לכו .ונב םע רקעל חרכיש ידכ ,הער רחא הער ,תוער ול םרוג דימת היהו .דימת תוער
ול םרוג היה ןכ יפ לע ףא ,ךכ לכ הלשממ ול היה אל ,ןידע יח ךלמה היהש ןמז
ףלחנש החפשה ןבה ונייה) הכולמה תא אוה חקלו ,תמו ךלמה ןקזנ ךכ רחאו .תוער
היהו .הער רחא הער ,ל"נה ןבה יבאל רתוי תוער השע זאו ,(ל"נכ ךלמ ןב התע ארקנו
ינפב האנ הז ןיא יכ ,תוער ול השוע אוהש םלועה וניבי אלש ןפאב ,המרע ךרדב השוע
.דימת תוער ול םרגו רבדה םילעמ היה קר ,ןומהה

ונייה) ונבל רמאו הנעו ,ל"נה ןינעה ליבשב תוער ול השוע אוהש ל"נה ןבה יבא ןיבהו
ול רמאו .ןינעה לכ ול רפסו ,(ונב אוהש המדנ ףולחה ידי לע ךא ,תמאב ךלמה ןב
.ךילע תונמחר יל שי יאדוב ,ינב התא םא :ךשפנ הממ יכ .וילע לודג תונמחר ול שיש
ריבעהל הצור אוה יכ ,ךילע רתויב לודג תונמחרה יאדוב ,תמאב ךלמה ןב התא םאו
.דאמ רבדה ויניעב ערוהו .ןאכמ רקעל חרכמ התא ןכ לע ,םולשו סח ירמגל ךתוא
תמחמ ,ךלמ ןבה אוהש המדנ יכ ,ויבא תחת ךלמ השענש הז ונייה) ל"נה ךלמה ךא
רקעל ל"נה ןבה בשיתנו .הז רחא הז ,ותער יצח םעפ לכב ול הבור היה ,(ףולחה
אוה רשא) ל"נה ןבל ,דאמ רבדה ול הרחו .ול ךלהו הברה ןוממ ויבא ול ןתנו .םשמ
המ לעו המל :ומצעב לכתסה יכ ,םנחב ותנידממ שרגתנ רשא לע ,(ךלמה ןב תמאב
ןב ינא ןיא םאו ,תאז יל עיגמ וניא יאדוב ,ךלמה ןב ינא םא ?שרגתהל תאז יל עיגמ
.דאמ ול ערוהו ? יאטח המ יכ ,םנחב חרוב תויהל תאז יל עיגמ וניא ןכ םג ,ךלמה
,וימי תא הזב תולבל הצרו ,תונוזה תיבל ךלהו ,היתשה לא ומצע תא חקל הז תמחמו
:םנחב שרגתנש תמחמ ,ובל תורירשב ךלילו רכתשהל
םיננרמש םישנא הזיא שיש עמוש היהשכו .הקזחב הכולמה תא ספת ל"נה ךלמהו
:זעו ףקתב ךלמו ,דאמ םב םקונו םשינעמ היה ,ל"נה ףולחהמ םירבדמו

םוקמל ואבו (דיצ)"עיוואלוואנ" ןירוקש תויח ספתל וירש םע ךלמה עסנו ,םויה יהיו
,בכשל ךלמה ומצע חינהו .ליטלו חונל םש ודמעו .אוהה םוקמה ינפל םימ רהנו ,האנ
םא :ךשפנ הממ יכ .םנחב ל"נה ןבה תא שרגש ,השעש ל"נה השעמה ותעד לע אבו
ןכ םג ,ךלמה ןב וניא םאו ? ןאכמ שרגתנ היהי עודמ ? ףלחתנש יד אל ,ךלמה ןב אוה
הלועהו אטחה לע טרחתמו הזב בשוח ךלמה היהו .אטח המ יכ ,ושרגל ול עיגמ ןיא
רבדל רשפא יאו ,הזב תושעל המ ,ושפנל הצע תתל עדי אלו ,השעש תאזה הלודגה
יכ ,בושל םירשהל רמאו .דאמ הגאדב בצעתנו .ומע ץעיתהל םדא םוש םע הזכ רבדמ
,ותיבל ךלמה רזחשכו ,םתיבל ורזחו .ליטל דוע ןיכירצ ןיא ,הגאד וילע הלפנש רחאמ
:ל"נה ןינע ותעדמ רבעו ,ויקסעב קסעתנו ,םיקסעו םינינע המכ ול ויה יאדוב

םעפ .ויתועמ זבזבו השעש המ השעו ,(תמאב ךלמה ןב אוה רשא) שרגתנש ל"נה ןבהו
תאז המ :בשחו ,וילע רבעש המ ותעד לע ול אבו .בכשל חינהו ליטל ודבל אצי תחא
םג ךלמה ןב יניא םאו ,תאז יל יואר וניא יאדוב ,ךלמ ןבה ינא םא .יל םיקלא השע
םשהש ,ןכ םא אברדא :ותעדב בשיתנו .שרגמו חרוב תויהל ,תאז יל עיגמ וניא ןכ
ןכתיה ןכ םא ,ל"נכ וילע רבעישו ,ךלמה ןב תא ףילחהל ,תאזכ תושעל לוכי ךרבתי
טרחתהלו רעטצהל ליחתהו .יתישעש ומכ גהנתהל יל יואר היה ךכ יכו .יתישעש המ
תמחמ ךא ,תורכשה לא רזחו ,ומוקמל רזח ךכ רחאו ,השעש םיער םישעמה לע דאמ
.םעפ לכב הבושתו הטרח לש תובשחמה ותוא לבלבמ היה ,טרחתהל ליחתה רבכש
ךליש ,ינולפ םויב דירי שי ינולפ םוקמבש ךיא ול םלחו ,בכשל ומצע חינה תחא םעפ
םא ףא ,תודבעה ותוא השעי רכתשהל תודבע הזיא הנושארב ול ןמדזיש המו ,םשל
רבדה רבוע םימעפל יכ .ותבשחמב דאמ ול סנכנ הזה םולחהו ץיקהו .ודובכ יפל וניא
היה ןכ יפ לע ףא ךא ,ותבשחמב הברה סנכנ הזה םולחה רבד ךא ,הבשחמה ןמ ףכת
המכ ל"נה םולחה רתוי ול םלחו ,היתשה לא רתוי ךלהו ,תאז תושעל ויניעב השק
.דאמ ותוא לבלבו ,םימעפ
,ל"נכ השעת ,ךמצע לע סוחל הצור התא םא :םולחב ול םירמוא ויה תחא םעפ
םג ,אינסכאה לע ןידע ול היהש תועמה רתומ ןתנו ךלהו .םולחה תא םיקל חרכהו
שובלמ ומצעל חקל אוהו ,אינסכאה לע ןכ םג חינה ול היהש םיבושח םישובלמה
.םשל אבו דיריה לע עסנו , "עשטניפא" ןוגכ ,םירחוס לש טושפ
תודבע הזיאב רכתשהל ךנוצר :ול רמאו דחא רחוס וב עגפו ,דיריה לע ךלהו םיכשהו
אל אוהו ? ילצא ךמצע ריכשת .תומהב ךילוהל ךירצ ינא :ול רמא .ןה :ול בישה ?
רחוסהו !ןה :ףכת רמאו הנעו ,ל"נה םולחה תמחמ הזב ומצע תא בשיל יאנפ ול היה
אוהו ,ויתרשמ לע ןודאה ךרדכ וילע תווצלו ומע שמשל ליחתה ףכתו ,ףכת ורכש
,ךר שיא אוה יכ ,הזכ תודבע ול יואר ןיא יאדוב יכ ,השע המ ומצעב לכתסהל ליחתה
רשפא יא ךא ,תומהבה לצא ילגר ךליל חרכיו ,תומהב ךילוהל ךרטצי התעו
םע ידבל ךלא ךיא :רחוסה תא לאשו ,ןודאה ךרדכ וילע הוצמ רחוסהו .טרחתהל
ודיל ול ןתנו ,םמע ךלתו ,ילש תומהב יכילומ םיעור דוע שי :ול בישה ? תומהבה
םיעורה ראש דחי וצבקתנ םשו ,ריעל ץוח םכילוהו ,םכילויש תומהב הזיא
סוס לע בכור היה רחוסהו ,תומהבה תא ךילוהו ,דחי וכלהו .תומהבה םיכילומה
אוהו ,דאמ רתוי תוירזכאב היה ודגנכו ,תוירזכאב בכור היה רחוסהו ,םלצא ךלהו
היהו ,ודגנכ לודג תוירזכאב והארש תמחמ ,רחוסה ןמ דאמ דאמ דחפתמ היה
היה יכ ,ותוקד ברמ יכ ונייה) ףכת תומיו ולקמב תחא האכה ותוא הכי ןפ אריתמ
ואבו .םלצא רחוסהו ,תומהבה םע ךלוה היהו .(ןכ ול המדנ ןכ לע ,דאמ ךר שיא
.לכאל ,(רחוסה) םהל ןתנו ,םיעורה לש םחלה וב חנמש קשה וחקלו םוקמ הזיאל
.לכאו הז םחלמ ןכ םג ול ונתנו

דאמ םיפוכתו םיפוצר םה תונליאהש) ונייה דאמ בע רעי לצא םיכלוה ויה ךכ רחא
לצא העור השענש ,ןבה הז לש תומהבהמ תומהב יתש ועתו וכלהו .(הז לצא הז
ףדרו ,רתוי וחרב םהו ,םספתל םהירחא ךלהו רחוסה וילע קעצו ,ל"נכ רחוסה
,הז תא הז ואר אל רעיה ךותל סנכנשכ ףכת ,בעו ףוצר היה רעיהש תמחמו ,םהירחא
םהו ,תומהבה ירחא ףדורו ךלוה היה אוהו ,דימ ולש םירבחה יניעמ םלעתנו
ךכ ןיבו ךכ ןיב :בשיתנו ,רעיה יבע ךותל ואבש דע ,הברה םהירחא ףדרו ;םיחרוב
דחפ תמחמ ול המדנ היה יכ ,רחוסה ידי לע תומא ,תומהבה ילב בושא םא יכ ,תומא
תומא ןכ םג ןאכ היהא םאו ,תומהבה ילב בושישכ ותוא תימיש ,רחוסה ןמ ול היהש
ילב וילא אובל לכוא ךיא יכ ,רחוסה לא בושל יל המלו ,רעיבש תויח ידי לע
.םיחרוב םהו ,תומהבה ירחא רתוי ףדרו ךלהו ,ונממ לודג דחפ ול היה יכ ,תומהבה
ךותב הלילב ידיחי ןולל ךרטציש ,וילע רבע אל ןידע הזכ רבדו ,הליל השענ ךכ ךותב
לע הלעו ,ותעדב בשיתנו ,םכרדכ םימוהש ,תויחה תמהנ לוק עמשו ,הזכ רעיה יבע
.םכרדכ םיגאושש תויחה לוק עמשו ,םש ןלו ןליא הזיא

ךלהו ןליאה ןמ דריו ולצא םיכומס םידמוע תומהבה הנהו הארו לכתסה רקבב
םש םיאצומ תומהבה ויהו ,רתוי וחרבו רתוי םהירחא ךלהו ,ןלהל וחרבו םספתל
ךלוה היה ןכו ,וחרבו םספתל ךלוה היהו ,לכאלו תוערל ודמעו ,םיבשע הזיא
,דאמ רעיה יבע ךותב אבש דע ,םיחרוב םהו םהירחא ךלוה ;םיחרוב םהו ,םהירחא
השענ בושו ,בושיה ןמ םיקוחר םה יכ ,ללכ םדאמ םיאריתמ םניאש תויח םש היהש
דאמ לודג ןליא םש דמוע הנהו אריו .דאמ אריתנו ,תויחה תמהנ לוק עמשו ,הליל
.אריתנו ,םדא ןב םש בכוש הנהו אריו ,ןליאה לע ואובב .ןליאה ותוא לע הלעו ,דאמ
ימ'' :הז תא הז ולאשו .םדא ןב ןאכ אצמש רחאמ ,המחנל ול היה ןכ יפ לע ףא ךא
המ ול רפסל ונוצר היה אלו .''ןאכל תאב ןיאמ .םדא ןב ,התא ימ'' .''םדא ןב ,התא
תומהב יתש ועתו ,תומהב העור יתייהש ,תומהבה ידי לע :ול בישהו ,וילע רבעש
:ןליאה לע םש אצמש םדאה תא אוה לאשו .ל"נכ ןאכל יתאב הז ידי לעו ,ןאכל
לע בכור יתייהש ,סוסה ידי לע ןאכל יתאב ינא :ול בישה ? ןאכל התא תאב ןיאמ
אוהו ,וספתל וירחא ףדור יתייהו ,רעיה ךותב העתו סוסה ךלהו ,שופל יתדמעו סוסה
ורבדו ,אדח אתוצ םהל היהיש ,דחי םש ורבחתנו .ןאכל יתאבש דע ,רתוי חרב
,םהינש םש ונלו ,אדח אתוצב דחיב ןכ םג ויהי ,בושיל ואובישכ וליפאש ,םהיניב
.דאמ םיגאושו םימוהש ,תויחה תמהנ לוק ועמשו

התיהש ,רעיה לכ ינפ לע דאמ דאמ הלודג (קוחצ) אכוח לוק עמש רקב תונפל
ןליאה היהש דע ,דאמ דאמ הלודג אכוח התיה יכ ,רעיה לכ לע אכוחה לוק תטשפתמ
ינשה ול רמאו .הזמ דאמ דאמ דחפתנו להבתנ אוהו .לוקה ןמ ענענתמו עזעדזמ
ללכ דחפתמ ינא ןיא בוש :(םדקמ םש בכשש ,ןליאה לע םש אצמש ,םדאה הז ונייה)
לוק עמשנ ,םויה לא ךומס ,הליל לכבו ,תוליל המכ הז ןאכ ןל ינא רבכ יכ ,הזמ
:ורבחל רמאו ,דאמ להבתנו .םיעזעדזמו םישעור תונליאה לכש דע ,הזה אכוחה
,הזכ אכוח לוק עמשנ אל בושיב יכ ,(םידשה לש) םיעודיה םוקמ והזש הארנ רבדה
? םלועה לכ לע אכוח לוק עמש ימ יכ

סוסה םגו ,םידמוע הז לש תומהבה הנהו ואריו ולכתסהו ,םוי ףכת השענ ךכ רחאו
ויה תומהבהו ,סוסה רחא הזו תומהבה רחא הז ,ףדרל וליחתהו ודריו ,דמוע הז לש
דע ,חרוב סוסהו ,סוסה רחא ףדר ינשה ןכו ,ל"נכ 'וכו ףדור אוהו ,רתוי ןלהל םיחרוב
.הזמ הז ועתנו וקחרתנש
,ופתכ לע קשה חקלו ,רבדמב דאמ דאמ יאדוב בושח הזו ,םחל םע קש אצמ ךכ ךותב
.תומהבה ירחא ךלהו
,תצק המחנל ול היה ןכ יפ לע ףא ךא ,הלחתמ להבתנו ,דחא םדאב עגפ ךכ ךותב
תא לאשו אוה רזח ? ןאכל תאב ךיא :םדאה ותוא לאשו .םדא ןאכ אצמש רחאמ
,ןאכ ולדגתנ יתובא תובאו יתובא ,ינא :ול בישה ? ןאכל התא תאב ךיא :הזה םדאה
יכ ,להבתנו .בושיה ןמ םדא םוש ללכ אובי אל ןאכל יכ .ןאכל תאב ךיא התא ךא
בושיה ןמ םדאו ,ןאכ ולדגתנ ויתובא תובאש רמואש רחאמ ,ללכ םדא הז ןיאש ןיבה
ול השע אל ןכ יפלע ףא ךא ,ללכ םדא הז ןיא יאדובש ,ןיבה ןכ לע ,ןאכל אב וניא
,תומהבה ירחא ךלהש הזל הער םוש השע אל רעיה םדאה הזש ונייה ),וברקו ,ללכ
:תמאה ךלמה ןבל רעיה םדא ונייה ול רמאו ,(ל"נכ ףלחנש תמאה ךלמה ןב אוהש
.ל"נכ תומהבה רחא ףדור אוהש ,ול בישה ? ןאכ השוע התא המ
קר ,ללכ תומהב הז ןיא יכ !תונוועה רחא ףדרל ךל לדח :ל"נה םדאה ול רמא
ךלש שנעה ונייה ,ךלש תא תלבק רבכ !ךל יד .ךכ ךתוא םיכילומ םה ךלש תונוועה
,ומע ךלהו ,ךל תואיש המל אובתו ימע אוב .דוע םפדרלמ ךל לדח התעו ,תלבק רבכ
ךלמה ןבה הזש ונייה). ונעלביו ויפ חתפי ןפ ,הזכ םדא יכ ,ולאשלו ומע רבדל אריתנו
חתפי ןפ רבד ותוא לאשלו ומע רבדל אריתמ היהו הזה רעיה םדאה םע ךלה תמאה
.וירחא ךלהו,(ללכ םדא הז ןיאש ןיבה יכ ,ונעלביו ויפ
הז ןיאש עדת :ול זמר והארשכ ףכתו ,ל"נכ סוסה רחא ףדרש ורבח תא עגפ ךכ ךותב
וינזאב ול שחלו דימ ךלהו ,ללכ םדא הז ןיא יכ ,ללכ ומע ןתתו אשת אלו ,ללכ םדא
אריו ,(סוסה לש םדאה ונייה) ורבח לכתסהו .ל"נכ 'וכו ללכ םדא הז ןיאש ,הז לכ
ןת ,יתלכא אלש םימי המכ הז !יחא :ול ןנחתהל ליחתהו ,ופתכ לע םחל םע קש הנהו
םחלה ךירצ ינאו ,ןימדוק ייח יכ ,רבד םוש ליעומ ןיא רבדמב ןאכ :ול בישה !םחל יל
ליעומ ןיא יאדוב ךא) .ןתאש המ ךל ןתא :דאמ ושקבלו ול ןנחתהל ליחתהו .יליבשב
דעב יל תתל לכות המ יכ ,יל ןתת המ :ול בישה ,(רבדמב םחל דעב ןתמו רהמ םוש
םדאל בישה ,סוסה לש םדאה אוהש ,םחלה שקבש הז) ונייה ול בישה .רבדמב םחל
דעב ךל ימצע תא רכמאש ,ימצע לכ ךל ןתא :(תמאה ךלמה ןב אוהש ,תומהבה לש
ול ןתל יאדכ םדא תונקל :(ומצעב בשיתנ תומהבה לש םדאה ונייה) בשיתנו .םחל
ואובישכ םג םלוע דבע ול היהיש ,תועובשב ול עבשנו .םלוע דבעל ותוא הנקו !םחל
.םחלה הלכיש דע קשה ןמ דחי ולכאיש ונייהד ,םחל ול ןתי אוהו ,בושיל

לש םדאה הז ונייה) ,וירחא ךלוה דבעה הזו ,ל"נה רעיה םדאה ירחא דחי וכלהו
,תומהבה לש םדאה ירחא ,וירחא ךלה ,תומהבה לש םדאהל דבעל רכמנש ,סוסה
היבגהל ךירצ היהשכ .תצק וילע לקה הז ידי לעו ,(רעיה םדא ירחא וכלה םהינשו
,סוסה לש םדאה הז לע ונייה) ודבע לע הוצמ היה ,רחא ןינע הזיא וא רבד הזיא
,ל"נה רעיה םדא ירחא דחי וכלהו .וצפח ול השעישו ול היבגיש ,(דבעל ול רכמנש
םדאה תא לאש דחפה תמחמו .דאמ דחפתנו םיברקעו םישחנ םש ויהש םוקמל ואבו
אובתו סנכת ךיא ,(יאמ אלא ),אלפי הז םג אלה :ול בישה !?ןאכ רבענ ךיא :רעיה
םדאה םע וכלהו !? יתיבב סנכת ךיאו .ריואב דמועש ותיב תא והארהו !? יתיבל
.ול ךלהו ,םקשהו םליכאהו ,ותיבל םסינכהו ,םולשב םתוא ריבעהו ,ל"נה רעיה
ל"נה ודבע םע שמשמ היה ,(תומהבה לש םדאה אוהש ,תמאה ךלמה ןב ונייה) הזו
היהש תחא העש ליבשב דבעל רכמנ רשא לע דאמ דבעהל הרחו ,ךירצ היה רשא לככ
.םלוע דבע היהי תחא העש ליבשב קרו ,לכאל המ םהל שי התע יכ .לכאל םחל ךירצ
,תמאה ךלמה ןב ונייה) ול לאש .דבע תויהל וזכ הדמל יתאב ךיא :חנוגו חנאתמ היהו
הדמל תאבש לע חנאתמ התאש ,תייה הלדג הזיאבו :(ותוא לאש ,ולש ןודאה אוהש
יכ) ל"נכ 'וכו ףלחנש וילע םיננרמ ויהו ,ךלמ היה אוהש ךיא ,ול רפסו ול בישה ? וז
,(ל"נכ החפשה ןב אוה תמאב רשא ,ל"נה ךלמה אוה אוה סוסה לש םדאה הז תמאב
ויהו .'וכו טרחתנו ,השע בוט אלש ,ותעד לע אב תחא םעפו .ל"נכ ורבח תא שרגו
.ורבח דגנ השעש הלודגה הלועהו הערה השעמה לע דימת תוטרח וילע םיאב

ואשי ויניעש םוקמל ךליו ,הכולמה תא ךילשיש אוה ולש ןוקתהש ,ול םלח תחא םעפ
דימת ותוא ןילבלבמ ויה ךא ,תאזכ תושעל הצר אלו .ואטח ןקתי הזבו ,ותוא
ךלהו ,הכולמה תא ךילשהו ,ךכ השעיש ותעדב רמגנש דע ,ל"נכ השעיש וללה תומולח
ןבה הז ונייה) קתשו הז לכ תא עמש הזו .דבע היהי התעו ,ןאכל אבש דע ,ךלה רשאב
אוהש ,סוסה לש םדאה ול רפסש הז לכ עמש ,תומהבה לש םדאה אוהש ,תמאה ךלמ
.הז םע גהנל ךיא בשיתאו הארא :רמאו ,(קתשו ודבע ושכע
ועמש רקב תונפל .םש ונלו ,תותשלו לכאל םהל ןתנו ל"נה רעיה םדאה אב הלילב
.ל"נכ םיעזעדזמו םישעור ויה תונליאה לכש דע ,ל"נכ דאמ הלודגה אכוחה לוק
רעיה םדאתא לאשל ,(ונודא אוהש ,תמאה ךלמה ןב תא תיסה דבעה ונייה) ותיסהו
,אכוח והז :ול בישה .רקבל ךומס תאזה הלודגה אכוחה לוק המ :ולאשו ,תאז המ
.םש יל ןיא אב התאשכ עודמ :םויה תא תלאוש הלילהש ,הלילה ןמ קחוש םויהש
.ל"נה אכוחה לוק והזו .םוי השענ ךכ רחאו ,הלודג אכוח השועו קחוש םויה יזאו
.הלילה ןמ קחוש םויהש ,אלפ ןינע והז יכ ,ויניעב אלפנו
,אבו רזח הלילב .םש םיתושו םילכוא ויה םהו ,ול ךלהו רעיה םדאה רזח רקבב
,תונשמ תולוקב םימוהו םיגאוש םלכש ,תויחה לוק ועמש .הלילב ונלו ותשו ולכאו
לוקב המוה איבלהו ,גאוש היה היראה :םלוקב ונתנ םלכ ,תופועהו תויחה לכש
הלחתבו .תולוקב םימוה םלכ ןכו ,םלוקב םישקשקמו םיפצפצמ תופועהו ,רחא
ועמשו םנזא וטה ךכ רחא .דחפה תמחמ לוקה לא םנזא וטה אלו ,דאמ ועזעדזנ
לוק אוהש ,ועמשו ,רתוי םנזא וטהו ,דאמ הארונו האלפנ הרמזו הניגנ לוק אוהש
לכש ,תאז עמשל דאמ םוצעו אלפנ גונעת אוהש ,דאמ דאמ אלפנ הניגנו הרמז
אלפנה גונעתה דגנ ירמגל םילטבו םיבשחנ םניאו ןיאכ םלכ ,םלועה לש םיגונעתה
,תותשלו לכאל םהל שי יכ ,ןאכ וראשיש םהיניב ורבדו .תאזה הניגנה לש הזה
.הז דגנכ םילטב םיגונעת ינימ לכש ,הזכ אלפנ גונעתב םיגנעתמו

המ ,(רעיה םדא תא) ותוא לאשל ,(תמאה ךלמה ןב ונייה) ןודאה תא דבעה תיסהו
לש תויחה לכ ורמאו ,הנבלהל שובלמ השע המחהש ךיא והזש ,ול בישה .ולאשו ,תאז
יכ ,הלילב אוה םתלשממ רקע יכ ,תולודג תובוט םהל השוע הנבלהש תויה :רעיה
הנבלהו ,הלילב םתלשממ רקעו ,םילוכי ןיא םויבו ,בושיב סנכל ןיכירצ םה םימעפל
,הנבלה דובכל שדח ןוגנ ושעיש ומיכסה ןכ לע ,םהל הריאמש וזכ הבוט םהל השוע
שדח ןוגנ םינגנמ תופועהו תויחה לכש ונייהד) םיעמוש םתאש הניגנה לוק והזו
,רתוי םנזא וטה ,ןוגנ והזש ועמששכו .(המחה ןמ שובלמ הלבקש ,הנבלה דובכל
הז המ :ל"נה רעיה םדאה םהל רמאו .דאמ דאמ םיענו אלפנ ןוגנ אוהש ועמשו
,םהיתובא תובאמ ושרי םהש ,יתובאמ יתלבקש ,ילכ ילצא שי אלה .םכלצא שודח
וא המהב הזיא לע תאזה ילכה םיחינמשכש ,ולאכ םינועבצו םילע םע היושע ילכהש
.הזה ןוגנה ןגנל ליחתמ ףכת יזא ,ףוע

אוהו .ל"נה רעיה םדאה ול ךלהו ,םוי השענו ,ל"נה אכוחה השענו רזח ךכ רחא
אלו רדחה ותוא לכב שפחו ,ל"נה ילכה רחא שפחל ךלה ,(תמאה ךלמה ןב ונייה)
,(תמאה ךלמה ןב אוהש) ןודאה ונייה ,םהו .ךליל אריתמ היה רתוי ןלהלו ,אצמ
רמול םיאריתמ ויה ,(ל"נכ ךלמ הלחתמ היהש ,תמאב החפשה ןב אוהש) דבעהו
םהל רמאו ל"נה רעיה םדא אב ךכ רחא .בושיל םכילויש ל"נה רעיה םדאל
,יתמאה ךלמה ןבל הנתנו ל"נה ילכה תא חקלו ,בושיל םתוא ךילוהו ,בושיל םכילויש
החפשה ןב אוהש ,ולש דבעה ונייה) הזה םדאה םעו ,ךל ןתונ ינא ילכה :ול רמאו
:ותוא ולאשו .ומע גהנתהל ךיא עדת ,(ל"נכ ףולחה תמחמ הלחת ךלמ היהש ,תמאב
הנידמה :הזה םשב תארקנש הנידמה רחא ושרדיו ולאשיש ,םהל רמא ? ךלנ ןכיהל
רפס ןושלה הזב ''תוכלמ ריגולק רעד ןוא דנאל עשיריינ סאד'') םכח ךלמהו תישפט
? תאזה הנידמה רחא לאשל ליחתנ דצ הזיאלו ןכיהל :ותוא ולאש .(ריאי ורנ ונבר
ךלמ ןבהל רעיה םדאה רמאו .(עבצאב הארמכ) ינולפ דצל :ודיב םהל הארה
.ךלש הלדגה לא אובת םשו ,ל"נה הנידמה לא ,םשל ךל :יתמאה
,המהב וא היח הזיא אצמל דאמ םיואתמ ויהו ,םכרדב םיכלוה ויהו ;םהל וכלהו
.היח ןימ םוש םיאור ויה אל ןידע ךא ,ל"נכ ןגנל לכות םא ,ל"נה ילכה תא תוסנל
.ל"נכ ןגנל הליחתהו הילע ילכה וחינהו ,המהב הזיא ואצמו בושיל רתוי ואב ךכ רחא
ביבס המוח התיה ,הנידמה התואו ,ל"נה הנידמה לא ואבש דע ,םיאבו םיכלוה ויהו
ןיאבש דע תואסרפ המכ בבסל םיכירצו ,דחא רעשב םא יכ ,הילא ןיסנכנ ןיאו ,הל
אל רעשה לא םאובב .רעשה לא ואבש דע ,ובבסו וכלהו .הנידמה לא סנכל רעשה לא
ךלמה חינהו .ךלמ ןבה ראשנו ,תמ הנידמה לש ךלמהש תויה ,סנכל םתוא חינהל וצר
רעד ןוא דנאל עשיריינ סאד'' :הנידמה תא ןיארוק ויה ושכע דעש רשאב ,האוצ
סאד'' :ךפהלהתוא ןיארוק אהי ושכע ,(םכח ךלמו תישפט הנידמ)'' תוכלמ ריגולק
וינתמ רגחיש ימו .(שפיט ךלמו המכח הנידמ) ''תוכלמ רעשיריינ רעד ןוא דנאל עגולק
םשב הנידמה תא םיארוקו םירזוח ויהיש ונייהד ,ותומדקל םשה רזחיש ,הזל
םוש ןיחינמ ןיא ןכ לע .ךלמ היהי אוה ,םכח ךלמו תישפט הנידמ ונייהד ,ןושארה
ותוא חינהל וצר אל ןכ לע .הזל וינתמ רגחיש ימ םא יכ הנידמה לא סנכל םדא
? ןושארה םשה הנידמה לא ריזחהל ,הזל ךינתמ רגחל לוכי התאה :ול ורמאו ,סנכל
ל"נה דבעה ותיסהו .סנכל ולכי אלו ,הזכ רבדל ומצע סינכהל רשפא יא יאדובו
הנידמל ךליש ול רמא רעיה םדאהש תמחמ ,רזחל הצר אל אוה ךא .םתיבל ורזחיש
.ולש הלדגל אובי םשו ,וז

ותוא וחינה אלו ,סנכל הצרו ,סוס לע בכור היהש ,דחא םדא דוע םשל אב ךכ ךותב
ילכה חקלו ,םדאה ותוא לש סוסה דמועש האר ךכ ךותב .ל"נה תמחמ סנכל ןכ םג
לש םדאה דאמ שקבו .ל"נכ דאמ אלפנה ןוגנה ןגנל ליחתהו ,סוסה לע החינהו ל"נה
ילכ דעב יל ןתל לכות המ :ול בישהו ,הרכמל הצר אלו תאזה ילכה ול רכמיש ,סוסה
אלה) ? תאזה ילכה םע לעפל לכות המ :ל"נה סוסה לש םדאה ול רמא .וזכ האלפנ
רבד עדוי ינא לבא ,רניד לבקתו (הגצה קחשמ) אידעמאק המע השעתש ,(קר אוה
תויהל ,יתובא תובאמ יתלבקש רבד עדוי ינאש ,ונייהד .ךלש ילכהמ רתוי בוט אוהש
םילוכיש ,יתובא תובאמ יתלבקש הזכ רבד עדוי ינאש ונייה ,רבד ךותמ רבד ןיבמ
לע םילוכי ,אמלעב רובד הזיא רמוא דחאשכש .רבד ךותמ רבד ןיבמ הדי לע תויהל
םדא םושל תאז יתילג אל ןידעו ,רבד ךותמ רבד ןיבהל ,יל שיש ל"נה הלבקה ידי
בשיתנו .ל"נה תאזה ילכה יל ןתת התאו ,הזה רבדה ךתוא דמלא ינא ןכב .םלועב
ןיבמ תויהל אלפנ רבד אוה תמאבש ,(ל"נכ תאזה ילכה ול היהש ,תמאה ךלמ ןבה)
ודמלו ךלה ,(ל"נה סוסה לש םדאה ונייה) אוהו ,ל"נה ילכה ול ןתנו ,רבד ךותמ רבד
:רבד ךותמ רבד ןיבמ תויהל ל"נה רבדה

רעש לצא םש ךלוה היה ,רבד ךותמ רבד ןיבמ השענש רחאמ ,תמאה ךלמ ןבהו
,ןושארה םש הנידמהל ריזחהל הזל וינתמ רגחיש רשפאב אוהש ןיבהו ,ל"נה הנידמה
וניא ןידעש יפ לע ףא ,רשפאב אוהש ןיבה ןכ לע ,רבד ךותמ רבד ןיבמ השענ רבכ יכ
ךותמ רבד ןיבמ השענש רחאמ ,ןכ יפ לע ףא ,תאז תושעל לכוי ךיא ,המו ךיא עדוי
ומצע סינכי אוהו ,סנכל ותוא חינהל הוציש בשיתנו .רשפאב אוהש ןיבה ןכ לע ,רבד
,םישנאה ןתואל) רמאו ? הזב דיספי המו,(ןושארה םש הנידמהל ריזחהל ונייה) הזל
וחיניש ,(ל"נה ןינעל וינתמ רגחיש ימ םא יכ ,םדא םוש םש סנכל חינהל וצר אלש
וחינהו .ןושארה םש הנידמה לא ריזחהל ל"נה ןינעל וינתמ רגחי אוהו ,סנכל ותוא
.סנכל ותוא

םש הנידמהל ריזחהל ,הזל וינתמ רגחל הצורש הזכ שיא אצמנש םירשה לא ועידוהו
ןיא ונחנא םגש עדת :םירשה ול ורמאו ,הנידמה לש םירשה לא והואיבהו .ןושארה
ודגנכ רשא ,דאמ גלפמ ,לודג םכח היה ,היהש ךלמהש קר ,םולשו סח םישפט ונא
.םכח ךלמו תישפט הנידמ תארקנ הנידמה התיה ןכ לעו ,םישפט םיבשחנ ונלכ ונייה
םכח וניא ונדגנכ לבא ,םכח אוה םגו ,ךלמ ןבה ראשנו ,ל"נה ךלמה רטפנ ךכ רחאו
ךלמה חינהו .שפט ךלמו המכח הנידמ :ךפהל ,(ושכע )הנידמה תארקנ ןכ לע ,ללכ
,ךלמ היהי אוה ,ןושארה םש הנידמהל ריזחהל לכויש ,הזכ םכח אצמיש ימש ,האוצ
השענ היהי שיאה ותואו ,הכולמה ןמ אוה קלתסי ,הזכ שיא אצמישכש ,ונבל הוצו
םלכ ויהי ודגנכש דע ,דאמ דאמ המכחב גלפמ היהיש ,הזכ םכח אצמישכ ,ונייה .ךלמ
ויהי יכ ,ןושארה םש הנידמהל ריזחהל לוכי שיאה הז יכ ,ךלמ היהי אוה ,םישפט
ןכ לע ,ודגנכ םישפט םלכ םה יכ ,םכח ךלמו תישפט הנידמ התוא ןירוקו םירזוח
.(ל"נה םירשה ול ורמא הז לכ ).ךמצע סינכמ התא רבד הזיאל עדת

היהי ןויסנה :(םהירבד ךשמה אוה הז לכ יכ ,ל"נה םירשה ןכ םג ונייה) ול ורמאו
לודג םכח היה אוהש ,היהש ךלמה ןמ ראשנש ןג ןאכ שיש תויה ;הזכ םכח התא םא
אוהו ,בהז ילכו ףסכ ילכ ,תוכתמ ילכ וב םילדגש ,דאמ דאמ אלפנ אוה ןגהו ,דאמ
םש ןיליחתמ ףכת יזא ,םדא וב סנכנשכ יכ ,וב סנכל רשפא יא ךא ,דאמ ארונו אלפנ
ךכו .ותוא ףדור ימ האור וניאו ללכ עדוי וניא אוהו ,קעוצ אוהו ותוא ןיפדורו ,ופדרל
לכות םא ,םכח התא םא הארנ ןכ לע ,ןגה ןמ ותוא ןיחירבמש דע ותוא ןיפדור םה
ןיפדורש רקעהש ,ול ורמא .סנכנה םדאה תא םיכמ םא לאשו .הזה ןגה לא סנכל
ורפס ןכ יכ ,דאמ הלודג הלהבב חרובו ,ותוא ףדור ימו ימ ללכ עדוי וניא אוהו ,ותוא
.םשל וסנכנש םדא ינב םהל

,חותפ רעשהו ,ביבס המוח ול שיש הארו ,(תמאה ךלמ ןבה הז ונייה) ןגה לא ךלהו
,ןגה לצא ךלוה היהו .ןגה הזל םירמוש םיכירצ ןיא יאדוב יכ ,םירמוש םש ןיאו
לכתסהו ,םדא םש ריצמ היהש ונייה ,םדא ןגה לצא םש דמועש ,הארו לכתסהו
םדאה הזש ,םש בותכו ,(חול)"עצילבאט" ןירוקש ףד שי םדאה לעמ הלעמלש ,הארו
.םולש היה הזה ךלמה ימיבו ,םינש תואמ המכ ינפל ךלמ היה
היה הזה ךלמה ימיבו ,תומחלמ ויה וירחא ןכו ,תומחלמ ויה ךלמה ותוא דע יכ
הזב יולת לכהש ,ל"נכ רבד ךותמ רבד ןיבמ השענ רבכש רחאמ ןנובתהו ,םולש
לצא ומצע דמעל קר ,ללכ חרבל ןיכירצ ןיא ,ותוא ןיפדורו ןגל ןיסנכנשכש ,םדאה
םינפל ותוא ודימעיו הזה םדאה תא וחקי םאש ,הזמ רתויו .לצני הז ידי לעו ,םדאה
ךלמ ןבה הז ןיבה הז לכ ).הזה ןגה לא םולשב סנכל םדא לכ לכוי יזא ,הזה ןגה ךותב
ףכתו ,ןגה לא סנכנו ךלהו.(ל"נכ רבד ךותמ רבד ןיבמ היהש ידי לע תמאה
הז ידי לעו ,ץוחבמ ןגה לצא דמועש ,ל"נה םדאה לצא דמעו ךלה ,ופדרל וליחתהשכ
םיחרוב ויה ,םפדרל וליחתהו ןגל וסנכנשכ ,םירחא יכ .ללכ עגפ ילב םולשב אצי
ידי לע הולשו םולשב אצי אוהו ,הז ידי לעםיקלנו םיכמ ויהו ,דאמ הלודג הלהבב
הז) הוצ יזאו .םולשב אציש לע והמתו ואר םירשהו .ל"נה םדאה לצא ומצע דמעש
.ושע ןכו ,ןגה ךותב םינפב ותוא דימעהלו ל"נה םדאה תא חקל ,(תמאה ךלמ ןבה
.ללכ עגפ ילב ,םולשב ואציו וסנכנו ןגה ךותב םירשה לכ ורבע יזאו

,ןכ יפ לע ףא ,הזכ רבד ךממ וניארש יפ לע ףא ,ןכ יפ לע ףא :םירשה ול ורמא
:ול ורמא .דחא רבדב דוע ךתוא הסננ .הכולמה ךל ןתל יואר ןיא דחא רבד ליבשב
ינימ לכ םידמוע אסכה לצאו ,דאמ הובג אסכהו ,היהש ךלמהמ אסכ ןאכ שיש תויה
,("טצינשגסיוא" :ז"עלב .ץע ןמ םינקתמו םיכותח םהש ונייה) ץע לש תופועו תויח
ןמו .הרונמ דמוע ןחלשה לעו ,ןחלש דמוע הטמה לצאו ,הטמ דמוע אסכה ינפלו
םייונב םה םיכרדהו,("ןיגעוו יניגאלשג" ןירוקש) םישובכ םיכרד םיאצוי אסכה
,דצ לכל אסכה ןמ םיאצוי םיכרדה ולאו ,("ןיגעוו יטריאומיג" ונייה) המוח ןינבב
םהשכ ,םיכרדה ולאו ,וללה םיכרדה םע הזה אסכה ןינע המ ללכ עדוי םדא ןיאו
ברקתיו ךלי םאו ,בהז לש היראםש דמוע ,רועש הזיא ןלהל םיטשפתמו םיאצוי
ךרדה טשפתמ היראה ותוא ןמ ןלהלו .ונעלביו ויפ תא חתפי יזא ,םדא הזיא ולצא
אצויה ינשה ךרדה םגש ונייה ,אסכה ןמ םיאצויה םיכרדה ראשב ןכו ,רתוי ןלהל דוע
םש דמוע ,רועש הזיא ךרדה ךשמנו טשפתמשכ .ךכ ןכ םג אוה ,רחא דצל אסכה ןמ
.ל"נכ וילא ברקתהל רשפא יא ןכ םג םשו ,תוכתמ ינימ לש איבל ןוגכ ,רחא היח ןימ
םיטשפתמ םה םיכרדה ולאו .םיכרדה ראשב ןכו ,רתוי ךרדה טשפתמ ןלהלו
םירבדה לכ םע ל"נה אסכה ןינע עדוי םדא םוש ןיאו ,הלכ הנידמה לכב םיכלוהו
.ל"נה לכ םע אסכה ןינע עדיל לכות םא ,הזב הסנתת ןכ לע ,ל"נה םיכרדה םע ל"נה

,ןנובתהו לכתסהו ,אסכה לצא ךלהו .'וכו דאמ הובג אוהש הארו ,אסכה ול וארהו
רעיה םדא ול ןתנש ,ל"נה ילכה ונייה) ל"נה הבתה לש ץעה ןמ היושע אסכה תאזש
םאו ,("יליזייר" ונייה) הנשוש הזיא הלעמל אסכה ןמ רסחש הארו לכתסהו .(ל"נכ
היהש ,ל"נה ילכה ונייה) ל"נה הבתהל שיש חכה הל היה ,הנשושה תאז אסכהל היה
לכתסהו .(ל"נכ ףוע וא המהב וא היח ןימ הזיא לע התוא ןיחינמ ויהשכ ןגנל חכ הל
,אסכב הטמל תחנמ איה ,אסכה ןמ הלעמל רסחש ,הנשושה תאזש ,הארו רתוי
.ל"נה הבתה לש חכה אסכהל היהי יזאו ,הלעמל החינהלו םשמ התוא חקל ןיכירצו
דע ,ןינעה תא םדא םוש ןיבי אלש ןפאב ,המכחב רבד לכ השע ,היהש ךלמה יכ
.יוארכ םירבדה לכ רדסלו ףילחהל ןוכל לכויו רבדה תא ןיביש ,גלפמ םכח אוביש
ןכ םג ןיכירצ ןחלשה ןכו .תדמועש םוקמה ןמ תצק הקתנל ןיכירצש ןיבה ,הטמה ןכו
.המוקממ תצק הקתנל ןכ םג ןיכירצ ,הרונמה ןכו .תצק ומוקמ תונשל ,תצק וקתנל
הז םוקממ ףועה הז חקל :םמוקממ םלכ םתונשל ןכ םג ןיכירצ ,תויחהו תופועה ןכו
ןיבי אלש ןפאב ,המכחבו המרעב לכה השע ךלמה יכ ,םלכ ןכו הז םוקמב ודימעהלו
םש דמועש היראה ןכו ,יוארכ םרדסל ןנובתהל לכויש םכחה אוביש דע ,םדא םוש
חקל :יוארכ לכה רדסל הוצו .םלכ ןכו ,ןאכ ודימעהל ןיכירצ ,(ךרדה תוטשפתה לצא)
יוארה רדסב םלכ רדסל ,ל"נה םירבדה לכ ןכו ,הלעמל הבחתלו הטמלמ הנשושה
זאו ,םהל היוארה הלעפה םלכ ושעו ,דאמ אלפנה ןוגנ ןגנל םלכ וליחתה זאו .ל"נכ
החפשה ןב לא ,ךלמ התע השענש ,תמאה ךלמ ןבה רמאו הנע .הכולמה ול ונתנ
:תמאב החפשה ןב התאו ,תמאב ךלמה ןב ינאש ,ןיבמ ינא התע :ל"נה תמאה
.ריאי ורנ ונבר ירבד הלא םג)
:(הלא םירבד רמאו הנע ,השעמה תאז רפסש רחא

דע יכ .הזכ ןושלב םיחישמ ויה ,הלבק םיחישמו םירבדמ ויהשכ ,םינושארה תורודב
הלג יאחוי רב ןועמש יבר קר ,אילגתאב הלבק םירבדמ ויה אל יאחוי רב ןועמש יבר
:הזכ ןושלב םירבדמ ויה,הלבק םירבדמ םירבחה ויהשכ ,םדקמו .אילגתאב הלבק
.ןבהו ,ררושל וליחתה תורפה לע ןוראה וחינהשכ
הזו ,שמשה ןמ םישודח תלבקמ הנבלהשכ .(הנבלה שודיח) ארהיסד יתותדח שי יכ
אסכה יאשונ תויחה לכ יזאו ,שמש תיב לא ןוראה ןיאשונשכ (ו א לאומש) תניחב
,רישה והזש ,(ו"צ םיליהת) "שדח ריש 'הל וריש רומזמ" תניחב ,שדח ןוגנ ןישוע
. אתניכשד אהנוקת םה ,הרונמו אסכו ןחלשו הטמ תניחב הזו .ןשבה תורפ ורשש
רהז ןיע) אבומכ ,יהולע ןיגא תבשו ,ןגה ןמ שרגתנ ןושארה םדא יכ ,ןגה תניחבו
ךלמ אוהש ,ל"נה םדאה תניחב ,ולש םולשהש ךלמ תניחב אוה תבשו .(חלק תומש
:ראב אל ראשהו .תבש לצא ומצע דמע ןכ לעו ,וימיב םולש היהש

:(ןושלה הזב תאזה השעמה רפסש רחא רמאו הנע)

לכה ןגהו 'וכו אסכהו ,'וכו תומהבה .דחא לכהו .לודג אלפה איה תאזה השעמה
ןינעה יפל לכה ;הז םשב םעפו הז םשב (רופסהב תזמרמה הניחבה) ארקנ םעפ .דחא
.דאמ דאמ םיארונו םיאלפנ םיקמע םירבדהו :הניחבהו

:ריאי ורנ ונבר ירבד הלא םג
השע ,ל"נה הנידמהב היהש ,ךלמהש המ דוע שי םג .םכל תולגל ןיכירצ ןיאו דוע שיו
המח לע םיזמרמ ויה םירבדה ולאש ונייה) ,הנבלה דגנכ רבדו המחה דגנכ רבד
אגרש יכ ,ריאמ רנה ןיא יזא ,םויה עיגמשכו ,הדיב רנ תזחוא התיה הנבלהו ,(הנבלו
המ ינפמ :םויה לא הלילה הרמאש והזו ,'וכו (ליעומ וניא םירהצב רנ) ארהיטב
:ללכ רנה ליעומ ןיא םויב יכ ,(ליעל ראבמכ) םש יל ןיא אב התאשכ
ךיא תעדל ןיכירצש המכחה רקעש ל"נכ ךלמה השעש אסכה ומכ ,אוה השעמה שורפ
ןיכירצ ךא ,שורפה ןיבהל לכוי ,םלש ובלו םירפסב יקבש ימ ןכ ומכ ,םירבדה רדסל
ונייה ,םירבדה ראשב ןכו .ךכ ארקנ םעפו ךכ ארקנ םעפ יכ ,בטיה םירבדה רדסל
םשב םימעפלו הז םשב ל"נה השעמה לש םדאה ארקנ םימעפל ,השעמה לש שורפב
'ה ךורב .ןתתמאל ולא םירבד ןיבהל הכזיש ימ ירשא .םירבדה ראשב ןכו ,רחא
:ןמאו ןמא םלועל

(.הכרבל קידצ רכז םולשה וילע שודקה ונבר ירבד הז לכ)

הלפת לעבמ


תוחבשתו תורישו תולפתב דימת קסוע היהש ,הלפת לעב היה תחא םעפ :השעמ
הזיא לצא סנכנ היהו ,בושיל סנכל ליגר היהו ,בושיל ץוח בשוי היהו ,ךרבתי םשהל
ובל לע רבדמ היהו ,אצויכו םיינע ןוגכ ,הלעמב םינטקהל סנכנ היה אמתסמ .םדא
םשה תדובעב קסעל םא יכ תילכת םוש ןיא תמאבש תויה ,םלועה לכ לש תילכתהמ
הברמ היהו ,'וכו תוחבשתו תורישו ךרבתי םשהל הלפתב וימי תולבלו וייח ימי לכ
םדאה ותוא הצרתנש דע ,וינזאב וירבד וסנכנש דע ,ולאכ תוררועתה ירבד ומע רבדל
ץוח ול היהש ומוקמל וכילומו וחקול היה ,ומע הצרתנשכ ףכתו .ומע רבחתהל
םוקמה ותואבו .ל"נכ בושיל ץוח םוקמ ול רחב ל"נה הלפת לעבה ותוא יכ ,בושיל
םידגב לעו ,תורפה ןמ םילכוא ויהו ,תורפו תונליא םש היה םג ,וינפל רהנ םש היה
.ללכ דיפקמ היה אל

ךליל ךרבתי םשה תדובעל םדא ינב תוצרלו תותפלו בושיל סנכל דימת ליגר היה ןכו
ומוקמל וכילומו וחקול היה ,ומע הצרמ היהש ימ לכו .'וכו תולפתב קסעל וכרדב
ךרבתי םשהל תוחבשתו תורישו תולפתב קר םש םיקסוע ויה םהו .ל"נכ בושיל ץוח
ול ויהש םירובח םהל ןתונ היהו .הזב אצויכו הבושתו םיפוגסו םיתינעתו םייודוו
םיאצמנ ויהש דע ,דימת הזב םיקסוע ויהו ,םייודוו תוחבשתו תורישו תולפת ינינעב
םשה תדובעל םדא ינב ברקל ןכ םג םייואר ויהש ,םשל םאיבהש םישנאה ןתואב םג
ונייהד ,ל"נה ןינעב קסעל בושיל סנכי אוה םגש ,תושר דחאל ןתונ היהש דע ,ךרבתי
.ל"נכ ךרבתי םשהל םדא ינב ברקל
םישנא םעפ לכב ברקמ היהו דימת הז ןינעב קסוע ל"נה הלפת לעבה היה ןכו
יכ ,םסרפתהל רבדה ליחתהו ,םלועב םשר השענש דע ,ל"נכ בושיה ןמ םאיצומו
דבאנ םואתפש ןמדזנ ןכו ,םיא עדונ אלו ,הנידמה ןמ םישנא הזיא וטלמנ םואתפ
הלפת לעבה אצמנש תויה ,עדונש דע ,םה הפיא עדונ אלו ,וב אצויכו ,ונב דחא לצא
רשפא היה אל ךא ,ל"נכ ךרבתי םשה תדובעל םדא ינב התפמו ךלוה אוהש ,ל"נה
ומצע ףילחמו הנשמ היהו ,המכחב גהנתמ היה הזה הלפת לעבה יכ ,וספתלו וריכהל
הז לצאו ,רחוסכ הז לצאו ,ינעכ המדנ היה הז לצאש ,רחא יונשב דחאו דחא לכ לצא
לוכי וניאש האור היהשכ ,םדא ינב םע רבדל סנכנ היהשכ םג .הזב אצויכו רחא ןינעב
ותנוכ ללכ םיניבמ ויה אלש דע ,םירבדב םתוא המרמ היה ,ותנוכ םלצא לעפל
היה אלו ,ךרבתי םשהל ברקל ונייהד ,ל"נה ןינעל ללכ ותנוכ ןיא ולאכו ,הבוטה
םע רבדמ היהשכ ותנוכ רקע לכ תמאבש יפ לע ףא ,הזל ותנוכש ןיבהל ללכ רשפא
קר .תאז קר היה ותנוכ לכ יכ ,ל"נכ ךרבתי םשהל ברקל ,הזל קר היהםדא ינב
ללכ לוכי היה אלש דע ,והמרמו ומקעמו ובבסמ היה ,ולצא לעופ וניאש ןיבמ היהשכ
םוסרפו םשר השענש דע ,הז ןינעב קסוע הלפת לעבה היהו ,הבוטה ותנוכ ןיבהל
.ל"נכ רשפא היה אל ךא ,וספתל םיפצמ ויהו ,םלועב

םינינעב קר םיקסועו ל"נכ בושיל ץוח םיבשוי וישנא םע ל"נה הלפת לעבה היהו
תובושתו םיפוגסו םיתינעתו םייודוו ךרבתי םשהל תוחבשתו תורישו הלפתב :ל"נה
המ דחאו דחא לכל קיפסהל לוכי היהש ,ל"נה הלפת לעבה ןינע היה םג .ל"נכ
אהיש ,םשה תדובעל ךירצ אוה וחמ יפלש ,וישנאמ דחאב ןיבמ היה םאו ,ךירצש
,ךפהל ןכו .ול קיפסמ היה ,("טקיטשיג ןידליג" ןירוקש) ,בהז ישובלמב שבלמ ךלוה
הזש ןיבמ היהו ,ל"נכ בושיה ןמ ואיצומ היהו ,רישע הזיא וילא ברקתנ םימעפלש
ךרצ עדוי היהש יפכ לכה .ךכ וגיהנמ היה םיזבנו םיעורק םידגבב ךליל ךירצ רישעה
,ךרבתי םשהל םברקש םישנאה ולא לצאו .ול קיפסמ היה ,דחאו דחא לכ תקפסה
ןמ גונעת םהל היה יכ ,םלועבש םיגונעתה לכמ רתוי רקי לודג ףוגס וא תינעת היה
:םלועבש םיגונעתה לכמ רתוי תינעתמ וא לודג ףוגסה
םכרד היה ךא ,םירישע םלכ ויהש ,לודג תורישע םש היהש ,הנידמ היהו ,םויה יהיו
תלעמ ךרע היהש ,תורישעה יפכ םלצא גהנתמ היה לכה יכ ,דאמ הנשמו רז םתגהנהו
הלעמ ול שי ,תובבר וא םיפלא ךכו ךכ ול שיש ימש ,ולש תורישעה יפכ דחאו דחא לכ
תולעמה רדס לכ ,הזב אצויכ ןכו ,תרחא הלעמ ול שי ,ןוממ ךכו ךכ ול שיש ימו ,וז
יפכ תובברו םיפלא ךכו ךכ ול שיש ימו ,דחאו דחא לכ לש ןוממה יפכ םלצא היה
.ךלמ אוה ,םלצא בוצק היהש םוכסה
הלעמה ותוא ול שיו ,הז לגדב אוה ,ןוממ ךכו ךכ ול שיש ימש ,םילגד םהל היה ןכו
הזיא םש ול שיו ,רחא לגדב אוה ,ןוממ ךכו ךכ ול שיש ימו ,לגדה ותואב תינולפ
היהיו ,ול היהי ןוממ המכ םלצא בוצק היהו .ונוממ ךרע יפל ,לגדה ותואב הלעמ
רחא לגדב בשחנ היהיו ,ול היהי ןוממ המכו ,תינולפ הלעמב לגדה ותואב בשחנ
המ יפכ ,ןוממה יפכ לכה היה דחאו דחא לכ לש הלעמהו אגרדה ןכו .הלעמ הזיאב
.םלצא בוצק היהש
תוחפ דוע ול שי םאו ,םדא ןב םתס אוה ,ןוממ ךכו ךכ ול שישכ ,םלצא בוצק היה ןכו
קר ול שישכ ,ונייהד ,תופועו תוער תויח םלצא היהו .אצויכו ףוע וא היח אוה ,הזמ
אצויכ ןכו ("בייל רכילשטנעמ ןייא" :זנכשא ןושלב) .ישונא הירא ארקנ אוה ,ךכו ךכ
,'וכו ףוע וא היח קר אוה ונוממ טועמ יפלש ,ונייהד ,'וכו תופועו תוער תויח ראש הזב
:ןוממה יפל קר היה דחא לכ לש אגרדו הלעמו ,ןוממה םלצא היה רקע יכ
ימ :רמוא היהו ,הז לע חנאתמ הלפת לעבה היהו ,וזכ הנידמ שיש םלועב עמשנו
לעבה לש וישנאמ םישנא ואצמנו .הז ידי לע תועתלו ךליל םילוכי םה ןכיה דע עדוי
םריזחהל ,ל"נה הנידמה לא ,םשל וכלהו ,ללכ ותעד תא ולאש אלו ,ל"נה הלפת
טרפבו ,ןוממ תואתב ךכ לכ ועתנש לע ,םהילע לודג תונמחר םהל היה יכ ,בטומל
וכלה ןכ לע .ל"נכ רתויו רתוי תועתלו ךליל םילוכי םהש רמא ל"נה הלפת לעבהש
.בטומל םתוא וריזחי ילוא ,ל"נה הנידמה ותוא לא ל"נה םישנאה ולא

היח הזיאל וסנכנ אמתסמ ,םהמ דחאל וסנכנו ,ל"נה הנידמה לא ואבו ,םשל וכלהו
,(ל"נכ היח םלצא ארקנ היהש ,טעומ ךס ול שי יכ ,הלעמב ןטק אוהש םדאל ונייהד)
קר אוה תילכתה רקעו ,ללכ תילכת הז ןיא תמאב רשא ,םכרדכ ומע רבדל וליחתהו
.ןוממה קר אוה רקעש םלצא שרתשנ רבכ יכ ,ללכ םהל עמש אלו ,'וכו םשה תדובע
לעבה ישנאמ דחא ונייה) אוהו ,ןכ םג וילא עמש אלו ,רחא םע דוע רבדמ היה ןכו
יל ןיא הזמ רתיו :ומע רבדש שיאה הז ול בישהו ,ומע רבדל הברמ היה ,(ל"נה הלפת
התע םינכומ ונלכ ונחנאש תויה :ול בישה ? המ ינפמ :ולאש .ךמע רבדל ללכ יאנפ
קר אוה תילכתה רקעש וניארש רשאב ,תרחא הנידמל ךליל הנידמה ןמ רקעל
םש שיש ,ונייהד ,ןוממ תושעל ןילוכי םשש הנידמל ךליל ,ונלצא םכסנ ןכ לע ,ןוממה
.הנידמה התוא לא ונלכ ךליל התע ןיכירצ ונא ןכ לע .ףסכו בהז ונממ ןישועש רפע

ימש ,ונייהד ,ןכ םג תולזמו םיבכוכ םלצא ויהיש םיצור םהש ,םלצא םכסנ םג
ול שיש רחאמ יכ בכוכ היהי אוה הז לע ובצקש םוכסה יפכ ןוממ ךכ לכ ול היהיש
רפע שיש המ יכ ,בהזה לדגמ בכוכה יכ ,בכוכה ותוא לש חכה ול שי ,ןוממ ךכ לכ
אצמנ .בהז תורפע םוקמה ותואב לדגמש ,בכוכה תמחמ והז ,בהז הנממ ןישועש
חכ ול שיש אצמנ ,בהז ךכ לכ דחאל שיש רחאמו ,םיבכוכה ןמ ךשמנ אוה בהזהש
ונייהד ,ןכ םג תולזמ םלצא ויהיש ,ורמא ןכו .בכוכ ומצעב אוה ןכ לעו ,בכוכה ותוא
םהל ושע ןכו ,לזמ היהי אוה ,הז לע ובצקש םוכסה יפכ ךכו ךכ דחאל היהישכ
ןכ םג םהל ויהיש ,םהיניב ומיכסהש דע ,ל"נכ ןוממה יובר יפכ לכה ,םיכאלמ
לע ובצקש המ יפכ ,תובברו םיפלא ךכו ךכ ,הברה ןוממיובר ול היהיש ימש ,תוקלא
ומצעב אוה ןכ לע ,ןוממ ךכ לכ וב עפוש םיקלאהש רחאמ יכ ,קולא היהי אוה ,הז
.ל"נה לככ ושעו ומיק ןכו .קולא

ברעתהל םהל יואר ןיאו ,אמלע יאהד אריואב ללכ בשיל םהל יואר ןיאש ,ורמא םג
ןכ לע ,םדגנכ םיאמט םה םלועה ינב ראש יכ ,ןתוא ואמטי אלש ,םלועה ינב םע
ויהיש ידכ ,םש ובשיו םלועה לכמ רתויב םיהובגה םירה םהל ושקביש ןמצע ובשי
וכלהו ,ל"נכ םיהובגה םירה שפחלו שקבל םישנא וחלשו .אמלעד אריואמ םיממורמ
םירהה לע םש ובשיו הנידמה ינב לכ וכלהו ,דאמ םיהובג םירה ואצמו ושקבו
ושעו ,ל"נה הנידמה ישנאמ ץובק הזיא םש ובשי רהו רה לכ לעש ונייה ,םיהובגה
היה אלש דע ,רהה ביבס אצויכו תולודג תוריפח םש היהו ,לודג תקזח רהה ביבס
,רהה לא םלענ ליבש קר ,היה אל יכ ,םדא םוש םהילא אוביש ןפא םושב רשפא
,םירהה לכב ןכו ינשה רהב ןכו ,םהילא אובל ללכ לוכי היה אל רחא םדאש ןפאב
.רז םהל ברקתי אלש ידכ ,רהה ןמ קוחרב םירמוש ודימעהו ,ל"נכ 'וכו תקזח ושע
,םיבר תוהלא םהל ויהו ,ל"נה גהנמב םיגהנתמ ויהו ,םירהה לע םש םיבשוי ויה םהו
.ל"נכ ןוממה יפל ונייהד

ןכ לע ,קולא םישענ ויה הברה ןוממ ידי לעש דע ,ןוממה םלצא רקעה היהש רחאמו
קולא השענ היהיש ידכ ,ןלזגו חצור היהי דחא לכ יכ ,הלזגו החיצרמ ששח םהל היה
ןוממה לעב רישעה ונייהד) קולא אוהש רחאמש ,ורמא ךא .לזגיש ןוממה ידי לע
םיבירקמ ויהיש ,תונברקו תודובע ונקתו ,תוחיצרו תולזגמ רמשי אוה ,( קולא אוה
ןמצע תא ןיבירקמ ויהו ,םדא ינב םיבירקמ ויה םג .ל"נה תוקלאה לא םיללפתמו
רקע יכ ,רישע היהיו לגלגתי ךכ רחאו ,וב ללכנ היהיש ידכ ,ל"נה תוקלאה לא
םידבוע ויהש ,תרטקו תונברקו תודובע םהל היהו .ל"נכ ןוממה םלצא היה הנומאה
התיה ןכ יפ לע ףא יאדובו ,(ל"נכ הברה ןוממה ילעב ונייהד) ל"נה תוקלאה תא םהב
חצור היה ל"נה תודובעב ןימאמ היה אלש ימיכ ,הלזגו החיצרמ האלמ הנידמה
םילוכי ןוממה ידי לע יכ ,ל"נכ ןוממה םלצא היה רקע יכ ,ןוממ ול היהיש ידכ ,ןלזגו
התיה ןכ) ןוממה ידי לע םדאה תויח רקעו ,םישובלמו הליכא :רבד לכ תונקל
.םהלש הנומאה ןוממה היה ןכ לע .(הכובנהו תשבשמה םתעד יפל םתרבס

הנומאה רקע אוה ןוממה יכ ,ללכ ןוממ םלצא רסחנ היהי אלש םילדתשמ ויהו
תומוקממ ןוממ סינכהלו ףיסוהל לדתשהל םיכירצ ,אברדא .ל"נכ םהלש תוקלאהו
ידכ םירחא תונידמב רחסל םירחוס םהמ םיאצוי ויהו .הנידמה ךותל םירחא
יפל לודג רוסא אוה יאדוב הקדצו .הנידמה ךותל רתוי ןוממ סינכהל ,ןוממ רכתשהל
היהיש ,רקעה אוה הז רשא ,םיקלאה ול ןתנ רשא ונוממ עפש ריסחמ אוה יכ ,םתעד
.הקדצ ןתל םלצא רוסא היה יאדוב ןכ לע .ונוממ ריסחמו םגופ אוהו ,ןוממ ול

ומכ ןוממ ךכ לכ ול שי םא דחא לכ לע חיגשהל םינממ ויהש ,םינממ םלצא היה םג
ותואב ראשנ היהיש ידכ ,םעפ לכב ורשע תוארהל ךירצ היה דחא לכ יכ ,רמוא אוהש
,היח םדאמו םדא היחמ השענ היה םימעפלו .ל"נכ ונוממ יפל ול היהש הלעמה
,ךפהל ןכו ,ןוממ ול ןיאש רחא ,היח םדאמ השענ יזא ,ונוממ דבא דחאשכ ,ונייהד
.ל"נכ ןוממה יפכ תולעמה ראשב ןכו ,םדא היחמ השענ יזא ,ןוממ חיורה דחאשכ
,(ןוממה ילעב ונייהד) תוקלאה ןתוא לש (ןקויד תומד) ןיטערטאפו תורוצ םהל ויהו
היה הז יכ ,םתוא םיקשנמו םיקבחמ ויהו ,וללה תורוצ דחאו דחא לכ לצא ויהו
:ל"נכ םהלש הנומאהו הדובעה

םמוקמל ורזח ,ל"נה הלפת לעבה לש םירשכה םישנאה ונייהד ,ל"נה םישנאהו
דאמ םיכובנ םה ךיא ,הנידמה התוא לש תוטשהו תועטה לדגמ הלפת לעבהל ורפסו
הנע .תולזמו םיבכוכ םהל תושעלו תרחא הנידמל רקעל םיצור םהשו ,ןוממ תואתב
ושעש עמשנ ךכ רחא .רתויו רתוי ועתי אלש אריתמ אוהש ,ל"נה הלפת לעבה רמאו
גאודו אריתמ היה הז רבד לעש ,ל"נה הלפת לעבה רמאו הנע .ל"נכ תוקלא ןמצעל
.הלחתמ
בישי ילוא ,םשל ומצעב ךליל בשיתנו ,םהילע לודג תונמחר הלפת לעבהל ול היהו
,רהה ביבס םידמועש םירמושה לא אבו ,הלפת לעבה םשל ךלהו .םתועטמ םתוא
יאהד אריואב דמעל םיאשר םהש ,הלעמב םינטק םישנא ויה אמתסמ םירמושהו
ללכ םילוכי םניא םה ,ל"נכ ןוממה תמחמ תולעמ םהל שיש םישנא יכ ,אמלע
אלו ,ל"נכ ןמצע ואמטי אלש ,אמלע יאהד אריואב דמעלו םלועה ינב םע ברעתהל
יאדוב ןכ לע) םהיפ לבהב םתוא ואמטי אלש ,םלועה ינב םע ללכ רבדל םילוכי ויה
םהל היה םירמושה םג ךא .(ל"נכ הלעמב םינטק ויה ריעל ץוח ודמעש םירמושה
רקע היה םלצא םג יכ ,םעפ לכב םתוא םיקשנמו םיקבחמ ויהו ,ל"נה תורוצה
.ל"נכ ןוממה הנומאה

רקעש רשאב ,תילכתהמ ומע רבדל ליחתהו דחא רמוש לצא ל"נה הלפת לעבה אבו
,תוטש אוה ןוממהו ,'וכו םיבוט םישעמו הלפתו הרות ,םשה תדובע קר אוה תילכתה
םימימ םלצא עקשנ רבכ יכ ,ל"נה רמושה ללכ וילא עמש אלו .'וכו ללכ תילכת וניאו
ןכ םג ומע רבדו ינש רמושל הלפת לעבה ךלה ןכו .ל"נכ ןוממה קר אוה רקעש םיבר
בשיו .ללכ וילא ועמש אלו ,םירמושה לכ לא ךלה ןכו .ןכ םג וילא עמש אלו ,ל"נכ
םלצא היה םשל אבשכ .ל"נכ רהה לע התיהש ריעה ךותל סנכנו ,הלפת לעבה ומצע
םלצא סנכל םדא םושל רשפא היה אל יכ .ןאכל תסנכנ ךיא :ותוא ולאשו ,האילפ
.הז לע םילאוש םתא המ ,היהיש ךיא היהי ,יתסנכנ רבכש רחאמ :םהל בישה .ל"נכ
ןכו ,ללכ וילא עמש אלו ,ל"נכ 'וכו תילכתהמ דחא םע רבדל הלפת לעבה ליחתהו
לע ריעה ישנא ןיב הומת רבדה היהו .ל"נה םתועטב ועקשנ רבכ יכ ,םלכ ןכו ינשה
ילוא ןמצעב ושיגרהו .םתנומא ךפה הלאה םירבדכ םהילא רבדמו ,םלצא םדא אבש
יכ ,םלועב הזכ הלפת לעב שיש םלצא עמשנ רבכ יכ ,הלפת לעבה אוה הזה םדאה
רעד" :םלועב ותוא ןירוק ויהו ,ל"נכ םלועב הלפת לעבה לש רבדה םסרפתנ רבכ
יכ ,וספתלו וריכהל םהל רשפא היה אל ךא ,(דיסחו הליפת לעב) "הלפת לעב רעמורפ
'וכו ינעכ הז לצאו רחוסכ המדנ היה הז לצא .דחאו דחא לכ לצא ומצע הנשמ היה
:םשמ טלמנ ףכתו ל"נכ

ךלוה וירובג םע רובגה היהו ,םירובג המכ וילא וצבקתנש ,רובג היהו ,םויה יהיו
ןמצע םיעינכמ הנידמ ינב ויהשכו ,הענכה םא יכ הצור היה אלו ,תונידמ שבוכו
םוש הצור היה אלו ,שבוכו ךלוה היהו .םבירחמ היה ,ואל םאו ,םחינמ היה ,ויתחת
וירובג הנידמל חלוש היהש ,רובגה לש וכרד היהו .ויתחת ויהיש ,הענכה קר ,ןוממ
שבוכ היהו ,ויתחת ןמצע ועינכיש ,תואסרפ םישמח ,הברה הנממ קוחר ןידע היהשכ
.ל"נכ תונידמ
ואב ל"נכ תורחא תונידמב םירחוס ויהש ,ל"נה תורישע לש הנידמה לש םירחוסהו
םיצרמ ויהש יפ לע ףאו .לודג דחפ םהילע לפנו ,ל"נה רובגהמ ורפסו ,םתנידמל
היה הזו ,ללכ ןוממ הצור וניאו ןוממב סאממ אוהש ועמשש ךא ,ויתחת ןמצע עינכהל
,דמש ומכ םלצא היה יכ ,ויתחת ענכהל םלצא רשפא יתלב היה ןכ לע ,םתנומא ךפה
וליחתהו ,וינפלמ דאמ ואריתנו .ןוממב ונייהד ,םתנומאב ללכ ןימאמ וניאש רחאמ
שיש ימ ונייהד) היח םיחקול ויהו ,ל"נה םתוקלאל תונברק בירקהלו תודובע תושעל
ולאב אצויכו ,ל"נה תוקלאל ןברקל ובירקהו ,(םלצא היח אוהש ,טעמ ןוממ ול
.ל"נכ תודובעה

המ וירובג םהילא חלשל ליחתהו ,םעפ לכב םהילא ברקתמו ךלוה היה ל"נה רובגהו
וצעיו ,תושעל המ םיעדוי ויה אלו ,לודג דחפ םהילע היהו ,ל"נכ וכרדכ םיצור םה
םלכ םה הנידמה ינב לכש ,הנידמב ויהש תויה :םהלש םירחוס םישנא םתוא
םה לודג דעו ןטקמ הנידמה התוא ישנא לכש ונייהד ,םיכאלמ םע םיעסונו ,תוקלא
ןטקה יכ) םתועט יפל קולא ןכ םג אוה םהבש ןטקהש דע ,םיגלפמ םירישע םלכ
םגו ,(ל"נכו םלצא קולאל בוצקה רועשכ ךכ לכ ול שיו ,גלפמ רישע אוה םהבש
דע ,אצויכו בהזב לודג תורישעב םיסכמ םה םהלש םיסוסה יכ ,םיכאלמ םע םיעסונ
,םיכאלמ םע םיעסונש אצמנ .םהלש ךאלמ לש ךסל הלוע דחא סוס לש יוסכש
לא חלשל ןיכירצ ןכב .םהמע םיעסונו הלגעה לא םיכאלמ תוגוז השלש םירשוקש
תוקלא םלכ םה הנידמה לכש רחאמ ,יאדוב הרזע םהל היהי םשמו ,הנידמה התוא
םינימאמ ויה יכ ,דאמ םהיניעב רבדה בטוהו .(םהלש םירחוסה תצע התיה הז לכ)
:ל"נכ תוקלאםלכ םהש רחאמ ,םשמ העושי םהל היהי יאדובש

לע ףא ילוא ,ל"נה הנידמה ותוא לא םעפה דוע ךליש ומצע בשי ל"נה הלפת לעבהו
רמוש םע רבדל ליחתהו םירמושה לא אבו םשל ךלהו .הז םתועטמ םתוא בישי ןכ יפ
.ל"נכ 'וכו וינפמ לודג דחפ םהל שיש ,ל"נה רובגהמ רמושה ול רפסו ,וכרדכ דחא
םהש ,ל"נה ןינע רמושה ול רפסו .תושעל םיצור םתא המו :הלפת לעבה ותוא לאשו
הלפת לעבה דאמ ונממ קחשו .ל"נכ 'וכו תוקלא םלכ םהש הנידמה לא חלשל םיצור
םדא ינב קר םלכ םה הנידמה התואינב םג יכ ,לודג תוטש לכה אלה :ול רמאו
שיש קר ,קולא אלו םדא ינב קר םה םלכ ,םכלש םיקלאו םכלכ םתא םגו ,ונומכ
,ללפתהל יואר ולו ,דבעל יואר דבל ותואו ,ומש ךרבתי ארובה אוהש םלועב דיחי
אלו ,ל"נה רמושה לא הלפת לעבה רבד ולא םירבדב אצויכו ,תילכתה רקע והזו
ןכ יפ לע ףא ךא .ל"נכ םיבר םימימ םתועט םלצא עקשנ רבכ יכ ,רמושה וילא עמש
ינא המ הזמ רתיו :רמושה ול בישה ףוסבלש דע ,םירבד וילע הברה הלפת לעבה
תאזו .(םיבר םהש הנידמה ינב ידגנכ שיו) אמלעב דיחי קר ינא אלה ? תושעל לוכי
ינזאב סנכל תצק וירבד וליחתהש ןיבה יכ ,הלפת לעבהל המחנ תצק התיה הבושתה
,רמושה ותוא םע הנושארה םעפב םדקמ הלפת לעבה רבדש םירבדה יכ ,רמושה
טעמ ליחתהש דע ,ובלב םשר הזיא ושעש דע ,דחי וצבקתנ התע רבדש םירבדהו
לא הלפת לעבה ךלה ןכו .ל"נה הבושתה ךותמ הארנכ ,תצק וילא תוטנלו קפתסהל
:ל"נכ ןכ םג ול בישה ףוסבו ,ןכ םג וילא עמש אלו ל"נכ ןכ םג ומע רבדו ינשה רמושה
הבושת ול ובישה םלכ םירמושה לכ ןכו ,ל"נכ 'וכו הנידמה ינב דגנכ דיחי ינא אלה
.ףוסב וז

םלכש רשאב ,וכרדכ םמע רבדל בוש ליחתהו ,ריעה לא הלפת לעבה סנכנ ךכ רחא
אלו ,'וכו הלפתו הרותב קסעל תילכתה רקע קר ,ללכ תילכת הז ןיאו ,לודג תועטב
םיצור םהשו ,רובגהמ ול ורפסו .םיבר םימימ הזב דאמ ועקשנ םלכ יכ ,וילא ועמש
אוהש םהל רמאו ,ןכ םג םהמ קחשו ,ל"נכ 'וכו תוקלא םלכ םהש הנידמה לא חלשל
םדא ינב םתא יכ ,ללכ םכל רזעל ולכוי אל םהו ,'וכו םדא ינב קר םלכשו ,תוטש
רמא רובגה ןינע לעו .'וכו ומש ךרבתי דיחי שיש קר ,ללכ קולא םניאו םדא ינב םהו
? (יל עודיה) רובגה הז וניא םאה :(רמואו םדא הימתמש ךרדכ ,המת ןושלב) םהל
ןינע לעו ,ל"נכ םהמע רבדמו ורבחל דחאמ ךלוה היה ןכו .ולא וירבד וניבה אלו
.וירבד וניבה אלו ,ל"נכ 'וכו רובגה הז וניא םא ,ל"נכ דחא לכל רמא רובגה

,םתנומאמ קוחש השועש ,תאזכ רבדמש דחא אצמנש רשאב ,ריעב שער השענו
לעבה אוה יאדובש וניבהו ,ל"נכ רמוא אוה רובגה ןינעבו ,'וכו דיחי שיש רמואו
אוהש יפ לע ףא, וספתלו וירחא שפחל ווצו ,ל"נכ םלצא םסרפתנ היה רבכ יכ ,הלפת
ךא ,(ל"נכ 'וכו ינעכ םעפו רחוסכ המדנ םעפ ונייה) ל"נכ םעפ לכב םלצא ומצע הנשמ
רקחל ווצו .םעפ לכב ומצע הנשמ אוה ל"נה הלפת לעבהש ןכ םג הזמ ועדי םה
,ומע רבדל וליחתהו ,םירשה לא והואיבהו ,והוספתו וירחא ושפחו ,וספתלו וירחא
ונייה) ללכ תילכת הז ןיאו ,לודג תוטשו תועטב םלכש רשאב ,ל"נכ ןכ םג םהל רמאו
התוא ינבו ,'וכו ומש ךרבתי ארובה אוהש דיחי שיש קר ,(ללכ תילכתה וניא ןוממהש
ינב קר םה יכ ,ללכ םכל רזעל ולכוי אל ,תוקלא םלכ םהש םירמוא םתאש ,הנידמ
ןוממה לש תועטב םיעוקש ויה הנידמה ינב לכ יכ ,עגשמל םלצא בשחנו ,'וכו םדא
.עגשמל בשחנ היה םתועטו םתעד דגנכ רבדש הזש דע ,ל"נכ ךכ לכ
רובגה הז וניא םא ,(המת ןושלב) רובגה ןינע לע רמוא התאש הז המ :ותוא ולאשו
ל"נה רובגה םאו ,רובג ולצא דבאנו ,דחא ךלמ לצא יתייה ינאש :םהל בישה ? ל"נכ
ל"נה הנידמב םיחוטב םתאש המ ,הזמ רתיו ,ומע תורכה יל שי ,רובגה ותוא אוה
םיחוטב ויהת םא ,יתעדלו ,םכל רזעל ולכוי אל םה יכ ,תוטש והז ,תוקלא םלכ םהש
:םהל בישה .תאז עדוי התא ןינמ :ול ורמא .םכלש הלפמ היהי הז ,אברדא ,םהילע
ותוא לצא היהש ,ונייהד ,די ול היה ,ל"נכ ולצא היה אוהש ,ל"נה ךלמה לצאש תויה
התיה דיה תאזו ,דיה לע שיש ןיטוטרשה לכ םעו תועבצא שמח םע די תנומת ךלמה
םימש תאירב ןמ היהש המ לכו ,תומלועה לכ לש ,(םלועה תפמ ונייה) טראק דנאלה
ריצמ היה יכ ,דיה ותוא לע ריצמ היה לכה ,ךכ רחא היהיש המו ,ףוסה דע ץראו
דנאלה לע ריצמש ומכ ,ויטרפ לכ םע םלועו םלוע לכ תדימע רויצ דיה יטוטרשב
היהו .("טראק דנאל" ןירוקש) ,םלועה תפמ רויצ ןינעב םיאיקבל עודיכ טראק
,רבדו רבד לכ לצא תויתוא םיבותכ טראק דנאלבש ומכ,תויתוא ומכ ןיטוטרשהב
ינולפ רהנ ןאכו ינולפ ריע אוה ןאכש עדיל ונייהד ,הזה רבדה אוה המ עדיל ידכ
תויתואה ויהש ,תויתוא ומכ ל"נה דיה יטוטרשב םשרנ היה שממ ןכ ומכ .אצויכו
.רבדה תוהמ עדיל ידכ ,דיה לע םשרנ היהש רבדו רבד לכ לצא םימשרנ

היה לכה ,םייטרפ םירבד ראשו םירהו םירשגו תורהנו תוריעו תונידמה לכ יטרפ םגו
ינולפ רבד והזש ,תויתוא םיבותכ ויה רבד לכ לצאו ,ל"נה ןיטוטרשב דיה לע םשרנ
לכה ,םהלש תועראמה לכו ,הנידמה ךותב םיכלוהש םדא ינב לכ םגו ,ינולפ רבד הזו
,םוקמל םוקממו הנידמל הנידממ םיכרדה לכ םג םש בותכ היהו .םש םשרנ היה
.ןאכל סנכל םדא םושל רשפא יאש המ ,תאזה ריעה לא סנכל עדוי יתייה הז תמחמו
דיה ידי לע לכה .ןכ םג ךרדה עדוי ינא ,תרחא ריעל יתוא חלשל םיצור םתא םא ןכו
.ל"נה
תולעל ןילוכי ודי לעש ,ביתנו ךרד שי יכ ,םלועל םלועמ ךרדה הב םשרנ היה ןכו
היה םשו ,ךרדה ןיעדוי ןיאש תמחמ ,םימשל תולעל רשפא יא יכ) ,םימשל ץראמ
יכ ,םלועל םלועמ שיש םיכרדה לכ םש םשרנ היהו ,(םימשל תולעל ךרדה םשרנ
םימשל הלע ונבר השמו ,ךרדה ותוא םש בותכ היהו ,ינולפ ךרדב םימשל הלע והילא
,רחא ךרדב םימשל הלע ךונח ןכו ,ןכ םג ךרדה ותוא םש בותכ היהו ,רחא ךרדב
דיה יטוטרשב םשרנ היה לכה ,םלועל םלועמ ןכו ,ךרדה ותוא םג םש בותכ היהו
יפכו ,םלועה תאירב תעב היהש המ יפכ רבדו רבד לכ דיה לע םשרנ היה םג .ל"נה
תעב התיהש המ יפכ םש םשרנ היה ,םודס ןוגכ ,ךכ רחא היהיש המ יפכו ,ולש הווהה
היה םגו ,תכפהנ ריעהש ומכ ,םודס תכיפה םש ריצמ היה םג .הכפהנש םדק הבושי
המו היהש המ דיה לע םשרנ היה יכ ,הכיפהה רחא הל שיש םודס לש רויצ םש ריצמ
םירמוא םתאש ,ל"נה הנידמה התואש יתיאר ,דיה ותואב ,םשו .היהיש המו הווהש
ויהי םלכ ,םהמ רזע לבקל םהילא םיאבה םישנאה לכ םע ,תוקלא םלכ םהש םהילע
.(הלפת לעבה םהל בישה הז לכ ).ןידבואו ןילכנ

טראק דנאלה לעש ,עודי הז יכ ,תמא ירבד םירכנ ויה יכ ,דאמ רבדה םהיניעב אלפנו
ץבקל רשפאש ,ןיאור הז יכ ,תמא ירבד ןיארנ וירבד םגש וניבהו ,םירבדה לכ ריצמ
יא ל"נה ולא םירבדש ,וניבה ןכ לע) תוא םהמ היהיו דיה לש ןיטוטרש ינש רבחלו
? ל"נה ךלמה אוה ןכיה :ותוא ולאשו .(דאמ םהיניעב אלפנו ,ובלמ תאז תודבל רשפא
ןושלב) ןוממ םיצור םתא ןידע :םהל בישה ? ןוממ אצמל ךיא ךרד ונל הלגי ילוא
? ל"נה ךלמה אוה ןכיה ,ןכ יפ לע ףא :ותוא ולאש .ללכ ורבדת אל ןומממ ? (המת
:היה ךכ היהש השעמו .ל"נה ךלמהמ עדוי יניא ינא םג :םהל בישה

םיצעוי ובישוהו ,הקרפל ךומס העיגהו ,הדיחי תב םהל היהו ,הכלמו ךלמ היהש
היה ךלמה יכ ,הצעה ילעב ןיב םש יתייה ינא םגו .ול האישהל יואר ימ תא ץעיל
,תובוט המכ ונל השע רובגהש רשאב ,רובגה תא הל ונתיש יתצע התיהו ,יתוא בהוא
דאמ יתצע הבטוהו .השאל הכלמ תבה תא ול ונתיש יואר ןכ לע ,תונידמ המכ שבכש
ואישהו .הכלמ תבהל ןתח ואצמש לע םש הלודג החמש התיהו ,הזל םלכ ומיכסהו
,דאמ דאמ ראת הפי היה קוניתה ותואו ,דלו הכלמ תבה הדליו ,רובגה םע התוא
וינפו ,םינוגה לכ םהל היהו ,בהז לש ויה ויתורעשו ,ללכ ישונא ןימ לש יפי היה אלש
ואר יכ ,הרומג המכח םע דלונ הזה קוניתהו .םירחא תורוא ויה ויניעו ,המח ינפכ ויה
םוקמב ,םדא ינב םירבדמ ויהשכש ,רומג םכח אוהש ,(הדלוהה תעשב) ףכת וב
ןידעש קר ,לודג םכח אוהש וב וריכה יכ ,הזב אצויכ ןכו ,קחוש היה קחשל ןיכירצש
.אצויכו רובד ןוגכ ,לודג לש תועונתה ול ןיא
ץילמהלו רבדל לוכי היהש ,הצילמו ןושל לעב ןרבד ונייהד ,ץילמ ךלמה לצא היהו
ץילמ ומצעמ םג היה ץילמהו .ךלמהל תוחבשתו תוריש ,דאמ םיאלפנ תוחצ ירבד
הז ידי לעו ,הצילמה תמכח חכ לבקל הלעי ךיא ךרד ול הארה ל"נה ךלמה ךא ,האנ
.דאמ דאמ אלפנ ץילמ היה
ךיא ,ךרד ול הארה ךלמה ךא ,םכח ומצעמ ןכ םג היה םכחהו ,םכח ךלמהל היה םג
,ומצעמ רובג היה רובגה ןכו .דאמ אלפנ םכח היה הז ידי לעו ,המכח לבקיו הלעי
,דאמ ארונו אלפנ רובג היה הז ידי לעו ,הרובג לבקיו הלעי ךיא ךרד ול הארה ךלמהו
תא ןיהיבגמשכ .תוחכ שלש תאזה ברחהל שיו ,םלועה ריואב הלות איהש ברח שי יכ
םיסנשכ יכ ,הלפמ םהל שי אליממו ,תוליחה ירש לכ םיסנו םיחרוב יזא ,ברחה
רשפא ןכ יפ לע ףא ךא ,המחלמב המוקת ןיא יזאו ,המחלמה גהניש ימ ןיא ,םירשה
לעש ,תוחכ ינש םהל שיו ,תויפ ינש ל"נה ברחהל שיו .המחלמל םיראשנה וברקתיש
ונייהד ,("ראד" ןירוקש) ילחה םהל עיגמ ינשה דח ידי לעו ,םלכ םילפונ דחא דח ידי
ןישועש העונתה ידי לע קרש ונייה ,ןלצל אנמחר הז ילח עודיכ סמנו שחכנ םרשבש
דח לכ ידי לע ונייהד ,ל"נכ םיאנושהל עיגמ הז ידי לע ,איהש םוקמב ברחה ותואב
ותרובג לבק םשמו ,ל"נה ברחהל שיש ךרדה רובגהל הארה ךלמהו .הל שיש חכה דחו
.ךירצ ינאש המ םשמ יתלבקו ,ילש ןינעל ךרדה ךלמה יל הארה ,ינא םגו .הלודגה

הארונו האלפנ הבהאב ךלמה םע ומצע תא בהוא היהש ,ןמאנ בהוא ךלמהל היה ןכו
לע ףא ךא ,העש הזיא הז תא הז וארי אלש ללכ םהל רשפא היה אלש דע ,דאמ דאמ
,םהינש תרוצ ןיריצמ ויהש ,תורוצ םהל ויהו ,תצק דרפתהל ןיכירצש תועש שי ןכ יפ
ויה ולאה תורוצהו .ורבחמ דחא ודרפנש תעב תורוצה ולאב ןמצע ןיעשעשמ ויהו
הבהאב ןמצע םיקשנמו םיקבחמו ןמצע םיבהוא ןמאנ בהואה םע ךלמה ךיא ןיריצמ
ול עיגמ היה ,תורוצה ולאב לכתסמ היהש ימש ,תורוצה ולאל הלגס היהו ,הלודג
םגו .(תורוצה ולאב לכתסמ היהש ימל האב הבהאה תדמש ,ונייה) דאמ הלודג הבהא
ל"נה לכ וכלהש תעה עיגהו .ךלמה ול הארהש םוקמה ןמ הבהאה לבק ןמאנ בהואה
,ל"נה ךלמה ישנא לכו רובגהו ץילמה ונייהד ,וחכ םשמ לבקל ומוקמל דחאו דחא לכ
.וחכ םש שדחל ל"נה ומוקמל הלע דחאו דחא לכ
םלועה לכ תא לבלב הזה הרעס חורהו ,םלועב הלודג הרעס חור היהו ,םויה יהיו
לכ תא ךפהו ,רבדמ בושימו בושי רבדממו ,םיל השבימו השביל םימ ךפהו ,ולכ
קר ,קזה םוש םש השע אלו ,ךלמה תיב ךותל הזה הרעס חורה אבו ,ולכ םלועה
ןירוקש) שערה ךותבו ,ל"נה הכלמ תבה לש דלוה תא ףטחו הרעס חורה סנכנש
ןכו ,וירחא הכלמ תבה הפדר ,ל"נה רקיה קוניתה תא ףטחשכ ףכת ,("טיפמוא"
ונייה אל ונלכ ונחנאו ,םיא םמוקמ עדונ אלו ,םלכ ורזפתנש דע ,ךלמה ןכו הכלמה
אל ונאבו ונרזחשכו ,ל"נכ וחכ שדחל ומוקמל דחאו דחא לכ םילוע ונייה יכ ,הז לכב
ןיא זאמו ,ונלכ ונרזפתנ זאמו ,זא הדבאנ ל"נה דיה םגו .ל"נכ םלכ םתוא ונאצמ
לבלבתנו ךפהנש רחא יכ ,וחכ שדחל ומוקמל דחאו דחא לכ תולעל דוע םילוכי
התע רשפא יא יאדוב ל"נכ 'וכו השביל םימ םלועה תומוקמ לכ ופלחנו ולכ םלועה
יונשו ףולח יפל ,םירחא םיכרד םיכירצ התע יכ םינושארה םיכרדב תולעל
שדחל ומוקמל דחאו דחא לכ תולעלו רזחל דוע םילוכי ונייה אל ןכ לעו .תומוקמה
םאו ,דאמ הלודג ןכ םג איה דחאו דחא לכ לצא ראשנש המישרה ךא ,ל"נה וחכ
ןאכש יל הארנ) .דאמ לודג רובג יאדוב אוה ,ל"נה ךלמה לש רובגה אוה הזה רובגה
והמתו וירבד ועמש םהו ,ל"נה םישנאהל הלפת לעבה בישה הז לכ.(..תצק רסח
אבש רובגה ילוא יכ םתאמ ךליל ותוא וחינה אלו הלפת לעבה תא וקיזחהו ,דאמ
:ומע תורכה הלפת לעבהל שיש ,ל"נה רובגה אוה םהילע
,םהילא אבו ברקתנש דע ,ויחולש םעפ לכב חלושו ברקתמו ךלוה היה ל"נה רובגהו
ןתיש ל"נה הלפת לעבהמ ושקבו .דאמ ואריתנו ,ויחולש םהל חלשו ריעל ץוח דמעו
ידכ ,רובגה ותוא לש הגהנההו ךרדה רקחל ןיכירצש הלפת לעבה רמאו ,הצע םהל
לעבה ךלהו .(ל"נה ךלמה לש רובגה ונייהד) רובגה ותוא אוה םא הז ידי לע ריכיש
דחא רובג םע רבדל ליחתהו ,רובגה לש הנחמה לא אבו ,ל"נה רובגה לא אציו הלפת
רובגה ותוא אוה םא רקחל ידכ ,םירמושהמ דחא םע ונייה) ,רובגה לש וירובגמ
? הזה רובגה םע םתרבחתנ ךיאו םכישעמ המ :הלפת לעבה ותוא לאשו ,(ל"נה
:היה ךכ היהש השעמ :(הלפת לעבהל בישה ל"נה םירובגהמ דחא ונייה) ול בישה
היהש ךיא ,("שיקיניוארק" ןירוקש) ,םהלש םימיה ירבד ירפסב בותכ אצמנש תויה
השביל םימ ךפהש ,ולכ םלועה לכ תא ךפה הרעס חורהו ,םלועב הלודג הרעס חור
לובלבהו שערה רחאו ,ולכ םלועה לכ תא לבלבו ,'וכו בושי רבדממו ,םיל השבימו
יואר ימ ורקחו ,ךלמ םהל תושעל םלועה ינב ןמצע ובשי ,םלועה לכ ולבלבתנש
אוהש ימ ןכ לע ,תילכתה אוה רקעש רשאב :ורמאו ורקחו ,םהילע ךלמ ותושעל
היהו ,תילכתה והמ רקחל וליחתהו ,ךלמ תויהל יואר אוה ,תילכתהב רתויב לדתשמ
.תותכ תותכ םהיניב
לצא רקעה אוה דובכהש םיאור ונא יכ ,דובכ אוה תילכתה רקעש ,ורמא תחא תכ
,ודובכ דגנכ רובד הזיא ול םירבדמש ונייהד ,ודובכ םדאל ןינתונ ןיאשכ יכ ,םלועה
התימ רחאל וליפאו ,םלועה לכ לצא דובכה אוה רקעה יכ ,םימד תוכיפש ול שי
,ןישועש המ לכש ,ול םירמואו ),אצויכו דובכב ורבקל ,ודובכ תמהל ןתל םידיפקמ
הואת םושו ןוממ ךיש ןיא התימ רחאש יפ לע ףא ,(ךדובכ ליבשב ךל ןישוע לכה
,תילכתה רקעה אוה דובכהש אצמנ .םידיפקמ תמה דובכ לע ןכ יפ לע ףא ,תמה לצא
ויה םלכ ,הטמל םיראבמה תותכה לכ ןכו .תוטשו הכובמ לש) ולאכ תורבסב אצויכו
ונורכז ונבר ךא ,הטמל םיראבמ םתצקו ,הלכסהו הכובנה םתעדל הברה תורבס םהל
תורבס הזב שי יכ ,תועדה ולאב שיש תוכובנה תורבסה לכ ראבל הצר אל הכרבל
אנמחר רקש לש תורבסה ולאב תמאב תועטל םולשו סח רשפאש דע ,ךכ לכ תוכובנ
,דבכמ שיא שקבל ןיכירצ ןכ לע ,דובכ אוה תילכתה רקעש םלצא םכסנש דע ,(ןלצל
והזש) דובכה תא גישיו דובכה רחא ףדור היהיש ונייה ,דובכה רחא ףדור היהיש םגו
רחא ףדור אוהו דובכ ול שיש ,דבכמ שיא אוהש רחאמ יכ ,(דובכ ול שיש ,דבכמ שיא
רחא לדתשמ שיאה הזש אצמנ ,ל"נכ דובכב הצור איהש ,עבטה תא עיסמו דובכ
,ל"נכ ,(הכובנהו הלכסה םתעד היה הז לכ) דובכ אוה תילכתה יכ ,וגישמו תילכתה
םיאשונ ויהש ,ואצמו וכלהו הזכ שיא שקבל וכלהו .ךלמ תויהל יואר שיאה הז ןכ לע
םלכ,םישנא תואמ השמח ךרעל וירחא וכלהו ,דחא ןקז (ןצבק) "רילטעב" תא
,םלאו םקעו רוע היה הזה רילטעבהו ,"רינייגיצ" היה אוה םגו ,(םינעוצ)"סרינייגיצ"
תויחא ול ויה יכ ,ולש החפשמה ישנא ויה םלכ יכ ,וירחא וכלה ל"נה םישנאהו
,ותוא ואשנו וירחא וכלהש ,ל"נה ץובק םהמ השענש דע ,ולש םיערמ ערזו םיחאו
תודיפקב םהילע םעפ לכב סעוכו ,לודג ןסעכ היה יכ ,ודובכ לע דאמ דיפקה אוהו
אצמנ .םהילע םעפ לכב סעכו םירחא םישנא ותוא ואשניש םעפ לכב הוצו ,תולודג
,דובכה רחא ףדור םגו ,הזכ דובכ ולשיש ,לודג דבכמ שיא אוה ןקזה רילטעבה הזש
,הזה רילטעבה תאזה תכה יניעב בטוה ןכ לע ,ל"נכ ודובכ לע ךכ לכ דיפקמ אוה יכ
ןכו ,דובכל תלגסמו תמרוגש ץרא שי יכ ,תמרוג ץרא םג תויהלו .ךלמל ותוא ולבקו
אוה תילכתה רקעש םמצעל ורקחש) תכה ולא ןכ לע,תרחא הדמל תמרוג ץרא שי
.םש ובשיו הזל תלגסמש הנידמ ואצמו ,דובכל תמרוג ץרא ושקב ,(דובכ

יכ ,החיצר אוה תילכתה רקעש ורקחו ,תילכתה רקע דובכה ןיאש ,ורמא תרחא תכ
ינבו םיחמצו םיבשע :םלועב שיש המ לכו ,םידספנו םילכנ םירבדה לכש םיאור ונא
אוה לכה תילכתש אצמנ .דספהו ןוילכל אובל ךירצ לכה ,םלועב שיש המ לכו םדא
הברמ אוהש אצמנ ,םדא ינב הלכמו גרוה אוהש ,חצורה ןכ לע .דספההו ןוילכה
ושקבו ,החיצר אוה תילכתהש םהיניב םכסנ ןכ לע .תילכתה לא םלועה תא איבהל
לא רתוי בורק אוה הזכ שיא יכ ,רתויב האנק לעבו ןסעכו חצור היהיש שיא הזיא
לוק ועמשו ,שקבל וכלהו .ךלמ תויהל יואר אוהו ,(הכובנה םתעד יפל) תילכתה
תויה :איה הקעצה לוקש ,םהל ובישהו ,תאזה הקעצה לוק והמ ולאשו ,הקעצ
,הזמ רתוי ןסעכו בל ריבא חצור שי יכו :ורמאו ונע .ומא תאו ויבא תא טחש דחאש
ולבקו ,םהיניעב בטוהו .תילכתה תא גישה הזה שיאה .ומא תאו ויבא תא גרהיש
םירה םוקמב םהל ורחבו ,החיצרל תמרוג ץרא םהל ושקבו ,ךלמל םהילע ותוא
:םכלמ םע םש ובשיו םשל וכלהו םיחצורה םוקמ אוהש ,תועבגו

לש תונוזממ ןוזנ וניאו הברה תונוזמ עפש ול שיש ימ ךלמל יוארש ורמא תרחא תכ
יואר הזכ שיאו ,(ולכש םשגתי אלש ידכ ,בלח ןוגכ) םיקד תונוזממ קר ,םדא ינב ראש
ורחבו ,םדא ינב ראש לש תונוזממ ןוזנ היהי אלש ,הזכ שיא ףכת ואצמ אל ךא ,ךלמל
,םנוצרכ שיא ואצמי רשא דע ,הברה תונוזמ עפש ול שיש רישע שיא העש יפל םהל
ואצמי רשא דע ,ךלמל רישעה תא ושע העש יפלו ,ל"נכ 'וכו ןוזנ היהי אלש ונייהד
םהל ורחבו ,ךלמל שיאה ותוא תא ולבקיו ,הכולמה ןמ רישעה דרי זא ,ל"נכ שיא
:םש ובשיו וכלהו ,הזל תמרוג ץרא

יכ ,בשימ םלועה היהיש ,תילכתה רקע יכ ,ךלמל היואר ראת תפיש ורמא תרחא תכ
איהש אצמנ ,םלועה בושיל וז הואת תררועמ ראת תפיהש רחאמו ,םלועה ארבנ הזל
הכלמו ראת תפי םהל ורחבו ,ךלמל היואר ראת תפי ןכ לע ,תילכתה לא האיבמ
:םש ובשיו וכלהו ,הזל תמרוג ץרא םהל ושקבו ,םהילע
,רובדה אוה המהבה ןמ םדאה רתומ יכ ,רובדה אוה תילכתה רקעש ורמא תרחא תכ
שיא םהל ושקב ןכ לע .תילכתה רקע והז ןכ לע ,םדאל שיש ןורתיה רקע הזש רחאמו
לצא אוה הזכ שיא יכ ,דימת רבדל הבריו תונושל המכ עדיש ,ןושל לעב היהיש ,ןרבד
םא והולאשו ,ומצעל רבדמו ךלוה היהש ,עגשמ יתפרצ שיא ואצמו וכלהו .תילכתה
םתעד יפל) תילכתה גישה יאדוב הזכ שיאו ,תונושל המכ עדוי היהו ,תונושל עדוי
אוה יכ ,דאמ הברה רבדמו תונושל המכ עדויש ,ןושל לעב אוהש רחאמ ,(הכובנה
םהל ורחבו ,ךלמל ותוא ולבקו ,הזה שיא םהיניעב בטוה ןכ לע ,ומצעל וליפא רבדמ
ךרדב םתוא גיהנה יאדובו ,םכלמ םע םש ובשיו וכלהו ,םהלש ןינעל תמרוג ץרא
:רשיה

הנתח שישכ ,םיחמש ןב דלונשכ יכ ,החמש אוה תילכתה רקעש ורמא תרחא תכ
ןכ לע .החמש אוה לכה תילכתש אצמנ .םיחמש הנידמ הזיא םישבוכשכ ,םיחמש
.םהילע ךלמ היהי אוהו תילכתה לצא אוהש אצמנ ,דימת חמש היהיש שיא ושקב
ןיי (קובקב) לישעלפ אשנו ,וכרדכ יוזב תנתכב דחא לרע ךלוה היהש ואצמו וכלהו
וארו ,(דאמ רוכש היה יכ) דאמ חמש היה לרעה הזו .םילרע המכ וירחא וכלהו ,ףרש
יכ ,הזה לרעה םהיניעב בטוה ןכ לע ,הגאד םוש ול ןיאו ,דאמ חמש אוה לרעה הזש
םתוא גיהנה יאדובו ,םהילע ךלמל ותוא ולבקו ,החמש אוהש ,תילכתה תא גישה
,אצויכו םימרכ םוקמ ונייהד ,םהלש ןינעל תמרוג ץרא םהל ורחבו ,רשיה ךרדב
והז יכ ,דובאל רבד םוש ךלי אלו ,ףרש ןיי ןישוע ויהי םינצרחהמו ןיי ןישוע ויהיש
םוש ןיאש יפ לע ףא ,דימת חמש תויהלו רכתשהלו תותשל םלצא תילכתה רקע
רקע היה הז ןכ יפ לע ףא ,חמשל המ לע ללכ םהל ןיא יכ ,םתחמשל ןינעו תוכיש
וכלהו ,ל"נכ תמרוג ץרא םהל ורחבו ,רבד אל לע דימת חמש תויהל םלצא תילכתה
:םש ובשיו
,םהילע ךלמ ותוא ושעו לודג םכח םהל ושקבו ,המכח אוה רקעש ורמא תרחא תכ
:םש ובשיו וכלהו ,המכחל תמרוג ץרא םהל ושקבו
ןירוקש) ,היתשו הליכאב ומצע לע חיגשהל אוה תילכתה רקעש ורמא תרחא תכ
חיגשמו םילודג םירביא ול שיש םירביא לעב ושקבו .םירביאה לדגל ,("ןיווליפ"
יכ) םלועב רתוי קלח ול שי ,םילודג םירביא ול שיש רחאמ יכ ,ל"נכ םירביאה לדגל
לדגל תילכתה והז יכ ,תילכתה לא רתוי ךומס אוהו ,(םלועב רתוי םוקמ ספות אוה
,("ריגנייוו" ןירוקש) ,ךרא שיא ואצמו וכלהו .ךלמל יואר הזכ שיא ןכ לע ,םירביאה
ושקבו ,ךלמל ותוא ולבקו ,תילכתה לא ךומסו םירביא לעב אוה יכ ,םהיניעב בטוהו
.םש ובשיו וכלהו ,הזל תמרוג ץרא םהל
קסעל קר אוה תילכתה רקע קר ,תילכת הז לכ ןיאש ,ורמאש תרחא תכ התיהו
ושעו ,דחא הלפת לעב םהל ושקבו ,'וכו ךרב לפשו ונע תויהלו ךרבתי םשהל הלפתב
דאמ ועט םלכ ,ל"נה תותכה לכש ,ןיבי וילאמ ןיעמהו)_ .םהילע ךלמל ותוא
.(םהל ירשא ,תמאה ונוכ הנורחאה תכה תאז קר ,דאמ תולודג תוכובמב
.הלפת לעבהל ל"נה םירובגהמ דחא רפס הז לכ
ילעב לש תכה ןמ םה ,(ל"נה רובגה םע ורבחתנש םירובגה ולא ונייהד) ,םהש ול רפסו
הנחמ וכלהו ,םויה יהיו .ל"נכ דחא םירביא לעב ךלמל םהילע ולבקש ,םירביאה
ןיכילומש ,("זאביא" ןירוקש) ,הנחמה ירחא ןיכלוהש תולגעה םע םהמ תחא
לע תלטמ ןתמיא יאדוב התיה ,םירביא ילעבה ולאו .אצויכו התשמו לכאמ םהירחא
.ךרדה ןמ םהמ הטנ םהב עגפש ימ יאדובו ,םירובגו םילודג םישנא ויה יכ ,תוירבה
התע ךלוהש ,ל"נה רובגה אוהו) דחא רובג םדגנכ אב ,ל"נה הנחמה וכלה רשאכ יהיו
ךותב סנכנו ,ךרדה ןמ הטנ אל הנחמה דגנכ אבשכ ,הזה רובגהו ,(ל"נכ םהמע
ךותל סנכנ אוהו ,וינפלמ הנחמה ישנא ואריתנו ,ןאכלו ןאכל םתוא רזפו ,הנחמה
םהיניעב רבדה אלפנו ,םש היהש המ לכ לכאו ,הנחמה ירחא ןיכלוהש ,ל"נה תולגעה
לכ לכאו ,םכותב סנכנו ,ללכ הנחמה ןמ אריתמ היה אלש ,ותרובג לדג לע) דאמ דאמ
ועדי יכ ,ךלמה יחי :ול ורמאו וינפל ולפנ דימו ףכתו ,(ל"נכ תולגעה לע היהש המ
םירביא לעב אוהש ימ אוה תילכתה רקעש ,םתעד יפל ךלמל יואר יאדוב הזכ רובגש
יכ ,הזכ םירביא לעב רובג אצמנש רחאמ ,הכולמה תא ךלמה ול לחמי יאדובו ,ל"נכ
תכה לע ךלמל,(םדגנכ אבש ,ל"נה רובגה הז) לבקתנש ,הוה ןכו ,הכולמה יואר ול
ןיכלוה ונאש ,רובגה אוה אוהו ,(ל"נכ םירביא לעב אוה רקעש םלצא רקחנש) תאזה
שיש ,(םהילע ךלמ התע השענש ,רובגה הז ונייה) רמוא אוהו ,םלועה שבכל ומע התע
היהיש הזל ללכ ותנוכ ןיא יכ ,םלועה תא שבכל ךלוה אוהש המב תרחא הנוכ הזב ול
,םירובגהמ דחא ירבד םה הז לכ) .הזב תרחא הנוכ ול שיש קר ,ויתחת שובכ םלועה
.(הז לכ ול בישה ,ל"נכ רובגה םע ורבחתנ ךיא ול לאשש ,הלפת לעבהל הז לכ רפסש

בישה .םכלש ךלמה אוהש ,ל"נה רובגה הז לש ותרובג ןינע המו :הלפת לעבה ול לאש
שיש ברחה הזה רובגה חקלו ,ויתחת ןמצע עינכהל וצר אל תחא הנידמש תויה :ול
'וכו םיליחה ירש לכ ןיחרוב התוא ןיהיבגמשכ :תוחכ השלש הל שי ולש ברחהו ,ול
יאדוב והזש ןיבה ,הלפת לעבה תאז עמששכ .(הלעמל םיראבמה תוחכ השלש ונייה)
רובגה הז םע םינפ הארתיש רשפא םא ,הלפת לעבה שקבו ,ל"נה ךלמה לש רובגה
,תושר ןתי םא ותוא ולאשיו רובגהל רבדה ועידויש ,ול ובישה .םהלש ךלמה אוהש
.וילא אוביש תושר ןתנו ,ותוא ולאשו וכלהו ,("ןעווידלעמ" ןירוקש)
דאמ תולודג תוחמש םהיניב היהו ,הז תא הז וריכה ,רובגה לא הלפת לעבה אבשכ
,וישנאו ךלמה תא ורכז יכ ,תויכבו תוחמש םהיניב היהו ,דחי דעותהל וכזש לע דאמ
.תויכבו תוחמש םהיניב היה ןכ לע ,הז לע וכבו
לעבהל רובגה רפסו .ןאכל ואבו ולגלגתנ ךיא ,רובגה םע הלפת לעבה דחי ורבדו
םוקממ רזחשכ ,זא ,ל"נכ םלכ ורזפתנ זאש ,ל"נה הרעס חורה היהש זאמש ,הלפת
,ל"נה ולש םישנאה לכ םע ךלמה תא אצמ אלו רזחשכ ,ל"נכ וחכ שדחל םשל הלעש
ונייה ,םלכ םוקמב היהש ןיבהש ונייה ,ל"נה םישנאה לכ לע רבעו ךלה רשאב ךלה זא
.ואצמלו ושקבל לוכי היה אל ךא ,ךלמה יאדוב אוה םשש ןיבהו ,םוקמ הזיאב רבעש
.האצמלו השקבל לוכי היה אל ךא ,הכלמה איה םשש ןיבהש ,רחא םוקמב רבע ןכו
םוקמ לע רבע אל רובגהש ונייה) יתרבע אל ךתוא ךא ,ל"נה םישנאה לכ לע רבע ןכו
לע םגו םלכ םוקמ לע יתרבע ינא :הלפת לעבה רמאו הנע .(הלפת לעבה םש היהש
םוקמב רבוע יתייה יכ ,(רובגה םוקמ לע םג רבע הלפת לעבהש ונייה) ךלש םוקמ
לוכי יתייה אל ךא ,ךלמה יאדוב שי ןאכש יתנבהו ,ךלמה רתכ דמועש יתיארו ,דחא
השענ םיה הזש יתנבהו ,םד לש םי לע יתרבעו רתוי יתכלה ןכו ,ואצמלו ושקבל
ךא ,ןאכ איה הכלמה יאדובו ,ל"נה לכ לע הכוב איהש ,הכלמה לש תועמדהמ יאדוב
השענ םיה הזש יתנבהו ,בלח לש םי לע יתרבע ןכו .האצמלו השקבל רשפא היה אל
הזמו ,בלחה יובר התוא קחוד היהו ,ל"נכ הנב דבאנש ,הכלמ תבה לש בלחהמ יאדוב
השקבל רשפא היה אל ךא ,הכלמ תבה איה ןאכב יאדובו ,בלח לש הזה םיה השענ
,ל"נה קוניתה לש בהז לש תורעשה םיחנמ ויהש יתיארו רתוי יתרבע ןכו .האצמלו
רשפא היה אל ךא ,ל"נה קוניתה יאדוב אוה ןאכש יתעדיו ,ללכ םהמ יתחקל אלו
השענ םיה הזש יתעדיו ,ןיי לש םי לע רבוע יתייהו ,רתוי יתרבע ןכו .ואצמלו ושקבל
רחאו ,הכלמהו ךלמה ינפל ןימוחנת רבדמו דמוע אוהש ץילמה לש םירובדהמ יאדוב
ןיי לש םיה השענ םירובדה ולאמו ,הכלמ תבהל ןימוחנת רבדמו וינפ רזוח אוה ךכ
ןכו .ואצמל לוכי יתייה אל ךא ,"בוטה ןייכ ךכחו" : (ז םירישה ריש)בותכש ומכ
יתנבהו ,ןיטוטרש םע ל"נה דיה תנומת וילע קוקחש ןבא דמועש יתיארו ,רתוי יתרבע
אל ךא ,ןבאה לע דיה תנומת ול קקח אוהו ,(ל"נה ךלמה לש) םכחה יאדוב אוה ןאכש
לש תונחלשה דחא רה לע רדסמ דמועש יתיארו רתוי יתרבע ןכו .ואצמל רשפא היה
יאדוב אוה ןאכש יתנבהו ,ךלמה תורצוא ראשו (ךרע ירקי םיצפח) ןיצנעדירקהו בהז
.ואצמל רשפא היה אל ךא ,(ל"נה ךלמה לש) תורצואה לע הנממה
בהז לש תורעשה ןמ יתחקל ינאו ,וללה תומוקמה לכ לע יתרבע ינא םג :רובגה בישה
ילצא םירקי םהו ,ןינוג ינימ לכ םהל שיש ,תורעש עבש יתחקל יכ ,ל"נה קוניתה לש
םיבשעב רשפאש המב ימצע היחמ יתייהו ,יתבשיש םוקמב בשוי יתייהו ,דאמ
יתכלה רשאכו ,ךלא רשאב יתכלהו ,ימצע תויחהל רבד םוש יל היה אלש דע ,אצויכו
תא יתיאר ינא :הלפת לעבה בישה .םש ילש תשקה תא יתחכש ,ל"נה ימוקממ
רפסו .ךתוא אצמל לוכי יתייה אל ךא,ךלש תשק אוה יאדובש יתעדיו ,הזה תשקה
הנחמהב יתעגפש דע ,אבו ךלוה יתייה ,םשמ ךלהשכש ,הלפת לעבהל רובגה רתוי
יתסנכנשכ ףכתו .לכאל הצור יתייהו ,דאמ בער יתייה יכ ,םכותל יתסנכנו ,ל"נה
יתנוכו ,םלועה שבכל ךלוה ינא התעו ,ליעל רכזנכ םהילע ךלמל יתוא ולבק ,םכותל
.ל"נה ולש םישנאה םע ךלמה תא אצמל לכוא ילוא
הנידמה ינב ונייהד ,וללה םישנאה םע םישוע המ :רובגה םע הלפת לעבה רבדו
םה ןוממה ילעבש ,ולאכ םיתוטשל ואבש דע ,ךכ לכ ןוממ תואתב ולפנש ,ל"נה
רמאו הנע .תאז הנידמ ינבל שיש ליעל םירכזנה תוטש ינינע ראשו ,םלצא תוקלא
לפנש ימ תא איצוהל רשפא תוואתה לכמש ,ךלמהמ עמשש ,הלפת לעבהל רובגה
,םשמ ואיצוהל ןפא םושב רשפא יא ,ןוממ לש וז הואתל לפונש ימ ךא ,םכותל
ךלמהמ עמשש קר .ללכ הזמ םאיצוהל רשפא יא יכ ,םלצא ללכ לעפת אל יאדובו
םילוכי הז ידי לע ,ל"נכ ותרובג לבק םשמש ,ל"נה ברחהל שיש ךרדה ידי לעש
ןמז הזיא דחי ובשיו .הכותב עקשנו לפנש ימ תא ןוממ לש תאזה הואתמ איצוהל
הלפת לעבהמ ושקבש ,ל"נה הנידמה ינב לש ל"נה ןינע לעו ,הלפת לעבה םע רובגה
רובגה לצא לעפ הלפת לעבהש ונייה ,ןמזה וביחרה ,ל"נכ םליבשב רובגה לא אציש
הז םינמיס ורסמו .ןמז הזיא אכרא םהל ןתנו ,הנידמה ינבל ןמזה םהל ביחרהל
,ורבחמ דחא עדיל ולכויש ידכ ,הזל הז םינמיס ורסמ הלפת לעבהו רובגה ונייה ,הזל
.וכרדל הלפת לעבה ול ךלהו
לש םירובח םיאשונו םיללפתמו םישנא םיכלוהש האר הלפת לעבה לש וכולה ךרדבו
רחא .וללפתה םה םגו ,ללפתהל דמעו ,ונממ ואריתנ םה םגו ,םהמ אריתנו ,תולפת
ינב ודרפנ זאש ,ל"נה הרעס חור היהש תעבש ,ול ובישה .םתא ימ :םתוא לאש ךכ
,(ל"נה תותכה יקולח הלעמל ראבמה לככ) הזב ולאו הזב ורחב ולא ,םהינימל םלועה
הלפת לעב ונאצמו ונשקבו ,ךרבתי םשהל דימת הלפתב קסעל ונל ונרחב ונחנא זא
יכ ,דאמ ויניעב רבדה בטוה ,הזה הלפת לעבה תאז עמששכ .ךלמל ותוא ונישעו דחא
.וינינעו וירובחו ויתולפת רדס םהל הלגו ,םהמע רבדל ליחתהו ,ץפח אוה הזב
ושע ףכתו ,הזה הלפת לעבה לש ותלעמ לדג וארו ,םהיניע וחתפנ ,וירבד ועמששכ
גלפמ אוהש וארש תמחמ ,הכולמה ול לחמ םהלש ךלמה יכ ,םהילע ךלמל ותוא
םתוא השעו ,םהיניע ריאהו הזה הלפת לעבה םהמע דמלו דאמ דאמ הרתי הלעמב
קר וקסעש רחאמ) םיקידצ ןכ םג הלחתמ ויה םה יכ ,דאמ םילודג םירומג םיקידצל
.דאמ םיארונ םיקידצ ושענש דע ,םהיניע ריאה הלפת לעבה הז ךא,(ל"נכ הלפתב
השענו ולאכ םישנא אצמו הכזש ךיא ועידוהו ל"נה רובגהל תרגא הלפת לעבה חלשו
.ךלמ םהילע
ןמזהו ,ל"נה לככ םתדובעב םהינינעב רתוי םיקסוע ויה ל"נה ןוממ לש הנידמה ינבו
ל"נה םתדובע ושעו ,דאמ ודחפתנו ,אובל שמשממ היה ל"נה רובגה םהמע ליבגהש
.ל"נה םתוקלאל םיללפתמ ויהש ,םהלש תולפתב וקסעו תרטקו תונברק ובירקהו
הנידמה לא חלשל ,(ונייהד ,הנושארה םתצע םיקל) םיחרכמ םהש ,םהיניב םכסנו
תוקלא םלכ הנידמה התוא ינב לכ ויה םתעד יפל רשא ,ל"נכ גלפמ תורישע הב שיש
םיחולש וחלשו .ל"נכ תוקלא םה םלכש רחאמ ,ל"נכ יאדוב םתוא ועישוי םהו ,ל"נכ
.םשל
,לקמ םע ךלוה היהש םדא ואצמו ,וכלהו ועת םשל ,(םיחולשה לש) םכולה ךרדבו
תובוט םינבא םע היה ולש לקמהש ונייה ,םתוקלא לכמ רתוי הלוע היה ולש לקמהש
ןיב ונייה) ל"נה םתוקלא לכ לש תורישעה לכמ רתוי הוש היה לקמה הז רשא ,םירקי
לכמ רתוי הוש היה לקמה יכ ,םלצא וכלהש תוקלאה ןיבו םתנידמבש תוקלאה
םינבא וב עובק היהש ,("שילפאק" ןירוקש) עבוכב ךלוה היה םג .(םלכ לש תורישעה
םתעד יפל יכ ,היוחתשהו העירכב וינפל ולפנ דימו ףכתו ,בר ןוה הוש היהש ,תובוט
.הזכ גלפמ תורישע ול שיש רחאמ ,םהלש םיהלא לכ לע קולא הזה םדאה היה
םהל רמאו .(ל"נה ךלמה לש תורצואה לע הנממה היה אוה וב ועגפש הזה םדאהו)
.תורישע םכל האראו ימע ואוב,(המת ןושלב) םכלצא שודח אוה הז :הזה םדאה
,רצואה תא םתוא הארהו ,ךלמה רצוא םש רדסמ היהש ,רהה לא םתוא ךילוהו
הלכסה) םתעד יפל םיקלא לכ לע קולא והז יכ ,היוחתשהו העירכב ולפנ דימו ףכתו
.(ל"נכ תורישעהו ןוממה הנומאה רקע םלצא היהש ,הכובנהו
ויה יאדוב ,'וכו לע קולא אוהש ל"נה םתעד יפל יכ) ,םש ובירקה אל תונברק ךא
םתוא וריהזה ,םיחולשה ולא ואצישכ יכ ,('וכו ךא ,הזכ קולאל ןמצע תא םיבירקמ
אל תונברק בירקהל ךרדב וצרי םאש וששח יכ ,תונברק םיבירקמ ויהי אל ךרדבש
אסכה תיבל דחא ךלי ילוא ,ךרדב רצוא הזיא ואצמי ילוא יכ ,םולכ םהמ ראשי
אלו ,וילא ןמצע תא בירקהל וליחתיו ,(ל"נכ קולא ולצא אוהו) רצוא םש אצמיו
תא וריהזה הנידמה ינב ונייה) םיחולשה תא וריהזה ןכ לע ,דחא םהמ ראשי
תונברק םיחולשה ולא ובירקה אל ןכ לע ,ללכ תונברק ובירקי אל ךרדבש ,(םיחולשה
שיש רחאמ ,םיקלא לכ לע קולא אוהש םלצא רורב היה הז לבא .ל"נה הנממה הזל
.הזכ ברו םוצע תורישע ול
ויהש הנידמה לא ונייהד ,ל"נה תוקלאה לא ךליל םהל המל :םיחולשה ולא ובשיתנו
יאדוב שיאה הז לצא אלה יכ ,ל"נכ תוקלא םלכ םלצא םהש ,דאמ םיגלפמ םירישע
הערה םתעד יפל) םלכ לע לודג קולא אוה שיאה הז אלה יכ ,העושי לבקל ולכוי
ןכ לע ,(םלכמ רתוי םילפכ ילפכ) הזכ גלפמו םוצע תורישע ול שיש רחאמ ,(ל"נה
.םתנידמל אבו ,םמע ךלהו םהל הצרתנו ,םתנידמל םמע ךליש שיאה הזמ ושקב
ודי לעש םיחוטב ויה יכ ,הזכ קולא ואצמש הלודג החמש הנידמה ינב לצא היהו
תורישע ול שי יכ ,(םתעד יפל) הזכ קולא אוהש רחאמ ,יאדוב העושת םהל היהי
הנידמה ינב ותוא ולבקש ,ל"נה ךלמה לש הנממה אוהש) שיאה הז הוצו ,הזכ םוצע
יכ) .ללכ תונברק ובירקי אל ,הנידמב ןוכנו ןקתמ רדס היהיש םדקש ,(קולאל תאזה
םלכ ויהש ,ל"נה ךלמה ישנאמ היה יכ ,לודג קידצ היה ךלמה לש הנממה הז תמאב
לש םיתוטשהו םיערה םיגהנמה לכב דאמ סאממ היה יאדובו ,דאמ םילודג םיקידצ
התע תעל הוצ ךא ,הערה םכרדמ םתוא בישהל לוכי היה אל ןידע ךא ,הנידמה התוא
.(תונברק ובירקי אל םינפ לכ לעש
הנממה םגו ,םהילע דמעש ל"נה רובגה תודוא ותאמ שקבל הנידמה ינב וליחתהו
שקבו ,רובגה לא אציו ,הנממה הז ךלהו .(ול עודיה) רובגה הז אוה רשפא :הנע
,ותוא ולאשיו ול ועידויש ורמאו ,ומע םינפ תוארתהל רשפא םא רובגה לש וישנאמ
היהו ,הז תא הז וריכהו ,רובגה לא הנממה סנכנו .תושר ןתנו ,ותוא ולאשו וכלהו
הלפת לעבה םגש עדת :הנממהל רובגה רמאו .ל"נכ תויכבו תולודג תוחמש םהיניב
,(ןאכל ואבו ולגלגתנ ךיא הזל הז ורפסו) .ךלמ השענ רבכו ,ןכ םג ויתיאר ונלש רשכה
לע ךא ,ל"נה םישנאה לכ םוקמ לעו ךלמה םוקמ לע רבע אוהש רובגהל הנממה רפסו
אל םהינש םתוא ,(םוקמ) לע ,רובגהו הלפת לעבה םוקמ לע ונייה ,רבע אל םהינש
דע ,ךכ לכ וכובנו ועתנש לע ל"נה הנידמה תודוא רובגה םע הנממה דחי ורבדו .רבע
הלפת לעבהל בישהש ,ל"נה הבושת הנממהל רובגה בישה .ולאכ םיתוטשל ואבש
ול רשפא יא ,ןוממ לש וז הואתב עקשנש ימש ,ךלמהמ עמשש ונייה ,ליעל רכזנכ
לבקמ םשמש) ל"נה ברחהל שיש ךרדה ידי לע םא יכ ,םשמ תאצלו בושל ןפא םושב
ונייה ,רתוי דוע ןמזה וביחרהו .הזמ םאיצוהל םילוכי הז ידי לע ,(ותרובג חכ רובגה
םהל ןתנו ,רתוי דוע ל"נה הנידמה ינב םע ןמזה ביחרהל רובגה םע רבד הנממהש
.רובגהו הנממה ,הזל הז םינמיס ורסמ ךכ רחא .ןמזו אכרא דוע רובגה
יאדוב הזה הנממה םגו) .ל"נה הנידמה לא הנממה רזחו רובגה ןמ הנממה ךלהו
םהל ליעוה אל ךא ,ןוממ תואתב ךכ לכ וכובנו ועתנש ,הערה םכרד לע םתוא חיכוה
,הברה םתוא וחיכוה רבכש תמחמ קר ,ל"נכ דאמ דאמ הזב ועקשנ רבכ יכ ,ללכ
ונתוא אנ ואיצוה ,אברדא :םירמוא ויהו ,םתוא ולבלב ,הנממה םגו הלפת לעבה
בושל ללכ םיצור ויה אלו הקזחב םתעדב םיזחוא ויה םהש יפ לע ףא ,ונתועטמ
,םכתעדכ אוה םא ,אברדא :ל"נה םהיחיכומל םירמוא ויה ךא ,הערה םתועטמ
הצע םהל ןתנו .(ונתועטמ ונתוא אנ ואיצוה ןכ םא הלודג הכובמבו תועטב ונחנאש
רובגה הז לש חכה עדוי אוהש רשאב ,(ל"נה הנידמה ינבל הצע ןתנ הנממה ונייה)
חכ רובגה לבקמ םשמש ,ל"נה ברחה ןינע םהל רפסו ,ותרובג חכ לבקמ אוה ןכיהמ
תנוכו .ודגנכ רבגתהל ולכות הז ידי לעו ,ברחה םוקמ לא םתאו ינא ךלנ ןכב .ותרובג
לע יכ) ל"נכ םתועטמ הז ידי לע תאצלו בושל ולכוי ,םשל ואובישכש ,היה הנממה
,(ל"נכ ןוממ תואתמ איצוהל םילוכי הז ידי לע ,תאזה ברחהל שיש ךרדה ותוא ידי
.(ל"נה ברחה לא ומע ךליל הנממה תצע ולבק הנידמה ינב ונייה )וירבד ולבקו
תוקלא םלצא םהש ,הנידמה ילודג תא ומע וחלש הנידמה ינבו ,הנממה ךלהו
רקעה היה הז יכ ,םהילע םייולת ויהש ,בהזו ףסכ יטישכת םע םיכלוה ויה יאדובו)
.דחי וכלהו ,(םלצא

,ברחה םוקמ שקבל םמע ךלוה אוהש רשאב ,רובגהל הזה רבדה הנממה עידוהו
ינא םג :רובגה רמאו הנע .וישנאו ךלמה תא אצמל וכולה ךרדב הכזי ילוא ,ותנוכו
והזש ,הנממה םע וכלהש םישנאה ולא וניבי אלש ידכ ,ומצע רובגה הנשו .ךמע ךלא
רבדה ועידויש ובשיתנו .הנממה םע ןכ םג ךלהו ,ומצע הנש ןכ לע ,ל"נה רובגה
לעבה םהילא ךלהו ,םמע ךלי אוה םגש הלפת לעבה רמאו ,ול ועידוהו הלפת לעבהל
וכזיש ,םכרד םשה חילציש ,הז לע וללפתיש ולש םישנאל הלפת לעבה הוצו ,הלפת
הוצמ היהו ,הז לע ללפתמ הלפת לעבה היה דימת יכ ,ל"נה וישנא םע ךלמה אצמל
ךלהשכ ,רתויב םתוא ריהזה התעו .הז לע וללפתיש תולפת םהל ןקתמ היהו ,וישנאל
דימת הז לע וללפתיש ,ל"נכ וישנאו ךלמה תא שקבל םמע ךליל ,רובגהו הנממה לא
םהיניב היה יאדובו ,ל"נה רובגהו הנממה לא הלפת לעבה אבו .םתוא אצמל תוכזל
רובגהו הנממה ונייהד ,דחי ןתשלש וכלהו ,ל"נכ תויכבו תוחמש ,הלודג החמש
םיארקנ םהש) ל"נה הנידמה ילודג םירישעה ונייהד ,ל"נה תוקלאהו ;הלפת לעבהו
.םהמע וכלה ,(ל"נכ םיקלא םתנידמב םש
ולאשו ,הנידמה ביבס םירמוש םש ויהו ,תחא הנידמל ואבו, וכלהתי רשאב וכלהתיו
היהש תעבש ,םירמושה ובישה .םכלש ךלמה ימו ,הנידמה יקסע לע םירמושה תא
הנידמה ינב םהל ורחב זא ,ל"נכ םהינימל םלועה ינב ודרפנ זאש ,ל"נה הרעס חורה
םכח ואצמ בורקמ הזו ,ךלמל לודג םכח םהילע ולבקו ,המכחה אוה רקעש ,םהלש
יכ ,ךלמל ותוא ולבקו ,הכולמה תא ךלמה ול לחמו ,דאמ דאמ המכחב גלפמ לודג
.ךלמל ותוא ולבק ןכ לע ,הזכ גלפמ םכח ואצמש רחאמו ,המכחה רקעה היה םלצא
םירבדה ןיארנש ,(הלפת לעבהו רובגהו הנממה ונייה) ל"נה השלשה ולא ורמאו
םינפ תוארתהל רשפא םא ושקבו .(ל"נה ךלמה לש םכחה ונייהד) ונלש םכחה והזש
ואבו .תושר םהל ןתנו ,ולאשו וכלהו ,ותוא ולאשיו ול ועידויש ,םהל ובישהו ,ומע
יכ ,הז תא הז וריכהו ,הנידמה התוא לש ךלמה אוהש ,םכחה לא ,(השלשה ולא)
תוחמש ,הלודג החמש םש היה יאדובו ,ל"נה ךלמה לש םכחה היה הזה םכחה
םא ,םכחה תא ולאשו ,ל"נה לכ םע ךלמה תא אצמל םיכוז ךיא וכב יכ ,ל"נכ תויכבו
ידי לע ורזפתנש תעמ ךא ,ולצא אוה דיהש ,םהל בישהו ,ךלמה לש דיה ןמ עדוי וניא
לכתסהל הצור וניא אוה זאמ ,ל"נכ 'וכו ךלמה םהמ םלענ זאש ,ל"נכ הרעס חורה
ידכ ,ןבא לע דיה תינבת קקחש קר ,ךלמה לא קר הכיש איה יכ ,דיה ךותב ללכ
ךיא םכחה םע ורבדו .ללכ לכתסמ וניא דיהב לבא ,ונינע ךרצל תצק הזב שמתשיש
,ךלה רשאב ךלה ,ל"נה הרעס חורה היהש תעמש ,םהל רפסו ,ןאכל אבו לגלגתנ
הנממהו רובגהו הלפת לעבה ונייה השלשה ולא לע קר ,םלכ לע רבע וכולה ךרדבו)
אוה התע תעלו ,ל"נכ ךלמל ותוא ולבקו ולא הנידמה ינב ותוא ואצמש דע ,(רבע אל
םתוא בישי ןמזה תוברב רשא דע ,םתמכח ךרד יפכ ,םכרד יפל םתוא גיהנהל ךירצ
.תמאה לא

הדובעו תוטשב ךכ לכ וכובנו ועתנש ,ל"נה הנידמה ינב תודוא לע םכחה םע ורבדו
התוא ליבשב םא יכ ,ונרזפתנו ונרדבתנ אל אלמלא :ורמאו ,ל"נכ ןוממ לש הרז
תמאב יכ ,ךכ לכ ועתנו ושפטתנ יכ ,הזב ונל יד היה ,בטומל התוא ריזחהל הנידמה
םריזחהלו םתוטשמ םבישהל םנקתל םיכירצו ,וכובנו ועתנ םלכ ,ל"נה תותכה לכ
וגישה אל םה םג ,תילכתל המכח םהל ורחבש תכה וליפא יכ ,יתמאה תילכתה לא
,תיסרוקיפאו תוינוציח תומכחב ורחב יכ ,הבושתו ןוקת ןיכירצו יתמאה תילכתה
,תמאה לא םריזחהלו םתועטמ םבישהל רתוי לקנב אוה ל"נה םיתועטה לכמ ךא
רשפא יאש דע ,ל"נה לככ ךכ לכ הב ועקשנו ןוממ לש הרז הדובעב ועתנ ולא לבא
תוואתה לכמש ,ךלמהמ ןכ םג עמשש םהל בישה םכחה םגו) .ל"נכ הזמ םבישהל
יכ ,הכותל לפנש ימ תא איצוהל רשפא יא ןוממ לש וז הואתמ לבא ,איצוהל רשפא
וכלהו ,םהמע ךליל ןכ םג םכחה הצרתנו .(ל"נה ברחהל שיש ךרדה ידי לע םא
.ל"נכ ןכ םג םהמע וכלה ל"נה םיטושה תוקלאה ולא םגו .דחי ןתעברא
ךלמה ימו ,הנידמה ןינע לע םירמושה תא ןכ םג ולאשו ,תחא הנידמל ואבו וכלהו
,וז הנידמ ינב םהל ורחב זא ,ל"נה הרעס חורה היהש תעמש ,ובישה .םהלש
שיא ואצמ ךכ רחא .ךלמל ןושל לעב ןרבד םהילע ולבקו ,רובדה אוה תילכתהש
ךלמה יכ ,ךלמל ותוא ולבקו ,דאמ דאמ גלפמ ןרבדו הצילמו ןושל לעב היהש ,דחא
,ל"נה העבראה ולא וניבהו ,הזכ ןושל לעב אוהש רחאמ ,הכולמה תא ול לחמ
רשפא םא ןכ םג ושקבו.(ל"נה ךלמה לש ץילמה ונייהד) ונלש ץילמה אוה הז יאדובש
םהל ןתנו ולאשו וכלהו ,תושר ולבקיו ול ועידויש ורמאו ,הזה ךלמה םע תוארתהל
ךלמה לש ץילמה היה אוהו ,וז הנידמ לש ךלמה לצא העבראה ולא וסנכנו ,תושר
ץילמה ךלהו .ל"נכ תויכבו הלודג החמש ןכ םג םהיניב היהו ,הז תא הז וריכהו ,ל"נכ
ואר יכ ,'וכו ךלמה ונייהד ,םיראשנה ואצמי ילוא ,שקבל רתוי וכלהו ,ןכ םג םהמע
לעבה תוכזב הז לכ ולתו ,םהירבח תא םעפ לכב םיאצומ םהש ,םכרד חילצמ םשהש
אצמל וכז ויתולפת ידי לעו ,הז לע ללפתהל דימת קסוע אוהש ,םהלש רשכה הלפת
.ראשה םג אצמל וכזי ילוא ,רתוי וכלהו ,ל"נה םהירבח תא

ובישה .םהלש ךלמה ימו הנידמה ןינע לע ןכ םג ולאשו ,תחא הנידמל ואבו וכלהו
הזיא םהילע ולבקו ,תילכתל התשמו החמשה תא םהל ורחבש תכה ןמ םהש ,םהל
דחא שיא ואצמ ךכ רחאו .םהילע ךלמ תויהל ,דימת החמשב אוהש ,דחא רוכש
גלפמ רוכש יאדוב אוה הז יכ ,רתויב םהיניעב בטוהו ,ןיי לש םי ךותב בשוי היהש
ולבקו וכלהו ,ומע םינפ תוארתהל ןכ םג ושקבו .ךלמל ותוא ולבקו ,דאמ דאמ
לש ןמאנ בהואה היה אוהו ,ךלמה הז לצא ,(ל"נה םירבח השמחה ולא) וסנכנו ,תושר
ינבו) ,ל"נכ ץילמה לש ןימוחנתה ירבדמ השענש ,ןיי לש םיה ךותב בשוי היהש ,ךלמה
ותוא ולבקו ,ןיי לש םיב בשויש רחאמ ,לודג רוכש שיא אוהש ורבס וז הנידמה
ךלהו .ל"נכ תויכבו הלודג החמש ןכ םג םהיניב היהו ,הז תא הז וריכהו .(ךלמל
.ןכ םג םהמע ןמאנ בהואה

,ובישה .םכלש ךלמה ימ :םירמושה תא ולאשו ,תחא הנידמל ואבו רתוי וכלהו
אוה תילכתה יכ ,תילכתה לא האיבמ איהש תמחמ ,ראת תפי אוה םהלש ךלמש
רחא .הכלמל ראת תפי הזיא םלצא התיה הלחתבו ,ליעל ראבמכ ,םלועה בושי
ולא ונייה) וניבהו ,ךלמל התוא ולבקו ,דאמ דאמ היפיב תגלפמ ראת תפי ואצמךכ
,המע תוארתהל ןכ םג ושקבו ,ל"נה הכלמ תבה יאדוב איהש ,(וניבה ל"נה םירבחה
החמשה לדגו ,הכלמ תבה איה יכ וריכהו ,הכלמה לא וסנכנו ,תושר ולבקו וכלהו
אבש תעמש ,םהל הרפסו .ןאכל תאב ךיא :התוא ולאשו .רעשל ןיא יאדוב םש היהש
הלהבה תעשב האצי זא ,ל"נכ ,(הסירעה ןמ) רקיה קוניתה תא ףטחו הרעס חורה
ךכ רחאו ,בלח לש םי השענ הזמו בלחה התוא קחדו ,ותוא האצמ אלו קוניתה רחא
וכב םג ,הלודג החמש םש היהו ,םהילע ךלמל התוא ולבקו וז הנידמ ינב התוא ואצמ
.םהמ תעדוי הניאש ,המאו היבא לעו ,םהמ דבאנש ,ל"נה רקיה קוניתה לע דאמ
יכ ,(הכלמ ןאכ תישענש , הכלמ תבה ונייה)תאזה הכלמה לש הלעב אבש אצמנ הנהו
הכלמ איהש) הכלמ תבה השקבו ,ךלמ הנידמהל שי התעו ,ל"נכ הלעב אוה רובגה
,הלש הלודגה אמהזהמ התוא רהטיו התנידמב ךליש ,הלפת לעבה תא ,(וז הנידמב
דאמ םימהזמ ויה יאדוב ,ל"נכ ראת תפיה ןינע תילכתה רקע היה םלצאש רחאמ יכ
אלש ,התע תעל תצק םתוא רהטיו ךליש הלפת לעבהמ השקב ןכ לע ,וז הואתב דאמ
ומכ םלצא היה ,הואתה תורבגתה דבלמ יכ ,ךכ לכ תאזה אמהזב התע תעל ומשגתי
הדמ הזיא דחאו דחא לכ םהל ורחבש ,ל"נה תותכה לכ יכ) תילכתה והזש הנומא
,(הער הדמה התוא הרומג הנומא ומכ דחאו דחא לכ לצא היה ,ל"נכ תילכתל הער
תצק םתוא רהטיו ךליש ונממ השקב ןכ לע ,הזב דאמ םיעקשמ ויה יאדוב ןכ לעו
.התע תעל

,תחא הנידמל ואבו וכלהו ,'וכו ךלמה ונייהד ,ראשה שקבל םלכ וכלה ךכ רחא
תכה ןמ םה יכ ,הנש ןב אוה םהלש ךלמהש ובישה .םכלש ךלמה ימ :ןכ םג ולאשו
יואר אוה ,םדא ינב ראשלש ןוזממ ןוזנ וניאו ,תונוזמ עפש ול שיש ימש ,םהל ורחבש
םיב בשוי היהש םדא ואצמ ךכ רחא .ךלמל דחא רישע העש יפל ולבקו ,ךלמ תויהל
ןוזנ וניאו ,בלחמ וימי לכ ןוזנ אוה םדאה הז יכ ,דאמ םהיניעב בטוהו ,בלח לש
תמחמ ,הנש ןב ארקנ ןכ לעו ,ךלמל ותוא ולבק ןכ לע ,םלועה ראש לש תונוזממ
םינפ תוארתהל ושקבו ,ל"נה קוניתה אוה הזש ,וניבהו .הנש ןב ומכ בלחמ ןוזנש
ונייה) אוה םג יכ ,הז תא הז וריכהו ולצא וסנכנו ,תושר ולבקו ולאשו וכלהו ,ומע
ףא ,םתאמ םלענשכ ןטק קונית היהש יפ לע ףא ,םתוא ריכה ,(ךלמ השענש קוניתה
ןכ לע ,ל"נכ הרומג המכח םע דלונ יכ ,ודלוה תעמ רומג םכח אוהש רחאמ ,ןכ יפ לע
וכב םגו ,דאמ הארונ החמש םש היה יאדובו ,יאדוב ותוא וריכה םהו ,םתוא ריכה
,םהל רפסו ,ןאכל תאב ךיא :ותוא ולאשו ,הכלמהו ךלמהמ םיעדוי םניאש לע ןידע
היהו ,םוקמה ותואב םש היהו ,ואשנש םוקמל ואשנ ,הרעס חורה ותוא ףטחש תעבש
םיה הזש ןיבהו ,בלח לש םי לא אבש דע ,םש אצמש המב ,רשפאש המב ומצע היחמ
בשיו ,םיה הז השענ הזמו ,בלחה התוא קחד יאדוב יכ ,ומא לש בלחמ יאדוב השענ
ותוא ולבקו ,וז הנידמה ינב ואבש דע ,בלחה ןמ ןוזנ היהו ,בלח לש םיה ותואב םש
.ךלמל

ורחב םהש ובישה .םכלש ךלמה ימ :ולאשו ,תחא הנידמל ואבו ,רתוי וכלה ךכ רחא
השא ואצמ ךכ רחא .דחא חצור ךלמל םהילע ולבקו ,תילכתה אוה החיצרש םהל
יאדוב איהש וארש תמחמ ,ךלמל התוא ולבקו ,םד לש םי ךותב תבשוי התיהש ,תחא
םינפ תוארתהל ןכ םג ושקבו ,םד לש םי ךותב תבשויש רחאמ ,דאמ דאמ לודג חצור
הכוב התיהש ,ל"נה הכלמה התיה איהו ,הילא וסנכנו ,תושר ולבקו וכלהו ,המע
החמש היהו ,הז תא הז וריכהו ,ל"נכ םד לש םיה השענ הלש תועמדהמו ,דימת
.ןידע ךלמה ןמ םיעדוי םניאש לע ,םיכוב ויה ןידעו ,יאדוב דאמ הלודג

םהל ורחב םהש ובישה .םכלש ךלמה ימ :ולאשו ,תחא הנידמל ואבו רתוי וכלהו
בשוי היהש ואצמ ךכ רחא .דובכ אוה תילכתה רקע םלצא יכ ,דחא דבכמ שיא ךלמל
אוהש רחאמ ,לודג דבכמ אוה יכ ,םהיניעב בטוהו ,ושאר לע רתכו דחא ןקז הדשב
ונייה) ךלמה אוה הז יאדוב יכ וניבהו .ךלמל ותוא ולבקו ,רתכב רתכמ הדשב בשוי
תושר ולבקו וכלהו ,ומע תוארתהל רשפא םא ןכ םג ושקבו ,(ל"נה םהלש ךלמה
ךלמה אוה אוה יכ וריכהו ,ולצאוסנכנו ,("ןיווידלעמ" ןירוקש המ אוה תושר תלבק)
םיטושה תוקלאה ולאו .חמב רעשל רשפא יא יאדוב םש היהש החמשה לדגו ,ומצעב
וכלה ,(תוקלא םתנידמב ויהש ,תורישע לש הנידמה ילודג םירישעה ונייה) ל"נה
.וללה תוחמשה והמ םתויחמ ללכ ועדי אלו םהמע
לא הלפת לעבה תא וחלשו ,דחי שודקה ץובקה לכ וצבקתנו ורזח התע הנהו
ל"נה תוער תודמ םהל ורחבש ,ל"נה תותכה לש תונידמה ונייה) ל"נה תונידמה
תוטשמ הנידמו הנידמ לכ ,םתוטשמ םבישהל םתוא רהטלו םתוא ןקתל ,(תילכתל
ךליל הלפת לעבה דיב חכ יאדוב היה התעו ,ל"נכ וכובנו ועת םלכ יכ ,הלש תועטו
ויה ןאכ יכ ,ל"נה תונידמה לכ לש םיכלמה ןמ תושרו חכ לבק יכ ,םבישהלו םהילא
,וצבקתנו התע ורזחש ,ךלמה לש הזה שודקה ץובקה יכ) ל"נכ םהלש םיכלמה לכ
.(ל"נכ ל"נה תותכה לש תונידמה לכ לע םיכלמ ויה םלכ

תודוא ךלמה םע רובגה רבדו ,הבושתב םריזחהלו םרהטל םחכב הלפת לעבה ךלהו
ךיא :ךלמהל רובגה רמאו ,ל"נכ ןוממ לש הרז הדובעה לא ולפנש הנידמה ינב
איצוהל םילוכי הז ידי לע ,ל"נה ברחה לא יל שיש ךרדה ידי לעש ,םכיפמ יתעמשש
ךלמה עידוהו ,רבדה ןכ :ךלמה ול בישה .ןוממ תואת לש הרז הדובעב עקשנש ימ תא
ותואב םיאבו ,דצה ןמ ךרד שי ,ל"נה ברחה לא הלוע אוהש ךרדבש תויה :רובגהל
ךלוה אוה ,לכאל ךירצ אוהשכ היראהו ,הירא ץובר רהה לעו ,שא לש רה לא ךרדה
םירמושו הזמ םיעדוי םיעורהו ,םלכואו תומהבו ןאצ ול חקולו םירדעה לע לפונו
לכאל הצור אוהשכ קר ,הז לע ללכ חיגשמ וניא היראה לבא ,וינפמ ןאצה תא דאמ
עמוש וניא היראה לבא ,וילע םישיערמו םיכמ םה םיעורהו ,םירדעה לע לפונ אוה
שא לש רהה ותואו ,םלכואו המוהו תומהבו ןאצ ומצעל חקול אוה קר ,ללכ תאז
.ללכ הארנ וניא ל"נה
,(חבטמ) ךעק ארקנה םוקמ לא ךרדה ותואב םיאבו ,רחא ךרד דוע שי דצה ןמ דועו
םוש ןיא ךעקה ותואבו ,םילכאמ ינימ לכ שי ךעקה ותואב םשו ,(לושבה תיב ונייה)
אוה שא לש רההו ,ל"נה שא לש רהה ידי לע םילשבתמ םילכאמה קר ,ללכ שא
,ל"נה ךעקה לא שא לש רהה ןמ תורונצו םיליבש םיכלוהש קר ,הברה םשמ קוחר
קר ,ללכ הארנ הניא תאזה ךעקה םגו .ל"נה םילכאמה לכ םש םילשבתמ הז ידי לעו
אוה םשש םיעדוי הז ידי לעו ,ךעקה התוא לע םירפצ םש םידמועש ,ןמיס שיש
םיבכמו שאה םיריעבמ םה הז ידי לעו ,םהיפנכב םיפחרמ םה םירפצה ולאו ,ךעקה
ידי לע םגו ,שאה םיביהלמו םיריעבמ םה םירפצה לש הפיחרה ידי לע ונייה ,שאה
יפכ שאה םיביהלמ םהו ,ידמ רתוי בהלתי אלש ,שאה םיבכמ םה ומצעב הז
ןיכירצ רחא לכאמ ךרצלו ,ךכ שאה ביהלהל םיכירצ ינולפ לכאמ ךרצלש ,םילכאמה
ירבד אוה הז לכ) שאה תא םיביהלמ םה ןכ ,לכאמה יפכ לכה ,ךכ שאה ביהלהל
.(רובגה לא ךלמה
םהש ,ןוממ לש הרז הדובעב ולפנש ל"נה םישנאה ולא תא ונייה) םתוא ךילות ןכב
ידכ ,חורה דגנ הלחת ,(ל"נכ םהמע וכלהש ,ל"נה תורישע לש הנידמה לש תוקלאה
,ל"נה םילכאמה ןמ םהל ןתתשכ ,ךכ רחא .ל"נה םילכאמה חיר םהילא עיגיש
.ןוממ לש וז הואת וכילשי יאדוב
םהש ,תורישע לש הנידמה ילודג ונייהד ,ל"נה םישנאה תא חקלו ,רובגה השע ןכו
תורצואה לע הנממה םע ואב יכ ,ןאכב ויה תוקלאה ולא יכ ,ל"נכ םתנידמב תוקלא
ינב םהל ונתנ ,ל"נכ הנממה םע םתנידממ ואצישכו ,הלעמל ראבמה לככ ןאכל
הנידמה ינב לכו ,יושע היהי םיחולשה ולא ושעיש המ לכש ,האשרהו חכ הנידמה
תוקלא הנידמה ילודג םהש) םיחולשה ולא ושעיש המ לכל תוצרתהל םיחרכמ
תוקלא םיארקנ םהש ,םישנאה ולא תא רובגה חקלו ,תונשל ולכוי אלו ,(םהלש
לש ךעקה דע םתוא איבהו ,ל"נה ךרדב םתוא ךילוהו ,ל"נכ םרשע תמחמ ,םתנידמב
,םילכאמה לש חירה םהל עיגהו ,חורה דגנכ םתוא ךילוה הלחתבו .ל"נה םילכאמה
םתוא ךילוה ךכ רחא .וללה םיבוטה םילכאמהמ םהל ןתיש דאמ ושקבל וליחתהו
בושו ,חורה דגנכ םתוא איבהו רזח .הלודג החרס שיש קעצל וליחתהו ,חורה דגנכמ
.םילכאמה ןמ םהל ןתיש ותוא ושקבו ורזחו ,םילכאמה לש בוטה חירה םהל עיגה
םהל רמאו הנע .דאמ הלודג החרס שיש וקעצ וורזחו ,חורה דגנכמ םתוא ךילוהו רזח
חרכהב .חירסיש רבד םוש ןאכ ןיאש םיאור םתא אלה :ל"נה םישנאהל רובגה
.חירסיש רבד םוש ןיא ןאכב יכ ,םיחירסמ םכמצעב םתאש יאדוב רמול םיכירצ

ףכת וליחתה ,םילכאמה ולאמ ולכאשכ ףכתו ,ל"נה םילכאמה ןמ םהל ןתנ ךכ רחא
תא רבקו ,רבקו הריפח ומצעל רפח דחא לכו ,םבהזו םפסכ תא םהמ קרזלו ךילשהל
לש ןוחרסה לדג ושיגרהש ידי לע ושיבתנש השובה לדג תמחמ הריפחה ךותב ומצע
וערקו ,ל"נה םילכאמה ןמ ומעטש תמחמ ,(שממ האוצ ומכ חירסמ אוהש) ןוממה
,ורבחמ דחא שיבתנו ,ללכ םהינפ םירהל םילוכי ויה אלו ,ןמצע תא ורבקו םהינפ תא
רבדל הצורש ימו ,תושובה לכמ הלודגה השובה אוה ןוממה ,םוקמה ותואב ,םש יכ
,םש דאמ הלודג השוב אוה ןוממ יכ ,ןוממ ול שיש ול רמוא אוה ,ורבחל יוזב ירבד
דחא לכו ,השובה לדגמ ןמצע תא ורבק ןכ לע ,רתוי שיבתמ רתוי ןוממ ול שיש ימ לכו
היהש ימ לכו ,ל"נה רובגה ינפב ןכש לכמ ,ורבח ינפב וליפא וינפ םירהל לוכי היה אל
קוחרמל ונממ וכילשמו דימ ותוא רעבמ היה ,לודג וא רניד הזיא דוע ולצא אצומ
םירבקהו תוריפחה ןמ) םתוא איצוהו ,רובגה םהילא אב ךכ רחא .לודג ןוזפחב
ויהש) רובגה ןמ דוע אריתהל םיכירצ םכניא התע יכ ,ימע ואוב :םהל רמאו ,(ל"נה
רכזנכ) רובגה אוה ינא ינא יכ ,(ל"נכ ונממ םיאריתמ תורישע לש הנידמה ינב לכ
םה יכ ,םתנידמל ךילוהל ידכ וללה םילכאמה ןמ םהל ןתיש רובגה ןמ ושקבו .(ליעל
לש וז הואתמ ואצי הנידמה ינב לכ םגש וצר ךא ,ןוממב דאמ םיסאממ ויהי יאדוב
םהל ונתנשכ ףכתו ,םהלש הנידמה לא וכילוהו ,םילכאמה ולאמ םהל ןתנו ,ןוממ
תולחמב ןמצע ונמטו ,ל"נכ םבהזו םפסכ תא ךילשהל ףכת וליחתה ,םילכאמה ולאמ
,םינטקה םגו ,רתויב ושיבתנ ל"נה תוקלאהו םילודגה םירישעהו .השובה לדגמ רפע
םינטק הנה דע ויהש לע ןכ םג ןמצעב ושיבתנ ל"נכ תוער תויח םלצא םיארקנ ויהש
רקע אוה ןוממה ,אברדאש הלגתנ התע יכ ,ןוממ םהל ןיאש תמחמ ,ןמצע יניעב
ןוממב סאממ םהמ לכואש ימש ,וז הלגס םהל שי ל"נה םילכאמה ולא יכ ,השובה
םפסכ ילילא וכילשה יזאו ,שממ ףונטו האוצ ומכ ןוממה ןוחרס שיגרמ יכ ,דאמ
תובושת םהל ןתנו ,ל"נה הלפת לעבה תא םשל וחלש ךכ רחאו .םבהז ילילאו
ךרבתי םשה לא ובש םלועה לכו ,הפכב ךלמ ל"נה ךלמהו .םתוא רהטו םינוקתו
.ןוצר יהי ןכ ןמא ,םיבוט םישעמו הבושתו הלפתו הרותב קר וקסעו
:ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב

םוקמב םש אוה שאהו ,הז םוקמב רונת אוה ךורב שודקהל שיש ,קוספב ראבמ
ול רונתו ןויצב ול רוא רשא 'ה םאנ :(א"ל היעשי) בותכש ומכ .רונתה ןמ קוחר ,רחא
:ל"נה השעמה לכ ןינעמ רבדמש ,ל"נה לטיפקה לכ םש ןיעו .םילשוריב
רשב םהיסוסו לא אלו םדא םירצמו ,ונעשי םיסוס לע הרזעל םירצמ םידריה יוה''
ועישוי םהש ,תורישע לש הנידמה ,הילע וכמסש הנידמה תניחב ונייה ''חור אלו
ליעל ראבמכ ,םיכאלמ םה םהיסוסו ,תוקלא םלכ םהש ורבס םתועט יפל יכ ,םתוא
''רשב םהיסוסו לא אלו םדא םירצמו '':קוספה םיסש הזו ;םש ןיע השעמה ךותב
.ןבהו ,'וכו
לע יכ ,ל"נה דיה תניחב ונייה ''ןוילכי םלכ ודחיו רזע לפנו רזוע לשכו ודי הטי 'הו''
.ליעל רכזנכ ,רוזעהו רזועה ,ןילכנ ויהי םהינשש ואר דיה
םירפצכ'' :'וכו ''םיער אלמ וילע ארקי רשא ופרט לע ריפכהו היראה הגהי רשאכ''
השעמה ךותב ליעל בטיה ןיע .ל"נה םירפצהו ל"נה היראה תניחב ונייה 'וכו ''תופע
.'וכו ''ובהז ילילאו ופסכ ילילא שיא ןוסאמי אוהה םויב יכ'' :ןבהו
תניחב הז ''רובעי רוגממ ועלסו 'וכו ברח ינפמ ול סנו 'וכו שיא אל ברחב רושא לפנו''
רוגממ ועלסו'' .ל"נה תוחכה ינש תניחב הז סנו לפנו .ל"נה ברחה לש תוחוכ שלשה
ושורפ ועלס יכ ,ונממ וחכו וקזח רבועו ףלוחש ,ל"נה ראדה ילח תניחב הז ''רבעי
םיס הז לכ רחא .ןבהו בטיה ןיע ,ל"נה ברחה לש ישילשה חכ תניחב הזו .וקזח
,ל"נה שאהו רונתה ונייה ''םילשוריב ול רונתו ןויצב ול רוא רשא 'ה םאנ'' :קוספה
.ליעל רכזנכ
ונורכז ונבר ירבד הז לכ) .ל"נה השעמה לכ ראבמ הזה לטיפקהב יכ ,ןבהו טבהו האר
איה ףוס דעו שארמ הלכ השעמה לכש ,שורפב הכרבל ונורכז ונבר רמא ךכו .(הכרבל
השעמה לש םירבדה לכש רמאו ,(א"ל היעשי ונייה) ל"נה לטיפקה ךותב הלכ הזומר
.אצויכו תוארקמב אצמל םילוכי םלכ ,ל"נה
אצ ,הוד ומכ םרזת ךבהז תכסמ תדפא תאו ךפסכ יליספ יופצ תא םתאמטו'' :ןוגכ]
ילילא תא םדאה ךילשי אוהה םויב'' :('ב היעשי) בותכש ומכו .('ל היעשי) ''ול רמאת
ונייה 'וכו ''םירצה תורקנב אובל 'וכו תורפ רפחל 'וכו ובהז ילילא תאו ופסכ
ראבמכ ,'וכו תוריפחב ןמצע ונימטיו ,שממ הרז הדובע איהש ,ןוממ תואת וכילשיש
הוד ומכ םרזת'' :בותכש ומכ .שממ האוצ ומכ חירסמ אוה ןוממה יכ .ל"נה השעמב
תוארקמב ל"נה השעמה ירבד לכ אצמל םילוכי הזב אצויכ ןכו .''ול רמאת אצ
[:אצויכו
,הלכ תזמרמו תראבמ איה םש יכ ,ל"נה לטיפק לע הרמאנ הלכ השעמה רקע לבא
לבא ,(ליעל ראבמה לכ ונייה) שורפב ונל הלגש המ םא יכ ,המ דע עדוי ונתא ןיא לבא
שורפב רמא לבא ,ל"נה לטיפקב תזמרמ איה ךיא גישהל וניכז אל השעמה ינינע ראש
:םש תזמרמ הלכ השעמה לכש
תורצואה לע הנממה ;רובגה םע הלפת לעבה :ךכ אוה ל"נה וישנא םע ךלמה רדס
רודסה אוה ךכ .הכלמהו ךלמה ;הנב םע הכלמ תבה ;ןמאנ בהואהו ץילמה ;םכחהו
אלש ונייה ,רדסכ ובשחנ אלו ,םירבד הרשע םהו ,ןוקתה םלוע תניחב םהו ,םהלש
םג .וגב םירבד שי לבא ,הלבק ירפסב ראבמה רדסה יפכ (ל"נה הרשעה ולא) ובשחנ
םש תבכעתמשכש ,תרחא הדמ ךרד תרבוע תחא הדמ תעפשהשכש ,םירפסב ראבמ
תבכעתמ םשש הדמהש ונייה ,הדמה התוא םש לע תארקנ יזא ,העפשהה תאז
אבש הדמה התוא םש לע תארקנ איה ,םש ךרד תרבועש תרחא הדמ לש העפשהה
הזב םינינע המכ דוע שי םגו ,רדסה ןאכ הנתשנ הז ליבשבו ,העפשהה הנממ
.שורפב הכרבל ונורכז ונבר רמא הז לכ .םירפסב בטיה םיאיקבהל םיראבמה
תניחבב ןיבו .םנוקתו םיכלמה תתימ השעמה תאזב זמרמש וירבדמ יתנבה םג
םימעטה תמחמ ל"נה תוניחב רשעה רדסכ ורמאנ אל ןוקתה תניחבב ןיבו ןברחה
.ל"נה םינינעו
וניניע ריאה קר ,ללכ הלג אל השעמה דוס יכ ,םימותחו םימותס םירבדה ןידעו
םיארונו םילודג םירתסנ תודוס השעמהב שיש עדנש ידכ ,ל"נה םינינעו םיקוספב
וללהתוישעמה תודוס תצק ןיבהל הכזיש ימ ירשא .המ דע עדוי ונתא ןיאו ,דאמ
ימ קמע קמע ,דאמ דאמ םיארונו םיאלפנ םישודח םה םלכ יכ ,רפסה הזב םיראבמה
!הלאכ האר ימ !תאזכ עמש ימ !רבדנ המ רמאנ המ .ונאצמי
סרילטעב העבשהמ


:םיחמש ויה ךיא םכל רפסא

,וייחב ונבל הכולמה רסמל ךלמה הצרו ,דיחי ןב ול היהו ,ךלמ היה תחא םעפ .השעמ
החמש אוה לאב השוע ךלמהש םעפ לכב יאדובו ,("לאב" ןירוקש) לודג התשמ השעו
.דאמ הלודג החמש היה יאדוב ,וייחב ונבל הכולמה רסמש ,התע טרפב ,דאמ הלודג
םגו .התשמה לע דאמ םיחמש ויהו ,םירשהו םיסכדה לכו הכולמ ירשה לכ םש ויהו
היהו ,ךלמל לודג דובכ אוה יכ ,וייחב ונבל הכולמה רסומש הזמ םינהנ ויה הנידמה
(רמז תולהקמ) שיילעפאק :החמש ינימ לכ םש היהו ,דאמ הלודג החמש םש
.התשמה לע םש היה לכה ,החמש ינימ לכ הזמ אצויכו (תוגצה יקחשמ)שיידעמאקו

ינאו ,םיבכוכב הזוח ינאש תויה :ונבל רמאו ךלמה דמע ,דאמ םיחמש ושענשכו
ןמ דרתשכ תובצע ךל היהי אלש הארת ןכב ,הכולמה ןמ דריל דיתע התאש האור
היהישכ םג .החמשב היהא ינא םג החמשב היהתשכו ,החמשב היהת קר ,הכולמה
יואר ךניא יכ ,ךלמ התא ןיאש לע החמשב היהא ינא ןכ יפ לע ףא ,תובצע ךל
לבא ,הכולמה ןמ דרוי התאשכ החמשב ךמצע קיזחהל לוכי ךניאש רחאמ ,הכולמל
.דאמ הרתי החמשב היהא יזא ,החמשב היהתשכ
הזו .ליחו םירשו םיסכדו הכולמ ירש ול השעו ,המר דיב הכולמה תא ךלמ ןבה לבקו
היהש ימ לכו ,םילודג םימכח ולצא ויהו ,דאמ המכח בהוא היהו םכח היה ךלמ ןבה
דובכ םהל ןתונ היהו ,דאמ לודג תובישחב ולצא היה ,המכח רבד הזיא םע ולצא אב
ול ןתונ היה ןוממ הצור היהש ימ :ונוצר יפכ דחא לכל ,המכחה ליבשב תורישעו
היהש תמחמו .המכחה ליבשב לכה ,דובכ ול ןתונ היה דובכ הצור היהש ימו ןוממ
הנידמה לכ וקסעו ,המכחה לא ןמצע ןיחקול םלכ ויה ,ךכ לכ המכחה ולצא בושח
תובישח הצור היה הזו ,הז ידי לע ןוממ לבקיש ידכ ,ןוממ הצור היה הז יכ ,תומכחב
יסיסכט הנידמה התואב םש וחכש ןכ לע ,תומכחב קר וקסע םלכש תמחמו .דובכו
דע ,םילודג םימכח הנידמה ינב לכ ויהש דע ,תומכחב ןיקסוע םלכ ויה יכ ,המחלמ
התואבש םימכחהו .םלכמ לודג םכח תרחא הנידמב היה הנידמה התואבש ןטקהש
לש םימכחה ורקפתנ תומכחה תמחמו ,דאמ םילודג םיגלפמ םימכח ויה הנידמה
ינב ראשו .ןכ םג רקפתנו םתעדל ל"נה ךלמ ןבה תא םג וכשמו ,הנידמה התוא
םימכחה לש המכחה התואב לודג תוקדו תוקמע היהש תמחמ ,ורקפתנ אל הנידמה
לבא ,םהל קיזה אלו המכחה התואב סנכל הנידמה ינב ראש ולכי אל ןכ לע ,ל"נה
.ל"נכ ורקפתנ ךלמ ןבהו םימכחה
היה ,תורשיו תובוט תודמ ול ויהו בוט םע דלונ יכ ,בוט וב היהש תמחמ ,ךלמ ןבהו
לע ,הז לע חנאתמו חנוג היהו ,'וכו השוע אוה המו ,םלועב אוה ןכיה םימעפל רכזנ
ליחתמ היהשכ ףכת לבא ,דאמ חנאתמ היהו ,ךכ לכ העתנו ולאכ תוכובמל לפנש
היה ןכו .ל"נה תוסרוקיפאה לש תומכחה ולצא קזחתנו רזח לכשה םע שמתשהל
םע שמתשהל ליחתהשכ ףכתו ,חנאתמו חנוג היהו ל"נכ רכזנ היהש ,םימעפ המכ
.ל"נכ תוסרוקיפאה ולצא קזחתנו רזח לכשה
הזיא ךרד ורבע םתחירב ךרדבו ,םלכ וחרבו הנידמ הזיאב החירב היהו ,םויה יהיו
,םינטק םינב ויה ןידעו .הבקנ דבא דחאו רכז דבא דחא ,הבקנו רכז םש ודבאו ,רעי
המ םהל היה אל יכ ,וכבו וקעצו ,לכאל המ םהל היה אלו ,םינש שמחו עברא ינב
,("סעבראט" ןירוקש) ולש םיקשה םע דחא (ןצבק)רילטעב םלצא אב ךכ ךותב .לכאל
ןתנו ,וירחא םיכורכ תויהלו וילא ברקתהל םינבה ולא וליחתהו ,םחל םהב אשונש
ונא ןיא :ול ובישה ?ןאכל םתאב ןכיהמ :םתוא לאשו .ולכאו לכאל םחל םהל
,ומע םתוא חקיש ונממ ושקבו םהמ ךליל ליחתהו .ל"נכ םינטק םינב ויה יכ ,םיעדוי
היהו ,רוע אוה הנהו ולכתסה ךכ ךותב .ימע וכלתש הצור יניא הז תא :םהל רמאו
השק היהש המ שודח אוה תמאבו) .ךליל עדוי ךיא ,רוע אוהש רחאמ ,אלפ םלצא
.(ל"נכ םלצא אלפ היהו םימכח םינב ויהש קר ,םינטק םינב ויה ןידע יכ ,תאז םהל
דוע םהל ריאשהו ,ותומכ םינקז ויהיש ,ותומכ ויהיש ,(רועה רילטעבה הז) ,םכרבו
םהל ןימזהו םהילע חיגשה ךרבתי םשה יכ םינבה ולא וניבהו .ול ךלהו לכאל םחל
.לכא םהל ןתל ןאכב רוע רילטעב
ונלו הליל השענ ךכ רחא .לכא רובע קעצל וליחתה בושו ,םחלה םלצא הלכ ךכ רחא
היהש רילטעב אבו רזחו ,םיכובו םיקעוצ ויהו ,לכאל םהל היה אל ןכ םג רקבב .םש
םג םהל ןתנו ,עמוש וניאש םהל רמאו וידיב םהל הארהו ,וילא רבדל וליחתהו ,שרח
ויהיש ןכ םג םכרבו ,הצר אלו ומע םחקיש ןכ םג וצרו ,םהמ ךלהו לכאל םחל ןכ
.ול ךלהו םחל םהל ןכ םג ריאשהו ,ותומכ
,הפ דבכ היהש רילטעב םלצא אבו רזחו ,ל"נכ וקעצו ורזחו ,םלצא םחלה הלכו רזחו
המ עדוי היה אוהו ,רמוא אוה המ ועדי אלו ונושלב םגמגמ היהו ,ומע רבדל וליחתהו
םהל ןתנו ,ל"נכ ונושלב םגמגמ היה יכ ,רמוא אוה המ ועדי אל םה ךא ,םירבדמ םה
לכה ,ול ךלהו ותומכ ויהיש ןכ םג םכרבו ,ל"נכ ןכ םג ול ךלהו ,לכאל םחל ןכ םג
.ליעל רכזנכ
לעב רילטעב אבו רזחו ,ל"נכ ןכ םג היהו םקע וראוצ היהש רילטעב אבו רזחו
רילטעב אבו רזחו ,םידי אלב רילטעב אבו רזחו ,(תנביג)"ריקיוה" ןירוקש תורטוטח
.ליעל רכזנכ לכה ,ותומכ ויהיש םכרבו םחל םהל ןתנ דחא לכו ,םילגר אלב
לע וכלהו ךרד הזיאל ואבש דע ,בושיל ךליל וליחתהו םלצא םחלה הלכו רזח ךכ רחא
םימחרמ ויהו ,תיב הזיאב םינבה ולא וסנכנו ,רפכ הזיאל ואבש דע ,ךרדה ותוא
םיריזחמ ויהו ,ןכ םג םהל ונתנו ,תיב הזיאב וסנכנו ורזחו ,םחל םהל ונתנו םהילע
םהל ושעו ,דחיב דימת ויהיש םהיניב ושעו ,םהינפל בוט הזש וארו םיחתפה לע
לכ לע וכלהו םיחתפה לע םיריזחמ ויהו ,תולודג ("סיבראט"ןירוקש) םיקש
תוריעל וכלהו ,רחא םוקמל םהל וכלהו ,תונתח לעו הלימ תירב תדועס לע ,תוחמשה
ךרדכ (םינצבק)שרילטעבה ןיב ובשיו םידיריה לע וכלהו ,םיחתפה לע םיריזחמ ויהו
דע ,(תואבטמ תפיסאל תחלצ)רילעטה םע (תואבטצא) "סיבזירפה" לע םש םיבשויש
םהמ ועדיו םתוא וריכה םלכ יכ ,שרילטעבה לכ לצא םימסרפמ םינבה ולא ויהש
.ליעל רכזנכ רעיב ודבאנש םינבה םה ולאש
םינבה ולאו ,שרילטעבה םשל וכלהו ,הלודג ריע הזיאב לודג דירי היה דחא םעפ
הז ואשיש ,םינבה ינש ולא תא וכדשיש שרילטעבה תעד לע אבו ,םשל ןכ םג וכלה
,ךודשה ורמגו םלכ יניעב דאמ רבדה בטוה ,שרילטעב תצק תאז ורבדש ףכתו ,וז תא
תדלה םוי לש הדועס היהי ינולפ םויבש רשאב ,וצעיתנו .הנתח םהל ןישוע ךיא לבא
םש ןמצעל ושקביש הממו ,שרילטעבה לכ םשל וכליו ,("סינינימ" ןירוקש) ךלמה
ושקבו שרילטעבה לכ סינינימה לע םשל וכלהו ,היה ןכו ,הנתח ושעי הזמ ,םחלו רשב
ןירוקש םחלו רשב הדעסה ןמ ריתשנש המ וצבק םגו רשבו םחל םהל
קיזחמ היהיש ,לודג רוב ורפחו וכלהו ,(תוחמשל תודחוימ תולודג תולח)"שטילוק"
ולאל הנתח םש ושעו ,םלכ םשל וסנכנו ,לבזו רפעו םינק םע ותוא וסכו ,םישנא האמ
הלכהו ןתחה םגו ,דאמ דאמ םש םיחמש ויהו ,הפחל םתוא וסינכהו ,ל"נה םינבה
.דאמ םיחמש ויה
ויהו םיכוב ויהו ,רעיב םתויהב ךרבתי םשה םהמע השעש םידסחה רכזל וליחתהו
םחל ונל איבהש ,רועה ןושארה רילטעבה תא ןאכל ןיחקולךיא ,דאמ םיעגעגתמ
:רמאו הנע ,רועה רילטעבה ירחא דאמ םיעגעגתמ ויהש ךותב ,דימו ףכתו ,רעיב
השרד" ןירוקש) ,השרדל הנתמ םכל ןתונ ינאו ,הנתחה לע םכלצא יתאב הנה ,יננה
םכל ןתונ ינא ושכעו ,הזב םכתא יתכרב הלחתב יכ ,ינומכ םינקז ויהתש, ("קנאשיג
,רוע ינאש םירבוס םתאו .ינומכ םיכרא םייח ויחתש ,השרדל הרומג הנתמב תאז
,םלועה לע ללכ תולכתסה םוש ול ןיא יכ ,רועכ המדנ ןמז לכש קר ,ללכ רוע ינא ןיא
תולכתסה ולצא ךיש ןיא ןכ לע ,ןיע ףרהכ ולצא הלוע וניא םלועה ןמז לכש רחאמ
ונייה) ירמגל (דאמ ריעצ)קיני ינא ןידעו ,דאמ ןקז ינאו ,ללכ םלועה הזב היארו
ימצעב ינא אלו ,דאמ ןקז ינא ןכ יפ לע ףאו ,ללכ תויחל ןידע יתלחתה אלו ,("גנוי"
אוה הז לכ ,השעמ םכל רפסאו ,לודגה רשנהמ הז לע המכסה יל שיש קר ,תאז רמוא
.ל"נה רועה ירבד
תא רבשו הרעס חור אבו ,םיה לע הברה תוניפסב םישנא וכלה תחא םעפ יכ
לכ םש ואצמו ,לדגמה לא ולעו ,דחא לדגמ לא ואבו ולצנ םישנאהו תוניפסה
םיגונעתה לכו בוט לכ םש היהו ,םיכירצש המ לכו םישובלמו תואקשמו םילכאמה
,ןושארה ןורכזמ רכוז אוהש המ ,הנשי השעמ רפסי דחא לכש ,ורמאו ונע .םלועבש
ויהו ,םירענו םינקז םש ויהו .ןורכזה ולצא ליחתהש תעמ רכוז אוהש המ ונייה
ינא .םכל רפסא המ :רמאו הנע .הלחתב רפסיש םהיניבש לודגה ןקזה תא םידבכמ
םש ויה ךא ,רמוא אוה המ דחא םוש עדי אלו .ףנעה ןמ חופתה תא וכתחשכ םג רכוז
.רפסיש ינשה תא ודבכו .דאמ הנשי השעמ איה תאז יאדוב :ורמאו םימכח
תאז ,(המת ןושלב) !?הנשי השעמ איה תאז :ןושארה ומכ ןקז היה אלש ,ינשה הנע
תאז :םש ורמאו ונע .קלוד רנה היהשכ םג רכוז ינא לבא ,ןכ םג רכוז ינא השעמה
קיני אוהש ,ינשה הזש םלצא אלפ היהו ,הנושארהמ רתויב הנשי השעמ איה
.רפסיש ישילשה תא ודבכו ;ןושארהמ רתוי הנשי השעמ רכוזו ,ןושארהמ
ונייהד ,ירפה ןינב ליחתהשכ םג רכוז ינא :רתוי קיני היהש ,ישילשה רמאו הנע
,יעיברה הנע .רתויב הנשי השעמ איה תאז :ורמאו ונע .ירפה םקרתהל ליחתהשכ
,ישמחה הנע ."ירפה עטנל ןיערגה וכילוהשכ" םג רכוז ינא :רתוי דוע קיני היהש
תא םיאיצממו םיבשוח ויה םהש ,םימכחה" םג רכוז ינא :רתוי דוע קיני היהש
םעטה סנכנש םדק ירפה לש םעטה תא" םג רכוז אוהש ,'וכו יששה הנע ."ןיערגה
סנכנש םדק ירפה לש חירה םג" רכוז אוהש רמאו 'וכו יעיבשה הנע ."ירפה ךותב
לע הכשמנש םדק ירפה לש הארמה" םג רכוז אוהש ,רמאו ינימשה הנע ."ירפב
,ירמגל קונית זא יתייה ,(הז לכ רפסמש ,רועה רילטעבה הז ונייה) ,ינאו ."ירפה
ואל רכוז ינאו ,תוישעמה ולא לכ רכוז ינא :םהל יתרמאו יתינעו ,םש ןכ םג יתייהו
רתוי דאמ הנשי השעמ איה תאז :ורמאו ונע .(טשינ ראג קנעדיג ךיא ןוא) םולכ
.םלכמ רתוי רכוז קוניתהש ,םלצא לודג שודח היהו .םלכמ
ובוש ;םיינע תויהלמ דוע ולדח :םהל רמאו ,לדגמה לע קפדו לודג רשנ אב ךכ ךותב
לדגמה ןמ ואציש םהל רמאו .םכלש תורצואב םישמתשמ ויהו םכלש תורצואה לא
איצוהו ,לדגמה ןמ םלכ איצוהו .הלחת אצי ,רתוי ןקזש ימ לכש ,םתונקז ךרדכ
רתוי קיני היהש ימ לכ ןכו ,םלכמ רתוי ןקז אוה תמאב יכ ,ל"נה קוניתה תא הלחת
רתוי ןקז היה רתוי קיני היהש ימ לכ יכ ,הנורחאב איצוה לודגה ןקזהו ,םדק איצוה
.םלכמ רתוי קיני היה םהבש ןקזהו ,ל"נכ
לכ ורפסש תוישעמה תא םכל שרפא ינא :(ליעל רכזנה לודגה רשנה) ,םהל רמאו
םג רכוז אוהש ונייה ,ףנעה ןמ חופתה תא וכתחשכ םג רכוז אוהש רפסש הז יכ ,ל"נה
הדלוהה תעב ףכת ומע השענש תאזה השעמה תא םגש ונייה) ,ורובט תא וכתחשכ
רנה היהש העשב רכוזש רמאש ,ינשהו ;(רכוז אוה הז תא םג ,ורובט תא וכתחש תעב
רמאש הזו ,ושאר לע קלוד רנ היהש ,רובעב היהשכ םג רכוז אוהש ונייה ,קלוד
,ףוגה םקרתהל ליחתהשכ םג רכוזש ונייה ,ירפה םוקר ליחתהש תעב םג רכוזש
ונייה ,ירפה עטנל ןיערגה םיכילומ ויהש תעב רכוזש הזו ;דלוה תריצי תעב ונייהד
תא םיאיצממ ויהש םימכחה תא רכוזש הזו ;גווזה תעב הפטה הכשמנשכ םג רכוזש
;(הפטה תא םיאיצממ ןיחמה יכ) ,חמב ןידע הפטה היהשכ םג רכוזש ונייה ,ןיערגה
,המשנה ונייה ,הארמהו ,חורה ונייה ,חירהו ,שפנה ונייה ,םעטה תא רכוזש הזו
םדק אוהש המ וליפא רכוזו לכה ןמ הלעמל אוה יכ ,םולכ ואל רכוזש רמא קוניתהו
."ןיא" תניחב אוהש ,המשנ חור שפנמ
,ונביו ורזחיש ,ורבשנש םכלש םיפוגה םהש ,םכלש תוניפסה לא ורזח :םהל רמאו
,זא קונית היהש ,רועה רילטעבה הז ונייה) ,ילו ,םתוא ךרבו .םהילא ורזח התע
יכ ,יתומכ התא יכ ,ימע אוב התא :ל"נה לודגה רשנה רמא ,(הז לכ רפסמ אוהש
ןכ יפ לע ףאו ,ללכ תויחל תלחתה אל ןידעו ,דאמ קיני התא ןידעו דאמ ןקז התא
המכסה יל שיש אצמנ .'וכו קיני ינא ןידעו ןקז ינא יכ ,ךכ ינא םגו ,דאמ ןקז התא
םיכרא םייח םכל ןתונ ינא התעו ,(ל"נכ םיכרא םייח יח ינאש) ,לודגה רשנה ותואמ
:דאמ דאמ המוצעו הלודג הודחו החמש םש השענו .השרדל הנתמב ילש
ונייה ,ינשה רילטעבה תא הזה גוזה ורכזו ורזח התשמה ימי תעבש לש ינשה םויב
תא ןאכל ןיחקול ךיא :םיעגעגתמו םיכוב ויהו ,םחל םהל ןתנו םתוא היחהש שרחה
אוה הנהו וירחא םיעגעגתמ ויהש ךותב .ל"נכ ונתוא היחהש שרחה רילטעבה ותוא
הנתמב םכל ןתונ ינא התע :םהל רמאו ,םתוא קשנו םהילע לפנו ,יננה :רמאו אב
ינא התעו הזב םכתא יתכרב הלחתב יכ ,ינומכ םיבוט םייח ויחתש ,ינומכ ויהתש
ןיא ,שרח ינאש םירבוס םתאו ,השרדל הרומג הנתמב ילש םיבוט םייח םכל ןתונ
,םהלש ןורסחה עמשאש ,םולכל ילצא הלוע וניא ולכ םלועה לכש קר .ללכ שרח ינא
לכ וליפאו ,ונורסח לע קעוצ דחאו דחא לכ יכ ,תונורסח ןמ םה םלכ תולוקה לכ יכ
ול רסחש ןורסחה לע חמשש ןורסחה תמחמ קר םה םלכ ,םלועבש תוחמשה
יכ ,םהלש ןורסחה ינזאב וסנכיש ,םולכל הלוע וניא ולכ םלועה לכ ילצאו ,אלמתנו
םייח יח ינאש הז לע המכסה יל שיו ,ןורסח םוש םהב ןיאש ,םיבוט םייח יח ינא
.םימ התושו םחל לכוא היהש ,ויה ולש םיבוט םייחו .תורישע לש הנידמה ןמ םיבוט
.(םהל רפסו)
וצבקתנ תחא םעפ .םילודג תורצוא םהל שיש ,לודג תורישע הב שיש הנידמ שי יכ
רפס ןכו ,םיבוט םייח יח אוה ךיא ,ולש םיבוט םייח םע ראפתהל דחא לכ ליחתהו
םיבוט םייח יח ינא :םהל יתרמאו יתינעו ,ולש םיבוט םייחה רדסמ דחאו דחא לכ
,םיבוט םייח םייח םתא םא יכ ,היאר אהו .םכלש םיבוט םייחמ רתוי םיבוט םהש
היהו ,ןג םהל היהש הנידמ שיש תויה :תינולפ הנידמ תא עישוהל ולכות םא הארא
תוחיר ינימ לכ םש היה םג. םלועבש םימעט ינימ לכ םהל היהש ,תורפ ןגה ותואב
לכה ,םלועבש (םיחרפ)ןיטאייווקה לכו ןינוגה לכ הארמ ינימ לכ םש ויה םג .םלועבש
.ןגה ותואב םש היה
םייח םייח הנידמה ותוא ינב ויהו ,("קינדארגא" ןירוקש) דחא יננג ןגה לע היהו
חרכמ יאדוב ןגה ותואב םש היהש המ לכו ,יננגה םש דבאנו ,ןגה ותוא ידי לע םיבוט
ויה ןכ יפ לע ףא לבא ,יננגה ונייהד ,הנממה םש ןיאש רחאמ ,דספנו הלכ תויהל
אלו ,הנידמה התוא לע ,רזכא ךלמ םהילע אבו ,ןגבש םיחיפסה ןמ תויחל םילוכי
םהל היהש ,הנידמה לש םיבוט םייחה תא לקלקו ךלהו ,רבד םהל תושעל לכי היה
,םידבע תותכ שלש הנידמה התואב םש ריאשהש קר ,ןגה תא לקלקש אלו ,ןגה ןמ
המ ידי לעש ,םעטה תא ולקלק הז ידי לעו ,םהילע דקפש המ ושעיש םהילע הוצו
,חירה תא ולקלק ןכו .הלבנ םעט היהי ,םעט הזיא םעטל הצריש ימ לכ ,םש ושעש
םיניעה תא וכישחהש ,הארמה תא ולקלק ןכו .הנבלח חיר םהל היהי תוחירה לכש
רזכאה ךלמ םהילע הוצ רשאכ םש ושעש המ ידי לע לכה) ,םיבעו םיננע שי ולאכ
ינאו ,םתוא עישוהל ולכות םא הארא ,םיבוט םייח םייח םתא םא ,התעו .(ל"נכ
םילוקלקה ולכוי ,םתוא ועישות אל םאש ,(ל"נה שרחה ירבד הז לכ) ,םכל רמוא
.ןכ םג םכל קיזהל הנידמה ותוא לש ל"נה
םכולה ךרדב םגו ,םהמע יתכלה ינא םגו ,הנידמה ותוא לא ל"נה םירישעה וכלהו
.ל"נכ תורצוא םהל ויה יכ ,ולש םיבוט םייח דחאו דחא לכ ןכ םג םייח ויה
ושיגרהו ,םירבדה ראשו םעטה םלצא םג לקלקתהל ליחתה ,הנידמהל ךומס ואבשכ
רבכ ,םלצא םתסנכנ אל ןידעש ,התע םא :םהל יתרמאו םלצא לקלקתנש םמצעב
ולכות ךיא ןכש לכמו ,םשל וסנכת םא היהי ךיאו ,'וכו םעטה םכלצא לקלקתנ
ילש םימו םחלב ושיגרהו ,םהל יתתנו ילש םימו ילש םחל יתחקלו .םתוא עישוהל
.םלצא לקלקתנש המ ןקתתנו ,('וכו תוחירה לכו) םימעטה לכ
ןוקת לע חקפל וליחתה ,ל"נה ןגה םש היהש הנידמה ונייה ,ל"נה הנידמה ינבו
,תורישע לש הנידמ שיש תויה :ובשיתנו ,ל"נכ 'וכו םעטה םלצא לקלקתנש ,הנידמה
היה ודי לעש) דבאנש םהלש יננגהש םהל הארנו ,(ל"נה המצע הנידמה ותוא ונייה)
םג םהל שיש ,תורישע לש הנידמה ינב ןתוא םע דחא שרשמ אוה ,(םיבוט םייח םהל
יאדובו ,תורישע לש הנידמה ותוא לא חלשל םתצע התיה ןכ לע .םיבוט םייח ןכ
וכלהו ,תורישע לש הנידמה ותוא לא םיחולש וחלשו ,ושע ןכו .םתוא ועישוי
,תורישע לש המצע הנידמה ותוא ינבב ועגפ םיחולשהש ונייה) .םהב ועגפו םיחולשה
.םיכלוה םתא ןכיהל :םיחולשה תא ולאשו ,(ל"נכ םלצא ךליל םיצור ויה םה יכ
ונחנא :ורמאו ונע .ונתוא ועישויש ,תורישע לש הנידמה ותוא לא םיכלוה ונא :ובישה
םהל ינא יתרמא .םכלצא םיכלוה ונאו ,תורישע לש הנידמה התוא ינב םה ונמצעב
ולכות אל םתא יכ ,ילא םיכירצ םתא אלה :(םהל רמא הז לכ רפסמש שרחה ונייה)
םיחולשה םע ךלא ינאו ,ןאכ וראשת םתא ןכ לע .ל"נכ םהל עישוהל םשל ךליל
.םהל עישוהל
םירמואו םישנא םיאבש ,יתיארו יתאבו ,ריע הזיאב הנידמב יתסנכנו םהמע יתכלהו
ינב הזיא דוע םהילע םיצבקתמ ךכ רחאו ,("ליטרעוו" ןירוקש) ,הצלה רבד הזיא
םהו ,("ךילטרעוו" ונייה) תוצלה ירבד הזיא םירמואו ץובק הזיא השענש דע ,םדא
ירבד רמוא הזו ,הפ לובנ םירבדמ םהש יתעמשו ינזא יתיטהו ,םיקחושו םיכיחמ
יתכלה ךכ רחא .אצויכו האנה ול שי הזו ,קחוש הזו ,רתוי תוקדב רמוא הזו ,הפ לובנ
,ןתמו אשמ הזיא תמחמ הז םע הז םיבירמ םדא ינב ינשש יתיארו תרחא ריעל ןלהל
.ןיד תיבה ןמ ואציו ,ביח הזו יאכז הז ןיד תיבה םהל קספו ,ןידל ןיד תיבה לא וכלהו
םיצור םה קר ,ןיד תיבה הז םיצור םניאש ורמאו הז םע הז וטטוקתנו ורזח ךכ רחא
ןיד תיבה ותוא לע םיצרמ םהש רחאמ יכ) רחא ןיד תיב םהל ורחבו ,רחא ןיד תיב
ורזח ךכ רחא .ןיד תיבה ותוא ינפל ונדו ,(םהינפל ןודל םילוכי ,םהל ורחבש
םיבירמ ויה ןכו ,רחא ןיד תיב םהל ורחבו ,רחא םע ולאמ דחא וטטוקתנו
יתבמ האלמ התיה ריעה לכש דע ,םיניד יתב המכ םהל ורחבו םש םיטטוקתמו
,הזל םינפ אשונו ןיד הטמ הז התעו ,תמא םש ןיאש תמחמ הזש יתלכתסהו ,םיניד
.תמא םהב ןיאו ,דחש םילבקמ םה יכ ,ול םינפ אשונ ורבח ךכ רחאו
רתהכ השענש דע ,הברה ףואנ םש שיו ,שממ ףואנ םיאלמ םהש יתיאר ךכ רחא
הז יכ ,הארמהו חירהו םעטה םלצא לקלקתנ הז ליבשבש ,םהל יתרמאו ,םלצא
תא םילקלקמו םיכלוה ויהיש ,ל"נה םידבע תותכ שלש םלצא ריאשה רזכאה ךלמה
,הנידמה ךותב הפ לובנ וסינכהו ,הפ לובנ םהיניב םירבדמו םיכלוה ויהש ,הנידמה
דחש וסינכה םה ןכו .הלבנ םעט םה םימעטה לכש ,םעטה לקלקתנ הפ לובנ ידי לעו
."םימכח יניע רועי דחשה" יכ ,הארמה לקלקתנו םיניעה וכשחנ הז ידי לעו ,הנידמב
ונירבדב רחא םוקמב ןיעו) .חירה לקלקתנ הז ידי לעו ,הנידמב ףואנ וסינכה םה ןכו
שפחלו ולא תורבע שלשמ הנידמה תא ןקתל וארת ןכ לע .(חירה םגפנ ףואנ ידי לעש
םעטה ןקתתיש יד אל ,ולא תורבע שלש ונקתתשכ ,זאו .םשרגלו ל"נה םישנאה ירחא
.אצמהל ןכ םג לכוי דבאנש יננגה םג םא יכ ,חירהו הארמהו
ל"נה םישנאה ירחא ושפחו ,ולא תורבע שלשמ הנידמה תא ןקתל וליחתהו ,ןכ ושעו
םלצא וררבתנש דע .ןאכל תאב ןכיהמ :ותוא ןילאושו םדא הזיא תא םיספות ויהו
.ל"נה תורבעמ הנידמה תא ונקתו ,םתוא ושרגו ל"נה רזכאה ךלמה לש םישנאה
לכו ,יננגה אוהש רמואו ךלוהש ,עגשמה הז ןכ יפ לע ףא רשפא ,שער השענ ךכ ךותב
ןכ יפ לע ףא רשפא ,ותוא ןישרגמו םינבא וירחא ןיקרוזו ,עגשמל ותוא קיזחמ דחא
ובשיש ולא ינפל ונייה) םהינפל ותוא ואיבהו וכלהו !?תמאב יננגה אוה אוה ילוא
יאדוב :יתרמאו ,(םש היה ,הז לכ רפסמש שרחה ונייה ,אוה םגו ,הנידמה תא ונקתו
.(תאזה הנידמה ודי לע ןקתתנש אצמנ) .תמאב יננגה אוה הז
ינא יכ ,םיבוט םייח יח ינאש ,תורישע לש הנידמה ותואמ המכסה יל שיש אצמנ
.ילש םיבוט םייחה תא הנתמב םכל ןתונ ינא התעו ,ל"נכ ל"נה הנידמה תא יתנקת
ואבו ורזח םלכ ל"נה שרילטעבה לכ ןכו) .דאמ הבר הודחו הלודג החמש םש השענו
ונתנ ושכעו ,םתומכ ויהיש םתוא וכרב הלחתבש המ השרדל הנתמב ונתנו הנתחה לע
הנתמב םהל ןתנינשהו ,םיכרא םייח הנתמב םהל ןתנ ןושארה .(השרדל הנתמב תאז
.םיבוט םייח
תא ןאכב ןיחקול ךיא ,םיעגעגתמו םיכוב ויהו ,הזה גוזה ורכזנו ורזח ישילשה םויב
םהילע לפנו .יננה רמאיו אב אוה הנהו ךכ ךותב .הפ דבכ היהש ,ישילשה רילטעבה
ינא התע ,ינומכ ויהתש םכתא יתכרב הלחתב .ל"נכ ןכ םג םהל רמאו ,םתוא קשנו
דבכ ינא ןיא .הפ דבכ ינאש םירובס םתאו ,ינומכ ויהתש השרדל הנתמב םכל ןתונ
תומלש םהב ןיא ,ךרבתי םשהל םיחבש םניאש ,םלועה לש םירובדהש קר ,ללכ הפ
םהב ןיאש ,םלועה לש םירובדה ולאמ הפ דבככ אוה יכ ,הפ דבככ הארנ אוה ןכ לעו)
ינאו ,דאמ אלפנ ןרבדו ץילמ ינא ,אברדא .ללכ הפ דבכ ינא ןיא תמאב לבא ,(תומלש
ארבנ םוש אצמנ ןיאש דע ,םיאלפנ ("רעדיל" ןירוקש) םירישו תודיח רבדל לוכי
לכ םהב שי ,עדוי ינאש םירישהו תודיחה ולאבו ,יתוא עמשל הצרי אלש ,םלועב
רעד) .תמאה דסח שיא ארקנה ,לודג שיאה ותואמ הז לע המכסה יל שיו ,תומכחה
(.הכרבל ונורכז ונבר רפס ןושלה הזב .דסח שיא ריתמא רעד ,ןאמ ריסורג
.ותמכחב ראפתה דחא לכו ,םימכחה לכ ובשי תחא םעפ יכ ,המלש השעמ הזב שיו
הזו ,רחא תוכתמ ןימב ראפתה הזו ,לזרב תישע ותמכחב איצמהש ראפתמ היה הז
איצמהש ראפתה הזו ,רתויב בושח אוהש ,ףסכ תישע ותמכחב איצמהש ראפתמ היה
עדוי אוהש ראפתמ היה הזו ,המחלמ ילכ איצמהש ראפתמ היה הזו ,בהז תישע
היה הזו ,תוכתמה ולא םהמ ןישוע םהש םירבדה ולאמ אלש תוכתמה ולא תושעל
ןוגכ ,תומכח ידי לע םלועב ואיצמהש םירבד המכ שי יכ ,תורחא תומכחב ראפתמ
דחא לכ היהו ,הזב אצויכו (ץפנ רמוח) ריווליפו (תוכתמ תיישעל םלג רמוח)ערטילאס
.ותמכחב ראפתמ
המ םש וניבה אלו ,םויה ומכ םכח ינא יכ ,םכמ רתוי םכח ינא :רמאו דחא םש הנע
ץבקל םילוכי םהלש תומכחה לכ יכ ,םהל רמאו .םויה ומכ םכח אוהש רמואש הז
םוימ תחקלנ איה המכחו המכח לכש יפ לע ףא ,תחא העש קר םהמ ויהי אלו םתוא
ןכ לעו) תובכרה םה ל"נה תומכחה לכ יכ ,םויה ותואב היהש האירבה יפכ ,רחא
ןכ יפ לע ףא .(הבכרהה ונממש האירבה ותוא וב היהש םויה ותואמ תחקלנ המכחה
םוי ומכ םכח ינא לבא ,תחא העשב תומכחה ולא לכ ץבקל המכח ידי לע םילוכי
דבכה הז ונייה) וילא יתרמאו יתינע .(ל"נה ןורחאה םכחה ותוא ראפתה הז לכ) םלש
הנע .(םכח התא םוי הזיא ומכ ונייה) .םוי הזיא ומכ :(ל"נה םכחהל רמא ל"נה הפ
ומכ לאושש רחאמ ,ינממ םכח אוה ,(הפ דבכה הז ונייה) הז :(ל"נה םכחה) רמאו
לאושש הז המ ינפמ ,השקי התעו .םכח ינא וצרתש םוי הזיא ומכ לבא ,םוי הזיא
.הצריש םוי הזיא ומכ םכח אוהש רחאמ ,ונממ רתוי םכח אוה םוי הזיא ומכ
.המלש השעמ שי ךא
ךלוה ,(הפ דבכה הז ונייה) אוהו ,דאמ לודג שיא תמאב אוה תמאה דסח שיאה הז יכ
תווהתה רקעו ,תמאה דסח שיאה הז לא םתוא איבמו תמא לש םידסחה לכ ץבקמו
אוה הפ דבכה הזו ,תמאלש םידסחה ידי לע אוה ,(ארבנ אוה ומצעב ןמזה יכ) ןמזה
.ל"נכ תמאה דסח שיאה הז לא םתוא איבמו ,תמא לש םידסחה לכ ץבקמו ךלוה
םלועה םגו ,בל ול שי רבד לכו ,ןיעמ אצוי ןבאה ןמו ,ןבא דמוע רהה לעו ,רה שיו
,'וכו םילגרו םידיו םינפ םע המלש המוק אוה םלועה לש בלה הזו ,בל ול שי וללכב
:זנכשא ןושלב) בבלמ אוה םלועה לש בלה ותוא לש לגרה לש ןרפצה לבא
דחא הצקב דמוע ל"נה ןיעמהו ןבאה םע רהה הזו .רחא לש בלמ רתוי ("רעקיצראה"
דמוע ל"נה בלה הזו ,םלועה לש רחא הצקב דמוע םלועה לש בלה הזו םלועה לש
ןיעמה ותוא לא אובל דאמ דאמ דימת קקותשמו ףסוכו ל"נה ןיעמה דגנכ
ןיעמה הז םגו ,ןיעמה ותוא לא אובל דאמ קעוצו ,דאמ דאמ לודג תוקקותשהב
תפרושו ותוא תפדור המחה יכ ,תחא :תושילח יתש ול שי בלה הזו .וילא קקותשמ
שי הינשה תושילחו ,(ןיעמה לא ברקתהלו ךליל הצורו קקותשמ אוהש תמחמ) ותוא
דאמ קקותשמו דימת ףסוכו עגעגתמ אוהש םיעוגעגהו תוקקותשהה לדג ןמ בלהל ול
ל"נה ןיעמה דגנכ דימת דמוע אוה יכ ,ל"נכ 'וכו קעוצו ןיעמה ותוא לא שפנה תולכב
,ל"נכ דאמ וילא קקותשמו ("ההא" ומכ שידיאב הקעצ יוטיב) "דלאוויג אנ" :קעוצו
תמישנ)"ןיפאס פא" ןירוקש( תצק חורה תכירא ול היהיש תצק חונל ךירצשכו
אחינ ול שי זאו ,המחה ןמ וילע ןגמו וילע ויפנכ שרופו לודג רופצ אב יזא ,(החוור
רחאמ ךא .וילא עגעגתמו ןיעמה דגנכ ןכ םג לכתסמ אוה אחינ תעשב זא םגו ,תצק
ךליל הצורשכ ךא .ןיעמה לא ךלוה וניא המ ינפמ ךכ לכ וילא עגעגתמ אוהש
אל םאו ,ןיעמה לע לכתסהל לוכי וניאו עופשה האור וניא יזא ,רהה לא ברקתהלו
רהה דגנכ דמועשכו ,ןיעמה ןמ אוה ותויח רקע יכ ,ושפנ אצת יזא ןיעמה לע לכתסי
לא ברקתיו ךלישכ ףכת לבא ,ןיעמה דמוע םשש רהה לש עופשה שאר האור אוה יזא
תא תוארל לוכי וניא יזאו ,(שוחב ןבומ הזו) עופשה שאר ויניעמ םלענ יזא ,רהה
לטבתי יזא ,םולשו סח קלתסמ היה בלה הזשכו ,םולשו סח ושפנ אצת יזאו ,ןיעמה
וניא ןכ לעו ,בל אלב םויק ןיא יאדובו ,רבד לכ לש תויחה אוה בלה יכ ,ולכ םלועה לכ
.ל"נכ קעוצו עגעגתמו ודגנכ דמוע קר ,ןיעמה לא ךליל לוכי
ןיעמה לש ןמזה רקע ךא ,ללכ ןמזה ךותב וניא ןיעמה הז יכ ,ןמז ול ןיא ןיעמה הזו
יזאו ,קספנו רמגנ תויהל םויה עיגמשכו ,דחא םוי הנתמב ול ןתונ בלהש המ קר אוה
םולשו סח בלה קלתסי יזאו ,םולשו סח קלתסיו ןיעמהל ןמז היהי אל םויה רמגישכ
לטל םיליחתמ יזא ,םויה רמגל ךומס יזאו ,ל"נכ םולשו סח םלועה לכ לטבתיו ל"נכ
תודיח רמול ןיליחתמו (הדירפ תוכרבו םילוחיא)"ןיניגעזיג" ןירוקש ,הזמ הז תושר
דאמ לודג תוקקותשהו הבר הבהאב) הזל הז םיאלפנ ("רעדיל"ןירוקש) םירישו
.(דאמ
תויהל שממ ופוסב םויה עיגמשכו .הז לע החגשה ול שי ל"נה תמאה דסח שיאה הזו
בלהו ל"נה בלהל דחא םוי הנתמב ןתונ אוה תמאה דסח שיאה הז יזא ,קספנו רמגנ
אב אוהש םוקממ ךלוה םויה הזשכו .ןיעמהל ןמז שי בוש יזאו ,ןיעמהל םויה ןתונ
.(תומכחה לכ םהב שיש) דאמ םיאלפנ םירישו תודיחב ןכ םג ךלוה אוה יזא ,םשמ
םישדח ישאר שי ןכו ,'וכו ינש םויו עובשב ןושאר םוי שי יכ ,םימיה ןיב םייונש שיו
.םיבוט םימיו
יכ ,(הז לכ רפסמש הפ דבכה ונייה) ידי לע לכה ,תמאלש דסח שיאהל שיש ןמזה לכו
אוה ןכ לעו) .ל"נכ ןמזה תווהתה םהמ רשא תמא לש םידסחה לכ ץבקמו ךלוה ינא
ןמזה רקע לכ יכ ,הצריש םוי הזיא ומכ םכח אוהש ,ל"נה םכחהמ וליפא ,רתוי םכח
תמא לש םידסחה ץבקמ אוהש ,הפ דבכ ידי לע ונייה ,ודי לע םיוהתנ םלכ םימיהו
ןתונ בלהו ,בלל םוי ןתונ אוהו ,תמאה דסח שיאה לא םתוא איבמו ,ןמזה םשמ רשא
םע ןמזה תווהתה רקעש אצמנ .ולכ םלועה לכ םיקתנ הז ידי לע רשא ,ןיעמהל
.(הפ דבכה ידי לע לכה ,תומכחה לכ םהב שיש ,םירישותודיחה
שיש םירישו תודיח רמול לוכי ינאש ,תמאה דסח שיאה הזמ המכסה יל שיש אצמנ
ינא התעו ,(ל"נכ ודי לע םיוהתנ םירישהו תודיחה םע ןמזה לכ יכ) תומכחה לכ םהב
דאמ הלודג הודחו החמש םש השענו .ינומכ ויהתש השרדל הרומג הנתמב םכל ןתונ
:(החמש יוטיב)"ןאטיג אוליה"
םיעגעגתמ ויהו ל"נכ גוזה ורזח רקבב ,ןכ ירחא ונלו םויה ותוא לש החמשה ורמגשכ
.'וכו יננה רמאו אב אוה הנהו ךכ ךותב .םקע וראוצ היהש רילטעבה ירחא 'וכו
ויהתש השרדל הנתמב םכל ןתונ ינא התע ,ינומכ ויהתש םכתא יתכרב הלחתב
ראוצ יל שי ,אברדא .ללכ םקע יראוצ ןיא ,םקע ראוצ יל שיש םירבוס םתאו ,ינומכ
לבה םוש איצוהל הצור יניא ינאו ,םלוע ילבה שיש קר ,דאמ הפי ראוצ ;דאמ הוש
וראוצש המדנ הז תמחמו) םלוע ילבהב (הצוחה ריוא תפישנ)"ךוד" ןירוקש ,חורו
ילבהב חורו לבה םוש איצוהל הצור וניאו םלוע ילבהמ וראוצ םקעמ אוה יכ ,םקע
,דאמ אלפנ לוק יל שי יכ ,דאמ אלפנ ראוצ ;דאמ הפי ראוצ יל שי תמאב לבא ,(םלוע
יכ ,ילוקב םאיצוהל לוכי ינא םלכ ,רובד אלב לוק םהש ,םלועבש תולוקה ינימ לכו
.הנידמה התואמ הז לע המכסה יל שיו .דאמ אלפנ לוקו ראוצ יל שי
םלכו ,("אקיזאמ" ןירוקש) ,הניגנה תמכחב דאמ םיאיקב םהש הנידמ שי יכ
הזיא לע ןגנל לכוי אלש ןטק םש ןיאו ,םינטק םינב וליפאו ,וז המכחב םש םיקסוע
לש המכחה ותואב תרחא הנידמב לודג םכח אוה הנידמה ותואבש ןטקהו ,ריש ילכ
םימכח םה ,(רמז תולהקמ) שיילעפאקהו הנידמה ותואבש ךלמהו םימכחהו ,הניגנ
.המכחה ותואב דאמ דאמ םיגלפמ
הז :ולש הניגנב ראפתמ דחא לכ היהו ,הנידמה ותואלש םימכחה ובשי תחא םעפ
ריש ילכ לע ןגנל עדויש ראפתה הזו ,ינולפ ריש ילכ לע ןגנל עדוי אוהש ראפתמ היה
,ריש ילכ המכ לע ןגנל עדויש ראפתמ היה הזו ,ינולפ ריש ילכב ראפתה הזו ,ינולפ
ילכ ומכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו ,ריש ילכ לכ לע ןגנל עדויש ראפתה הזו
לוכיש ראפתה הזו ,ינולפ ריש ילכ ומכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו ,ינולפ ריש
,שממ ףת ומכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו ,ריש ילכ המכ ומכ ולוקב תושעל
ינקב ןירומ ולאכ ולוקב תושעל לוכיש ראפתה הזו ,ףתב ןיכמ ולאכ ,("קיופ" ןירוקש)
.(םיחתות)"סיטאמרוא" ןירוקש ,הפרש
אהו ,םכלש תולוקמ רתוי בוט ילוק :םהל יתרמאו ינא יתינע .םש ןכ םג יתייה ינאו
.תונידמ יתש ןתוא תא ועישוה ןכ םא ,הניגנ לוקב ךכ לכ םימכח םתא םא יכ :היאר
עיגמשכ ,תונידמה יתש ולאבו ,תואסרפ ףלא הזמ הז םיקוחר םה תונידמ יתשה ולאו
לוקב םיללימ תויהל לכה םיליחתמ יזא ,הליל השענשכ יכ ,ןשיל םילוכי ןיא ,הלילה
םיעמוש םה הלילב יכ ,חומנ היה ןבא םש חנמ היה םא .ףטו םישנו םישנא ,הללי
יתשב גהנתמ ןכו) ,'וכו םישנו םישנא ,םיללימ םלכ הז תמחמו ,דאמ הללי לוק
תרחא הנידמב ןכו ,ל"נכ לכה םיללימו הללי לוקה םיעמוש וז הנידמב יכ ,(תונידמה
םימכח םתא םא ןכ לעו ,תואסרפ ףלא הזמ הז םיקוחר םה תונידמה יתשו ,ןכ ןכ םג
ןוכל ולכותש וא תונידמה יתש ןתוא תא עישוהל ולכות םא הארא הניגנב ךכ לכ
.(םש עמשנה הלליה לוק ומכ ןוכמ לוק איצוהל ונוכי םהש ונייה) םלוק תא תושעל
.םשל ונתוא ךילותה :(םקע וראוצש הזל ורמא ל"נה םימכחה ונייה) ול ורמאו
.םשל ךליל םלכ וררועתנו .םשל םכתא ךילומ ינא ,ןה :רמאו
הלילה עיגהשכ ,םשל ואבשכ .(ל"נה תונידמה יתשמ תחאל ונייה) םשל ואבו וכלהו
םיללימ ויה ןכ םג ל"נה םימכחה םגו ,ל"נכ דאמ םיללימ םלכ ויהש ,ל"נכ היה
ונייה) םהל רמאו .(תונידמה ןתוא תא עישוהל םילוכי םניאש יאדוב ואר אליממו)
,תאז אב ןכיהמ יל ורמאת םינפ לכ לע :(ל"נה םימכחה לא רמא םקע וראוצש הז
.יאדוב עדוי ינא :בישה .עדוי התאו :ול ורמא .ל"נכ ל"נה הללי לוק עמשנש
הבקנה הדבאנו ,םלועב דחא גוז קר םהו ,הבקנ תחא ורכז דחא :םירפצ ינש שי יכ
דע הז תא הז הברה םישפחמ ויהו ,ותוא תשפחמ איהו ,התוא שפחמו ךלוה אוהו
הז :םינק םהל ושעו םידמוע וראשנו ורבח תא דחא אצמל םילוכי ןיאש וארו ועתנש
קר ,שממ ךומס אלו ,ל"נה תונידמה יתשמ תחא הנידמל ךומס ןק ול השע רופצה
הנידמה ותואב רופצה לש לוקה עמשל םילוכי יכ ,ךומס אוה רופצה לוק ךרעבש
הינשה הנידמל ךומס ןק ןכ םג הל התשע איה ןכו .ןק ול השעו םש דמעש םוקממ
עיגמשכו ,(ל"נכ לוקה םש עמשל םילוכיש תמחמ ךומס אוהש ,ל"נכ ןכ םג ונייה)
,דאמ הלודג הללי לוקב לליל תחאו דחא לכ םיליחתמ םירפצ גוזה ולא יזא ,הלילה
רשא) תונידמה יתש ולאב עמשנש הללי לוקה והזו ,ל"נכ וגוז לע ללימ דחא לכ יכ
ןימאהל וצר אל ךא ,(ןשיל םילוכי םניאו ,דאמ םיללימ םלכ הללי לוקה ותוא תמחמ
ךא .(םשל םכתא ךילוהל לוכי ינא) .ןה :רמאו .םשל ונתוא ךילותה :ול ורמאו ,תאז
,הלליה לוק תא לבסל ולכות אל םשל וברקתתשכ יכ ,םשל אובל םילוכי םתא ןיא
ועיגתשכ ,ל"נכ לליל ןכ םג םיחרכמ םתאו לבסל םילוכי םתא ןיא ןאכ םגש רחאמ
.ללכ לבסל ולכות אל םשל
םויב יכ ,םש שיש החמשה לבסל רשפא יא ,(םויב יכ ,םשל אובל רשפא יא) םויבו
תא םיחמשמו םימחנמ םהו ,ל"נה גוזהמ תחאו דחא לכ לצא םירפצ םש םיצבקתמ
,ןימוחנת ירבד םהל םירמואו דאמ דאמ תולודג תוחמשב ל"נה גוזהמ תחאו דחא לכ
שיש החמשה לדג תא לבסל רשפא יא םויבש דע ,וז תא הז ואצמתש רשפא ןידעש
לבא ,םשל םיעיגמשכ קר ,קוחרמל עמשנ וניא םתוא םיחמשמש םירפצה לוקו .םש
תמחמ םשל אובל רשפא יאו ,קוחרמל עמשנ אוה ,הלילב םיללימש ל"נה גוזה לוק
.ל"נכ הז
.תאז ןקתל לוכי התאו :(םקע וראוצש הזל ורמא ל"נה םימכחה ונייה) ול ורמא
לכש ונייה) םלועבש תולוקה לכ ןוכלו תושעל לוכי ינא יכ ,תאז ןקתל לוכי ינא :בישה
םג .(היהיש לוק הזיא ומכ שממ ןוכלו ולוקב םאיצוהל לוכי אוה םלועבש תולוק ינימ
איצומ ינאש םוקמב ןאכבש ,לוק ךילשהל לוכי ינא יכ ונייה ,תולוק ךילשהל לוכי ינא
לוכי ינא ןכ לעו ,לוקה םש עמשנ היהי קוחרב קר ,ללכ לוקה עמשנ היהי אל ,לוקה
,רופצה לוק ךילשהל ןכו ,רופצה םוקמל ךומס עיגיש ,הרופצה לש לוקה תא ךילשהל
.(ל"נה לכ ןקתתי הז ידי לעו) הז ידי לע דחי םכישמהלו ,הרופצה םוקמל ךומס עיגיש
תלדה תא חתופש דחא ומכ ועמשו ,רעי הזיא ךותל םתוא ךילוהו .?תאז ןימאי ימ ךא
לש האכהה לוק עמשנו ,("אקמאלק" ןירוקש) ,חירבב ולעונו ורגוסו רזוחו
תא) ףטחל בלכה תא חלושו ,("סקיב" ןירוקש) ,הפרש ינקב הרומו .(אקמאלקה)
:זנכשא ןושלב) ,גלשה ךותב ומצע תא ררוגו טבחתמ היה בלכהו ,(הרומ היהש רבדה
אל םג .רבד ואר אלו ולכתסהו םימכחה ולא ועמש הז לכו.("איינש ןיא טינזארגיג"
היה םקע וראוצש הזש קר) .ללכ לוק םוש ,(םקע וראוצש הז ןמ ונייה) ונממ ועמש
לכ תושעל לוכי אוהש ואר אליממו תולוקה ולא ועמש ןכ לעו ,ולאכ תולוק ךילשמ
רפס אלו .ל"נה לכ תא ןקתל לכוי ןכ לעו ,תולוק ךילשהל םגו ,שממ םנוכלו תולוקה
ילוקש ,הנידמה ותואמ המכסה יל שיש אצמנ .(ןאכב גלדש ןבומו ,ןינעה הזב רתוי
תאז םכל ןתונינא התעו ,ל"נכ םלועבש תולוק ינימ לכ תושעל לוכי ינאו ,דאמ אלפנ
:דאמ הבר הודחו הלודג החמש םש השענו .ינומכ ויהתש ,השרדל הרומג הנתמב
,תרטוטח ול היהש רילטעבה תא גוזה ורכזו ,םיחמש ויה ןכ םג ישימחה םויב
רילטעבה ותוא תא ןאכב םיחקול ךיא דאמ םיעגעגתמ ויהו ,("ריקוה" ןירוקש)
:רמאו אב אוה הנהו .דאמ הלודג החמשה התיה ,ןאכב אוה היה םא יכ ,ריקוהה
הלחתב :םהל רמאו ,םתוא קשנו קבחו םהילע לפנו .הנתחה לע יתאב הנה .יננה
ןיאו ,ינומכ ויהתש ,השרדל הנתמב םכל ןתונ ינא התעו ,ינומכ ויהתש םכתא יתכרב
ןירוקש),ולאכ םיפתכ יל שי ,אברדא קר ,ללכ ("ריקוה" ונייה) תורטוטח לעב ינא
.הז לע המכסה יל שיו ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב םהש ,("סיציילפ"
דחא לכש ,וז הניחבב םמצע םיראפתמ םישנא ויהש ,רופסו החיש היה תחא םעפ יכ
ויה םהמ דחאמו ,הברמה תא קיזחמ טעומ לש וז הניחב ול שיש ראפתמ היה דחאו
,הברמה תא קיזחמ טעומ לש וז הניחבב וראפתהש ,ראשהו ,ונממ םיקחושו םיכיחמ
.םלכמ לודג אוה יל שיש הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב לבא ,םהירבד ולבקתנ
אוה יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ולש חמהש ראפתה ל"נהמ דחא יכ
תוגהנתה לכו) םהלש תוכרטצהה לכ םע םישנא תובברו םיפלא ולש חמב אשונ
אוה ןכ לעו ,וחמב אשונ אוה לכל רשאכ לכה ,םהלש תועונתהו תויוהה לכו ,(םהלש
ונממ וקחשו .ל"נכ 'וכו םע םישנא ךכ לכ אשונ וחמ יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ
.םולכ וניא אוהו םולכ םניא םישנאה יכ ,ורמאו
.הזכ הברמה תא קיזחמ טעומ יתיאר ינא :רמאו דחא הנענו
ןכיהמ ילצא שודח היהו ,ףונטו לבז הברה וילע חנמ היהש רה יתיאר תחא םעפ יכ
הז לכ :רמאו רהה ותוא לצא דחא םדא םש היהו .ףונטו לבז ךכ לכ הזה רה לע אב
רהה ותוא לע דימת םש ךילשהו ,רהה ותוא לצא םש בשוי היה םדאה ותוא יכ ,ינממ
םש ףונטהו לבזה הברתנ ודי לעש דע ,םש ףנטו ,ולש היתשו הליכאמ ולש שרפו לבז
הברתנ ודי לע יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ אוה שיאה הזש אצמנ .רהה ותוא לע
ראפתהש ,ל"נה שיאה לש הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ןכ) .ךכ לכ לבזה
.(ל"נכ םישנא המכ קיזחמש וחמב
הנידמ תכיתח (ול) שי יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב ול שיש ראפתה דחאו
,הנידמה האיצוהש תורפה תא ןיבשחמשכ ,ךכ רחאו ,הברה תורפ האיצומ איהש
ךכלכ םוקמ הב ןיא יכ ,תורפה ומכ ךכ לכ םוקמ תקזחמ הניא הנידמהש ןיאור
,וירבד ובטוהו .הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב איהש אצמנ ,תורפ ךכ לכ קיזחהל
.הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה יאדוב תמאב יכ
המכו המכ םשל םיעסונו ,'וכו תורפ םש שיש ,דאמ אלפנ סדרפ (ול) שיש רמא דחאו
םדא ינב המכ םשל םיעסונ ץיקבו ,דאמ האנ סדרפ אוה יכ ,תוררשו םדא ינב
ןכ לעו ,םישנא ךכ לכ קיזחיש ךכ לכ םוקמ סדרפהב ןיא תמאבו ,םש ליטל תוררשו
.ןכ םג וירבד ובטוהו ,הברמה תא קיזחמ טעומ אוה
דוס לעב אוה יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוה ולש רובדהש רמא דחאו
הז :םדא ינב המכו המכ ולצא ןיאבו ,לודג ךלמ לצא (ריכזמ)"ריטערקעס" ןירוקש
ךלמהל רשפא יא יאדובו ,הזב אצויכו ,תושקב םע אב הזו ,ךלמהל םיחבש םע אב
רפסלו םיטעומ םירובד הזיא ךותב םהירבד לכ תא ץבקל לוכי ינאו ,םלכ תא עמשל
םהלש תושקבהו םיחבשה לכ םהב לולכ היהיו ,םיטעומ םירובדה ולא ךלמה ינפל
טעומ אוה ילש רובדהש אצמנ .ילש םיטעומ םירובד הזיא ךותב םלכ םהירבד לכו
.הברמה תא קיזחמ
וילע שי יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב איה ולש הקיתשהש רמא דחאו
םינישלמש המ לכו ,דאמ הברה וילע םינישלמש ערה ןושל ילעבו ,הברה םיגרטקמ
המ ידי לע לכה ץרתמ ותקיתשב אוה ,הברה ערה ןושלב וילע םיגרטקמו םירבודו
אצמנ .(לכה לע ץורת אוהו ,הקיתש הזיא קר השוע אוה יכ) דבל קתוש אוהש
.הברמה תא קיזחמ טעומ אוה ותקיתשש
רוהנ יגס אוהו דחא ינע שי יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוהש רמא דחאו
ןטק ,(תאז רפסו ראפתהש הז ונייה) אוהו ,דאמ לודג ,(ינעה ונייה) אוהו ,(רוויע)
,רוהנ יגסה ינעה תא ךילומו ןטק אוה הזב ראפתהש הזש ונייה ,ותוא ךילומו ,ירמגל
לוכי היה רוהנ יגסה יכ ,הברמה תא קיזחמ טעומ אוהש אצמנ .דאמ לודג אוהש
קיזחמ טעומ אוה ןכ לעו ,וכילומש ידי לע ותוא קיזחמ אוהו לפל לוכי היהו קילחהל
.ל"נכ לודגה רוהנ יגסה תא קיזחמו ןטק אוה יכ ,הברמה תא
שיש אוה תמאה :יתרמאו םש ןכ םג יתייה ,(הז לכ רפסמש ריקוהה הז ונייה) ינאו
ונייה) םכירבדב םתנוכש המ לכ עדוי ינאו ,הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב םכל
הזו ,(םהלש הברמה תא קיזחמ טעומ תניחבב וראפתהש ,ל"נה לכ תנוכ עדוי אוהש
ינא לבא ,םכלכמ לודג אוה ,לודגה רוהנ יגסה תא ךילומ אוהש ראפתהש ןורחאה
,לודגה רוהנ יגסה תא ךילומ אוהש ראפתהש הז יכ ,ללכב םכלכמ הלעמל הלעמל
המצעמ רוא הל ןיא יכ ,רוהנ יגס תניחב אוהש ,חריה לגלג תא ךילומ אוהש ותנוכ
לע ףא ,חריה תא ךילומ ,(הזב ראפתהש הז ונייה) אוהו ,םולכ המרגמ הל תילו ,ללכ
תא ךירצ םלועה יכ ,םלועה לכ םויק אוהו ,דאמ לודג חריה לגלגו ןטק אוהש יפ
.תמאב הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב אוהש אצמנ .חריה
.ללכב םלכמ הלעמל אוה יל שיש הברמה תא קיזחמ טעומ תניחב לבא
לצ הל שי היח לכש רשאב ,םירקוח ויהש תחא תכ ויה תחא םעפ יכ ,היאר אהו
לכ יכ ,היחו היח לכל דחימ לצ שי ןכו ,םש חונל הצור איה אקיד לצה הזבש ,דחימ
לצה יפכ םש ןכשל הצור איה אקיד לצה ותואבו ,לצ הזיא הל תרחוב היחו היח
לעו .ןכשל הצור אוה אקיד ףנעה ותואבש ,דחימ ףנע ףועו ףוע לכל שי ןכו ,הל דחימה
ויהי תויחה לכש ,תויחה לכ ונכשי ולצב רשא ,הזכ ןליא אצמל םילוכי םא ורקח ןכ
ירפצ לכ ונכשי ,(ןליאה ותוא לש) ויפנע לעו ,ןליאה ותוא לצב ןכשל וצרתיו םירחוב
אלפמה גנעה יכ ,ןליאה ותוא לא םשל ךליל וצרו ,הזכ ןליא אצמנש ורקחו .אימש
םוש ןיא םשו ,תויחה לכו תופועה לכ םש שי יכ ,רעשל ןיא ןליאה ותוא לצא םש שיש
גונעת אוה יאדובו ,םש םיקחשמ םלכו ,םש םיברעמ 'וכו תויחה לכו ,היח םושמ קזה
לא אובל ךליל םיכירצ דצ הזיאל ורקחו .ןליאה ותוא לצא םש תויהל דאמ גלפמ
רמא הז יכ ,םהיניב עירכמ היה אלו ,הז לע םהיניב תקלחמ לפנו ,ןליאה ותוא
ןאכל רמא הזו ןאכל רמא הזו ,ברעמל רמא הזו ,חרזמל ינולפ דצל ךליל םיכירצש
.ןליאה ותוא לא אובל ךליל םיכירצ דצ הזיאל עירכהל םילוכי ויה אלש דע ,'וכו
ורקח .ןליאה לא ךליל דצ הזיאב םירקוח םתא המל :םהל רמאו דחא םכח אבו
לכ ואל ןליאה ותוא לא יכ ,ןליאה ותוא לא אובל םילוכיש םישנאה ימו ימ הלחתמ
השלש ול שי ןליאה הז יכ ,ןליאה לש תודמה ול שיש ימ םא יכ ,ולצא אובל לוכי םדא
אוה תמאו ,תווינע אוה ישילשהו ,הארי אוה ינשהו ,הנומא אוה דחא שרש :םישרש
וב שיש ימ םא יכ ,ןליאה לא אובל רשפא יא ןכ לעו ,םיפנע םיאצוי םשמו ,ןליאה ףוג
דרפתהל וצר אלו ,דאמ לודג תודחא םהיניב היה ל"נה תכה ולאו .ל"נה וללה תודמ
לא אובל םייואר םלכ ויה אל יכ ,וראשי םתצקו ןליאה לא וכלי םתצקש ,הזמ הז
אל ראשה לבא ,ל"נה תודמ םהב ויהש םתצק םא יכ ,םהיניב אצמנ אל יכ ,ןליאה
תכה ישנא ראש םיחרוטו םיעגי ויהיש דע ,םלכ ובכעתנ ןכ לעו ,תודמה ולא םהב ויה
.ןליאה לא אובל םייואר םלכ ויהיש ידכ ,ל"נה תודמה ןכ םג םהב ויהיש דע ,ל"נה
ולאל םלכ ואבשכ ,יזאו ,ל"נה תודמה ולאל םלכ ואבש דע ,וחרטו ועגיו ,ושע ןכו
ותואב ךליל דחא ךרד לע םלכ ומיכסהו תחא תעד לע םלכ ואב יזא ,ל"נה תודמה
.םלכ וכלהו ,ל"נה ןליאה לא ךרד
ןיא הנהו ,וארו ולכתסהו .ןליאה תא ,(קוחרמ) םיאור ויהש דע ,ןמז הזיא וכלהו
ךיא ,םוקמ ול ןיאש רחאמו ,ללכ םוקמ ןליאל ןיא יכ ,ללכ םוקמב דמוע ןליאה
.וילא אובל רשפא
איבהל לוכי ינא :םהל יתרמאו ,םהמע םש ןכ םג יתייה ,(ריקוהה הז ונייה) ,ינאו
,ירמגל םוקמהמ הלעמל אוה יכ ,ללכ םוקמ ול ןיא ןליאה הז יכ ,ןליאה לא םכתא
םוקמ ול שי םינפ לכ לע יכ ,םוקמב ןידע אוה הברמה תא קיזחמ טעומ תניחבו
.םינפ לכ לע טעומ םוקמ ול שי ןידע לבא ,הברמה תא קיזחמ טעומ אוהש קר ,טעומ
ףוס תניחב איה ,(תורטוטחה לעבל ונייה) ,יל שיש הברמה תא קיזחמ טעומ תניחבו
לא םכלכ תא אשל לוכי ינא ןכ לע .ללכ םוקמ ןיא הלעמלו םשמש ,ירמגל םוקמה
עצממ תניחב ומכ אוה תורטוטחה לעב הז יכ) .ירמגל םוקמהמ הלעמל אוהש ,ןליאה
טעומ תניחב לש הנוילע הניחב ול שי יכ ,ירמגל םוקמה ןמ הלעמל ןיבו םוקמה ןיב
תבת אצמנ ןיא האלהו םשמש ,שממ םוקמה ףוס תניחב איהש ,הברמה תא קיזחמ
לוכי אוה ןכ לעו ,ירמגל םוקמה ןמ הלעמל תניחב איה הלעמלו םשמ יכ ,ללכ םוקמ
יתאשנו ,םתוא יתחקלו .(ןבהו ,םוקמה ןמ הלעמל תניחבל םוקמה ךותמ םתוא אשל
.ל"נה ןליאה לא ,םשל םתוא
.הברמה תא קיזחמ טעומ לש הנוילע הניחב יל שיש ,ל"נהמ המכסה יל שיש אצמנ
טעומ תניחב אוה יכ ,הברה וילע אשונ אוה יכ ,תורטוטח לעבכ המדנ היה הז ליבשב)
םש השענו .ינומכ ויהתש ,הנתמב תאז םכל ןתונ ינא התעו .(ל"נכ הברמה תא קיזחמ
.דאמ הבר הודחו הלודג החמש
היהש ותוא תא ןאכב ןיחקול ךיא םיעגעגתמ ויהו ,םיחמש ןכ םג ויה יששה םויב
םג םהל רמאו ,הנתחה לע םכלצא יתאב הנה .יננה :רמאו אב אוה הנהו .םידי אלב
לעב ינא ןיא ,(ידיב םומ לעב ינאש םירובס םתא) :םהל רמאו םתוא קשנו ,ל"נכ ןכ
ידיבש חכה םע שמתשמ ינא ןיאש קר ,ידיב חכ יל שי תמאב קר ,ידי לע ללכ םומ
,רצבמה ןמ הז לע המכסה יל שיו .רחא ןינעל חכה תא ךירצ ינא יכ ,םלועה הזב
.(סאלש ןקירישאוו םעד ןופ) םימ לש ,("סאלש" ןירוקש)
הז .וידיבש חכב ראפתמ דחאו דחא לכ היהו ,םישנא הזיא דחי ונבשי תחא םעפ יכ
דחא לכ ןכו ,וידיב תינולפ הרובג ול שיש ראפתה הזו ,וידיב וז הרובג ול שיש ראפתה
.וידיב ול שיש הרובגב ראפתה
אוה ץח הרומ אוהשכש ,וידיב וזכ הרובגו חכ ול שיש ראפתמ היה דחא יכ (ונייה)
ןידע ,ץחה רבכ הרוהש יפ לע ףאש ,וידיב הזכ חכ ול שי יכ ,וילא הכשמלו רזחל לוכי
יכ .ריזחהל לוכי התא ץח הזיא :ותוא יתלאשו .וילא הכשמלו רזחל ,הריזחהל לוכי
ןיחשומ ,ץח תוריל ןיצורשכ יכ ונייה ,םימס ינימ הרשע שי יכ ;םיצח ינימ הרשע שי
,ךכ תקזמ איה ,הז םסב התוא ןיחשומשכש ,םימס ינימ הרשע שיו .םס הזיאב התוא
עורג דחא לכש ,םימס ינימ הרשע שי ןכו .רתוי תקזמ איה ינש םסב ןיחשומשכו
קר ,דחא ןימ ןה םיצחה יכ ,םיצח ינימ הרשע ומצעב והזו ,(רתוי קיזמש ונייה) רתוי
םיארקנ ןכ לע ,ל"נכ םינימ הרשע םהש ,םהב ץחה תא ןיחשומש םימסה יונש תמחמ
ותוא לאש םג .ריזחהל לוכי התא ץח ןימ הזיא ותוא לאש ןכ לעו ,םיצח ינימ הרשע
העיגהש רחא םג םאו ,הריזחהל לוכי אוה ול הקרזש ותואל ץחה עיגהש םדק םא
.הריזחהל לוכי ינא ןידע ץחה עיגהשכ וליפא :בישה הז לעו .הריזחהל לוכי ןידע ץחה
.ריזחהל לוכי אוה ינולפ ץח ןימ :בישה ל"נכ 'וכו ריזחהל לוכי אוה ץח ןימ הזיא ךא
ץחה ןינעב ראפתהש הזל רמא ,הז לכ רפסמש ,םידי אלב אוהש הז ונייה) ול יתרמא
רזחל לוכי התא ןיאש רחאמ ,הכלמ תבה תא תואפרל לוכי התא ןיא ,ןכ םא :(ל"נכ
.הכלמ תבה תא תואפרל לוכי התא ןיא ןכ לע ,דחא ץח ןימ םא יכ ךשמלו
אוה ,ונממ לבקמו חקול אוהש ימ לצאש ,וידיב הזכ חכ ול שיש ראפתמ היה דחא
איה ותלבק יכ ,ןתונ אוה הזב ,לבקמו חקול אוהש ומצעב הזבש ,שורפ) .ול ןתונ
הרשע שי יכ .ןתונ אוה הקדצ הזיא ;ותוא יתלאשו .הקדצ לעב אוה אליממו .(הניתנ
תא תואפרל לוכי התא ןיא ,ןכ םא :ול יתרמא .רשעמ ןתונ אוהש ,בישה .הקדצ ינימ
םא יכ סנכל לוכי התא ןיא יכ ,המוקמל אובל ללכ לוכי התא ןיא יכ ,הכלמ תבה
.המוקמל אובל לוכי ךניא ןכ לעו ,(םש תבשוי איהש םוקמב) תחא המוחב
שיו ,המכח ךירצ דחא לכו ,םלועב םינממ שי יכ ,וידיב הזכ חכ ול שיש ראפתה דחא
.וידיב םתוא ךימסמש ידי לע ,המכח םהל ןתל לוכי אוה וידי ידי לעש ,וידיב חכ ול
:בישה .המכח ןיבק הרשע שי יכ .ךידיב ןתל לוכי התא המכח הזיא :ותוא יתלאש
ןיא יכ ,הכלמ תבה תא תואפרל לוכי התא ןיא ,ןכ םא :ול יתרמא .תינולפ המכח
.םיקפד ינימ הרשע שי יכ ,דחא קפד םא יכ עדיל לוכי ךניא יכ ,הלש קפדה עדוי התא
המכח קר וידיב ןתל לוכי וניאש רחאמ ,דחא קפד םא יכ עדיל לוכי ךניא התאו)
.(תחא
תושעלו וידיב ובכעל לוכי אוה הרעס חור שישכ ,וידיב הזכ חכ ול שיש ראפתה דחא
לוכי התא חור הזיא :ותוא יתלאש .יוארכ לקשמב חורה היהיש ,לקשמ חורל וידיב
ןיא ,ןכ םא :ול יתרמא .ינולפ חור :בישה .תוחור ינימ הרשע שי יכ ,ךידיב זחאל
שי יכ ,דחא ןוגנ םא יכ הינפל ןגנל לוכי ךניא יכ ,הכלמ תבה תא תואפרל לוכי התא
דחא ןוגנ םא יכ ןגנל לוכי ךניא התאו ,הלש האופרה איה הניגנהו ,הניגנ ינימ הרשע
םתא ןיאש המ לוכי ינא :בישה .ךלש תלכיה והמ :םה ורמאו ונע .ל"נה הרשעהמ
ינא םילוכי םתא ןיאש ,(ליעל רכזנה לכמ) ל"נה םיקלח העשתה לכ ונייה ,םילוכי
.לכה לוכי
,הספתל תולובחתב לדתשהו הכלמ תבב דחא ךלמ קשח תחא םעפ יכ ,השעמ שי יכ
וילע הדמע איהש ,ךלמה ותואל ול םלח תחא םעפ .הספתו ודיב התלע רשא דע
ול ורתפו ,תומולחה ירתופ לכל ארקו ,ובלב םולחה סנכנו ץיקהו ,ותוא הגרהו
הצע תתל ךלמה לכי אלו .ותוא גרהת איהש ,וטושפכ םולחה םיקתיש ;וטושפכ
רחא שיא יכ ,ול הרח הז ,וינפ לעמ החלשי .ול רצ התוא גרהי :הל תושעל המ ושפנל
םגו .רחא דיל אובת התעו ,ךכ לכ הירחא לדתשה אוה יכ ,דאמ ול הרח הזו ,הנחקי
,ותוא גרהת איהש םולחה םיקתהל לוכי יאדוב התע ,רחא דיל אובתו החלשי םא
עדי אלו .ל"נכ םולחה תמחמ אריתמ אוה ולצא הקיזחי .רחא לצא איהש רחאמ
,םולחה תמחמ תצק תצק ולצא הלש הבהאה לקלקתנ ךכ ןיב .הל תושעל המ ךלמה
לכב הלצא הבהאה ןכ םג לקלקתנ איה םג ,איה ןכו .רתויו רתוי לקלקתנ םעפ לכבו
.וינפמ החרבו ,וילע האנש הלצא השענש דע ,רתויו רתוי םעפ
יכ ,םימ לש רצבמה לצא תאצמנ איהש ול ודיגהו ואבו ,השקבל הירחא ךלמה חלשו
עקרקה םגו ,םימ לש ןלכו ,וזמ םינפל וז ,תומוח רשע םה םשו ,םימ לש רצבמ שי
לכה ,תורפו תונליא םש שי ןכו .םימ לש ןכ םג איה רצבמה ךותב םש הילע ןיכלוהש
אוה יאדוב יכ ,רפסל ךרצ ןיא רצבמה הז לש שודחה לדגו רצבמה יפיו .םימ לש
יכ ,רשפא יא רצבמה הז ךותב סנכלו .םימ לש רצבמ אוהש רחאמ ,דאמ אלפנ שודח
.םימ לש ולכ אוהש רחאמ ,וב סנכיש ימ םימב עבטנ היהי
ותוא ביבס םש תכלוה התיהו ,רצבמה ותוא דע התאב ,החרבשכ ,ל"נה הכלמ תבהו
ךלהו ,ל"נכ רצבמה ותוא ביבס םש תכלוה איהש ךלמל ודיגהו ,םימ לש רצבמה
,רצבמה ךותל ץורתש המצע הבשי ,הכלמ תבה תאז התארשכ .הספתל וליחו ךלמה
לע ףא ילוא םגו ,ולצא היהתו ךלמה התוא ספתישמ םימב עבטל רתוי הצור איה יכ
תחרוב איהש ,ךכ ךלמה הארשכ .ל"נה םימ לש רצבמה ךותל סנכל לכותו לצנת ןכ יפ
ויהו .תומת תומת םאו ,התוא תוריל הוצ ןכ לע ,ןכ אוהש רחאמ :רמא ,םימה לא
םימס ינימ הרשעב םיחושמש םיצח ינימ הרשעה לכ הילא ועיגהו ,התוא םירומ
לש םירעשה ךרד הרבעו ,וכותל הסנכנו ,ל"נה רצבמה ךותל החרב איהו ,ל"נכ
הסנכנו הרבע איהו ,ל"נה םימ לש תומוחה ולאב םירעש םש שי יכ ,םימ לש תומוחה
הראשנו םש הלפנו ,םינפל התאבש דע ,םימ לש רצבמה לש תומוח הרשעה לכ ךותל
.(ל"נה םידי אלב אוהש הז ונייה) התוא אפור ינאו .תושלח
הרשעה לכ ךותל סנכל לוכי וניא ל"נה תוקדצ ינימ הרשעה לכ ודיב ןיאש ימ יכ
ינאו ,םימב ועבטנו הירחא ופדר ל"נה וליחו ךלמהו ,םימב םש עבטי יכ ,ל"נה תומוח
ילג םה םימ לש תומוחה ולאו .ל"נה םימ לש תומוח הרשעה לכ ךותל סנכל לוכי
,םילגה ולאו .םתוא ןיאשנמו םיה ילג םידימעמ םה תוחורהו ,המוחכ ודמעש ,םיה
ןידימעמה םה תוחורה ךא ,םש דימת םידמוע םה ,ל"נה תומוח הרשעה םהש
רזחל לוכי ינאו ,ל"נכ תומוח הרשעה לכ ךותל סנכל לוכי ינאו ,םילגה תא ןיאשנמו
לכ עדוי ינאו ,םיצח ינימ הרשעה לכ ,ל"נה הכלמ תבה ןמ ונייה ,הנממ ךשמלו
תועבצא הרשעמ עבצאו עבצא לכב יכ ,תועבצא רשעה ידי לע ןיקפד ינימ הרשעה
הרשעה לכ ידי לע התוא תואפרל לוכי ינאו ,ןיקפד ינימ הרשעהמ דחימ קפד ןיעדוי
ןתונ ינא התעו ,ל"נכ ידיב הזכ חכ יל שיש אצמנ .התוא אפור ינא ןכ לעו ,הניגנ ינימ
:דאמ הבר הודחו הלודג החמש םש השענו .הנתמב תאז םכל

.הרמגל חרכמ ינא הרפסל יתלחתהש רחאמ ךא ,רפסל דאמ יל השק השעמה תאז

ןיבהל לכוי םירפסב יקבש ימו ,הנוכ הב היהי אלש הבת םוש ןיא השעמה תאזב
הז ,ל"נכ םיצחה ריזחהל םידיהב חכ ול שיש ,ל"נה םיצחה ןינע הנהו .םיזמר תצק
וניאו ץח קרוז םדו רשב :י"שר שרפש ומכו ,(ב"ל םירבד) ידי טפשמב זחאתו תניחב
.הריזחמו ץח קרוז אוה ךורב שודקהו ,הריזחהל לוכי
תניחב הז ,םיה ילג םהש ,םימ לש תומוחה דגנכ איהש ,ל"נה הקדצה תניחבו
ףסא ימ תניחב הז ,וידיב זחאל לוכיש ,ל"נה חורהו .(ח"מ היעשי) םיה ילגכ ךתקדצו
ן"רהומ יטוקיל ןיע) רחא םוקמב ראבמכ הניגנ תניחב הזש( 'ל ילשמ) וינפחב חור
.(ד"נ ןמיס
. (ב"ל ףדב אנינת יטוקלב ןיעו) .רבכ ראבמ הז ןיקפד ינימ הרשעו הניגנ ינימ הרשעו
ימ ,השעמה ןינע ףוגש ונייה ,קמע קמע הז ;יתמיאו המו ימ ךא ,שורפב ונעמש הז לכ
.גישהלמ קמע הז ,ל"נה לכ היה יתמיאו אוה המו ל"נה לכ םה
,םילגר אלב היהש רילטעבה ןינע ונייה ,יעיבשה םויב היהש המ ונייה ,השעמה רמג
הרפסי אלש רמאו .העמשל וניכז אל ,ל"נה ךלמה ןינעמ השעמה תלחתה םויס םגו
.ןמא ונימיב הרהמב חישמ אוביש דע דוע העמשל הכזנ אל יכ ,לודג דספה אוהו ,דוע
לודג שודח ןכ םג היה ,השעמה תאז םא יכ רחא ןינע םוש יתעדי אל ולא :רמא םג
.שורפב רמא ךכ .דאמ
שי יכ ,הברה הרותו דאמ הברה רסומ הב שיו ,דאמ אלפנ שודח איה השעמה תאז יכ
יכ ,םולשה וילע ךלמה דודמ ,םינומדק םיקידצ הברהמ תרבדמ םג .תורות המכ הב
רהה לעש ןבאה ןמ אצויה ןיעמה לא קעצו ץראה הצקב דמע םולשה וילע ךלמה דוד
םורי רוצב יבל ףטעב ,ארקא ךילא ץראה הצקמ" :(א"ס םיליהת) בותכש ומכ ,ל"נכ
."ינחנת ינממ
בל תניחב אוה םולשה וילע ךלמה דוד יכ ,וירבדמ ןבומהו .שורפב ויפמ ונעמש הז לכ)
הצקב דמועש ,םלועה לש בלה ןינע השעמב זמרמ וילעו ,(ח"ק תומש רהז ןיע)אבומכ
ירשא ,םימותס םירבדה ןידעו .'וכו דימת וילא קקותשמו קעוצו ןיעמה דגנכ ץראה
.(השעמה תודוס גישהל הכזיש ימ
,ישילש םויל ךיש הז ,השעמהב זמרמש ,ץראה הצקמ ל"נה ארקמהו ךלמה דוד ןינע
םירבד זמרמ ןינע לכב ךיא ,תואלפנ הארתו םש ןיע .ןיעמהו בלה ןינעמ רבדמ םש יכ
ירשא ,םלכ לע הלוע איה יכ ,ללכ רבדל רשפא יא וז השעמ תוארונ תלדגבו .םיאלפנ
,ודקדקב חמ ול שיש ימו .תצק תצק הב עדיל אבה םלועב וליפא הכזיש ימ ירשא
,םייתמאה םיקידצה תלדגו ךרבתי ארובה תלדג תצק ןיביו ורשב תורעש רמסת
.תאזכ עמשי אל רשא ,תאזה הארונ השעמב בטיה לכתסישכ
שרפמ יתעמש הז ,ל"נכ ישילש םוי לש השעמהל ךישש ,ל"נה ץראה הצקמ קוספ ןינע
לטיפקה ירבד ברש ךכ רחא יתאצמ הז האר דוע .הכרבל ונורכז ארונהו שודקה ויפמ
תודוס יזמר םש ראבמ ולככ ובר ,א"ס לטיפק אוהש ,קוספה הז םש בותכש םילהת
ךירצ אוה יכ 'וכ ףיסות ךלמ ימי לע םימי .ל"נה ישילש םוי לש השעמה לש תובגשנ
דסח שיא והז והורצני ןמ תמאו דסח .ל"נכו 'וכו וימי לע םימי ול ופיסויש דימת
לע השענ םימיהו ןמזה לכ יכ ,דסח שיא ריתמא רעד ;ןאמ ריסיורג רעד ,'וכו תמאה
ףיסומו ןתונ אוהו ,ל"נה השעמב םש ל"נכ תמאה דסח שיא אוהש ,לודג שיאה ידי
םולשה וילע ךלמה דוד תניחב אוהש ,ל"נה בלה אוהש ,ךלמ ימי לע םימי םעפ לכב
קלתסיש דאמ ךומס עיגמשכ ףכתש ,רצונו רמוש אוה יכ ,"והורצני" והזו .ל"נכ
תמאה דסח שיא יזא ,םולשו סח ולכ םלועה לכו בלהו ןיעמה קלתסמ היה זאו ,םויה
ירדנ ימלשל ,דעל ךמש הרמזא ןכ :והזו .'וכו בלהל םוי ןתונו אבו תאז רמושו רצונ
הסחא .ל"נכ 'וכו תורישו תורימזב אב אוה ,ול ןתונ אוהש םויו םוי לכ יכ ,םוי םוי
,'וכו וילע ויפנכ שרופו לודג רופצ אב ,חונל ךירצ ל"נה בלהשכ יכ הלס ךיפנכ רתסב
.'וכו ךיפנכ רתסב הסחא :והזו
ןושאר םויל ךיש
ול וכתחשכ וליפא רכוז הזש ,רכוז אוהש המ דחאו דחא לכ וראפתהש ,םינקזה ןינע
ארמגבש ,הכרבל ונורכז ונבר רמא ,'וכו םלכבש ןטקה ןקזה היה הזו ,'וכו רובטה תא
,'וכו הלימה באכ תא רכוז אוהש ,ומצע ראפתה לאומשש ,הז ןיעמ אתיא (ימלשורי)
.םש ןיע
םיפלא יפלאמ דחא הצק ספא רעשל לכוי ימ ,ךירעהל לכוי ימ ,רפסי ימ ,ראפי ימ
דאמ דאמ תובגשנו תוארונ תודוסמ תואלפ יאלפ יזמר תצק תוצצונתהמ תובבר יברו
ליכשמו ,ףוס דעו הלחתמ תודוס ידוס האלמ איה רשא ,תאזה הארונה השעמה לש
.וכרע יפל םיזמר הזיא תוצצונתה ;בוט אצמי רבד לע