תולוגסו תוצע
 

תמא
לכיה לא לכיהמ ותבשחמב ךליש דע ,ךרבתי םשהב ומצע תא קבדל הצורש ימ .1
רפס ):תועטב וליפא רקש רמולמ ומצע תא רמשי ,לכשה יניעב תולכיהה תא האריו
( 'א תמא תודמה
('ב םש) :םולשה רבדב תונשל רתמ .2
('ג םש) :הניכשה ינפ םילבקמ םניא םירקש תכ .3
('ט םש) :ואל םא רקש רבוד רחא םא ,רחאב ריכמ אוה יזא ,תמא שיא אוהש ימ .4
(ב''י םש) :הקדצ ןתיש ,הפל ןוקת .5
(ג''י םש) :תוקזה לכמ רמשנ םלועה תמא ידי לע .6
( ו''ט םש) :תמאל הכזיש ורכש ,הקדצ ןתונש ימ .7
( 'כ םש) :תורצה לכמ הדופ אוה תמאה .8
( ב''כ םש) :םולש שי תמא שישכ .9
( ד''כ םש):תירב תוא רמשנ תמא ידי לע .10
( ה''כ םש):םלוע םשל הכזי תמא ידי לע .11
( ח''ל םש) :תמאל אב הארי ידי לע .12
( ט''ל םש) :דימת חצנמ אוה ,רקשמ ומצע תא רמושש ימ .13
םינד ,הלעמל ותוא םינדשכ םג .לבקתנ ותלפת םג .ערה ןושלמ לוצנ תמא ידי לע .14
( ג''מ םש) :ולש תויכז יפל ותוא
לכ תאו םיה תאו ץראו םימש השע ולאכ ,תמא דימת רבודו ומצע תא רמושש ימ .15
( ט''מ םש) :םב רשא
( 'ב :'ב קלח םש) :םלועב ודוחי הלגתנ תמא ידי לע .16
( 'ז :'ב קלח םש) :עבש איבמ תמאה .17
( 'ט :'ב קלח םש) :ץקה אב תמא ידי לע .18
רפס ) .ואל םא תמא רבוד רחא םא רחאב ריכהל לוכי אוה תמא שיא אוהש ימ .19
.(ה''נ הנומא תודמה
(א''ל תואשנתה םש ) .רקש םיאנושש ידי לע אב תואשנתה .20
(ד''י החלצה םש) .חילצמ אוה תמא דימת רמואש ימ .21
(ג''כ העושי םש ) .תמא ידי לע אב סנה .22
('ו םולש םש ) .תמא ידי לע אב םולש .23
(ז''ס הבושת םש ) .ןוע רפכי תמאו דסח ידי לע .24
תמחמ ותוא החדי ,תמא רבד וינפל וררבי םא ףאו .תמאה לבוס וניא ןוחצנה .25
לוכי יזאו ,ןוחצנה תדמ םדקמ קלסי ,ותתמאל תמאה הצורש ימ ןכ לע .ןוחצנ
.)ג''ל הנומא תמא תוצע יטוקיל) הצרי םא תמאה תוארל 

םיחרוא תסנכה


( 'ג םיחרוא תסנכה תודמה רפס ) :םינבל השאה תא הכזמ םיחרוא תסנכה
.1
('ד םש ) :תבש תסנכהכ םיחרוא תסנכה
.2
םש):ןידימת בירקה ולאכ ,בותכה וילע הלעמ ,ותיב ךותב םכח דימלת חראמה
('ה
.3
('ו םש ) :הניכש ינפ תלבקהו שרדמה תיב תמכשהמ םיחרוא תסנכה הלודג
.4
('א :'ב קלח םש ) :תוירבה לע תלטמ ותמיא םיחרוא תסנכה ידי לע
.5
('ב :'ב קלח םש ) : םיחרוא תסנכה ידי לע ,התסו השאל ריזחהל הלגס
.6


 

הבהא

('ג הבהא תודמה רפס ) :םיער םיעגפ לכמ שפנה רמשנ ךרבתי םשה תבהא ידי לע
.1
('ד םש) ךרבתי _םשה_תבהאל אובל לכות ךיתונווע לע הלחתב בושתשכ
.2
('ה םש) :ותוא ןיבהוא לכה ,שפנ תריסמב לארשי לע ללפתמש ימ
.3
('ו םש) :תוקזחתה אב הבהא ידי לע
.4
('ז םש) :ךתוא בהאי אוה ,ךרבתי םשה תדובעב םדאה תא קזחתשכ
.5
('ח םש) :ךרבתי םשה תבהאל םיכוז לודג לוקב *ללה תרימא ידי לע
.6
(א''י םש) :הבהאל לגסמ םושה
.7
(ב''י םש) :רוד םיפלא דע ןגמ ותוכז ,הבהאמ דבועה
.8
(ג''י םש) :אוה םש ךרבתי םשה ,תירב תותירכ הזיא וא םיאנת ןישועש םוקמב
.9

('א :'ב קלח םש) :םלועב הבהא הז ידי לע ,םאולמב םילדג םיחמצהשכ .10
('ד :'ב קלח םש) :תופרטב לשכנ םנח תאנש ידי לע .11
אוה ךורב שודקה הסכי הז ידי לע הבהא ךל ןתיש ךרבתי 'המ שקבתש ידי לע .12
.(חס הבושת תודמה רפס) .ךיעשפ


 

 

הנומא


הנומא תודמה רפס ) :תפומ ךרדב אלו הנומא ךרדב ךרבתי םשהב ןימאהל ךירצ
( 'א
.1
('ב םש) :הנומאל הכזת הונע ידי לע
.2
םשה תחגשה הז יכ ,ןימאת אלא ,אוה הרקמ רמאת לא השעמ יונש ךתוארב
(' םש) :ךרבתי
.3
('ו םש):הלעבל השאכ ךרבתי םשהל ביבח םדאה הנומא ידי לע
.4
('י םש):םדא לש הפב הלות הנומא
.5
(ב''י םש) :ךרבתנ הנומא ידי לע
.6
(ג''י םש) :הנומאמ םילפונ הליכא יובר ידי לע
.7
(ד''י םש) :םימכח תנומאל הכזת ,םיריהבו םיכז םהשכ ,םימשב לכתסתשכ
.8
ךיתובשחמ הקיתשה ידי לעו .קתשת יזא ,ךרבתי םשה לע אישק הזיא לפונשכ
(ו''ט םש) :ךיתוישק לע ץורת ךל ובישי םמצעב
.9

(ח''י םש) :הקדצכ בושח הנומא.10
(ט''י םש) :םכחתנ הנומא ידי לע.11
('כ םש) :לכשב ותוא ןיבהל הכזי ךכ רחאו ,ךרבתי םשהב ןימאהל ךירצ הלחתמ.12
( ג''כ םש) :הכבי ותנומאמ לפונשכ.13
( ד''כ םש) :הקיתש ידי לע אב הנומא.14
( ה''כ םש) :ותנומאמ לפונ םדא האנק ידי לע.15
( 'ל םש) :הקדצ ידי לע אב הנומא.16
( א''ל םש) :ךרבתי םשה תא ןיבהל לוכי הנומא ידי לע.17
םש) :תומלוע ינשב ןימאמ אוהש ,הזל אלא םיתפומ השוע אוה ךורב שודקה ןיא.18
( 'ג :'ב קלח
( 'ד :'ב קלח םש) :ונילע ןירזוג תומאש ,תורזגה ןילטבתנ הנומא ידי לע.19
( 'ח :'ב קלח םש) :הנומא ידי לע אב המחנה.20
ןורסחמו הואגו סעכמ לוצנ הז ידי לע ,דמחת אל לע רבעלמ ומצע תא רמושש ימ.21
( 'י :'ב קלח םש) :הואגו סעכ ידי לע האבה הנומא
( ד''י :'ב קלח םש) :הנומא_ילעב הינב ,הלחב הריהזה השא.22
('ד ןוחטב תודמה רפס ) .ןוחטבל אבי הנומא ידי לע .23
רפס).הואג תדמ לע לשמתו הואגמ ךמצע תא רבשל חכ ךל היהי הנומא ידי לע .24
(ז''כ הואג תודמה
(ז''י תעד תודמה רפס) .לודג תעדב 'ה תא דבעל ךכ רחא הכוז הנומא ול שיש ימ .25
אלא הניא הנומאה רקע יכ ,וניה) תמא ידי לע םא יכ הנומאל אובל רשפא יא .26
ןיאשכ ,ןכ םאו .הנומא ךיש ןיא ,ןיבמ לכשהש םוקמב יכ ,ןיבמ לכשה ןיאש המב
היולת הנומאה רקע ןכ לע ?ןימאהל ךירצש המב ןימאהל אובי ןכיהמ ,ןיבמ לכשה
ןימאהל ןיכירצש וילאמ ןיבי ,ותמאל תמאה לע לכתסהל םדאה הצרי םאש ,תמאב
יפ לע ףא ,השודקה ותרותבו םייתמאה םיקידצבו ךרבתי םשהב השודקה הנומאה
ןיבי ,תמאה ןיעב תמאה לע תולכתסה ידי לע יכ .םשגמה ונלכשב ןיבהל רשפא יאש
הנומאב קזחתהל קר ןיכירצו ,לכשב ןיבהל רשפא יאש קר ,ךכ אוה תמאהש קוחרמ
('ד הנומא תמא תוצע יטוקל))בטיה ןבהו ,המלש
הנומאל םיכוז הז ידי לע ,הלפתה תויתואב וחכ לכ סינכמו חכב ללפתמש ידי לע .27
.)'ו םש)
לכה - תוצמ תישעו הרות דומל ןה ,הלפת ןה - םישוע ונאש המ לכש ,אוה ללכה .28
.)א''ל םש) ךרבתי ותנומאו ותוכלמ הלגתיש ידכ אוה
רפכלמ ,תמאהב םג ןימאהל ידכ םירקשו םיתוטשב וליפא ןימאהל רתוי בוט .29
ולצא תונציל לכה השענ הז ידי לעו ,םירקשו םיתוטשב רפכל וניהד ,םולשו סח ,לכב
.)ח''מ םש) תמאהב םג רפוכו
,אצויכו תינעת ןוגכ תושק תודובע תושעל ןיכירצ ,הנומאב םגפו תונטק שישכ .30
שודקה ןיא יכ ,רבד לכב ךרבתי םשה תא דבעל ןילוכי ,תומלשב הנומאהשכ לבא
(ב''נ םש) .ויתוירב םע אינרטב אב אוה ךורב
(ג''נ םש) . הקדצכ הבושח הנומא .31
.) ד''נ םש) םינב - אירטמיגב הנומא .םינבל הכוז הנומא ידי לע .32

 

החנא


יא לבא .תונורסחה תומלש אוה יכ ,דאמ רקי אוה ילארשיה שיא לש אחונגו החנא .1
ברה אוהש קידצהל תוברקתה ידי לע םא יכ ,החנא ידי לע ןורסחה םילשהל רשפא
יטוקל) (החנא ידי לע ןורסחה םילשהל םייח חורה םילבקמ ונממ יכ ,רודבש תמאה
('א החנה תוצע
הז ידי לע ,השדקהמ קוחרש לע חנאתמש ידי לע יכ ,דאמ הרקי השדקד החנא .2
הואת רבד הזיא לע חנאתמשכ ןכו .השדקד לבחל רשקתנו האמטה לבחמ קספנ
.)'ג םש) םולשו סח ,ךופהל אוה - וילא ףסכנ אוהש
המכמ הבוט רתוי איה - ותגשה טועמ לע וא ויתונוע לע םדאה חנאתמש החנא .3
השדקד החנא ידי לעש ,ג ב תויתוא "תוזע" :החנא ןינעמ דוע ןיעו .תוינעתו םיפוגס
איהש תוגשהמ ול עידוהלו ףוגהל ברקתהל הלוכי המשנה יזאו ,ףוגה תוזע ןירבוש
('ד םש) .'וכו תגשמ

 

 

הליכא

('ב הליכא תודמה רפס) :ויתונווע לכמ ול רהטמ םדא לש ונחלש .1
םש) :חבזמל המוד ןחלשהו ,בבחמו ןיזמו תונווע רפכמו תוער תורזג חיזמ חבזמ .2
('ז
('ב :'ב קלח םש) :גווזה תואת ןיררועמ םיגדה תליכא .3
('ג :'ב קלח םש) :םלועב ךרבתי םשה עדותנ ןוזמה תכרב ידי לע .4
('ד :'ב קלח םש) :תומחלמהו תובירמה ןמ תוכלמה בשיתנ ןוזמה תכרב ידי לע .5
('י :'ב קלח םש):תוער תויחמ לוצנ אוה ,תורוסא תולכאממ רהזנש ימ .6
(ד''י :'ב קלח םש) :טפשמו קח ידי לע אב היתשו הליכא .7
לע הריש ורמאש תמחמ ,ותליכאב ןכ אלו ןגנלו רמזל ליחתמ התוש םדאשכ המ .8
(ו''ט :'ב קלח םש):ןמה לע הריש ורמא אלו ראבה
('י תעד תודמה רפס ).םדאל תעד איבמ ןגד םעט .9
.(ז''י סעכ תודמה רפס) .תירחש תפ לכאיש סעכל הלגס.10
.('ח ןח תודמה רפס) .ןחל לגסמ תיז ןמש.11
.(ב''י ןח תודמה רפס) .ןחל םילגסמ םהש םיגד שי.12
ידי לע ,הטעלה ךרדב לכוא וניאו תוניתמב לכואש ,יוארכ תורשכב הליכא ידי לע .13
רבגתמ הז ידי לע ,אבוסו ללוזכ לכואשכ לבא ;תוליסכה ענכנו לכשה ןקתתנ הז
הארי ונממ לבקל לוכי וניאו קידצה רוא ולצא ךשחנ הז ידי לעו לכשה לע תוליסכה
.('א הליכא תוצע יטוקיל) הבהאו
.('ז םש) םיתפומ ודי לע השוע אוה ךורב שודקה ,הליכא תואת רבשמ אוהש ימ .14
ול קיזמ וכרצמ רתוי לכואשכ יכ ,וכרצמ רתוי לכאל ילבל דאמ קדקדל ךירצ .15
םש) .הברה ול םיקיזמו הליכאה תאז םע ןיפרטצמ םילכאמה ראש וליפא יכ ,דאמ
(ב''י
לוכי יכ ,ןליאה לע הכרצ לכ הלשבתנש םדק ירפ לכאל אלש דאמ רהזל ךירצ .16
םדק ןליא ץקל רוסאש ומכ ,הלושב םדק ירפ שלתל רוסא םג .הז ידי לע ושפנ דבאל
.(ג''כ םש) ונמז


 

 

לארשי ץרא

תודמה רפס) :םלועה לע ךרבתי םשה תחגשה ןיגישמ לארשי ץרא תבישי ידי לע
('א לארשי ץרא
.1
םש) :לארשי ץרא תשדקמ הראה ול ךשמנ ןכ ,הרותב שדחמ םדאש ,שודחה יפל
('ב
.2
:וניה ,ומאו ויבא לצא תוקקותשה ררועמ הז ידי לע ,לארשי ץראל קקותשמש ימ
םיפצמו םמע אב אוה ךורב שודקהו ,לארשי ץראל םיאבו ,םהיתומשנ
('ה םש) :וילא םיקקותשמו
.3
('ו םש) :ודיב םיקתנ ונוממ הז ידי לע ,לארשי ץרא יינעל ןתונש ,ןוממה ידי לע
.4
(א''מ תואשנתה תודמה רפס) .תואשנתהל הכוז לארשי ץראב הנובש ןינב ידי לע
.5
(ח''י הבושת תודמה רפס) .ןווע אלב יורש לארשי ץראב רדה
.6

םא יכ רשפא יא ,אגרדל אגרדמ ךליש וניהד ,תמאב לארשי שיא תויהל הצורש ימ .7
ידי לע קר אוה השדקה לא תולעל ןיכירצש תוילע לכ יכ ,לארשי ץרא תשדק ידי לע
.('ג תוצע יטוקל) לארשי ץראב קר אוה הלפתה תוילע לכ ןכו ,לארשי ץרא
וניהד ,םיפא תוכיראל ןיכוז הז ידי לעו ,הנומאל ןיכוז לארשי ץרא תשדק ידי לע .8
אלו ,םשה תדובעב דאמ ומצע זרדזי קר ,תודבכהו תולצעהו תובצעהו סעכה רבשל
.(ד''י םש) לכה לבסל ופא ךיראמ יכ ,בכעמו ענומ םוש ולבלבל לכוי
הכזיש דע ,לארשי ץראל םיעוגעגו םיפוסכ ול היהיש ךרבתי םשהמ שקבל ךירצו .9
סעכה לטבל הלגס איהו ,לארשי ץראל םיקידצה לכל םיעוגעג היהיש םגו ,םשל אובל
.(ו''ט םש) ל"נכו תובצעהו
םה ץראל ץוחב לארשי וליפאו .לארשי ץראב קר אוה המכחהו חמה רקע .10
קלח ול שי לארשימ דחא לכו ,לארשי ץראמ םתמכחו םחמ לכ םיקנויו םילבקמ
ןימגופשכ לבא ;לארשי ץראמ ותמכח לבקמו קנוי ןכ ,וקלח יפכו ,לארשי ץראב
לש ןיחמל לארשי ץרא לש ןיחממ ןילפונ הז ידי לע ,םולשו סח ,ךרבתי םשה דובכב
תניחב םה ץראל ץוח לש ןיחמ יכ ,תובירמו תקלחמ השענ הז ידי לעו ,ץראל ץוח
.(ח''י םש) תקלחמ


 

םינב

('ב םינב תודימה רפס) :שארה יולגב ךלי אלש ,קוניתה תא רמשל ךירצ
.1
םתסנרפ הלדג - םילדג םהשכ יכ ,וינב תסנרפ לע גאדל םדאל ךירצ ןיא
('ג םש):םהמע
.2
('ח םש) :םינב לודגל לגסמ תבשב ישימח לש תינעתה
.3
('ט םש) :םינוגה םינבל הל הכזמ השאבש תועינצ
.4
(ג''י םש) :םינבל םרוג םוקמ יונש
.5
(ו''ט םש) :םיאירב םינב הל יוה ארמח איתשו ארשב אלכאד
.6
(ה''כ םש) :אשיב אניע והב הטלש אל ,הלחת תב
.7
(ו''כ םש) :ודלי ולאכ ,ותיב ךותב םותי לדגמה לכ
.8
(ז''כ םש) :ודלי ולאכ ,הרות ורבח ןב דמלמה לכ
.9

(ה''ל םש) :םינב תוברהל הכוז םידסח תולימגבו הרותב קסועה.10
םש):הארוהל ןייוארו םירכז םינב היל ןיוה ,תבש יאצומב ןייה לע לידבמה לכ .11
(ה''מ
(ז''מ םש) :רהטמ בלחו אמטמ בלח יכ ,הער השאמ דלוה קניי אלש ,דאמ רהזי .12
(ח''מ םש) :דלוה תא ןירבמ ןמשו ןימח .13
(ב''נ םש) :וינב ימי ךיראי הז ידי לע .תסנכה תיבל ךישחיו םידקי .14
(ד''נ םש) :םימכח ידימלת םינב היל יוה תבש רנו הכנח ידי לע .15
(ה''נ םש) :ןנבר אתונתח היל יוה ןנבר ריקומד ,ןנבר ןינב היל יוה ןנבר םיחרד .16
(ז''נ םש) :אקמס ארקנה ילחהמ םילוצנ וינב ,ויתועמ ןמ רשעמ ןתונש ימ .17
(ט''נ םש) :םימכח ידימלת םינבל הכוז תבשב םיסדה ידי לע .18
(ד''ס םש) :וירוענמ ץרא ךרד קוניתה תא דמלל ךירצ .19
השאל םג .םינבל הלגס אוה םויה רוא םדק ןירמואש תוחבשתהו תורישה .20
(ה''ס םש) :תינסעכ איהש הער השאל םג .הבלח רסחנש
(ז''ס םש) :םהימי וכיראיש ערזל הכוז ,הבהאב םירוסיה תא לבקמש ימ .21
(ה''ע םש) :רכז תודילומ ,תודקפנ םהשכ ,תורקעה ברל .22
הכזי הז ידי לע ,התוא תושעל הכוז ןיאו ,הוצמ הזיא תושעל קקותשמש ימ .23
(ט''ע םש) :תאזה הוצמה תושעל וכזי וינבו ,וינבל שירומ ותלדגו ,םינבל
(א''פ םש) :םינבל הלגס טניגאמ .24
הז ידי לע ,םימרע תשבלה םג ,הלודג האריבו ,שפנ תוריסמב תיציצ תשרפ תרימא.25
(ה''פ םש) :םירכז םינבל הכוז
(ח''פ םש) :םילשורי לע הלעב לבאתיש ,הזל הלגסה ,הבלח רסחנש תקנימ .26
(ט''צ םש) :םינבל הרימש ,"הולא" םש .27
(ד''ק םש) :וינבל םינב תוארל הכזי הז ידי לע ,םולש ףדורש ימ .28
(ח''ק םש):םירכז םינבל הכזת ,בא דובכ ידי לע .29
('ב :'ב קלח םש) :ומצע תא ןיטקהל ,םינבל הלגס .30
('ד :'ב קלח םש) :הדלוהל לגסמ םייובש ןוידפב תולדתשה .31
('ה :'ב קלח םש) :םינבל בוט תודמעמה תרימא .32
,ןמשב םתוא ץחרת ,ןישודז :וניה ,אקמס ארקנה ילחב םיתמ הינבש השא .33
('ו :'ב קלח םש) :הוצמ תליבטב ךכ רחא ותוא קילדת הזה ןמשהו
הרות ירבדל האשע ולאכו והשע ולאכ בותכה וילע הלעמ הרות ורבח ןב דמלמה .34
.(ה''נ דומל תודמה רפס) .ומצעל והשע ולאכו
.(א''נ הקדצ תודמה רפס) .םדא לש וערז לע ןגמ הקדצ .35
הנומא תמא תוצע יטוקל ) םינב - אירטמיגב הנומא .םינבל הכוז הנומא ידי לע .36
.(ד''נ


 

תיב

רפס) :האב הכרבה םג ,הזה תיבל אב קידצהשכ יזא ,הכרבל ןמזמ תיבהשכ
('ג תיב תודמה
.1
('ד םש) :ךפהל ןידה אוהו ,הבוטל ןמזמ םוקמ שי
.2
('ו םש) :ותיב בירחמ האנק ערפד
.3
('ח םש) :ותנוכשב רודת לא ,דיסח ץראה םע םא
.4
('ט םש) :ברחנ וניא בוש ,הרות ירבד וב ןיעמשנש תיב לכ
.5
('י םש) :םהימי יצחב ןיניקזמ ,תודרומו תולעמ הב שיש ריע
.6
(ב''י םש) :םימלצ וב שיש ,תיבל סנכת לא
.7
רודל סנכי ךכ רחאו ,הלכ הרותה רמאי ,וכותב רודל תיבל סנכהל הצורש ימ
(ג''י םש) :וכותב
.8
('א :'ב קלח םש) :ןותחת תיבב רודלמ ארובה תדובעל רתוי בוט אוה הילעב רודל
.9

ןמיסו .ןיז ילכ ראש וא ןיכס וא ברח םשל סינכי ,רוגל שדח תיבל סנכנשכ הלגס.10
קלח םש):םהיתורוגמ ,םהיתוברח ;םהיתורכ'מ סמ'ח יל'כ ,תיב הנבי המכחב :רבדל
('ח :'ב
.(ד''מ הלפת תודמה רפס) .תונולח וב שיש תיבב אלא ללפתת לא .11 

השוב

('א השוב תודמה רפס) :חכושו םלאתנ ורבח ינפ שיבמש ימ
.1
('ג םש) :לארשי ןב שיבלמ הרות לטבל בוט
.2
שד התאש ,תונועה לע הבושת השעתש ליבשב אלא הז ןיא ,ךילע אב השובשכ
('ז םש) :בקעב
.3
('ח םש) :ךירבח תרצב חמשמ התאשכ ,אב השוב םג
.4
('ט םש) :השוב םוש ךילע אובי אל הזבו ,הנומא תויתוא ךינפל ריצת
.5
(א''י םש) :העושיל הפצי ,השוב הזיא םדא לע אבשכ
.6
(ג''י םש) :השוב תדמל אובת ,םימש םשל הקדצ ידי לע
.7
(ז''ט םש) :השוב וילע אובי אל ןוחטב ידי לע
.8
הז יכ ,השובה תא לבסתו אשת ,ךל ביוא וניא אוהו ,ךתוא שיבמו ףרחמ םדאשכ
אוהש ,ןטשה ןמ אבחנו רתסנ היהת ןויזבה הזבו ,ךתוא ףרחיש יאדוב םימשה ןמ
תאז ידי לעו ,ךילע גרטקמו ,ךילע דימת ומצע תא לידגמ אוהו ,ךתוא אנוש
:ןטשה אנושה ךילע לידגי אל הז ידי לע ,ךל ביוא וניאש יממ לבסתש ,השובה
(ח''י םש)
.9
(ב''כ םש) :הקדצ ןתת ךתוא ןישיבמשכ .10
(ג''כ םש) :השוב תדמל הכזת ,הקדצ ידי לע .11
ידכ ,העונתב ול זמרי אלא והשיביו ץפקי לא ,בזכ רבד והערמ עמשי רשאכ ןוכנ .12
(ז''כ םש) :אוה ןכ אל יכ ,ריכיש
(ט''כ םש) :אטוח אוה הרהמב אל שיבתמה .13
םש) :םיברב ורבח ינפ ןיבלי לאו ,שאה ןשבכ ךותל ומצע ליפיש ,םדאל ול חנ .14
(א''ל
(ו''ל םש) :האנוא ירעשמ ץוח ולעננ םירעשה לכ .15
(ז''ל םש) :וינפב לעננ דוגרפה ןיאו ,האנואמ ץוח חילש דיב ערפנ לכה .16
אבל ןייואר ויהש תוער תובר ונממ לטבתנ הזידי לע קתושו ותפרח עמושש ימ .17
.(ו''פ הבירמ תודמה רפס) .וילע
יכ ,דאמ דאמ ומצעב שיבתהל םדאה ךירצ יכ .השובה ידי לע הבושתה רקע .18
יכ ,ללכ לארשיל היוארו הכיש הניא הרבע יכ ,ןלצל אנמחר ,השוב יאדוב איה הרבע
ול ויהישילארשי שיאל האנ ןיא יאדובו ,ירמגל הרבעמ ושרשב קוחר ילארשי שיא
,הלודג השוב ןכ םג ול היהיש יואר ,הוצמ תושעל הצורשכ םג לבא .םולשו סח ,הרבע
תושעל ךלמה לכיהב סנכל וינפ זיעי ךיאו ?הוצמה תושעל הכזיש ול שי תוכז הזיא יכ
רקי םצע יכ ,הוצמה תולעמ לדג םגו,הוצמה השוע אוה ימ ינפל ותעדב רעשיו ?הוצמ
אבשכ הלודג השוב וילע לפיש יואר יאדובו ,רועש הל ןיא המצעב הוצמה תלעמ
םאתפ םחינהלו אכלמד ירתכ םהש ןילפתה ףטחל אב אוה ךיאו ,הוצמ הזיא תושעל
שיבתמ היה ,השוב םדאהל היה םאו .הלודג השוב וילעלפיש יואר יאדוב ?שארה לע
ךא ?לכא ול היהיש ול שי תוכז הזיא יכ ,ויפ ךותל לכאמה חקל וליפא ךרבתי וינפלמ
ןיכוז הז ידי לעו ,תמאה קידצה םע ומצע תא םיאורש ידי לע ןיכוז השובה רקע
,תיתמא הונעל ןיכוז הז ידי לעו ,ל"נכ השובה ידי לע אוה הבושתה רקעיכ ,הבושתל
םלוע לש םייחצנ םייח תניחב ,םייחה רקע אוהש ,ונבר השמ לש הונע תניחב אוהש
.('ב השוב תוצע יטוקל) אבה

 

םידגב

('א םידגב תודמה רפס) :םדא לש ויתודמ לע םיזמרמ םדא ידגב
.1
('ג םש) :תועובש ידי לע םג .םידגבב שנענ חצמ תוזע ידי לע
.2
(ב''י םש) :תונויזבמ לוצנ הז ידי לע ,ינעל שובלמ השועש ימ
.3
(ג''י םש) :םישובלמל הכוז ,םדא םוש שיבלמ רהזנ אוהש ימ
.4
םש):ויבא לש ויתודמב ךליל ול לקנב הז ידי לע ,ויבא לש שובל שבול םדאשכ
('ו :'ב קלח
.5
.(ד''כ דובכ תודמה רפס) .םדאה תא ןידבכמ םדאה לש םידגבה
.6
.(ה''כ הלפת תודמה רפס) .הלפתה תעשב םידבכמ םידגב ול תויהל הוצמ
.7
םימתכמ בטיה םרמשל קר ,םתוא הזבי אלש םידגבה תא דאמ רמשל ךירצ
ימ לכו .יוארכ םדבכמ וניא םא םדאה תא םינד םה ןמצעב םידגבה יכ ,ךולכלו
,רתוי לודגש המ לכ יכ ,רתויב םידגבה תא רמשל ךירצ ,רתויב לודג אוהש
.)'א םידגב תוצע יטוקיל) רתוי ומע ןיקדקדמ
.8

אוה ,םולשו סח ,םיעורק םידגבהשכ יכ ,םיעורק אלו דימת םימלש ויהי םידגבה .9
.('ד םש) הרימש אוהש ,ל"משחה דוסב םה םידגבה יכ ,הרימשה לוקלק 

ןוחטב

('א ןוחטב תודמה רפס) :דחפ םוש ול ןיא ןוחטב ול שיש ימ
.1
('ב םש) :םולש אב ןוחטב ידי לע
.2
('ג םש) :םימש תארי ידי לע אב ןוחטב
.3
('ד םש) :ןוחטבל אובי הנומא ידי לע
.4
('ט םש) :הגאדמ לוצנ םדא ןוחטב ידי לע
.5
('י םש) :שדקה תומש עדיל הכזי ןוחטב ידי לע
.6
(ב''י םש) :וימי ורצקתי אל ,ןוחטב ול שיש ימ
.7
(ד''י םש) :ןוחטבל הכזי הקיתש ידי לע
.8
(ז''י םש) :ןוחטבל הלגס םה ןדריה ימ
.9

('כ העושי תודמה רפס) .דסח ךל השעי ןוחטב ידי לע .10
('ג דחפ תודמה רפס) .דחפמ לצנת ןוחטב ידי לע .11
(ז''י החמש תודמה רפס) .החמש אב ןוחטב ידי לע .12
ידי לע ,וב חטובו דבל ךרבתי םשהל הפוצו לכתסמש ,ךרבתי םשהל ןוחטב ידי לע .13
.('ב ןוחטב תוצע יטוקל) ךירצש ןמזו תעב הסנרפהו עפשה ול עיפשהל ילכ השוע הז
ול שי ,רתויב לודג לכשהש לכו ,ףוס ןיא דע ןוחטבב תוגרדמו תולעמ המכ שי .14
ןקתלו םילשהל הכוז הז ידי לעו ,הקדצב תוברהל הכוז ןכ ,ןוחטבה יפכו ,רתוי ןוחטב
.('ג םש) םדאה רדג אוהש ,רובדה


 

הרושב


תודמה רפס) :והילא תניחבמ שבלתנ אוה ,תובוט תורושב רמול ליגר אוהש ימ
('א הרושב
.1
('ב םש) :תושפנ המכ ותמ הער הרושב תמחמ יכ ,הער הרושב רשבת לא
.2
:'ב קלח םש) :וילגר ול ובאכי אל הז ידי לע ,תובוט תורושב רשבל ליגר אוהש ימ
('א
.3
.('ח םולש תודמה רפס) .תובוט תורושב םיאב םולש ידי לע
.4

  

הכרב


('א הכרב תודמה רפס) :הנתמ הזיא ךרבמל ןתל ךירצ ךרבתמה
.1
('ב םש) :ךיניעב הלק יוג תכרב יהת לא
.2
('ג םש) :ודיב םירוסמ תוכרבה ,ךרבתי םשה תדובעל םיקוחרה תא ברקמש ימ
.3
(ב''י הנומא תודמה רפס) .ךרבתנ הנומא ידי לע
.4
תודמה רפס) .הרשע תחאב ךרבתמ וסיפמהו ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה
(ח''י הקדצ
.5
.('כ םולש תודמה רפס) .םולש ידי לע האב הכרבה
.6

  

היכב

תודמה רפס) :םימל היכב םרג אוה יכ ,עיקרה לע לכתסי תוכבל לוכי וניאש ימ
('א היכב
.1
('ב םש) :תונז ירוהרה לטבמ היכבה
.2
('ג םש) :שדקמה תיבה ןברח לע הכביש ,ראוצה ילוחל הלגס
.3
('ק הבושת תודמה רפס) .םחרל תעמשנ רתוי הלילב היכבו הקעצ
.4
(א''נ הלפת תודמה רפס) .תלבקתנ איה תועמדב איהש הלפת
.5
לבקיו ותוא אפרי אוה ךורב שודקה יאדוב תועמדב ומצע לע ללפתמש הלוחה
(ד''ס הלפת תודמה רפס) .ותלפת
.6

 

הואג


('ג הואג תודמה רפס) :םלועל בער אב ,הואג ידי לע
.1
('ד םש) :ךפהל ןידה אוהו תורכשל אב ,הואג ידי לע
.2
('ה םש) :דחפל אב ,הואג ידי לע
.3
('ו םש) :הקדצ ןתל ,הואג לטבל הלגס
.4
('ט םש) :םתוא ליפשהל הואג ילעב לע ותולכתסהב חכ וב שי ,םיינעל עישומש ימ
.5
(ג''י םש):ותנומאמ לפונ ,הואג ידי לע
.6
האריל ךרבתי םשה תואלפב טיבהלמ םדאה יניעו בלה רגסנ הואג ידי לע
(ד''י םש):וינפלמ
.7
(ז''י םש):הנעתיש ,הואגל ןוקת
.8
(ח''י םש) :םימשה לע לכתסיש ,הואגל הלוגס
.9
,ונממ הסכמ אוהש העוקש הואג ונממ ריסהל ידכ תומולחב םדאה תא ןיליהבמ .10
(ט''י םש) :הב ריכמ וניאש
(ו''כ םש) :הואגה ריסהל הלגס ,קידצ לש עבוכה .11
םש) :הואג תדמ לע לשמתו הואגמ ךמצע תא רבשל חכ ךל היהי הנומא ידי לע .12
(ז''כ
('ל םש) :תונערפמ גאדת ,תולדג הזיא ךל אבשכ.13
(ג''ל םש) :םולשו סח ,רבש לע ןמיס אוה הואג .14
(ד''ל םש) :םירוענ תאטח תנקת אלש ידי לע אב הואג .15
(ט''ל םש) :םלועה ןמ םדאה תא דירטמו ,חישמ תא תבכעמ הואג .16
םילגסמ םה "ןסח םלועל אל יכ" ,קוספהו "ואיש םימשל הלעי םא" :קוספה .17
('מ םש) :הואגה תא רבשל
(ו''מ תמא תודמה רפס) .רקשמ לוצנ הואג ול ןיאש ימ .18

לכש עדויו ,ףוס ןיאב ןיללכנו תוימשגה תוטשפתהל ןיכוז הונע ידי לע .19
תוצע יטוקיל) אבה םלוע ןיעמ איה תניחבה תאזש ,ותבוטל םה םלכ ,ויתוערואמ
.('ב הואג
ותולפש שיגרמש ידי לע אוה הבושתה רקע יכ .הבושתל ןיכוז הונע ידי לע .20
םימד תוכיפשו תונויזב לבסל ול יואר יאדובש ,ןיבמו םיברמה וימגפו ותונטקו
.('ד םש) הבושתה רקע הזו ,תמאה לא ברקתהל ליבשב
תולדגהש עדוי אוהש תמחמ ונע אוהש וניהד ,תולדגה תילכת איהש הונע שי .21
תולדג ליבשב ונע אוהש ,אצמנ - דבכתהלו רקיתהל ידכ ונע אוה ןכ לע ,דאמ הזבמ
הצק דע תילכתב תולדגהמ קחרתהלו וירבד לע ליכשהל ןיכירצ ןכ לע .דובכו
תניחב אוה תולדגה יכ ,'חור לפש יוה דאמ דאמ' :ל"ז וניתובר ורמאש ומכ ,ןורחאה
,ונרזח אל ןידע הז ידי לעו םצראמ לארשי ולג הז ידי לעש ,הרז הדובע יתב העבש
.(א''י םש) תולדגה ידי לע דובכה רחא םיפדורש תמחמ
.תולפש תוניחב עבראמ ותואג רבשיש ,תולפש ידי לע אלא הרותל הכוז םדא ןיא .22
םינטק ינפלו ,וכרעכ םדא ינב ינפלו ,ונממ םילודג ינפל ומצע תא ןיטקהל ךירצ יכ
תגרדמ דגנכ ומצע תא ןיטקהל ךירצו ,םינטקבש ןטק ומצעב אוהש - םימעפלו ,ונממ
.(ב''י םש) ותגרדממ הטמל אוהש ויניעב המדיו ,ומצע
השלש םהו ,םהב לדגתהל םדא ינב ךרדש םירבדה לכמ ומצע תא רמשל ךירצ .23
םירבדה ולא לכמ ול שיש ותואג רבשל ךירצש ,וניה .תורישעו הרובג ,המכח :םירבד
.(ג''י םש) םלכב לפשו ונע תויהלו
דאמ ומצע תא רמשל םיכירצו .(םינפב ןיעו) הברה םלועה םיעוט הענכה ןינעב .24
ונוצרכ תיתמא הונעל הכזיש ,הברה הז לע ךרבתי םשהל ללפתהלו הלוספ הונעמ
.(ח''כ םש) ךרבתי 

הלזגו הבנג

('ה הלזגו הבנג תודמה רפס) :בנג אוהש עודיב ,ורבח ןוממ לע סח אלש ימ
.1
(ג''י םש) :םיבנג םיאב םילטב םירבד ידי לע
.2
(ז''ט םש) :םינלזגמ לוצנ אוה ,וירוענמ ןוחטב ול שיש ימ
.3
(ח''י םש) :םיאב םיבנג רקש ידי לע
.4
('ה :'ב קלח םש) :םיבנגמ לוצנ תוצח ןוקת תרימא ידי לע
.5
האירקה ידי לע םג .תישארב השעמ םוי לכב ארקי ,םינב לודג רעצ ול שיש ימ
('ו :'ב קלח םש) :הלזג לש תולילעמ לוצנ
.6
(ד''כ תואשנתה תודמה רפס) .הלדגל הלוע לזג אנושש ימ
.7

 


 

רוביד


תושעל ךירצש תומוקמה לכל רובדה ול ריאמ ,םירובדב הרותהב םירבדמש ידי לע .1
הקמעל הרותה תונובתל אובל הכוז הז ידי לעו ,המלש הבושתל הכוזש דע ,הבושת
.('ב רוביד תוצע יטוקל)
רובדה םא :עפשה ןכ ,רובדה יפלו ,עפשה םילבקמ םהבש עפשה ילכ אוה רובדה .2
ללפתהל ןיכירצ הז ליבשב .'וכו עפשה םהב לבקל ןילוכי יזא ,האולמבו תומלשב אוה
.('ה םש) אקיד םירובדב
לכ ןישדחתנו ןינקתתנו ,ןילופנה תוצוצינה לכ ןילעמ הלפתו הרות ירובד ידי לע .3
ןיכירצ ןכ לע .שדחמ תומלועה לכו ץראו םימש ארב ולאכ בשחנו ,ןילופנה תומלועה
לכ ןקתל תוצוצינה תולעהל ידכ ,םירחא םירובד אלו םישודק םירובד קר רבדל
.(ז''ט םש) חישמה תאיב ברקתי הז ידי לעו ,תומלועה
וליפא הנב םע דימת תכלוה םאהש ומכ וניה ,םינבה םא תניחב אוה רובדה םג .4
דימת םדאה םע ךלוה רובדה ןכ ומכ ,םתוא תחכוש הניאו םיפנטמה תומוקמל
םא וליפאש וניה ;ךרבתי םשה תא דימת ותוא ריכזמו ,תופנטמה תומוקמב וליפא
ןכ יפ לע ףא ,םולשו סח ,אוהש םוקמב ,דאמ הגרדמה לפשב ,םולשו סח ,חנמ םדאה
אוה םא וליפאש וניהד ;םלועל ךרבתי םשהב ומצע תא ריכזהל לוכי רובדה ידי לע
הרות לש םישודק םירובד םינפ לכ לע רבדל םש םג קזחתי םא ,אוהש םוקמב
ריכזהל לוכי ,םימש תאריב ורבח וא ובר םע חישל וא ,ונוק ןיבל וניב החישו הלפתו
,ךרבתי םשהמ דאמ םיקוחרה תומוקמב םש וליפא ,םלועל ךרבתי םשהב ומצע תא
יכ ,ןלצל אנמחר ,לפנש םוקמל לפנ םא וליפא ,םיפנטמה תומוקמ תניחב םהש
,רובדה חכ לדגמ בטיה רבדה ןבהו .ךרבתי םשה תא חכשל ותוא חינמ וניא רובדה
םש) םולשו סח ,ירמגל ומלוע דבאי לבל תמאב ץפחש ימל האלפנו הארונ הצע אוהו
.(ט''י
.ורבח תא ןדו בשוי אוה יכ ,אנידד אמוי תניחב הז ,ורבחמ רבדל בשוי םדאשכ .5
,ורבח תא טפשל הזל יואר אוה םא בטיה ומצע לע לכתסהלו דאמ הזמ רהזל ךירצו
עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא :ל"ז וניתובר ורמאש ומכ ,אוה םיקלאל טפשמה יכ
םש) ודבל ךרבתי םשה םא יכ ,ורבח םוקמל עיגהלו עדיל לוכיש אוה ימו ;ומוקמל
.(א''כ
םשהל האדוהו ללה ידי לע ןיכוז הזלו ,תמא ידי לע אוה רובדה תומלשו םויק רקע .6
רובדה יקלח לכב תמאה יוק לכ ןיריאמ הז ידי לעש ,תוכלה דומל ידי לעו ךרבתי
רשקמה שדקה ןושל תניחב איהש ,רובדה תומלשל ןיכוז זאו ,רובדה ןימילשמו
.(ב''כ םש) 'וכו תבשל
תונחתו הלפתו הרות ירובדב דאמ תוברהל ךירצ ןכ לע .דאמ לודג חכ ול שי רובדה .7
,וייח ימי לכ הזב קזח היהי םאו .ונוק ןיבל וניב תוחישו םירובדב רתויבו ,תושקבו
(ג''כ םש).חצנל אבה םלועבו הזה םלועב בוט תירחאל הכזי יאדוב


 

תעד

('ה תעד תודמה רפס) :םדאל תעד איבמ ןגד םעט
.1
('ו םש) :ןיחקפ ינחירו ארמח
.2
('י םש):םכחתנ תירחש תפ ידי לע
.3
וניא וליפא קספהב תוחילש לש איבנ לע ותאובנ הרשמ אוה ךורב שודקה
(א''י םש):םכח
.4
םש):גישהל עבטה לכשב ןיאש ,הברה םירבד המכחב גישהל םילוכי םימכחה
(ב''י
.5
(ג''י םש):םירדי םיכחהל הצורה
.6
םש):גהנתהל ךיא ןיביו רפס חתפי ,רבד הזיאב גהנתהל ךיא ,עדיל הצור םדאשכ
(ד''י
.7
(ו''ט םש):בלה חקפמ תיז ןמש
.8
(ט''י םש) :תעדו הניבל הכזת םיקידצ תרכה ידי לע
.9
(ד''כ םש) :תעד ךל ןיא הז ידי לע ,דסח השוע התא ןיאשכ .10
(ט''כ םש) :םשה ךרד תעדל הכזת תמא ידי לע .11
('ל םש) :םיחרוא תסנכה ידי לע םג .12
(ב''ל םש) :תעד רב היהת החמש לש הנר ידי לע .13
לש ויתובשחמ קימעמ אוה ךורב שודקה ןכ םדא לש םיבוט םישעמ תלדגה יפל .14
(ד''ל םש) :לודג חמ ול ןתונש :וניה ,םדא
('ו :'ב קלח םש) :המכח שי תולכסו תוללוהב וליפא .15
(ד''ל ןיד תקתמה תודמה רפס) .דסח ךשמנ תעד ידי לע .16
רודבש קידצה ידי לע לכה יכ םיבוט םישעמב וא תולודג תוגשהב תואגתהל ןיא .17
(ו''ט הואג תודמה רפס) .רפוס לצא טעכ קידצה לצא אוהו
(ג''י ןוממ תודמה רפס) .רשעתמ ףוסל העד וב שיש םדא לכ.18
וניה ;וינזאו ויניעו ומטחו ויפ תא שדקיש אלא רשפא יא תעדה תומלשל עיגהל .19
;םטחה תשדק אוהש ,םימש תארי ול היהיו ;ויפמ רקש איצוהלמ ומצע רמשיש
;םהירבד עמשלו םהב ןימאהל ,םינזאה תשדק אוהש ,םימכח תנומא ול היהיו
ידי לעו .ל"נכ לכה יולת ובש םלש תעדל הכזי הז ידי לעו ;ערב תוארמ ויניע םיצעיו
ןכ לע ,לכשה תעונת תמחמ דלונ בלה תובהלתה יכ ,השדקד בלה תובהלתהל הכזי הז
לידגמש המ לכו ;ךרבתי םשהל ובל בהלתנ הז ידי לע ,הדובעו הרותב בשוח םדאשכ
תובהלתה ידי לעו .רתוי ובל בהלתנו םמחתנ ןכ ,השדקב רתויב ולכש עעונתמו ותעד
,םולשו סח ,הער הואתל וא הרבעל רעבנו בהלתנש דגנכ יכ ,ובל רהטמ השדקד בלה
לע ,הלפתו הרותב ךרבתי םשהל ובל רעביו בהלתיש ךירצ הז דגנ ,ובל אמטנ הזמש
םירובדב ונוק ןיבל וניב רבדל הכזי הז ידי לעו ,רוהט בלל הכזיו ובל רהטי הז ידי
.('ג תעד תוצע יטוקיל) שדקה חור תניחב םהש ,םעפ לכב םישדח
ןמזה רקע יכ ,םולכ וניא םלועה לש ןמזה לכש עדוי אוה םלש תעד ול שיש ימ .20
ןמזה לוטב ןיבמו האור אוה ,רתוי לדגתנ לכשהש המ לכ לבא ;תעדה ןורסחמ אוה
לצכ דאמ דאמ ןמזה תחירפ ןיאור שוחב םגו ,בטיה תאז ריבסמש םינפב ןיעו .רתויב
הברה הזה םלוע תוגאדמ לצנת ,הזל בל םישת םאו .'וכו הלכ ןנעכו שממ רבוע
הלעמל אוה םשש ,חצנל ךחילציש לכותש המ לכ םעפ לכב ףטחל הברה קזחתתו
.('נ םש) יחצנה םלוע אוה יכ ,ירמגל ןמזהמ 

ןיד תקתמה('ג תודמה רפס) :םינידל ןוקת ,ןשח תשרפ
.1
הז ידי לעו ,ןודל רכש ןתונש ומכ ,יוה הקדצהו הקדצ ןתי ,רעצ םדאל שישכ
('ד םש) :םילטב ויניד ,ןודל רכש לטונה יכ ,םיקתמנ םינידה
.2
:השעמ יונש ,םשה יונש ,הקעצ ,הקדצ :םדא לש וניד רזג ןיערקמ םירבד העברא
('ט םש)
.3
('י םש) :ןיד רזג םדק אקוד דיחיל ליעומ הקעצ
.4
(ד''י םש) :וילע ןירוש םינידש עודיב ,םיעמ באכ וא םיניע באכ ול שיש ימ
.5
(ו''ט םש) :םימחר וילע ושקבי םיברו ,םיברל ורעצ עידוהל ךירצ
.6
('כ םש) :ןברק בירקה ולאכ ,הבהאב םירוסי לבקמה
.7
(א''כ םש) :ןולשכ הזיאל הלעמל דקפנש ןמיס ,לפונו ךלוה םדאשכ
.8
(ב''כ םש) :האב העושיו תורצה לטבתנ הוקמ תליבט ידי לע
.9
(ה''כ םש) :םימשה לע םעפ לכב לכתסי ,וילע ןירוש ןינידש ימ .10
(א''ל םש) :דסח תדמל ןידהו טפשמה ךפהמ הקדצ ידי לע .11
(ב''ל םש) :ונממ ודסח קלס אוה ךורב שודקהש עודיב ,הנומא ול ןיאש ימ .12
(ז''ל םש) :(ןותודיל חצנמל) ט"ל לטיפק רמאת ןינידה תקתמהל .13
(ב''מ םש) :ז"ע לטיפק רמאת ןינידה תקתמהל .14
(ה''מ םש) :ןידה קתמנ תוצח ןוקת ידי לע .15
(ט''מ םש):ןידה קיתממ המצעב הניתנה ,קידצל ןינתונש תועמה םג .16
(ג''נ םש) :ב"ס לטיפק ורמאי ,לארשי לע ןירזוג תומאש תוער תורזגה לע .17
,המישנהו חורה ומצעב קיזחהל לכוי אלש דע ,םימה תחת הוקמב הבישי ידי לע .18
(ד''נ םש) :ןידה קתמנ
(ד''פ םש) :ןידה קתמנ הקיתשה ידי לע .19
(ה''פ םש) :הרזג לטבל הלגס םה קשו םוצה .20
('ק םש) :ןידה קתמנ השובה ידי לע .21
דומל תודמה רפס) .בוח ףכל לארשי תא םינד ויהיש אוה ךורב שודקהל אחינ אל .22
(ו''ל
(ד''י הלפת תודמה רפס) .ןיד רזג רחאל ןיב ןיד רזג םדק ןיב םדאל הקעצ הפי .23

 

םירוהרה


('א םירוהרה תודמה רפס) :הרז הדובע ירוהרהמ לצני הונע ידי לע
.1
םירוהרהל אב הז ידי לע ,ףואנ וב היהש םוקמב וא ףואנ ישנא ןיב בשויש ימ
(ח''י םש) :םיער
.2
(ז''כםש) :בהז םוש ולצא אשי לא ,הרז הדובע ירוהרה ול שיש ימ
.3
(ח''כ םש) :הרז הדובע ירוהרה אב תורכש ידי לע
.4
תיב היהי ,תקלחמ וב שיש ,תיב םג .הרז הדובע ירוהרה םיאב תקלחמה ידי לע
('ל םש) :הרז הדובע
.5
ונממ ורוסי הזבו ,הכוב אוה ולאכ ,ולוק היבגי ,תורז תובשחמ םדאל םיאבשכ
(א''ל םש) :תורז תובשחמה
.6
(ב''ל םש) :תוער תובשחמ םיאב תוללקו תועובש ידי לע
.7
(ג''ל םש) :תוער תובשחמ ךל ואובי אל ןוחטב ידי לע
.8
(ד''ל םש) :תוער תובשחמ לטבל הלגס איה םינשה תקירח
.9
(ו''ל םש) :תוער תובשחמ לטבל הלגס איה םידי תכסמ .10
('מ םש) :הורעל רדג םה תיציצה .11
המ גאוד וניאש דע ,ןוחטבל םעפ לכב הכוז ,הרז הדובע ירוהרהמ רמשנש ימ .12
אל אוה ךורב שודקה הז ידי לעו ,"םוי םוי 'ה ךורב" תגרדמב אוהו ,רחמל לכאי
('ב :'ב קלח םש) :וניע תבבב עגונ ולאכ ,וב עגונה לכו ,וב למע האר אלו ןוא טיבה
('י :'ב קלח םש) :תונז ירוהרה םילטבתנ רשעמ ידי לע .13
םשה תאמ הבס הזו ,תאלוח והזיאב בשוחו ,םדא לש ותבשחמב הלוע םימעפל .14
קלח םש) :ודי לע האב תאלוחהש ,הער הבשחמה ןקתל ומצע תא רכזיש ידכ ,ךרבתי
(א''י :'ב
(ז''י :'ב קלח םש) :תונז ירוהרה לטבמ חרזמל תולכתסה .15

םהש ,תוואתבו םיער םירוהרהב רהרהי אלש ,ץמחי אלש וחמ רמשל - רקעה .16
ותעדמ םשרגלו ,ןינרחא ןירטס םהש ,תובשחמה ולאב רעגל ךירצו .אתומד ארטס
ללפתהל לוכי וניא הז ידי לעו ,וחמ ןימטמטמ םה יכ ,וילא וברקתי אלש ותבשחמו
רואשהו ץמחה רקע םה יכ ,והשמב םהב רהזל ןיכירצ ןכ לע .חמשל ול רשפא יאו
םהמ חמה תא תונפלו רהטלו אצמי לבבו הארי לבב םרעבל םיכירצש ,הסעבש
.('א תובשחמ תוצע יטוקל)
והז ,םהמ ותעד חיסמו ותואת רבשמ אוהו ,תונז ירוהרה ותבשחמ לע םיאבשכ .17
תניחב והז יכ ,ונינע יפכ דחא לכ ,םדקמ םגפש תירבה םגפ לע ונוקתו ותבושת רקע
םיער םירוהרה וילע םירבגתמש האורשכ ותעדב לפי לא ןכ לע .שממ לקשמה תבושת
וילע םיאבש הז ידי לע אקיד יכ ,ותבושתו ונוקת אקיד והז אברדא יכ ,דאמ םינגמו
ותבושתו ונוקת רקע אוה אקיד הז ידי לע ,םהילע רבגתמ אוהו םירוהרהה ולא התע
ןוקתל הכוז זאו ,תירבה םגפ ידי לע ולפנש השדקה יצוצינ איצומ אוה הזבו ,ל"נכ
הז ידי לעש ,םולשל הכוזו , 'וכו לוקהו המכחה ךכדזהל הכוז הז ידי לעו ,תירבה
.('ב םש) ךרבתי ותדובעל םלועה לכ ךשמל ןילוכי
לקב ןכ לע .דחא םעפב דחיב תובשחמ ינש ויהיש ןפא םושב רשפא יאש ,ללכה .18
התוא בשחל אלש וניהד ,השעת לאו בשב קר תוער תובשחמה שרגל ןילוכי
ןתמו אשמ וליפא וא ,הדובעו הרותב תרחא הבשחמ הזיא בשחל קר ,הבשחמה
אליממ רטפי הז ידי לעו ,תרחא הבשחמ הזיאל ותבשחמ ךשמיש ,הזב אצויכו
םושב דחיב תובשחמ ינש ויהיש רשפא יא יכ ,וילע ןיאבש הער הבשחמהו םירוהרהמ
יכ ,תוער תובשחמ השרגל ידכ הנהו הנה ושאר ענענל ןיכירצ ןיאש ,ראבמ רבכו .ןפא
רכזנכו ,ללכ וירחאל לכתסי לאו ,ל"נכ תרחא הבשחמ בשחי קר ,ללכ ליעומ הז ןיא
.(א''י םש) ליעל
םלועל תולעל ,תושודק תובשחמ בשחל הצורש ימו .דאמ הובג הבשחמה .19
דיספמ אוה ,ןוגה רובד זא רבדי םא וליפא יכ ,ירמגל קתשל ךירצ אוה יזא ,הבשחמה
,הבשחמה ןילבלבמש הברה םילובלב שי ןידע ,ירמגל קתשי םא וליפא ךא .הבשחמה
םייתמא םיקידצמ תוישעמ ירופס ידי לע ןיכוז הזו ,הבשחמה תרהט ןיכירצ הז לעו
.(ב''י םש)
יאש ,ליעל ראבמכ ,הצור אוהש םוקמל ונוצרכ התוטהל םדאה דיב הבשחמה .20
תחרופו ותבשחמ תכלוה םימעפל םא וליפאו .ללכ דחיב תובשחמ ינש ויהיש רשפא
לאהחרכ לעב התוטהלו רזחל םדאה דיב אוה - םירזו םירחא םירבדב תטטושמו
ךרדל רסו ךרדה ןמ הנופש סוס ומכ שממ אוהו .יוארש המ בשחל רשיה ךרדה
ןכ ומכ ;רשיה ךרדה לא וחרכ לעב ותוא ןיריזחמו ונסרב ותוא ןיספותש ,תרחא
החרכ לעב הספתל ךירצ ,ךרדה ןמ העות אוהש האורשכ ףכתש ,שממ הבשחמב
.(ז''ט םש) יוארה ךרדה לא הבישהל
לצא םיבושחו םיהובגה םירבדה לכמ הלעמל ,דאמ דאמ ההובג איה הבשחמה .21
עיגהלו גישהל הלוכיו םלכמ ההובג הבשחמהו ,'וכו העימשו היאר ןוגכ םדאה
.(א''כ םש) דאמ הרמשל ןיכירצ ןכ לע ,הלעמל הלעמל


 

תודדובתה

הברי ,דיתעל ולגתיש הרותה תודוס וניה ,זונגה רוא םעט םעטל הצורש ימ .1
םא ,וישעמו ויקסע לכ לע תע לכב ומצע תא טפשיו ןידיו ,ונוק ןיבל וניב תודדובתהב
תע לכב תובוט ומע למוגה ךרבתי םשה דגנ ךכ גהנתהלו תושעל ול ןוגהו יואר ךכ
ןידי ומצעב אוהו ,ומצע םע טפשמב אובי לכה לעו ,טפשמב וירבד לכלכיו ,עגרו
תוארימ לצניו ,םידחפה לכ וילעמ רוסי הזבו - וישעמו ויקסע לכ לע ומצע תא טפשיו
םושמ אלו םיטסלו הער היחו ןודאו רש םושמ דחפי אלו אריי אלש וניה ,תולופנה
,השרשל האריה תא הלעי הזבו .דחפיו אריי דבל ךרבתי םשהמ קר ,םלועבש רבד
דבל דבכנה םשה תא האריל וניה ,אריתי יממ עדיש םלש תעדל הכוזו ,תעדל וניהד
לעו ;תמאב תולפשל הכזיו הלגנבש הרותה תגשהל הכזי הז ידי לעו ;תוממורה תארי
ללפתיו הלפתה תעשב ותוימשגו ותושי לכ לטביש ,שפנ תריסמב הלפתל הכזי הז ידי
ותומצע תא לטבי קר ,ומצע תא םולכל בשחי אלו ,ומצע תלעות תונוכ םוש ילב
אוהש ,הרות ירתס תגשהל הכזי הז ידי לעו - םלועב וניא ולאכ לטבתיו ותוימשגו
תוצע יטוקל) ל"נכ תודדובתה ידי לע ןיכוז הז לכו .דיתעל הלגתיש זונגה רוא
.('א תודדובתה
תונוצרהו ןיפוסכה הפב ןיאיצומו ונוק ןיבל וניב ןירבדמו ןיחישמש החישה ידי לע .2
בוטל תוכזלו ולש ערהמ תאצל עגעגתמו קקותשמו ףסכנ אוהש המ ולש םיבוט
תובוט תושפנה איצומ הז ידי לע - הז לע ךרבתי םשה ינפל ןנחתמו ללפתמו ,יתמא
ל"נה רובדה ידי לעו ,חכב תושפנ ןישענ דבל ןיפוסכה ידי לע יכ ;לעפה לא חכמ
תויתוא ריצל הכוזו ,ותשקב לעפל הכזי הז ידי לעו .לעפה לא חכמ ןיאצויו ןירמגנ
ררועמו ,תומלועה לכב הכרבו הבוט ךישממו לכה םיקמו היחמו ,בוטל הרותה
ןיפוסכ לש הז ןינע יכ .ונוק ןיבל וניב רבדמש הזה רובדה ידי לע תושפנ המכ הבושתל
ומצע ליגרהל דחא לכ ךירצו ,דאמ רקי אוה אלמ הפב םאיצוהלו תובוט תונוצרו
.('ג םש) בטומל םלועה לכ ריזחהל ןילוכי הז ידי לעו ,םוי לכב הברה הזב קסעל
וינפל שיבתיש דע ,ותמאל לודג תמאב ונוק ןיבל וניב רבדל ומצע תא ליגרהל ךירצ .3
('ה םש) 'וכו ןימלע לכד אשרשו ארקע ,טילשו בר דגנכ ויעשפ לדג לע הברה ךרבתי
.לוטב ול היהיש ךירצ - ושרשב ללכהלו ,ושרשב ללכנ היהיש תוארל דחא לכ ךירצ .4
ןיבל וניב דדובתמש ידי לע יכ ;תודדובתה ידי לע םא יכ לוטב ידיל אובל רשפא יאו
.('ו םש) ושרשב ללכהלו ךרבתי םשהב קבדתהלו לכה לטבל לוכי אוה הז ידי לע ,ונוק
,ריעהמ ץוח םוקמה היהיש םגו ,םינשי לכה זאש ,הלילב אוה תודדובתה רקע .5
הז ידי לעו .םויב וליפא םש םיכלוה םדא ינב ןיאש םוקמב וניהד ,ידיחי ךרדב ךליש
לטבמו הזה םלועה יקסע לכמ ותעדו ובל הנפמו ,ל"נכ ידיחי ךרדב הלילב דדובתמש
הדמ לטבמש דע הברה ללפתמ הלח תבש ,וניהד ;ירמגל ומצע תא לטבמש דע ,לכה
םוש וב היהי אלש ירמגל ומצע תא לטבמ ךכ רחאו ,תאז הדמ לטבמ ךכ רחאו ,תאז
תניחבל אובל הכוזש דע ,שממ ספאכו ןיאכ ויניעב היהיש דע ,תושממ םושו תואג
,ושרשב ומע םלועה לכ ללכנ הז ידי לעו ,ושרשב ושפנ ללכנ הז ידי לעו ,תמאב לוטב
.('ז םש) ךרבתי ותודחאב לכה ומע ללכנש וניהד
שרפל ,ונוק ןיבל וניב דדובתהל וניהד ,תודדובתה לש ןמזה רקע אוה זא הלילב .6
תובוט תודקנה וניהד ,הבוט חורה שפחל ובבל םע חישל ,ךרבתי םשה ינפל ותחיש
הז ידי לעו .'ה ינפ חכנםימכ ובל ךפשיש דע ,הער חורה ךותמ םררבל ,ןידע וב שיש
רכזל ,ןורכזל הכזי הז ידי לעו ;תוואת לכ רפמש ,המדמה עינכהלו החמשל הכזי
הכזיש דע ,אבה םלועל ןורחאה ופוסו ותילכת לע תע לכב בשחלו יתאד אמלעב דימת
.('ח םש) תמאב ךרבתי וילא בושל 

תואשנתה


תואשנתה תודמה רפס) :ותלדגמ ותוא ןידירומ ,הרמוג וניאו הוצמ רבדב ליחתמה .1
('ב
('ה םש) :אשנתמ הקדצה ידי לע .2

('ח םש) :הלעמל םיקתנ ורובד תוירבה ןיב ברעמו ,תולפשו המכח ידי לע .3
תואשנתהו דובכל הכזת הז ידי לע ,החמשב לבקמ התאו ךתוא הזבמ דחאשכ .4
('י םש) :החמשב
(ב''י םש) :ודומל לע דימת רזחמש ימל אב תואשנתה .5
(ג''י םש) :החכות ידי לע אב תואשנתה .6
(ז''י םש) :הלודג הילעל הכוז לארשי לע תוכז דמלמש ימ .7
(א''כ םש) :הרצ תעשבש ןוחטבה ידי לע אב תואשנתהה .8
(ב''כ םש) :הרהמב םורי יאדוב לכש ול שיש ימ .9
(ה''כ םש) :םסרפמ השענ החלצה וא המכח ידי לע .10
(ז''כ םש) :םמורתנ ,םילהת תרימא ידי לע .11
('ל םש) :אשנתמ ,הלילב הדגא דומל ידי לע .12
(א''ל םש) :רקש םיאנושש ידי לע אב תואשנתה .13
(ב''ל םש) :אשנתמ ,םיקידצ תבהא ידי לע .14
(ו''ל םש) :םמורתנ םדאה םשה שודק ידי לע .15
(ז''ל םש) :תונמחר ידי לע אב תואשנתה .16
(ח''ל םש) :הואג ילעב לע לשומ אוה הנומא ידי לע .17
(א''מ םש) :תואשנתהל הכוז לארשי ץראב הנובש ןינב ידי לע .18
(ב''מ םש) :תואשנתהל הכוז הרותה דובכ ידי לע .19
(ו''כ הארי תודמה רפס) .לדגו ךלוהו ותלדגמ לפונ וניא הארי וב שיש ימ .20
('כ תובצע תודמה רפס) .אשנתי יאדוב החמשב דימת אוהו תובצע ול ןיאש ימ .21 

החלצה('א החלצה תודמה רפס) :םולכ דיספמ וניא ,יוארכ ויתורשעמ איצומה לכ .1
('ב םש) :חילצתו חילצמל רבחתת .2
('ג םש) :ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא היוצמ הכרבה ןיא .3
('ד םש) :איה אימשד אתעיס ,החלצה .4
(ג''י םש) :וישעמ לכב חילצמ ,םילטב םירבד רבדמ וניאש ימ .5
(ד''י םש) :חילצמ אוה תמא דימת רמואש ימ .6
(ט''י םש) :החלצה אב םימכח תנומא ידי לע .7
('א :'ב קלח םש) :חילצמ אוה הז ידי לע ,דימת חמש אוהש ימ .8
('ב :'ב קלח םש) :ול תקחשמ העשהש ,הזל דבכל ךירצ .9
('ג :'ב קלח םש) :ודיב ןמזה ,חלצמ אוהש ימ .10
(ז''מ ןוממ תודמה רפס) .החלצהל לגסמ תידימת החמשה .11 

ןוירה

('א ןוירה תודמה רפס) :ןוירהב רעצ הל שי השא ,םירקש ידי לע .1
ןתלו טנגמ וא קידצה רבק לעש גגמ ןטק ץע הלצא אשתש ,ןוירהל הלגס .2
('ב םש):הקדצ
('ג םש) :ןיברמו ןירפמ םינטק םיגד .3
('ד םש) :םילצבו ןימוש ולכאי אל תוקינימו תורבע .4
('ה םש) :תדקפנ הז ידי לע ,היניעב םיעשר ישעמ ןיאונשש ,השא .5
('ו םש) :ןוירהל הלגס אוה ,ומצע לע תולג לבקמה .6
('ז םש) :ןוירהל הלגס איה תיז ןמש תיתשו הקד המהב רשב תליכא .7
קלח םש) :הלימה רחא הלימ לש ןיכסה לע טיבת ,רבעתהל הלוכי הניאש השא .8
('א :'ב
ומצע תא שדקיו ,ול תנגוהה השא אשי ?םירכז םינב ול היהיו םדא השעי המ .9
(ח''י םינב תודמה רפס) :ולש םינבהש יממ שקביו ,שימשת תעשב
(ח''כ םש) :רכז דלתש ותשא לע ללפתי דלוה תריצי םדק םוי םיעברא .10
(ז''ל םש) :חכ לעבו הרוצ לעב תויהלו וזרזלו ונבלל ,דלול הפי שימשתה .11
(ח''ל םש) :תולג ומצע לע לבקי ,םינב ול ןיאש ימ .12
(א''ס םש) :ויתונבו וינב ןכ ,םדא לש ויתוליכא יפל .13
.( 'א םינב תוצע יטוקל) .םינבל הלגס אוה חכב הלפת .14
('ב םש(. םינבל הלגס אוה הכס .15
ישארבו" תשרפ גווזה םדק ותשאו שיא םהינש ורמאיש - אמיק לש ערזל הלגס .16
.('ט םש) "םכישדח

 

םירבד יודיו


('ג םירבד יודיו תודמה רפס) :תואשנתהל םיכוז םירבד יודיו ידי לע .1
('ד םש) :וילע אב ארומ ,ויתונוע לע הדותמ וניאש ימ .2
(ו''ט החלצה תודמה רפס) .חילצת יודיו ידי לע .3
(ג''ל הבירמ תודמה רפס) .ךיאנוש תובשחמ ךילעמ לטבתי יודיו ידי לע .4
('ח הבושת תודמה רפס) .אבה םלועל קלח ול שי הדותמה לכ .5

רפס) .ןברק בירקהו חבזמ הנב ולאכ המודו יודיו ידי לע סיפתנ אוה ךורב שודקה .6
(ז''צ הבושת תודמה 

תובא תוכז('א תובא תוכז תודמה רפס) :תובא תוכז ןיריכזמ הוקמ תליבט ידי לע .1
תוכז ץצונתמ האריה ידי לעו ,האריה תא ןיריאמ רודה יפירחו יגלפמ ידי לע .2
('א :'ב קלח םש) :םלועב הבושת ררועתנ תובאה תוצצונתה ידי לעו ,תובא
םש) :ויתובא תוכז הלח םא וא ויתובא תוכז ומת םא רכנ םדא לש ותיב חתפב .3
('ב :'ב קלח
('ג :'ב קלח םש) :תובא תוכזל ךירצ ןיא ,םידסח למוגה .4
(ב''נ הלפת תודמה רפס) .תובא תוכז רכזת רבד הזיא שקבמ התאשכ .5 

הריכז


('א הריכז תודמה רפס) :ןחכש השענ ורבח ינפ שיבמש ימ .1
('ב םש) :החכש אב הגאד ידי לע .2
('ג םש) :הריכז אב אלמ הפב דומל ידי לע .3
('ד םש) :החכש אב רעצ ידי לע .4
('ה םש) :הריכזל אובת ,ךמאו ךיבא תרוצ ךינפל ריצתשכ .5
('ו םש) :הריכז תדמב רשקנו החכש תדממ רתנ םדאה ,תוישעמ תווצמ ידי לע .6
(א''י םש) :הקדצ ןתי ,ןחכש אוהש ימ .7
(ב''י םש) :הלודג השדקב ומצע תא שדקי ,ןורכז ול ןיאש ימ .8
(ג''יםש) :ןורכזל הכזת תולפש ידי לע .9
(ד''י םש) :החכש אב תובצע ידי לע .10
(ו''ט םש) :חכשמ וניא הענצב ודומלת עיצמה .11
(ט''י הונע תודמה רפס) .ותוא רכוז אוה ךורב שודקה הונע ידי לע .12

חיטבהש תובוטה תא אוה ךורב שודקה תא ןיריכזמ תוצח ןוקת ידי לע .13
(ח''נ הלפת תודמה רפס).לארשיל
.('א ןורכז תוצע יטוקל) ןורכזל לגסמ הלפתה .14
החכשה לטבתנ הז ידי לע ,לארשי ץראל הקדצ טרפבו ,הקדצו תינעת ידי לע .15
.('ב םש) ןורכזל הכוזו
םיכוזו ,החכשמ ןילוצנו ,םינידה ןיקתמנ הלפתה תעשב םיפכ תאחמ ידי לע .16
.('ג םש) ןורכזל
יתאד אמלעב דימת רכזיש וניהד ,החכשל לפי אלש ,ןורכזה תא דאמ רמשל ךירצ .17
דימ ,ותנשמ וציקהב רקבב ףכתש ,ילארשיה שיא גהנמ תויהל יואר ךכו .חכשי אלו
הזו ,יתאד אמלעב ףכת ומצע תא רכזי ,רבד םוש ליחתיש םדק ,ויניע תא חתפישכ
ותעד לדגיש ,וניהד ,תויטרפב ןורכזה ךישמהל ךירצ ךכ רחאו .תויללכב ןורכז תניחב
םיזמרה םהמ ןיבהל ,םוי לכב ול ןימזמ ךרבתי םשהש השעמו רובד הבשחמ לכב
ומצע תא םצמצמ ךרבתי םשה יכ ,וילא ברקתהל םדי לע ול זמרמ ךרבתי םשהש
ול ןימזמש םירבדה לכ ידי לע םוי לכב םיזמר ול זמרמו ,תילכת ןיא דע ףוס ןיאמ
הבשחמה לכ ידי לע ךרבתי םשהב רכזל הזב ותעד לידגהל םדאה ךירצו .םויה ותואב
.וילא ברקתהל םיזמרה םהמ ןיבהלו ,םוי לכב ול ןימזמ ךרבתי םשהש השעמו רובד
.('ד םש) 'וכו הדמב תויהל ךירצ תעדה תלדגהה ךא
אוהש ,ןיע ער תניחבל לפי אלש ומצע תא רמשל ךירצ ,ל"נה ןורכזה רמשל ידכ .18
.('ו םש) החכש אב הז ידי לעש ,בלה תתימ
םג .ןורכזה םגפנ ערה ןושל ידי לע יכ ,ערה ןושלמ ומצע תא רמשל ןיכירצ םג .19
.('חםש) ל"נה ןורכזה רמשנ הז לכ ידי לעו ,החמשל ומצע תא חירכהל ןיכירצ
תולעמ םג שי לבא ,םשה תדובעו הרות ןינעל ןורכזה רמשל ןיכירצש יפ לע ףא .20
תא םילבלבמה םירבדה לכ ותעדמ חיכשהל ומצע ליגרהל ןיכירצ יכ ,החכשהב
בר יפ לעו ,זא םיאב םילובלבה לכש ,הלפתה תעשב טרפבו ,ךרבתי ותדובעמ םדאה
ליגרהל ןיכירצ ןכ לע .'וכו הז ןינעבו הז ןינעב השע בוט אלש ,רבעש המ ותוא לבלבמ
ותעד חיסיו ירמגל ותעדמ ותוא קלסיו ריבעי ,רבדה רבועו ףלוחש דימו ףכתש ,ומצע
.הלפתה תעשב טרפבו ,ללכ הז ןינעב ותבשחמב דוע בשחל ליחתי אלו ,ירמגל הזמ
םחיכשהלו םריבעהל ךירצ לכה ,םגפש םימגפה לכו רבעש תונועה תוגאד לכ ןכו
לכ םהב בשחיש בוט ןיא ולכ םויה לכב וליפאו .הדובעהו הלפתה תעשב ותעדמ
רכזי אקיד זאש ,'וכו ותחיש שרפלו ובל רבשל הנוכב הצורש תדחימ העשב קר ,םויה
קסעל לכויש ידכ ,ותעדמ םחיכשהל ךירצ םויה ראשב לבא ,רבעש המ לכ ומצע
ןינע .(וכ ן"רה תוחיש) ליעל רכזנכ ,הלפתה תעשב טרפבו ,החמשב םשה תדובעב
.('ט םש) – םולשו סח ,התחכשו הרותה ןורכז


 

םולח('א םולח תודמה רפס) :ורבדי אוש תומולחה :רקבב רמאת ער םולחל .1
םולחב" :ביתכ אהו !?ורבדי אוש תומולח יכו :ההימת ןושלב רמאת בוט םולחל .2
('ב םש):"וב רבדא
תאו העשה תאו םויה תאו וסקנפב םתוא בתכי ,ויתומולח ומיקתיש הצורש ימ .3
('א :'ב קלח םש):םוקמה


 

ןח


('א ןח תודמה רפס) :ןחל הכוז הקדצ ידי לע .1
('ב םש) :ןחל הכוז תולפש ידי לע .2
('ג םש) :םיחרוא סינכי ןחל .3
('ד םש) :רוסא רובדמ ויפ תא רמשיו ,רוסא ילכאממ ומצע תא רמשי םג .4
('ח םש) :ןחל לגסמ תיז ןמש .5
('ט םש) :ףולא תמאו דסח בהזו ףסכ :ףלק לע בתכת ןחל הלגס .6
(ג''י םש) :ןח תנתונ ךרדב הרותה קסע .7
(ד''י הונע תודמה רפס) .ןח אב הונע ידי לע


 

הפונח


('א הפונח תודמה רפס) :ךפהל ןידה אוהו ,הפ לובנ ידיל אב הפנחה ידי לע .1
('ב םש) :םהילע םחרמ ןיאו ,םימותי וינבו הנמלא ותשא תישענ הפנח ידי לע .2
('ג םש) :דחפ אב הפנח ידי לע .3
('ד םש) :הפנח וב שיש עודיב ,לפונו קושב ךלוהש ימ .4
('ה םש) :בל באכ אב הפנח ידי לע .5
('ו םש) :הפנח ידיל אב ,םירחא לע ונוחטבש ימ .6
('ח םש):ןידה ררועתנ הפנח ידי לע .7


 

ןותיח('א ןותיח תודמה רפס) :םיה תריש הנוכב רמאי ,וגווז אצמל ול השקש ימ .1
תאש'נ הלות'ב ,"הנבל" :רבדל ןמיסו .וגווז תא םדא אצמיש ,הלגס ,הנבל שודק .2
('ב םש) :יעיבר'ה םוי'ל
('ו םש) :םיאישנה תונברקב תורקל ומצע תא ליגרי וגווז אצמל ול השקש ימ .3
('ט םש) :םימשב זרכנה וגווז תונשל לוכי הלפתה ידי לע .4
(ז''ט הבושת תודמה רפס) .ןיקקפתמ ויתונוע השא םדא אשנש ןויכ .5
.('א ןוטיח תוצע יטוקל) וגווזל הכוז חכב הלפת ידי לע .6
.('ב םש) םינידה ןיקיתממ הנתח לש ןידוקר ידי לע .7
םגווז אצמל ןיכוז ,תוכלה דומל ידי לעו ,ךרבתי םשהל האדוהו ללה ידי לע .8
.('ד םש) םגווז אצמל םיכירצה לכ לש יתמאה
שיש ותוא ןיריכזמו םדאהל ןיזמרמ הזב ,ךודשה תעשב סרח ילכ ןירבשמש הזב .9
םג .יוארכ וגווזב ומצע שדקיו ,ותואת רחא ךורכ היהי אלו הזב רכזי ןעמל ,םנהיג
ינפ האור וניא הדי לע יכ ,הנשרגי אלו הב דגבי לא ,הער השא איה םאבש ,ול ןיזמרמ
('ז םש). ותשא תא שרגל אלש דאמ רהזל ךירצ יכ ,םנהיג 

העושי


העושי תודמה רפס) :םשה שודק לע שפנ תוריסמ ול שיש ימל אלא סנ ןישוע ןיא .1
('א
('ב םש) :העושי איבמ ןירוסיב חמשה .2
('ג םש) :העושי אב תודדובתה ידי לע .3
('ד םש) :סנ ול ןישוע ןויסנ ידי לע .4
('ה םש) :העושי אב ,הקדצ ידי לע .5
('ח םש) :רחא רבדב וא ןוממב לצנהל ךל רשפאש ןמז לכ ,סנה לע ךמסת לא .6
לדג יפל לכהו ,הערל לפונ הזה םדאה ,םדאל סנ אוה ךורב שודקה השועש םדק .7
('ט םש) :סנה
(ג''י םש) :םדא תעושיל ךרטצת אלש ,הכזת הקדצ ידי לע .8
ול השעי אוה ךורב שודקהש ,ןויסנה הזב דמעישכ ,עדי ןויסנ הזיאל אב םדאשכ .9
(ז''ט םש):סנ
(ט''י םש) :התיממ לוצנ םדאה ,תינעת ידי לע .10
('כ םש) :דסח ךל השעי ןוחטב ידי לע .11
(א''כ םש) :העושי אב הונע ידי לע .12
(ב''כ םש) :ותעושיב חמשל הכזי החמשב ללפתמש ימ .13
(ו''כ םש) :העושי לבקמ הז ידי לע ,םויה לכ ללפתמש ימ .14
החמש תודמה רפס) .העושיו דסח ול אביש עודיב םאתפ םדאל האב החמשהשכ .15
(ו''כ
תודמה רפס) .וינפל ןיסנכנ תוכז יצילמו םלועב הברו הרפ העושי םימשגה םויב .16
(ז''ט הלפת
.דיחי תלפתב יד אלו םדא ינב המכ וללפתיש דע אלא העושיה האב הניא םימעפל .17
(ב''י :ב הלפת תודמה רפס) 

הארי( 'א הארי תודמה רפס) :האריל אובל לוכי ,ומצע יניעב םכח וניאש ימ .1
העשב ויפמ איצומש םירובדה לכ ,םימש תאריל ורבח תא תיסמו רבדמש ימ .2
('ה םש) :רפס ונממ השענ ורבח םע רבדמש
('ו םש) :ןיעמשנ וירבד ,םימש תארי וב שיש ימ .3
('ח םש) :ךפהל ןידה אוהו ,ביחמ ולזמש הממ רתוי םדאל ףיסות םשה תארי .4
(א''י םש) :רוד ףלא דע האריה תוכז .5
(ג''י םש) :הארי ידיל איבמ שארה לש יוסכה .6
(ו''ט םש) :ןיאגתמה בל תא רבשל לוכי ,םימש תארי וב שיש ימ .7
(ז''ט םש) :םלועב הניכשה תא ךישממו .8
(ז''י םש) :הענכה ידיל אבו .9
(ח''י םש) :ותוא תיסהל לוכי אל תיסמה םג .10
(ט''י םש) :םיסנ ול השוע אוה ךורב שודקה ךרבתי םשה תאריב דימת קובדש ימ.11
('כ םש) :ויתונווע לכ ול ןילחומ ,ונממ חוכש וניאו םשה תאריב דימת רשקמש ימ.12
(ה''כ םש) :תמאל אובי הארי ידי לע .13
(ו''כ םש) :לדגו ךלוהו ותלדגמ לפונ וניא ,הארי וב שיש ימ.14
(א''ל םש) :הוקמל ךלת האריל .15
(ב''ל םש) :האריל אובת םשה תשדק ידי לע .16
(ח''ל םש) :הארי ול שיש ,ןמיס אוה ,הוצמ תושעל םדאה קשוחש ,קשחה .17
('א :'ב קלח םש) :הסנרפל הכוזו שאמ לוצנ דסחהו האריה ידי לע .18
('ט :'ב קלח םש) :תעדלו האריל םיכוז םה םג ,םשה יאריל םיברקמה ולא .19
קידצ תודמה רפס) .קידצל ומצע תא ברקל םדאה קקותשמ םימש תארי ידי לע .20
(א''צק
.('ג תוצע יטוקל) 'וכו הלפתלו םולשל הכוז האריה ידי לע .21
,ךכ רחא אבש העש לכו םוי לכש האריש וניה ,וימי ךיראהל תוארל םדאה ךירצ .22
םוי לכבו םעפו םעפ לכב ןכו ,השדק תופסותב רתוי הבחרו הלודגו הכרא היהתש
,םימי תוכירא רקע הזו ,הרהטו השדק תופסותב וימי ךיראהלו ביחרהל הארי םויו
וניה ,רצק אוה הלחתב דחאו דחא לכ לצא ליחתמש םוקממ םויו םוי לכ יכ
ןיכירצ ןכ לעו ,םויה ותואב תושעל ךירצש הדובעה דאמ וילע השק םויה תלחתבש
,םוי לכב הדובעה תודבכ האורש הזמ לפי לבל םויו םוי לכב דאמ לודג תורבגתה הזל
לכויש המ יפכ לודגה תודבכהו קחדהו רצמה ןמ ליחתהל םוי לכב קזחתי קר
רחא אבש העשו העש לכו ,ךרבתי ותדובעב ךלוהו בחרתמ היהי ךכ רחאו ,רבגתהל
רחא אבש וייח ימימ םויו םוי לכ ןכו ,השדק תופסותב הביחרהלו הלידגהל הארי ךכ
רקע הזו - םלועל ןכו וינפלש םוימ הרתי השדק תופסותב ךלוהו בחרתמ היהי ךכ
.('ח םש) האריה ידי לע ןיכוז הז לכו ,םימי תוכירא
בא ארומו ,ךבר ארומו ,םימש ארומ וניהד ,תוניחב שלשב אוה האריה תומלש .10
.('י םש) םאו
.(ו''ט םש) ?םייח ול המל - תילכתה לע לכתסמ םדאה ןיאשכ .11
ןה ;וב דמועש םויה ותוא םא יכ ויניע דגנל םישי אלש - םשה תדובעב לודג ללכ .12
ןכו ,םירפסב אבומכ ,ורבחל םוימ בשחי אלש ךירצ ותוכרטצהו הסנרפ קסעב
ןיצורשכ יכ .דבל העשה התואו םויה ותוא םא יכ ויניע דגנל םישי אל םשה תדובעב
דבכ אשמ אשל ול רשפא יאו דבכ אשמ אוה ולאכ םדאהל המדנ ,םשה תדובעב סנכל
החדי אלש םג .ללכ אשמ ול היהי אל ,םויה ותוא קר ול ןיאש בשחישכ לבא ;תאזכ
ןיא יכ ,הזב אצויכו !יוארכ חכבו הנוכב ללפתא רחמ !ליחתא רחמ :רמאל םויל םוימ
אוה תרחמה םוי יכ ,וב דמועש העשה התואו םויה ותוא םא יכ ומלועב םדאהל ול
.(ז''ט םש) אקיד םויה ,"ועמשת ולוקב םא םויה" - ירמגל רחא םלוע
םהב שפחל תורנ ןישענ הז ידי לע ,םלועה הזב השוע םדאהש הוצמו הוצמ לכ .13
םלוע יגונעת לכ תילכת הז יכ ,הזל הכוזה ירשא - ותוקלתסה רחא אכלמד איזנגב
.(ז''י םש) אבה
תארי ומצעב ול היהיש ךירצ לבא .םימש תאריב ורבח םע רבדל םדא לכ ךירצ .14
רבעי אלש ,ורבח לצא וירבד ומיקתיש ידכ םגו ,ןיעמשנ וירבד ויהיש ידכ ,םימש
לצא וירבדל םויק שי םגו ,ןיעמשנ וירבד הארי ידי לע יכ ,ףכת ורבח בלמ רובדה
.(ז''כ םש) ורבח


 

דובכ


('ד דובכ תודמה רפס) :דובכל הלגס אוה תוצח ןוקת .1
('ה םש) :םסרפמ השענ אוה ,הלעמל ודי לע םמורתנ אוה ךורב שודקהש ימ .2
('ז םש) :דובכל לגסמ הרות רפסה קובח .3
('ח םש) :דובכ אב הונע ידי לע .4
(ג''י םש) :דובכל הכוז ,ותוא דבאמה רבד םושמ ,הרות רפס ליצמש ימ .5
('כ םש) :הרז הדובע דבוע אוהש יפ לע ףא ,תוכלמל דובכ ןתל ךירצ .6
(א''כ םש) :ויאנושמ לוצנ םדא ,הרותה תא ןידבכמש ,דובכ ידי לע .7
(ד''כ םש) :םדאה תא ןידבכמ םדאה לש םידגבה .8
(ה''כ םש) :שפנב הלות דובכה .9
('א :'ב קלח םש) :ךפהל ןכו םינגהמ םהש עודיב ,הז תא הז ןידבכמה םדא ינב .10
('ד :'ב קלח םש) :ול תקחשמ העשהש הזל דבכל ךירצ .11
תואשנתהו דובכל הכזת הז ידי לע החמשב לבקמ התאו ךתוא הזבמ דחאשכ .12
('י תואשנתה תודמה רפס) .החמשב
('ד הבירמ תודמה רפס) .ויאנושמ לוצנ םדא הרותה דובכ ידי לע .13
תודמה רפס) .ותשא דובכ ליבשב אלא םדא לש ותיב ךותב היוצמ הכרבה ןיא .14
(ד''צ ןוממ
רחא ףדור היהי אלו ,םוקמה דובכב תוברהלו ומצע דובכב טעמל םדא לכ ךירצ .15
םירקוח םדא ינב ןיא זאו ,יקלא דובכל הכוז אוה יזאו .דובכה ןמ חרבי קר ,דובכה
,יקלא דובכל הכוז וניא ,דובכה רחא ףדורש ימ לבא .ואל םא יואר אוה םא ודובכ לע
הז אוה ימ :םילאושו וירחא םישרודו םירקוח לכה ,דובכ ול שישכ וליפא ןכ לעו
הזה דובכל יואר וניאש םירמואש ,וילע םיקלוחו ?הזה דובכ ול םיקלוחש אוה הזיאו
.('א דובכ תוצע יטוקל)
.(ד''כ םש) .הטוש אוה דובכ הצורש ימ .16
ליבשב ארבנ לכה ןכ לע ,ךרבתי ודובכ ליבשב םא יכ התיה אל האירבה לכ .17
דובכ הזיא אבשכ ןכ לע .אקיד םדאהב יולת ךרבתי ודובכ תלדגה לכ יכ ,םדאה
ריזחהל האריש קר ,םולכ דובכה ןמ ומצעל חקי אלש דאמ רהזל ךירצ ,םדאהל
םלועה לכ יכ ,םלועה לכ םיקמו ןקתמ אוה הזבו ,ךרבתי םשהל דובכה לכ תולעהלו
.(א''ל םש) ל"נכ ךרבתי ודובכ ליבשב םא יכ ארבנ אל ואולמו
.לבהו תוטש לכה ,הזה םלועה ינינע לכש האור היה ,תעדה בושי םדאל היה םא .18
תוערו לבה לכה ,הנידמה לע עסנלו םסרפמ תויהל ,תוגיהנמו דובכ לש הואתה טרפבו
םלועב וליפא חור תחנו גונעת םוש הז ןיא תמאב יכ ,תמאב לודג תוטש אוהו ,חור
(ה''ל םש).ל"ר ,תונויזבו םירוסי אלמ אוה יכ ,הזה

 

סעכ('א סעכ תודמה רפס) :וילע םיטלוש םניא ויאנוש ,סעכמ ומצע תא רמושש ימ .1
('ב םש) :ומוקמב םירחא ורודי אל ,ותיבב ןכשי םג .2

('ג םש) :הזבתנ סעכה ידי לע .3
('ד םש) :אטחת אלו חתרת אל .4
('ה םש) :ויתודמ לע דימעמ וניאש ימלו סעוכ וניאש ימל בהוא אוה ךורב שודקה .5
(ד''י םש) :דאמ קיזמ הליכא רחא סעכ .6
(ז''י םש) :תירחש תפ לכאיש ,סעכל הלגס .7
('כ םש) :סעכה ונממ לטבי הז ידי לע ,ףכת םלשיו רדנ רדי ,ןסעכ אוהש ימ .8
(ז''כ םש) :הואג ילעב עינכהל ךתולכתסהב לכות הז ידי לע ,סעכ ךל היהי אלשכ .9
(ב''ל םש) :בוט םשל הכזי ,סעכה תדמ תא רבשמש ימ .10
(ג''ל םש) :הדבכ אשמ ידי לע סעכ אב םימעפל .11
(ז''ל םש) :סעכה קלתסנ הליכא ידי לע .12
(ט''ל םש) :סעכה לטבתנ הקדצ ידי לע .13
הנומא ןורסחמו הואגמו סעכמ לוצנ הז ידי לע דמחת אל לע רבעלמ רמושש ימ .14
('י :ב הנומא תודמה רפס) .הואגו סעכ ידי לע האבה
םוש וסעכב לעפי אל ,סעכ ללכל אבשכ וניה ,תונמחרב סעכה תא רבשל ךירצ .15
סעכה קיתמיו סעכל הצורש הז לע לודג תונמחרב זא רבגתי אברדא קר ,תוירזכא
אוהש ,תילכתה תא ותבשחמב ספתלו קידצהמ לבקל ןיכוז הז ידי לעו .תונמחרב
וגישהלו ןורחאה תילכתה לע לכתסהל לכוי םלועבש רבד לכבו ,אבה םלוע עושעש
. ('א סעכ תוצע יטוקיל) קידצה תמשנ ךותב ול שיש ושרש יפכ
.('ד םש) תעד ךשמנ הוקמ תליבט ידי לע יכ ,סעכה לטבמ הוקמ תליבט ןכו .16
הרגתמ תינעתה םויב ןכ לע .תינעתה תלעמ רקע הזו ,תינעת אוה סעכל ןוקת .17
הרתי הרימש ךירצ ןכ לע .תינעתה תא לקלקל ידכ ,סעכ ול ןימזמו םדאב רבד לעבה
המ אוה תינעתה תלעמ רקע יכ ,תינעתה םויב סעכה לש שאמ ומצע תא רמשל ,הזל
.('ו םש) סעכה תא עינכמש
.)'ז םש) סעכה לטבתנו ענכנ תבש תליכא ידי לע .18
בשחנו ,חישמ לש וחור תניחב ךשמנו השענ הז ידי לע ,סעכה רבשמו רבגתמשכ .19
ילב ודבל 'הל ללפתהלו הסנרפל הכוזו ,ואולמו םלועה לכ ארבנו הוהתנ ודי לע ולאכ
לכו תוצמה לכ לעפה לא חכמ איצוהל הכוזו ,םולשו סח ,םדא ינב ליבשב תוינפ
.(א''י םש) תושעל ךירצש השדקבש םירבדה
ןכ לע .תולצעהו תובצעהו סעכה תומלשב רבשל ןיכוז לארשי ץרא תשדק ידי לע .20
תשדק ידי לע יכ ,הרהמ לארשי ץראל אובל הכזיש ךרבתי םשהמ דאמ שקבל ןיכירצ
,וילע רבועש המ לכ לע ופא ךיראיש וניהד ,םיפא תכירא תניחבל ןיכוז לארשי ץרא
(ב''י םש).השעש המ ודגנכ השע םא וליפא ,םדא םוש לע דיפקי אלו סעכי אלו 

דומל

רפס) :דמלל הבהאו קשח ול היהי הז ידי לע ,ותוא חמשמו באל גונעת השועש ימ .1
('א דומל תודמה
אלב אה יכ ,םימחר שקביו הרוחסב טעמיו הבישיב הברי ?םכחיו םדא השעי המ .2
(ד''י םש) :יגס אל אה
(ז''ט םש) :ודיב םיקתמ ודומלתו ,םימי ךיראמ םר לוקב דמולה .3
(ז''י םש) :ודיב םיקתמ ודומלת ,תוסג וב ןיאש ימ .4
(ח''י םש) :םירחאל דמלמש ימ םג .5
(ח''כ םש) :הניבל הכוז השדק ידי לע .6
ול רשפאש ימ לע ,םהמ דחאו .םוי לכב ןהילע הכוב אוה ךורב שודקה ,השלש .7
(ט''כ םש) :קסוע וניאו הרותב קסעל
('ל םש) :הבושתל הכוז הניב ידי לע .8
(א''ל םש) :אלפ רבד עשרה תא דמלל רוסא .9
('מ םש) :תורהנ לצא דמלל לודג תלעות .10
(א''מ םש) :הדובעב קסוע ולאכ ,הלילב הרותב קסועה .11
(ב''מ םש) :וימיב שדקמה תיב הנבנ ולאכ ,הדובע תוכלהב קסועה .12
('נ םש) :רצוק וניאו ערוזל המוד ,רזוח וניאו דמולה .13
הרותה ימעט ול הלגיש ,ךרבתי םשה תאמ תשקבמ הרותה ,ודומלת רזוחה .14
(א''נ םש) :הירתסו
הרות ירבדל האשע ולאכו ואשע ולאכ ,בותכה וילע הלעמ ,הרות ורבח ןב דמלמה .15
(ה''נ םש) :ומצעל ואשע ולאכו
(ח''ס םש) :העימשה שוחל לגסמ ,דמלל רקבב תוררועתה .16
(ה''ע םש) :םולשל הכזת הרות ידי לע .17
ךורב שודקה הז ליבשב ,םיבוט םישעמו הרות לגסל הכוז םדא םוקמ לכב ואל .18
:ב קלח םש) :רחא םוקמל הזה םוקממ םדאה הז אציש ,םיבובס בבסמ אוה .19
(ב''י
(ד''י :ב קלח םש) :םשה שודקל אב הנומא ידי לעו ,הנומאל אב הרות ידי לע .20
('ג הריכז תודמה רפס) .הריכז אב אלמ הפב דומל ידי לע .21
('ב ןוממ תודמה רפס) .רשע איבמ םימכח ןושל .22
לש תובישחו ןחהו ,תושקבה לכו תולפתה לכ םילבקתנ הרותה דומל ידי לע .23
דומיל תוצע יטוקיל) תוינחורו תוימשגב ןיכירצש ימ לכ ינפב םמורתנו הלעתנ לארשי
. (
תא אפרמ אוה הז ידי לע ,הניבהלו התוא עדיל הכוזש דע הרותב עגיתמש ידי לע .23
ייחד אנליא עטונ אוהו ,םינידה לכ קיתממו ,השרש םוקמל התוא הלעמו ושפנ
ךרבתי ודובכ הלגמו תומלועה לכ שדחמו םיקמ אוה םג ,אתווסא אלוכד אליעל
םש) ומש ךרבתי ודובכ לדגתיש ידכ ,םדאה תדובע לכ לש תילכתה רקע הזש ,םלועב
.(ט''מ
ול שיש ימ ולפא יכ .קסעהו אדרטה ךותמ הרותל םיתע לזגלו ףטחל םדאה ךירצ .24
הזיא ומצעל לזגלו ףטחל לכוי אלש רשפא יא ןכ יפ לע ףא ,תובר תודרטו םיקסע
.(א''ס םש) הרותב קסעל םויב העש
שיש תומיענהו תוקיתמה שיגרהל תוכזל רקעה והזו ,הרותהב תומיענ שי .25
דובכה לכ קר ,ומצעל דובכ םוש לבקי אלש דובכה ןוקת ידי לע ןיכוז הזו ,הרותהב
הז ידי לע ,לארשי ץראל הקדצ טרפב הקדצ תוצמ ידי לע םג .ךרבתי םשהל הלעי
.הרותה תמיענ ןיחמה תמיענ רקע םשש ,לארשי ץרא לש ןיחממ לבקלו קניל ןיכוז
.(ב''ע םש) הרותה תמיענ עדוי אוה ,תמאב לארשי ץרא לש ןיחמל הכוזה ירשא
.(ג''ע םש) תודיתע הרותהמ עדיל לוכי תמאב הרות דמולשכ .26
המב דכלנש ימ ולפאש ,תורבעמ ולפא םדאה תא איצוהל לודג חכ הל שי הרותה .27
ךכו ךכ םויו םוי לכב דמלל קזח בויחו עובק קח ול השעי םא ,ןלצל אנמחר דכלנש
השודקה הרותה קסעו חכ לדג ידי לע ,םיערה וישעממ תאצל הכזי ,היהיש ךיא היהי
.(ח''ע םש)


 

ערה ןושל


הלעמלמ וילע ינא :םונהיג לש רשל רמוא אוה ךורב שודקה ,ערה ןושל רפסמה .1
ידיל אובי אל הז ידי לע םג .ותעד ליפשיו הרותב קסעי ותנקתו .הטמלמ וילע התאו
('א ערה ןושל תודמה רפס) :ערה ןושל
('ד םש) :יעבימ שחימל ,יעבמ אל ילובקלד בג לע ףא ,אשיב אנשל יאה .2


('ט םש) :תמא ידי לע לוצנ ערה ןושלמ .3
(ד''י םש) :תקלחמה לעב לע ערה ןושל רמול רתמ .4
(ו''ט םש) :תימלוע הליחמ ול ןיא ,ורבח לע ער םש איצומ .5
(ח''י םש) :תרטקה תרימא ,ערה ןושלל ןוקת .6
('פ הבירמ תודמה רפס) .חצנמ אוה ערה ןושל רמוא ןיאש ימ .7 

תונצילרפס) :םוקמל םוקממ דנו ענו רקש תדמל אב םג .לפונו ךלוה תונציל ידי לע .1
('ב תונציל תודמה
('ג םש) :תונציל אב הפנח ידי לע .2

('ד םש) :םירוסי םיאב תונציל ידי לע .3
('ה םש) :המכח ול ןיא ,תונציל ידי לע .4
('ו םש) :תוירבה לעו אוה ךורב שודקה לע םדאה תא תבעתמ איה תונצילה .5
('ט םש) :הרז הדובעד אתונצילמ ץוח ,אריסא אתונציל לכ .6
תמא תודמה רפס) .תמא שיא אוהש עודיב לותה לש קוחשמ ומצע תא רמושש ימ .7
(ז''מ
רובדה יכ תונציל ךרדב וליפא תאזה הרבעה השעא רמולמ ויפ תא םדא רמשי .8
(א''י הבושת תודמה רפס) .השעמל ותוא חירכמ
לע גיעלהל רוסאו .הברה םירפס דוע תויהל ןידיתע םגו ,הברה םירפס ושכע שי .9
.( 'ב תונציל תוצע יטוקל) םלועהל םיכרצנ םלכ יכ ,םהמ דחא םוש
('ג םש).תירבה ןוקת ידי לע לטבתנו ,"ליסכה קוחש" אוה תונצילה .10
ןמ דאמ ענומש ,םהלש תונצילה אוה רקעהו .דאמ םילודג םיענומ םה םדא ינב .11
תונצילו תומכח איעבמ אל .םהלש תונצילו תומכחב יקבש ימל בטיה עודיכ ,תמאה
,לארשי תדמ הברה םיצצולתמש ,םירקחמה יכרדב םיכלוהה םלוע ילק לש
תומכחה וליפא אלא ,ןלצל אנמחר ירמגל םדאה תא רקועו קיזמ הזש ,םסרפמכ
םג ,השדקבש םירבד המכמ תונציל םישועו ,םידיסחו םירשככ ןיארנה לש תונצילהו
עורג םינפא המכבו .תמאב םשה תדובעמ דאמ הברה םיקיחרמו הברה םיקיזמ םה
בר םיחרוב ל"נה םילקהמ יכ ,םלוע ילקה לש תונצילהמ םהלש תונצילה רתוי
תומלוע ינשמ םדאה תא תרקוע איפוסוליפה תמכחש ןיעדוי לכה יכ ,םלועה
לשתומכחהו תונצילה תאז לבא ;ןלצל אנמחר תויתחת לואשל ותוא ןידירומו
םירשכה יפמ םיאצויש רחאמ ,ךכ לכ םהמ חרוב םדאה ןיא ,ל"נה םירשככ ןיארנה
,חטב ךלי םתב ךלוהו .רבד לעב השעמ לכהו ,תמא יכרדב לכה םישיבלמ םהו ,תצק
תומימתב ךליו ,םהלש תונצילו תומכח ינימ לכ לע לכתסי אלו ,םנומהמו םהמ חרביו
.('ד םש) םלועמ רשא וניתובא יכרדב תוטישפו


 

'ה ידעומ

הנשה שאר
.1

הנשה לכ גאדי אל יאדוב ,דרחו ארי שיאמ הנשה שארב רפוש תעיקת עמושש ימ .1
('א הנשה שאר : 'ה ידעומ תוצע יטוקל ).םימערמ
לכ לש המשנהו לכשה אוהש ,ןיחמה תושדחתה תניחב םה הנשה שאר תועיקת .2
םש).םינפה רואמ השדח המשנו שדח לכש ךישמהל ותניחב יפל דחא לכ הכזיש ,דחא
('ב
('ג םש) .םינידה ןיקתמנ רפוש תעיקת ידי לע .3
םלועה ינב ןיררועמש ,הנשה תוררועתה תניחב אוה הנשה שארב רפוש תעיקת .4
ךשמנ הנשהמ םתוא ןיררועמש ידי לעו .םולשו סח ,הנשב םהימי ולבי אלש ,הנשהמ
לבהמו ףואנמ ןילוצנ האריה ידי לעו ,הלודג הארי ךשמנ הז ידי לעו ,לודג חכב רובדה
ימימ םוי לכ ביחרהלו ךיראהל ,השודקד םימי תוכיראל ןיכוזו ,רקש לש ןחמו יפיה
,השודקד לודג תורישעל ןיכוז הז ידי לעו ,הרהטו השדק תופסותב ךכ רחא אבש וייח
שאר לש רפוש תועיקת ידי לע ןיכוז הז לכו .דאמ לודג תוננובתהל ןיכוז ודי לעש
('ד םש) .הלאה םינוקתה לכ ךישמהל ןיעדויש תמא יקידצה לצא הנשה
םינידה לכ ןיקתמנ הז ידי לע ,םייתמא םיקידצל הנשה שאר לע ןיעסונש ידי לע .5
לע ,הנשה שארב ןיכירצ הזו ,הז ידי לע ןיקתמנ לכה ,ןיד הזיא שיש ךיאו ,םלועבש
תמאה קידצהל לארשי תושפנ המכ ןיאבש ידי לע םג .אקיד הנשה שאר לע ןיעסונ ןכ
.הבר הודחו הלודג החמש אב הז ידי לע ,הבר הבהאב דחי ןיללכנו הנשה שאר לע
('ה םש)
אלא וניא םינידה תקתמה רקע יכ - םיקידצל הנשה שאר לע םיעסונ םלועהש המ .6
ידי לע אלא הבשחמה שדקלו רהטל רשפא יאו ,תובשחמה תרהטו תשדק ידי לע
תא רהטל ךירצו ,הנשה לכ לש םינידה רוקמ איה הנשה שארו .םיקידצל תורשקתה
תשדקל תוכזל ידכ םיקידצל ןיעסונ הז ליבשב ,םקיתמהל ידכ תובשחמה
('ו םש).הבשחמה
,תובוט תובשחמ קר בשחיש ,ותבשחמ רמשיש ,םכח תויהל ןיכירצ הנשה שארב .7
)שארב חמש תויהל ןיכירצו .'וכו הבוט הנש ונל ןתיו ונמע ךרבתי םשה ביטייש
(ב''י םש).הנשה שארב תוכבל ןיכירצ םג ,הנשה
הזב קדקדל ךירצ לודג םדאו ,דאמ רובדב טעמל ןיכירצ ןושאר םויב הנשה שארב .8
(ג''י םש).רתויב
(ד''י םש).ןוידפ לע ןתל יואר - הנשה שאר ברע .9

רופכה םוי
.1

קבדל בלה עינכמ אוהו ,םימיה לכ היחמ אוהו ,םימיה לכ תויללכ אוה רופכ םוי .1
תוימשגב תוקולחמ ינימ לכ לטבתנ הז ידי לעו ;דבל ךרבתי םשהל תונוצרה לכ
('א רופכה םוי םש).החמשו ןושש ךשמנ הז ידי לעו ,םולש השענו תוינחורו
תלדגה רקע אוה םירופכה םוי רחא זא יכ ,'ה םש רופכ םוי תרחמ ןירוקש המ .2
,םהיתונוע םהל חלוסו לארשיל ךרבתי םשה הצרתנ רופכ םויבש ידי לע ,ךרבתי ומש
תלדגה רקע הז ידי לעש ,תורזגה לכמו םישנעה לכמ םילוצנ םה אליממ הז ידי לעו
.('ד םש) ךרבתי ומש

םילגר שלש
.1

לכשה תא ןייחמ הז ידי לעו ,םינפה רואל ןיכוז םילגר שלשב החמשה ידי לע .1
.('א םילגר שלש םש) תוקלא תגשהל םיאב ודי לעש ,השדקד
םגנעלו ,הודחו החמשב םלבקלו םיבוט םימיה תא דבכל - תולדגמ לצנהל הלגס .2
.('ג םש) ותלכי יפכ יוארכ תוסכו התשמו לכאמב
תשדקבו ,ותלכי יפכ םיאנ םידגבו התשמו לכאמב יוארכ םילגר שלש דובכ ידי לע .3
,בוט םוי תחמשו תשדק ינינע ראש הזב אצויכו ,בל בוטבו החמשבו הבשחמה תרהטו
שלש ןינקתמ הז ידי לעו ,בלה לא תעדה ךישמהלו םשה תא תעדל ןיכוז הז ידי לע
לכב יכ .הליכא תואתו לגשמ תואתו ןוממ תואת :םהו ,לכה רקע םהש תוער תודמ
תועובשב ,ןוממ תואת ןקתתנ חספב וניה ,ל"נה תודמ שלשמ תחא הדמ ןקתתנ לגר
דאמ דבכל דאמ רהזל ךירצ ןכ לע .הליכא תואת ןקתתנ תוכסב ,לגשמ תואת ןקתתנ
יולת תודהיה רקע לכש ,ל"נה תוער תוואת 'גמ תאצל תוכזל ידכ ,םילגר שלשה תא
,תומלשב הלפתלו ,האובנה תעפשהל ןיכוז הז ידי לעו .ולא תוואת 'ג ןוקתב
רשא ,םיכאלמה לע ותלשממ םיקתתש הכוזש דע ,'וכו חישמ תוצצונתהלו ,האופרלו
.('ז םש) לארשי לש ףוסו תילכתה רקע הזו ,ילארשיה שיא ארבנ הז ליבשב
בויח םוש ןיאו ךרבתי ונוצרב לכהש ,ןוצרה תא הלגמו זירכמו ארוק שדק בוט םוי .4
םהש םיארונ תותוא ונמע ךרבתי םשה השע בוט םויו בוט םוי לכב יכ ,ללכ יעבטה
- תועובשב ;תוארונ תותואב םירצממ ונאיצוהש ,םירצמ תאיצי - חספב :עבטה ךפה
לכ ידי לעש ,דובכ יננע ףקה - תוכסב ;תוארונ תותואב הרותה תא ןתנש ,הרות ןתמ
ונוצרב לכהש הלגתנ םילגר שלשה לכב ונמע השעש םיארונ םיתפומהו תותואה ולא
לוק עמשל בטיה ובלו ונזא תוטהל ןיכירצ ךא .ללכ עבטה בויח םוש ןיאו דבל ךרבתי
המ יפכ דחא לכ יכ ,בוט םוי תחמשל ןיכוז הז ידי לעו ,תאזה השודקה האירקה
ןכ ומכ ,דבל ךרבתי ונוצרב לכהש ,בוט םוי לש ל"נה האירקה לוק ובלב עמשל הכוזש
ןיכירצ ןכ לע .('הקדצ' ןיע) הקדצ ידי לע ןיכוז הז לכו .בוט םוי תחמשל הכוז
םש) תומלשב בוט םוי תחמשל הז ידי לע תוכזל ידכ ,לגר לכ םדק הקדצב תוברהל
.('ח

תוכוס
.1

ינפל בטיה ותחיש שרפל ןיכוז הז ידי לעו ,בלה תרהטל ןיכוז הכס תוצמ ידי לע .1
םש).שדקה חור תניחב םהש םישדח םירובד םעפ לכב רבדל ,יוארכ ךרבתי םשה
('ב תוכוס
,תמאה רבגתמו רקשה החדנו ,תקלחמו בירמ תלצמו ,םינבל הלגס איה הכס .2
םלועה תומא ולפא ךרבתי םשהל ורזחי לכה הז ידי לעו ,רודבש תמאה יברה הלגתנו
('ג םש) .דחא םכש ודבעל
('ד םש).הזב הז םייולתו ,תחא הניחב הכס תוצמו לארשי ץראו חכב הלפת .3
יכ ;ול קיזמ אלו ןינבב קסעל לוכי הז ידי לע ,יוארכ הכס תוצמ ןימיקמש ידי לע .4
('ו םש).הזמ ןילוצנ הכס תוצמ ידי לעו ,ןינבה םהל קיזמ ןינבב ןיקסועה

הכונח
.1

תניחב איהש ,שודקה תעדה ומצע לע ןיכישממ הכנח רנ תקלדה תוצמ ידי לע .1
םש).טרפבו ללכב יתאד אמלעב דימת רכזל וניהד ,ןורכז תניחב איהש ,"בוטה ןמש"
('ב הכונח
ןיכוז הז ידי לעו .אבה םלוע עושעש רקע הזש ,ללהו האדוה ימי םה הכנח ימי .2
תושעלו ,יתמא בר יפמ תמאב הרות דמללו תמאב ללפתהל וניהד ,תמאה ריאיש
רובדה יקלח לכל ןיריאמ םהו ,תמאה יוק 'ג םה הז לכש ,םייתמא םיכודש
ימי תששל תבש לש החמשהו השדקה ךישמהל ןיכוז הז ידי לעו .רובדה ןימילשמו
ידי לע ןיכשמנ םינוקתה ולא לכו .ךרבתי טושפה תודחא הלגתנ הז ידי לעש ,לחה
ךישמהל ,הזכ הכנחל הכוזה ירשא - הכנח לש האדוהו ללה ידי לעו הכנח רנ תקלדה
('ג םש).ולאה םיארונה םינוקת לכ וב

םירופ
.1

תלבק תניחב ןיכישממ הז ידי לע ,ןידוקרו ףכ תאחמהב םירופ תחמש ידי לע .1
םיקל ןיכוזו ,רתסאו יכדרמ לש האלפנ הראה תניחב איהש ,רתסנו הלגנב הרותה
הואגה לטבתנו ,םמש חמי ,קלמע ןמה תופלק ןיעינכמו ,יוארכ רמעה תריפס תוצמ
,םימי תוכיראו םייחו השדקד המכחו הלודג הנומא ךשמנו ,תוריפכהו הרז הדובעהו
('א םירופ םש).לארשימ תורזגה לכ ןילטבתנו םינידה לכ ןיקיתממו
ץמחמ ןירמשנ תויהל ןיכוז םירופ לש תוצמ ידי לע - חספל הנכה אוה םירופ .2
('ב םש).חספב

חספ
.1

.('א חספ םש) ירשת ומכ ,הבושת ימי םה ןסינ ימי .1
לכב ןסינ תחמשו תשדק ןיכישממ החמש ידי לעו .תירבה ןוקת תניחב אוה ןסינ .2
.('ב םש) םולשו סח הליל הרקממ לצנהלו ,תירבה ןוקתל ןיכוזו ,הלכ הנשה
לוקה יכ ,םר לוקב הדגהה םירמוא ןכ לע .תירבה ןוקת אוה חספ לש הדגהה .3
םירצמ תולג יכ ;הלאגה רקע הזו ,תעדה תולגתהל הכוז הז ידי לעו ,תעדה ררועמ
,תעדהןוקת אוה תוסוכ עברא לש ןייה םג .תעדה םגפ אוהש ,תירבה םגפ לע היה
.('ג םש) תירבה ןוקת תניחב אוהש
.('ד םש) הלפתב ןיקעוצ חספב .4

תועובש
.1

תומשבש תויתוא ט"מ דגנכ םהש ,הבושת ירעש ט"מ דגנכ םה הריפסה ימי ט"מ .1
.ךרבתי וילא הבושתב בושל ןיכירצ ונא םירעשהו תויתואה ולא ידי לעש ,םיטבשה
ךירצ ךרבתי אוהש המ ,הבושתה תניחב אוהש ,םישמחה רעש תניחב אוה תועובשו
עיגהל ןיכוז םירעשה ולא לכו .םימחרב ונילא בושיש וניהד ,לוכיבכ הבושתב בושל
רהזל ןיכירצ ןכ לע .(בל תוא ,'הבושת' ןיע) םילהת תרימא ידי לע ןחתפלו ןהילא
ירעש לכל םילהת ידי לע תוכזל ידכ ,הנוכב םילהת רמול הריפסה ימי ט"מב רתויב
בושלו ונתמ הזמ רהטל םיכירצ ונא םהבש ,הריפסה ימי דגנכ םהש ,ל"נה הבושת
.('ג תועובש םש) ל"נכ תועובשב ונילא בושי ךרבתי אוהש ידכ ,ךרבתי וילא
יכ .דאמ אלפנ תעדו םילודג םימחרו ןוילע דסח אוה תועובשב הוקמה תליבט .2
יכ ,דאמ םילודג םימחרו םידסח אוהש ,דאמ הובגו ןוילעו קד לכש אוה תועובש
תשדק לבקל הכוזה ירשא .רחא םוקמב ראבמש ומכ ,תעדה יפכ םה םימחרה
ךשמנ םשמש ,םישמחה רעש לש הוקמ איהש ,תועובש לש הוקמה טרפב, תועובש
.('ד םש) זא לארשי לע הרהטהו השדקה
הארהל האופר ךישמהלו שדח תויח לבקל ןילוכי זאו ,הרותה ןילבקמ תועובשב .3
.('ה םש)

 

הבירמ


('ג הבירמ תודמה רפס) :ךיביואמ אוה ךורב שודקה ךל עישוי ללה תאירק ידי לע .1
('ד םש) :ויאנושמ לוצנ םדא הרותה דובכ ידי לע .2
('ה םש) :ךרבתי 'הל הלפת ךירצ המחלמה םדק .3
('ז םש) :רקבב ללפתי ,ויאנוש לע ללפתמ םדאשכ .4
('ח םש) :םיביואה תאנש לטבמ והז ,םימשה לע םעפ לכב תולכתסה .5
('ט םש) :חצנמ ןיא םיינעה תא חכוששכ .6
םשה תחמשב קובד אוה אלא ,םהב םקנל ךיא בשוח וניאו םיביוא םדאל שישכ .7
(ט''י םש) :םהמ םקנל חכ ול ןתונ אוה ךורב שודקה הז ידי לע ,ךרבתי
(א''כ םש) :רוצמב בשוי אוה ולאכ ,המחלמב ארומ ןיא הז ידי לע ,הענכה שישכ .8
(ו''כ םש) :ויאנושב ותמקנ האור ,אוה ךורב שודקה ינפל וביר דיגמש ימ .9
םש) :ושפנ תא רמוש אוה ךורב שודקהו ,דיסח ארקנ ,קתושו ותפרח עמושש ימ .10
(ט''כ
םיטהלתנו םילפונ הז ידי לע ,םינפב ול אב תובהלתההש דע ,תובהלתהב הלפתה .11
('ל םש) :ויאנוש
לש םבל ובדנתי ,תקלחמ הזיא ול שישכ ,הז ידי לע ,וירוענמ רשיו בוט אוהש ימ .12
(א''ל םש) :ול רזעל וילא ורבחתיו םדא ינב הברה
(ה''ל םש) :םדא םוש ותוא לכוי אל ןילמב רוצע אוהש ימ .13
(ז''ל םש):(ב''י ,ו םילהת) "תינימשה לע" לטיפק רמאת ןוחצנל .14
תולפתמ ויפ קספי לאו תושקבו תולפת םויה לכ רמאי ,םיאנוש ול שיש ימ .15
(ט''ל םש) :ושובי ויביואו אוה ךורב שודקה ול עישוי הז ידי לע ,תושקבו
ןמ םולש ול היהיו ,םימחר וילע ושקביש ,םיבר שקבי ,םיאנוש ול שיש ימ .16
(א''מ םש) :םיאנושה
(ד''מ םש) :ךל ערהל םיאנושה ולכוי אל ןוחטב ידי לע .17
(ה''מ םש) :ךל וניכהש הדוצמב םיאנושה ולפי ,הענכה ידי לע .18
(ד''נ םש) :םיביואמ ארי וניא ,הנומא ול שיש ימ .19
('ע םש) :םיפדרנה תא ליצהל דדצת םלועל .20
(א''ע םש) :הבירמ תעשב ויפ תא םלובש ימ ליבשב אלא םיקתמ םלועה ןיא .21
םדגנכ ןעוטו םדגנכ דמוע אוהו ,ותנומא לע וילע םיקלוחו םיבר וילע םימקש ימ .22
קלח םש) :וערזמ אלמתנ םלועהו ,םיבר םינבל הכוז הז ידי לע ,םילבקתנה םירבד
('ד :'ב
וליצמ אוה ךורב שודקהו ,ויביוא תא עינכמ אוה הלק הבסב ,הקדצ ידי לע .23
('ו :'ב קלח םש) :ויביוא לש תולודג תובסמ
אריתמש ,ךרדבש םיאנוש ןה ,תקלחמ לש םיאנוש ןה ,םיאנושמ לצנהל הלגס .24
(ד''כ :'ב קלח םש):'וכו ,אקרז חנמ ,אטשפ :וניהד ,הרותבש םימעטה לכ רמול ,םהמ
(ט''ל תמא תודמה רפס) .דימת חצנמ אוה רקשמ ומצע תא רמושש ימ .25
תא ןודלו ,לארשיב אצמל רשפאש בוט רבדו תוכז לכ רחא דימת לדתשהל ךירצ .26
דימת לוצנ היהי יזאו .ותוא ןיזבמהו וילע םיקלוחה ולפא ,תוכז ףכל םדא לכ
יטוקל) תובוט םינבא ינימ המכב ךרבתי םשהל רקי רתכ השוע הז ידי לעו ,תקלחממ
.('ב תקולחמ תוצע
תונויזבהו תקלחמה לע חיגשמ וניאו קתוש אוהו ,הבירמו תקלחמ וילע שישכ .27
,תונועה לכ לע ונוקתו ותבושת רקע הז - בישמ וניאו ותפרח עמושו ,ותוא ןיזבמש
תניחבב ללכהל הכזיו ,אבה םלועל בוט קלחלו יקלא דובכל הכוזו ,תמאב םכח אוהו
.)'ג םש) םלוע יאב לכ לע טפשמה אצוי םשמש ,אסכה לע בשויה םדא
,םלועה ןמ ןדבאו גרה לטבתנו ,תקלחמה לטבתנ הלפתב םיפכ תאחמ ידי לע .28
.(ד''י םש) םולשל ןיכוזו
.(ז''ט םש) תוקולחמה לטבתנו תעד ךשמנ הוקמ תליבט ידי לע ןכו .29
תיב לכב ןכו ,ריעו ריע לכב ןכו ,םלועה תומא ןיב ןה - תקלחמ אלמ םלועה לכ .30
ןיאו ,הזב אצויכו וינבו ויתרשמו ותיב ינבו ותשא םע דחא לכ ןיבו םינכשה ןיב תיבו
לכבו ,דוע היהי אל רבעש םויה יכ ,תמ םדאה םוי לכבש ,תילכתה ובל לא םישיש ימ
רב אוהש ימ ןכ לע ?תקלחמ לע ןמז תולבל יאנפ ול שי ךיאו ,התימל ברקתמ אוה םוי
ידי לע וימי דבאי אלו ,םיפא תוכירא ומצע לע ךישמיו ,הזל בל םושל ךירצ תצק תעד
.(ו''ל םש) לכה םע םולש ול היהיו וסעכו וחור רצעי קר ,תולודג וא תונטק תוקולחמ 

ןוממ


('ב ןוממ תודמה רפס) :רשע איבמ םימכח ןושל .1
('ד םש) :ולש םיאנושה ןיב לודג רשעל הכזי ףואנ לש ןויסנב דמועה .2
ותשא דבכיו ,ול שיש המכ הסכתיו שבליו ,ול שיש הממ תוחפ היהי היתשו הליכא .3
('ח םש) :ול שיש הממ רתוי וינבו
(ג''י םש) :רשעתמ ףוסל ,העד וב שיש ,םדא לכ .4
ישבוכו ,ריכש רכש יקשוע לע :ןוימטל םידרוי םיתב ילעב יסכנ םירבד העברא לע .5
םש) :חורה תוסג לעו ,ןהירבח לע ןינתונו ןהיראוצ לעמ לע ןיקרופש לעו ,ריכש רכש
(ד''כ
(ח''כ םש) :הסנרפ הברתנ הנומא ידי לע .6
(ג''ל םש) :לארשי ץראב אקוד תורישעל לגסמ רשעמה .7
(ד''ל םש) :תורישעל לגסמ ,תבש דובכו ,הרותה דובכ .8
(ה''ל םש) :הסנרפל לגסמ ,חספב ןילכואש רורמ תיזכ .9
(ו''ל םש) :הסנרפל לגסמ הרות רפס בתכל .10
(ז''מ םש) :החלצהל לגסמ תידימת החמשה .11
:רופצכ ול תפפועמ ותסנרפ םג ;ותסנרפ ול םילפוכ ,ורעצב םימש םש ףתשמה .12
(ט''מ םש)
(ט''נ םש) :הקדצ םהמ השעי ,ןימצמצמ ויתונוזמש םדא האורשכ .13
(ד''ס םש) :תורישעל לגסמ תועינצה .14
(ג''פ םש) :הסנרפל בוט אוה הנומא .15
(ה''פ םש) :הברתנ םדא לש ויתומהב הענכה ידי לע.16
(ו''פ םש) :הסנרפל ןיכוז הקדצ ידי לע .17
(ח''פ םש) :הסנרפ ןיאיבמ קידצה לש וירובד .18
(ב''צ םש) :תורישעל הכוז הקדצבו הרותב קסועה .19
(ג''צ םש) :ורתעתיתד אכיה יכ ,וכישנל וריקוא .20
,םימחר שקביו ,עבטה ךרדב קסע ךירצ ,םינב וא רשע וא המכח ןה ;םירבדה לכל .21
(ד''ק םש) :קסעה רבדב חילציש
(ו''ט :'ב קלח םש) :האריה דיספמ תיברה .22
(ח''י :'ב קלח םש) :תוללקה םילטבתנ הנומאב ןתמו אשמ ידי לע .23
קלח םש) :ודיב םיקתנ ונוממ הז ידי לע ,לארשי ץרא יינעל ןתונש ןוממה ידי לע .24
(ג''כ :'ב
ןמזב ןוממה תא דיספמו םינגהמ םניאש םינב הל ןיוה ןוממ םשל השא אשונה .25
(ד''ל םינב תודמה רפס) .רצק
.('ג ןוממ תוצע יטוקל) הסנרפל הכוז חכב הלפת ידי לע .26
היהיש ךירצ ןתמו אשמב קסעל הצורה ןכ לע .ןתמו אשמל ךיש תונוממ יניד לכ .27
.('כ םש) םהב לשכי אלש ידכ ,תונוממ ינידב יקב
.)ד''כ םש) הסנרפ םהל שי הז ידי לע ,תופרטמ ןמצע תא ןירמוש לארשישכ .28
ןקתמ הקדצ ידי לע יכ ,הקדצ םהמ השעי ,ןימצמצמ ויתונוזמש םדא האור םא .29
.(ט''ל םש) חורב הסנרפו ןוממ ול היהיש ונוממ
,ומוקממ ותוחדלו ואיצוהל לוכי םדא םוש ןיא הז ידי לע ,תולפשו הונע ידי לע .30
.(ג''מ םש) םולשו סח ותסנרפ חפקל וניהד
ול היהי הז ידי לעו ,'וכו "תבהאו" תוצמ םיקמ אוה הנומאב ןתמו אשמ ידי לע .31
.(ד''מ םש) חרטו העיגי אלב הסנרפ


 

תועינמ

ידכ רתויב תולודג תועינמ ול םינימזמ ,רתויב לודג קשחנהש המ לכש ,עדו .1
שישכ ,ןיבהל םדאל יואר ןכ לעו .העינמה יפכ אוה קשחה יכ ,רתויב קשחה רבגתיש
לכמ דאמ וינפל םיחטתשמו םידמועו ,קידצהל ברקתהל דאמ דאמ תולודג תועינמ ול
תועינמה הז תמחמש ,קשחנה תלעמ םצע ןיביו עדי ומצעב הזמ - וענמל םידדצה
עסנל הצורשכ טרפבו .תובר תועינמ שי השדקבש םירבדה לכ לע יכ ,ךכ לכ תולודג
שי לבא .רתויב תועינמה םירבגתמ יאדוב יזא ,לכה יולת הזבש ,םייתמא םיקידצל
יזא ,לכה יולת הזבש ,וילא ברקתהל םיצורשכ םיקידצה ןיב תמאה תדקנ תניחב
ןיבהל לוכי ומצעב הזמו ,םידדצה לכמ דאמ דאמ תועינמה םיחטתשמו םיטשפתמ
תלעמ יפכ דאמ קזח קשחו ןוצר ול היהיש רבגתהל ךירצ ןכ לעו .ל"נכ קשחנה תלעמ
םוש ןיאש ,ללכ הז יכ ,וילא עיגהלו תועינמה רבשל הכזי הז ידי לעו ,הזה קשחנה
דאמ קזח ןוצרהו קשחה היהיש ךירצ קר ,הרבשל םדאה לכוי אלש םלועב העינמ
. ('ב תועינמ תוצע יטוקל םש) ל"נכו קשחנה תלעמ יפכ
ולש העינמהש םדאהל המדנש יפ לע ףא ,םשה תדובעמ םדאל שיש תועינמה לכ .2
העינמ ול היהיש םדא ןיא יכ ,ןכ וניא תמאב לבא ,הרבשל רשפא יאו דאמ הלודג
,תועינמ םדא םוש לע חלוש ךרבתי םשה ןיא יכ ,תמאב הצרי םא הרבשל לכוי אלש
לכתסי םאו .יוארכ םהילע רבגתהל הצרי םא םהב דמעל לכויש ותלכיו וחכ יפכ קר
ןיא תמאב ןכ לעו ,ךרבתי םשה םש שבלמ המצעב העינמהב םגש ,ןיבהל לכוי בטיה
.('ז םש) םיניע תזיחאב קר םה תועינמה לכ יכ ,ללכ העינמ םוש 

תלפמ('א תלפמ תודמה רפס) :תלפמ השאה דחפ ידי לע .1
רבקמ ץע תכיתח הלצא אשת םג ,טינגמ הלצא אשתש ,םילפנ תלפמל הלגס .2
('ב םש) :הקדצ ןתי םג ,קידצה
('ג םש) :לט ימ הלצא אשת ,תלפמ איהש השא .3
('ו םש) :תלפמ איה הלש היתשו הליכא תואת ידי לע .4
('א :'ב קלח םש) :בהז יטושקב ךלת אל ,םילפנ תלפמה השא .5
:םילפנ תלפמש השאל הלגס איה ,חספ לש תוצמה לש השילהו חמק לש הניחטה .6
('ב :'ב קלח םש)
רפס) :הפחה םדק הלכה תא ץחרתש ,הזל הלגסה ,הינב תא תלכשמש ,השא
('ס םינב תודמה
.1

 


 

הוקמ

לכמו תואמטה לכמ רהטמו ,םולשו סח ,תורצה לכמ עישומ הוקמ תליבט .1
.('א הוקמ תוצע יטוקל) דאמ ןוילע דסחו תעד ךישממ הוקמ יכ ,םיאטחה
םולשל הכוזו ,סעכהו תקלחמה לטבתנו ,לקנב הסנרפה הוקמ תליבט ידי לע .2
םדא ינב ררועלו ,םימי תוכיראו םייחלו האופרל הכוזו ,לודג תעדלו תונמחרלו
.('ב םש) ךרבתי םשהל
יכ ,ללכ רוטקאד וניא ,תקזמ הוקמש רמואש רוטקאדהו .ללכ תקזמ הניא הוקמ .3
יכ ,ףוגה תואירבל דאמ הבוט הוקמה תליבט אברדא יזא ,רתויב םירק םימה ןיאשכ
.('ג םש) םיאיקבש םירוטקאדהל עודיכ ,הז ידי לע העזה יבקנ ןיחתפנ

 

חישמ


תודמה רפס) :ןלטבמו תויכלמה תורזג לע תבשנמ חישמ לש חורה ,הבושת ידי לע .1
( 'ב חישמ

('ה םש) :הבושת ידי לע םג ,חישמ לש רוא ומצע לע ךישממ תבש תרימש ידי לע .2
.(ו''מ הנומא תודמה רפס) .לארשי ןיב םולש היהיש דע םילשורי הנבי אל .3
תודמה רפס) .חישמ אביש ןמיס אוה המאל המאמ תולגב םיכלוה לארשיש המ .4
(ז''מ הנומא
(ח''מ הנומא תודמה רפס) .חישמ לע ןמיס הז רתויב ונתוא ןיפרחמ תומאשכ .5
.('נ הנומא תודמה רפס) .חישמ אבי לארשיב היהיש תודחא ידי לע .6
(א''נ הנומא תודמה רפס) .הכרב תנשב אבי חישמ .7
(א''נק קידצ תודמה רפס) .םיקידצה תברקב יולת חישמה תאיב .8 

הדנ

תא ץחרת םג ,םדא ינב יניעב הפיתת לאו .תינרבד איה ,םימדב הברמ איהש ,השא .1
םג ,םידי תליטנב רהזי הלעב םג ,הברה המצע תא עגית לא םג ,תוניעמ ימב המצע
רמאי ךכ רחאו הדנ תכסמ דמלי הלעב םג ,הקדצ ןתת הליבטה רחא םג ,סעכת לא
םג ,רהנה ןמ הדוצמה ךותמ םילועה םירבדב המצע תא ץחרת םג ,םוי לש ריש
הדנ תודמה רפס) :הנובלב המצע תא ןשעת םג ,םיזע תצונב ץחרת םג ,זע בלח התשת
('א
('א :'ב קלח םש) :הנעתת ,תסו הל ןיאש ,השא .2
('ב :'ב קלח םש) :םיחרוא תסנכה ידי לע ,התסו השאל ריזחהל הלגס .3 

הניגנ


תודמה רפס) :םלועב םינוגנ םישדחתנ הז ידי לע ,םלועב םימסרפתנ םיקידצהשכ .1
('א הניגנ
האבשכו .םינוגנה וחכתשנ תולגב ושכעו ,דחימ ןוגנ םוי לכל םהל היה םייולה .2
:הזה רבשה דגנכ אוהש ,םייולה לש ןוגנה ץצונתמ יזא ,המא והזיא לע רבש והזיא
('ב םש)
איצומ :תניחב ,םייובשה איצוהל םילוכי ,היכב לוק םהב שיש ,םינוגנה ידי לע .3
('ג םש) :תורשוכב םיריסא
('ד םש) :הרות לע וילע לבק םא ,רכנ םדא הניגנה ידי לע .4
לע הריש ורמאש תמחמ ,ותליכאב ןכ אלו ןגנלו רמזל ליחתמ התוש םדאשכ המ .5
('ה םש) :ןמה לע הריש ורמא אלו ראבה
.(ב''ל תעד תודמה רפס) .תעד רב היהת החמש לש הנר ידי לע .6
המאב לכתסיש אוה ךורב שודקה תא ררועמ התא ררושמ התאש םינוגנה ידי לע .7
(ח''כ העושי תודמה רפס) .ךב תדבעשמ איה המל הלש ןוגנה תא ררושמ התאש וזה

תובצע תודמה רפס) .רמזמ אוהשכ דבכנ קידצ תא עמשיש תובצע ריסהל הלגס .8
.(ז''כ
.(א''י דחפ תודמה רפס) .החמש לש רמז רמזי םידחפ ול שיש ימ .9
(ד''י החמש תודמה רפס) .תובהלתהו החמש ידיל אבת רמז ידי לע .10
ךרבתי םשהל תוקבדה רקע יכ ,האובנ תניחבל תוכזל ןילוכי השדקד הניגנ ידי לע .11
('ג הניגנ תוצע יטוקיל).הניגנ ידי לע אוה
תוכזב םה הניגנה לוקו ,הלפתה תויתוא ןגנמש ימו .םינידה ןיקתמנ הניגנ ידי לע .12
('ז םש).םינידה ןיקתמנ הזבו ,ןיריהנד ןישובלב הניכשה שיבלמ יזא ,לודג תוריהבבו
בוט ןכ לע .ךרבתי םשהל םדאה תא ךישמהל לודג חכ םהל שי ריש ילכו ןוגינ .13
תא חמשל ,ןוגינ הזיא ידי לע םעפ לכב ומצע תא תויחהל ומצע תא ליגרהל םדאל
לש הנתחו בוט םויו תבשב טרפב ,הז ידי לע ךרבתי םשהל ומצע תא קבדלו ושפנ
(א''י םש).הוצמ


 

ןויסנ


('א ןויסנ תודמה רפס) :םדאה תא םסרפלו לדגל ליבשב אוה ןויסנה .1
םדא ינב תא ברקל הצורו ,תובא תוכז ול ןיא םגו תוקדצה תולעמב ןיאש ימ .2
:םיעשרה וב ואנקתי אלש טרפבו ,תונויסנמ ומצע תא רמשי ,ךרבתי םשה תדובעל
('ב םש)
,ךרבתנ ונוממ הז ידי לעו ,הער תוברתל םיאצוי םניא וינב ,ורציב טלוש אוהש ימ .3
('ג םש) :ןויסנ ידיל אובי אל הז ידי לעו

.סנ ול השעי אוה ךורב שודקהש ןויסנה הזב דמעישכ עדי ןויסנ הזיאל אב םדאשכ .4
(ז''ט העושי תודמה רפס)


 

תונלבס


הזו ,אבה םלוע ןיעמ אוה הניחבה תאז ,ותבוטל םה ויתועראמ לכש עדוי םדאשכ .1
לכ וילע רבועש המ לכש ,עדיל הכזי זאו .םכח דימלתה ינפל םירבד יודו ידי לע ןיכוז
הזו .ותוא בהוא אוה ךורב שודקהש הבהא תמחמ לכה יכ ,ותבוטל לכה וייח ימי
וילע ןירבועש תואקתפרהמ לבלבתי אלו טעבי אלש ,םדאה לש תעדה תומלש רקע
('א תונלבס תוצע יטוקל).תיחצנה ותבוטל לכהש ןימאי קר
ידי לע לבקל ןיכירצ שפנה תואופר ןכ ,םירמ םימסב םה תואופרה לכש ומכ .2
ןיכוזש םדק לבסל םיכירצש םירוסיהו ,רבשל ןיכירצש תועינמה וניהד ,תורירמ
ןיאש דע ךכ לכ תרבוג השלחה םימעפל ףוגה ילחבש ומכו .תמאב שפנה תואופרל
הלוחה ןמ םהידי ןיכשומ םיאפורה זאו ,תואופרה תורירמ לבסל הלוחה דיב תלכי
לבסל לוכי ןיא יזא דאמ םירבוג שפנה ילח םהש תונועשכ ןכ .ותוא םישאימו
אלמ ךרבתי םשה לבא .םולשו סח הוקת ספא טעמכ היה זאו תואופרה תורירמ
תואופרה תורירמ לבסל חכ וב ןיא לבא וילא בושל ץפחש םדאב האורשכו םימחר
ויתאטח לכ ךילשמו וילע םחרמ ךרבתי אוה יזא ,םימוצעה ויתונוע בר יפל ךירצש
.ותלכי יפכ קר ותאופר ליבשב הברה תורירמ לבסל ךרטצי אלש ידכ ,ויפתכ רחא
,ךרבתי םשהל בושל ץפחו וייח לע סוחל הצורש ימ ומצעב דחאו דחא לכ ןיבי הזמו
יזא ךרבתי םשהל ברקתהלו םירשכה יכרדב טעמ סנכל ליחתמשכ בר יפ לע יזאו
ול המדנו .ונינע יפכ דחא לכ םידדצ המכמ הברה םירוסיו תועינמ וילע םיאב
וז תמחמ ולפנש שיו .הלאכ תועינמו םירוסיו תורירמ לבסל רשפא יאש ,םימעפל
תורירמה לכש ןימאיו עדיש ךירצ תמאב ץפחה לבא .ןלצל אנמחר וקחרתנו ורזחו
ךירצ היה םיברה ויתונוע יפל יכ .לודג דסחב לכה וילע םיאבה תועינמהו ןירוסיהו
היהו לבסל ןפא םושב וחכב היה אלש ,ותאופר ליבשב רתוי הברה תורירמ לבסל
תורירמ ול חלוש וניאו וילע םחרמ ךרבתי םשה לבא .ל"נכ םולשו סח ותוקת דבאנ
ךירצ אוה יאדוב ול שיש 'וכו םירוסיהו תורירמה תאזו .ותלכי יפל םא יכ םירוסיו
תורירמ םדא םוש לע חלוש וניא ךרבתי םשה יכ .ולבסל וחכב שי יאדובו לבסל
,ךכ ול עיגמ היה וישעמ יפלש יפ לע ףא םרבשלו םלבסל רשפא יאש תועינמו
('ב םש).ל"נכ
תואקתפרהו הברה תורצו םירוסי וילע םירבוע םלועבש םדא לכש עדתש ךירצ .3
ינבו וינבו ותשא ןינעב ןה ,ףוגה תואירב ןינעב ןה ,הסנרפה ןינעב ןה ,רועש ילב תונוש
םדא יכ ,הברה תואקתפרהו םירוסי וילע ורבעי אלש םלועב םדא אצמנ ןיאו .ותיב
םא יכ הזמ לצנהל הנקת םוש ןיאו תובואכמו סעכ וימי לכ םג ביתכו ,דלי למעל
לכ לבסיש ,לודג תונלבס םדא לכל היהיש חרכהה ןכ לע .הרותלו ךרבתי םשהל חרבל
ומכו .אליבק ירוסיד אמס הכרבל םנורכז וניתובר ורמאש ומכ וילע רבעיש המ
הזב םיכיראמ םימכחה לכו .הלובחת ול ןיאש ימל הלובחת לבסה ,םכחה רמאש
םדאה יכ .רועש ילב תואקתפרהו תוגאדו םירוסי אלמ הזה םלועהש םירמוא םלכו
םלועל הכזיש ידכ הזה םלועב למעיש קר ,ללכ הזה םלועב גנעתהל ליבשב ארבנ אל
אנמחר דיבעד המ לכ יכ .ותבוטל לכהש ןימאהלו לכה לבסל םיכירצ ןכ לע .אבה
ןיא יכ .וינפל ןנחתהלו ללפתהלו ותרותלו ךרבתי םשהל םעפ לכב חרבלו ,דיבע בטל
.יל רצ םויב סונמו בותכש ומכ דבל ךרבתי וילא םא יכ םלועה יעגפמ סונל םוקמ
.םוקמ לכב ךרבתי םשה יכ דימת ךרבתי םשהל חרבל לוכי םיעורגבש עורגה ולפאו
המ לכ יזא ךרבתי םשהל חרובשכ ףכתו .רחא םוקמב תוכיראב ונירבדב ראבמכו
ומוקמ ןאכ ןיאו רבדל הברה הזב שיו .חצנל הלודג הבוטל ךפהתנ וילע רבועש
(א''י םש).ךיראהל

 

דוס


רפס) :קזח תאלוח תואפרלו תורקע דקפל לכוי ,הרותה תודוסב קמע ןויע ידי לע .1
('א דוס תודמה

(ב''ס הבושת תודמה רפס) .םיקתהל הזה רבד השק יזא ויתודוס הלגמש ימ .2 

הלגס

רפס) :םייח חורה תא קזחל לגסמו ,הארה יאלחל הלגס םה רבה תופוע לש הצונ .1
('א הלגס תודמה
םהו ,םהידי לע םילדגנה םיבשע תוארמ יפל תוארמ יונש םהב שי ,םימשה .2
('ב םש) :ןהב לכתסהל םילגסמ
('ג םש) :םישנא תרובג ול ןיאש ימל ןילגסמ םימשג ימ .3
:םי'מ התש'ת םימש'ה רטמ'ל ,"םלהת" ;םימשג דירוהל הלגס םילהת תרימא .4
('ד םש)
הזה חתפמה םג .ןימלע תיבה לש חתפמ הראוצ לע הל הלתת ,דליל השקמל הלגס .5
('ח םש) :הרקעל לגסמ
('ט םש) :שדקמה תיב ןברח לע הכביש ,ראוצה ילחל הלגס .6
ןמיסו .ןיז ילכ ראש וא ןיכס וא ברח םשל סינכי ,רוגל שדח תיבל סנכנשכ הלגס .7
('י םש) :םהיתורוגמ םהיתוברח ;םהיתורכ'מ סמ'ח יל'כ ,תיב הנבי המכחב :רבדל
(א''י םש) :דליל השקמל םילגסמ םיחופת .8
:תיציצה לע לכתסהל ,הלוחל הלגס .9
:וניה ,תיציצה לע ןיזמרמ תובתה ולא לכ יכ ,ךילא אב ףסוי ךנב הנה :קוספב דוסהו)
:הז ידי לעו ,םש ןייע ,םייח ץע ירפב ראבמש ומכ םירשקהו תוילחהו ןיטוחה ןינמ
רזפיש לפונ הלוחל הלגס .ז ןמיס 'א קלח ן"רהומ יטוקלב ןיעו .(לארשי קזחתיו
ןייב ץחרתש ,דליל השקמל הלגס .(ט''כ ן"רהומ יטוקל) םינויבא'ל ןת'נ רז'פ .הקדצ
(םש) :דוס אצי ןיי סנכנ ;הירוחאמו הינפלמ 

הונע


רפס) :הונעל אב הז ידי לע ,םהילע ללפתמו ,לארשי תורצב ומצע תא ףתשמש ימ .1
('א הונע תודמה
('ב םש) :הונעל הכזי תמא ידי לע .2
('ג םש) :הענכה אב הנומא ידי לע .3
('ד םש) :תודיסחו הונע ידיל אב הלפתל םוקמ תועיבק ידי לע .4
('ה םש) :תונברקה לכ בירקה ולאכו ,תעמשנ ותלפת ,הונע ידי לע .5
('ו םש) :ותלדג לע הלדג ול ןיפיסומ הונע ידי לע .6
לש השדקב תוממורתהו הרובגו חכ ףיסומ הזה םוי ,ךמצע תא ןיטקמ התאש םוי .7
('ט םש) :הלעמ
(א''י םש) :םיביואה דחפ לטבתנ הונע ידי לע .8
(ב''י םש) :ןירוסיהו תקלחמה לטבתנ הונע ידי לע .9
(ג''י םש) :םולשב ומע לכה הונע ידי לע .10
(ד''י םש) :ןח אב הונע ידי לע .11
(ו''ט םש) :רוצמב בשוי ולאכ ,ארומ ול ןיא ,הענכה ול שיש ימ .12
('כ םש) :ותואת ול השוע אוה ךורב שודקה הונע ידי לע .13
(א''כ םש) :ןיאכ ומצע םישמש ימ לע אלא םיקתמ םלועה ןיא .14
('ח דובכ תודמה רפס) .דובכ אב הונע ידי לע .15

ויאנושמ אוה ךורב שודקה והליצי הז ידי לע ומצע תא עינכי םיאנוש ול שיש ימ .16
(ז''י הבירמ תודמה רפס) 

תובצע

('א תובצע תודמה רפס) :תוגאד ול םיאב הז ידי לע ,םירוענ תאטח ןקת אלש ימ .1
('ה םש) :ןוגיו הער לטבתנ הענכה ידי לע .2
('ו םש) :ובלב החמש ול אוביו םיקידצה לע לכתסי ,תובצע ול שיש ימ .3
('כ םש) :אשנתי יאדוב ,החמשב דימת אוהו תובצע ול ןיאש ימ .4
(ו''כ םש) :בלה תא חמשמ םיקידצה תברק .5
(ז''כ םש) :רמזמ אוהשכ דבכנ קידצ תא עמשיש ,תובצע ריסהל הלגס .6
('ל םש) :םיקתי אלש םולחה תא לטבמ ער םולח לע בצעה .7
(ה''ל םש) :הגאד ןילטבמ םירמת .8
(ו''ל םש) :םדאה תא חמשמ הדגא .9
אוה בלה יכ ;הז לכל בסמה אוה בלה יכ ,ותערב שיגרמשכ ,םדאה בלבש תובצע .10
('א :'ב קלח םש) :ךפהל ןה בוטל ןה רבד לכל םרוגה
('ה :'ב קלח םש) :תונמחרה ידי לע ,תובצעה ריסהל הלגס .11
('ו :'ב קלח םש) :החמש ןיאיבמ תובדנהו םירדנה .12 

תולצע


ןידה אוהו ,תולצע אב הז ידי לע ,םתוא גישמ וניאו באת םדאש ,תוואת ידי לע .1
('א תולצע תודמה רפס) :ךפהל
('ב םש) :ןיחמה תא היחמו הנשה תא ריסמ תוזירז ידי לע .2 

שנוע

('ב שנוע תודמה רפס) :ויפ לע םדאה תא ןינד םימעפל .1 

הצע

('א הצע תודמה רפס) :הרות ירתס עדויש יממ אלא הצע לאשת לא .1
('ב םש) :םינקזמ הצע לאשל בוט .2
('ז םש) :הצע ךל ליעוי ,לארשי ינבל רזוע התאשכ .3
('א םינקז תודמה רפס) .ונל הבוט םתצעו לארשי תא ןידימעמ םינקז .4
('ז החמש תודמה רפס) .החמשל הכזת ןתתש תובוט תוצע ידי לע .5
ידי לעו אבלד אקמעמ 'ה לא קעצל ןיכירצש ,בלה תקעצ ידי לע איה הצעה ןוקת .6
ןיכוזו השודקה הנומאה תנקתנו הלדג הז ידי לעו תוקמע תוצע ןילגמו ןירתוח הז
.('ה הצע תוצע יטוקל) הברה םילודג םינוקת ןינקתתנו ,האופרל


 

תוזע

('א תוזע תודמה רפס) :סיעכהל הרבע רבעש עודיב ,תוזע וב שיש ימ .1
('ב םש) :סעכ ידי לע אב תוזע .2
('ה םש) :קידצ שאר לע ויהש ,ןילפת חיניש ונוקת ,תוזע ול שיש ימ .3
('ז םש) :ול שיש המב קפתסמ וניאש עודיב ,תוזע ול שיש ימ .4
('ח םש) :תוזעל ןוקת איה הרותה .5
זע אוהש ףוגה תוזע דגנ וניהד ומצע דגנ השדקד תוזע ול היהיש םדאה ךירצ ןכו .6
ןיא הז ידי לע ףוגה תוזע ידי לעו .ךרבתי םשהמ השוב ול ןיאו תוואתהב ךכ לכ קזחו
יכ .תגשמ איהש תוגשהמ ול עידוהל ףוגהל ברקתהלו המצע ךמסל הלוכי המשנה
ףוגה לבא ,דאמ םינוילע םירבד דימת תגשמו האור איה םדא לכ לש המשנה יאדוב
קזחו זע אוהש ותוזע תמחמ הנממ קוחר אוהש תמחמ ללכ םהמ עדוי וניא
לש ערה ותוזע רבשל האריש ,ףוגה רשב לע דאמ םחרל םדא לכ ךירצו .תוואתהב
לכמ ול תוארהלו ,ףוגהל המצע ברקתהל המשנה לכות הז ידי לעש ידכ תוואתה
תוזע ךירצ ןכ לע .הנממ עדי ןכ םג ףוגהש ,תגשמ המשנהש הגשה לכמו הראה
ןה תולוקה לכ יכ ,השדקד תולוק איה השדקד תוזעו .ףוגה תוזע דגנ דמעל השדקד
לכ ראשו תמא יקידצ לוק ןה הרמז לוק ןה רפוש לוק ןה החנא לוק ןה הקעצ לוק
לש תועבטמה שוקשק לוק וליפאו .השדקד תוזע תניחב םה םלכ ,השדקד תולוקה
.ףוגה תוזע ןירבשמ םהידי לעו ,השדקד תוזע תניחב ןכ םג אוה לוקה הז הקדצ
('ב תוזע תוצע יטוקל)

 


 

דחפ


('ג דחפ תודמה רפס) :דחפמ לצנת ןוחטב ידי לע .1
('ד םש) :וניבא םהרבא רכזל ,דחפה תא לטבל הלגס .2
('ו םש) :תואבצ 'ה רמאתש ,דחפה תא לטבל הלגס .3
('ז םש) :הואגה לטבתנ דחפה ידי לע .4
('ח םש) :םדא לש וחכ שיחכמ דחפ .5
('ט םש) :אמלעב לוק ינפמ דחפתהל ול ןיא ,תעד רב .6
(ו''ט םש) :דחפ ךל היהי אל ןוחטב ידי לע .7
(ז''ט םש) :דחפה לטבל םילגסמ םיטובח תונעשוה .8
(ז''י םש) :דחפמ לוצנ ,הרות ןידל תיצאו עמושש ימ .9
(ח''י םש) :קידצל הנתמ ןתי םג .דחפה ןילטבמ תוליבט רשעו תואמ שלש .10
(ט''י םש) :תולילב דחפמ לוצנ םדאה תמא ידי לע .11
('כ םש) :דחפ ךל היהי אל הונע ידי לע .12
(ד''כ םש) :םהמ ןידחפתמ תומאה ,תודחאב לארשישכ .13
(ח''כ םש) :דחפל הלגס רנה רוא .14
(ב''ל םש) :דחפמ לוצנ הדועס תעשב ןחלשה לע הרות דומל ידי לע .15
('ד :'ב קלח םש) :םויב ךרדב ךלת לא ,הנש תעשב דחפ ךל שיש ,הלילב .16
תודמה רפס) .חמשי םג לבא דחפי אל אוה םלועל דחפ אבשכ הארי וב שיש ימ .17
(ח''כ הארי
(ט''י םולש תודמה רפס) .דחפ ןיא םולש שישכ .18 

הקדצ


לארשי ןיב רשי יצילמו לודג םולש ,הזה םלועב ןישוע לארשיש דסחו הקדצ לכ .1
('א הקדצ תודמה רפס) :םימשבש םהיבאל
('ב םש) :הלאגה תא תברקמש ,הקדצ הלודג .2
('ג םש) :התימה ןמ תלצמו .3
('ד םש) :הניכשה ינפ לבקמו .4
('ח םש) :ערמ רוס השענ הקדצ ידי לע .5
('י םש) :הקדצ ןתנ ולאכ ,ורבח די תחתמ הלזג איצומשכ .6
(א''י םש) :הקדצ וב שיש ,טפשמ איה הרשפה .7
(ד''י םש) :תווצמה לכ דגנכ הקדצ הלוקש .8
(ז''ט םש) :לודג ןובשחל ןיפרטצמ הטורפו הטורפ לכ .9
(ז''י םש) :השממ רתוי רתסב הקדצ השועה לודג .10
(ח''י םש) :הרשע תחאב ךרבתמ וסיפמהו ,ששב ךרבתמ ינעל הטורפ ןתונה .11
(ז''כ םש) :תעמשנ ותלפת היהיו םידי יתשב הקדצל ןתי .12
(ח''כ םש) :המוקת ךל היהת תובידנה ידי לע .13
(ט''כ םש) :הנומא אב הקדצ ידי לע .14
(ז''ל םש) :רבשו דושו סמח םדא עמשי אל הקדצ ידי לע .15
(ח''ל םש) :ןחל םדא הכוז הקדצ ידי לע .16
(ט''ל םש) :העושי הברמ אוה ,הקדצ ונתיש םדא ינבל רבדמש ימ .17
(ט''מ םש) :םלועב םולשהו ןיכרבתנ תורפה הז ידי לע ,הקדצ םינתונ םישנאשכ .18
(א''נ םש) :םדא לש וערז לע ןגמ הקדצ .19
(ב''נ םש) :הקדצכ ול בשחנ ורבח לע ללפתמש ימ .20
(ח''נ םש) :םלש בל לע ןמיס איה הקדצב החמשה .21
(ט''נ םש) :ךדיב ךדועו ,ךל יוצמו אצומ התאש דע השע .22
(ה''ס םש) :'ה תכרבכו ודי תנתמכ :םינפ ינשב אוה הקדצה .23
(ט''ס םש) :םנהיג לש הנידמ לוצנ ויסכנ זזוגה .24
('ע םש) :תוינע ינמיס ול ןיארמ ןיאו ,הקדצ ןתי ינע וליפא .25
הארוהל עיגה אלש דימלת םג .םילגר באכ ילחל וא הסיפתל לפונ ףואנ ידי לע .26
םש) :םישנעה ולא לכ לטבל הקדצה תלגס .וילע ןיטלוש ןיקיזמ םג .הזל לפונ הרומו
('א :'ב קלח
('י :'ב קלח םש) :הכרבל הללקה ךפהמש ,רשעמה חכ לודג .27
(א''י :'ב קלח םש) :תונז ירוהרה םילטבתנ רשעמ ידי לע .28
יפכ הקדצל תועמ ךכ לכ םינתונש דע אלא הלעמל םילבקתנ םניאש תולפת שי .29
יל ןת" :תובתה ולא ללפתמשכ ,לשמל .רבדה הזל ךישה הלפתה לש תויתואה רפסמ
(ד''י :'ב קלח םש):"םינב יל ןת" תויתוא רפסמכ הקדצ ןתל ךירצ ,"םינב
(ו''ט :'ב קלח םש) :םינבל הכוז הקדצ ידי לע .30
(ב''י תמא תודמה רפס) .הקדצ ןתיש הפל ןוקת .31
(ב''ס הנומא תודמה רפס) .תמאל הכזיש ורכש הקדצ ןתונש ימ .32
(ג''כ השוב תודמה רפס) .השוב תדמל הכזת הקדצ ידי לע .33
('ה העושי תודמה רפס) .העושי אב הקדצ ידי לע .34
(ו''פ ןוממ תודמה רפס) .הסנרפל ןיכוז הקדצ ידי לע .35
'ד החמש תודמה רפס) .החמש ידיל אב םלש בלב הקדצ ידי לע .36
(ג''ל הלפת תודמה רפס) .רודה קידצל ךמצע רשקתו הקדצ ןתת הלפתה םדק .37
המכו המכל ןתנ ולאכ בשחנ םינוגה םיינעו םייתמא םיקידצל ןתונש הקדצה .38
.('ה הקדצ תוצע יטוקל) לארשימ תושפנ
לכבו ךולהו ךולה לכב ןוכיש ךירצו ,ןתמו אשמה לש יללכה ןוקת אוה הקדצ .39
ורובדבו וכולהב ותנוכש ,ןתמו אשמה תעשב רבדמו ךלוה אוהש רובדו רובד
,הז ןתמו אשמב חיוריש חורהמ הקדצ ןתיש ידכ אוה לכה ,ןתמו אשמהב ותעיגיבו
.('ח םש) ןתמו אשמה לש ונוקת רקע הזו
.('ט םש) הסנרפ ול שיו ,ןיחמה םמורתנ הקדצ ידי לע .40
. ('י םש) הרותב םיריאמה םירובד רבדל ןילוכי הקדצ ידי לע .41
תגשהל ןיכוזו ,תוכלמ לעמ ןילוצינו תוינוציח תומכח ןיעינכמ דסחו הקדצ ידי לע .42
.(א''י םש) תוקלא
ךרדב רעצו בוכע היהי אלש לוצנ היהי הז ידי לעו ,ךרדל אציש םדק הקדצ ןתי .43
.(ד''י םש)
.(ט''י םש) בר םולשל ןיכוז הקדצ ידי לע .44
.(ד''כ םש) ןלצל אנמחר הליל הרקמל ןוקת אוה רתסב ןתמ .45
.(ה''כ םש) תורבעמ ליצמ הקדצ .46
.(ט''ל םש) תוכמה לכל האופר איה הקדצ .47

 

הללקתודמה רפס) :ונממ ואציש תורודה תוארל לוכי ןכ םא אלא ללקל יאשר םדא ןיא .1
('ב הללק
('ו םש) :ללקמה לע בושי םנח תללקש ,ףוס .2
('ח םש) :ךרבתמ ,לארשי תא ךרבמה ירכנ וליפא .3
('ה :'ב קלח םש) :תוללקה לטבתנו תורח אב קידצה שומש ידי לע .4
('ו :'ב קלח םש) :תוללקה םילטבתנ הנומאב ןתמו אשמ ידי לע .5 

דליל יושק

('א דליל יושק תודמה רפס) :יושקב דלת ,הרובעב ןונצ תלכואש , השא .1
('ב םש) :תוראב העבשמ םימ תותשל הל ןתתש ,הלגס ,דליל השקמ איהש ,השא .2
('ג םש) :תיבב המע ויהי אל הינב םג .3
('ד םש) :ג"ס םש לש תויתוא הנזאב הל שחלת םג .4
('ה םש) :םורדבו ברעמב דמעת אל התטמ םג .5
('ו םש) :ראשנה רורממ הראוצ לע הלתת םג .6
('ז םש) :א"ה ן"יע ו"או א"פ תויתוא הנזאב הל שחלת םג .7
םינב תודמה רפס) .ןימלע תיבה לש חתפמ הראוצ לע הלתתש דליל השקמל הלגס .8
(ג''כ :ב
ןיכוזשכ ןכש לכמ ,תוכלה דומל ידי לע ןכו ,ךרבתי םשהל האדוהו ללה ידי לע .9
ןיקיזחמש אתירוא יכמות ידי לע ןכו ;לקנב הדלוה האב הז ידי לע ,םהב שדחל
('י םינב תוצע יטוקל) לקנב הדלוהה הז ידי לע ,םימכח ידימלתה תא םנוממב
.(א''י םש) "הדותל רומזמ" רמול - דליל השקמל הלגס .10
דסח תולימגו הקדצב תוברהל וניהד ,הברה דסח תושעל ,דליל השקמל הלגס םג .11
(ב''י םש) 

םיעשר תקחרה('ב םיעשר תקחרה תודמה רפס) :םשנעב ספתת אלש ידכ ,םיעשרמ קחרה .1
('ג םש) :םיעשרל תוברק הזיא ןיארמ הביא ליבשב .2
('ח םש) :השלחל לפונ םג ,ףואנ תואת ידיל לפונ ,עשר דעב ברעש ימ .3
תא ןיבהל הכזת הז ידי לע ,ךל םיעודיה םינרקשל ךמצע תא רבחת אלשכ .4
(א''י םש) :םיעובצה
(ד''י םש) :העושי ול השוע אוה ךורב שודקה ,םיעשרמ ומצע תא קחרמש ימ .5
(ו''ט םש) :העושיל ןמיס אוה ,םיעשרה ןיב שיש ,רוזפה .6
(ז''ט םש) :עשר וב רדש תיבב רודלמ קיחרת .7
(ז''י םש) :םברקלו םחיכוהל וליפא םיתיסמה םע רבדת לא .8
:עשרו קיצמ שיא לכ חרבי ונממש דע ,ןגמו ךסמ ושעיש ,'ה ישודקל לבקתמו האנ .9
(ט''י םש)
('ב :'ב קלח םש) :םב םיעוטה םע ןומהל םיניע באכ םימרוג םיעובצה .10
הקישנה ידי לע יכ ,םיעשר םע ומצע תא קשנלמ ומצע תא רמשל םדא ךירצ .11
('ג :'ב קלח םש) :התימ רחאל םג תורשקתה םהיניב השענ 

תונמחר

תונמחר תודמה רפס) :ךרבתי םשה תומחנב תוארל הכוז ,םיינע לע םחרמש ימ .1
('א
('ב םש) :דימת חצנמ םג .2
('ז םש) :םינשו םימי ךיראמ ,הער תחת הבוט םלשמש ימ .3
('ח םש) :תוואת ךממ לטבתי תונמחרה ידי לע .4
םש):הערה ול תישע התא ולאכ ,ול רזוע התא ןיאו ,הרצב ךיחאש האור התאשכ .5
('ט
('י םש) :םימחר וילע שקביש ךירצ רעצב וריבח האורה .6
('ג :'ב קלח םש) :תונמחרה ידי לע ,תובצעה ריסהל הלגס .7
(ב''כ םירוהרה תודמה רפס) .תואתה ךממ לטבתי תונמחרה ידי לע .8
(ז''ל תואשנתה תודמה רפס) .תונמחר ידי לע אב תואשנתה .9
('ק הבושת תודמה רפס) .םחרל תעמשנרתוי הלילב היכבו הקעצ .10
 

היאר


רבדה היהיש וליפא ,תוארל תושר ול םינתונש המ אלא תוארל לוכי ןיעה ןיא .1
תודמה רפס) :תוארל םימשה ןמ תושר ול םינתונש דע ,תוארל לוכי וניא ,וינפל
('א היאר
('ב םש) :תוארה ישולחל קיזמ התוקלו הנבלה ןורסח .2
('ג םש) :תוארה ישולח תואפרל לגסמ שדחה שודק .3
('ד םש) :תוארה ישולחל לגסמ תוצח ןוקת .4
('ח םש) :תונויזבמ לוצנ הז ידי לע ,ערב תוארמ ויניע םצועש ימ .5
('י םש) :םיניע באכל האופר אוה גורתא לע תולכתסה .6
תוניחב המכ שיו .בלה תתימ אוהש ןיע ער תניחבל לפי אלש ומצע תא רמשל ךירצ .7
הער וניעש שיו .הזב אצויכ ןכו ורבח לש ותלדגבו תואשנתהב הרצ וניעש שי .ןיע ערב
ןיכירצ ןכו .דאמ הזמ ומצע תא רמשל ןיכירצו .תורחא תוניחבב ורבחב הרצו
וניע םולשו סח ול קיזי אלש ורבח לש ןיע ערמ לצניש ךרבתי םשהל הברה ללפתהל
חרבל ךירצ ןיע ערמ לצנהל לכויש חכ ומצעב שיגרמ וניאש ימו .ורבח לש הערה
.('ד םיניע תוצע יטוקל) .ונממ
,הזמ רמשל ךירצ ןיע בוט אוהש ימ וליפאו .המדמה חכמ ןיעה תא רמשל ךירצ םג .8
האורש ידי לע תועטל לכוי הפי היאר ול שיש ימ וליפאש שוחב םיאור ונאש ומכ
ןוגכ ,תוניחב המכב לכשה יניעב אוה ןכ ומכו .תמאה ןמ ךפהל ול המדנו קוחרמ
תמחמו 'וכו ןגהכ אלש ודגנכ השועש וא תמאה ןמ הטונ ורבחש ול המדנש םימעפל
םשל ורבח לע קלוחש ול המדנו ,הז ידי לע תקלחמ ררועתהל לכויו וילע ובלב שי הז
המדנש דע ותוא העטה המדמה חכש ,המדמה חכ לש תועטמ אב לכה תמאבו .םימש
םיטונ לכשה יניעש המ תוניחב המכ הזב שי ןכו .םייודבו םירקש ירבד ורבח לע ול
אוהש ימ וליפא תועטהל לוכי המדמה חכ יכ ,המדמה לש תועט ידי לע תמאה ןמ
.המדמה לש תועטמ דאמ ומצע תארמשל הרתי הרימש הזל ןיכירצ ןכ לע .ןיע בוט
ידי לע יכ .ולבקלמו ורמואלמ ערה ןושלמ דאמ םמצע תא ןירמושש ידי לע ןיכוז הזו
ןוקתב יולת אוהש יתאד אמלעב דימת רכזל ןורכזה םגפנו המדמה רבגתמ ערה ןושל
.('ז םש) . םיניעה
לש ןיע ערמ לצנ םדאה הז ידי לע עשרה לע דמלמ םדאהש תוכז דומל ידי לע .9
אוה לכה ,םהמ ךרבתי ויטפשמ קלסמו םירמו ,ןידב םיכוז םיעשרהש המ םג .עשרה
תא ליצהל ליבשב עשרה לע תוכז דמלמ אוה ךורב שודקה םג יכ ,קידצה תבוטל
.('ח םש) עשרה לש ןיע ערמ קידצה
תודמה לכ לע ומצעב לכתסהל ןיכוז הז ידי לע ,תמאה קידצה ינפ תיאר ידי לע .10
םהבש םימגפה לכ לע הבושתב בושלו ,םהב זחוא אוה ךיא ,תודוסי עבראמ ןיכשמנה
.('ט םש) 

האופר


וניא הז לכו ,תדחימ תאלוח והזיא תואפרל דחימ חכ בשעו בשע לכל שיש ,עד .1
לכל זב יהת לא" לע רבעלמ ומצע תא רמש אלו ותירבו ותנומא רמש אלש ימל אלא
זב יהתלא" םיקמו תירבה רמוש ןכ םג אוהו תומלשב הנומא ול שיש ימ לבא ."םדא
לכב אפרתנ אלא ,ותאלוחל םידחימה םיבשע יקלחב הלות ותאופר ןיא ,"םדא לכל
ול ומרתיש דע ,ןיתמהל ךירצ ןיאו ,'וכו ךמחל תא ךרבו תניחבב הקשמ לכו לכאמ
('א הואפר תודמה רפס) :ותואפרל םידחימה םיבשע
('ג הלגס תודמה רפס) .םישנא תרובג ול ןיאש ימל ןילגסמ םימשג ימ .2
לבקיו ותוא אפרי אוה ךורב שודקה יאדוב תועמדב ומצע לע ללפתמש הלוחה .3
(ד''ס הלפת תודמה רפס) .ותלפת
.('א האופר תוצע יטוקיל) תיציצה לע לכתסהל הלוחל הלגס .4
ידי לע האופרה רקע ןכ לע .האופרל ןיכוז ןכו ,םולשה הברתנ ןכ תעדה תלדגה יפל .5
.('ג םש) תעדל ןיכוז הז ידי לעש הרותה קסע
. ('ד םש) האופרל ןיכוזו תעד ךשמנ הוקמ תליבט ידי לע ןכו .6
.('ז םש) תחדקה ילחל האופר איה העז .7
תואפרל אפורל תושר הרותה הנתנ אלו .ןוידפ ידי לע קר איה הלוחה תאופר רקע .8
זא ,וילעמ םינידה ןיקיתממו הלוחהל ןוידפ ןישועש רחא וניהד ,ןוידפה רחא םא יכ
ןוידפ ידי לע איה האופרה רקע יכ םדק אל לבא ,תואופר ידי לע תואפרל אפורה לכוי
.('ח םש)
.('ט םש) תוכמה לכל האופר איה הקדצ .9
,הז לע קזח ןוחטב ול היהיש ךירצו .הלוחה תואופרל דאמ לגסמ םילהת תרימא .10
.(ב''י םש) וילחמ םוקיו אפרתיו 'ה ועישוי הז ידי לעו


 

תבש

ארקמ םינש השרפה תאירק ןכו .תירבה ןוקת תניחב אוה תבש ברעב ןימח תציחר .1
.('א תבש תוצע יטוקל) תירבה ןוקת תניחב ןכ םג אוה םוגרת דחאו
,םיעשרל הלפמ ךשמנ הז ידי לעו .תמא תניחב ,אבה םלוע תניחב אוה תבש .2
לא לכה םיבשו םירזוח הז ידי לעו .םייתמאה םירשכהו םיקידצה תלדג הלגתנו
הז ידי לעו ,השדקד רובדה םלשנ הז ידי לעו ,םשה םשב םלכ ארקל ךרבתי םשה
.(א''י םש) תומלשב הלפתה
תובישח ריכהלו ,ותולפש תוארל וניהד ,תמאב הונעל ןיכוז תבש תשדק ידי לע .3
.(ב''י םש) םולשה וילע ,ונבר השמ ומכ םדעב ושפנ רסמלו ,לארשי
ולכ אוה יכ ,דאמ הרקי תבש תליכא .תבש לש הליכאה איה תבש דובכ רקע .4
תבש לולחל ןוקת אוהו ,תבש תליכאב תוברהל הלודג הוצמ ןכ לעו .שדק ולכ ,תוהלא
.(ו''ט םש)
ידי לעו .לבלבמ וניאו תומלשב תעדה זאו ,תורחל הכוז תבש לש החמשה ידי לע .5
אריתמ היהי אלש ,תולופנה תואריה לכ הלעמו ,תוליסכ ילב תעד םע האריל הכזי הז
.(ח''י םש)ודבל ךרבתי םשהמ קר ,אצויכו ןודאו רש הזיאמ אל ,רבד םושמ
תבש תשודקו תולעמ יכ ,תבשב בל בוטו חמש ךא תויהל דאמ דאמ רהזל ךירצו .6
השדקה רעשב ,'המכח תישאר'ב טרפבו ,םירפסה לכב ראבמכ ,דאמ הרקיו הלודג
םצעב םש םירמאנה םירבדה לכ לע בטיה ובל םישלו ,םש דמלל יוארו .ותלחתב
רקע יכ ,המוצעו הלודג החמשב תבש לבקל ובל בהלתיש ידכ ,תבש תשודק תלעמ
תוארהל ילבלו ,שדק תבשב דאמ חמש תויהל ,החמשה איה שדק תבש דובכ תוצמ
- גונעת ינימ לכב תבש יגונעתב תוברהלו ,תבשב ללכ הגאדו תובצע םוש םולשו סח
ולכ ,שדק ולכ אוה תבש תליכא יכ - לכויש המ יפכ םישובלמ ןה ,היתשו הליכא ןה
לדתשמה ירשא .לח תליכא ןמ ירמגל רחא םוקמל הלועו ,תוהלא ולכ ,תוינחור
.( ט''י םש) ל"נכ החמשה אוה תבש דובכ רקע יכ ,תבשב חמשל
.('כ םש) 'עדנ אלש העידיה תילכת' וניה ,העידיה תילכת איה תבש תשודק .7

 

החמש


('ב החמש תודמה רפס) :בלה חתפנ החמש תמחמ .1
תחמשל הלודג הבס םה התשמהו לכאמהו ,ילכשה חכ קזחתנ החמשה תוברב .2
('ג םש) :תוגאדו תובצעה קיחרהלו בלה
('ד םש) :החמש ידיל אב םלש בלב הקדצ ידי לע .3
('ה םש) :םדאל זעמ איה הוצמ לש החמשה .4
('ט םש) :קידצ והזיא דלונש תמחמ ,והז םואתפ עתפב ךבלב החמש ךל לפונשכ .5
(ב''י םש) :החמש אב בלה תונוכ ידי לע .6
(ד''י םש) :תובהלתהו החמש ידיל אובת רמז ידי לע .7
(א''כ םש) :לדגתנ חמה תסיפת החמש ידי לע .8
(ב''כ םש) :'ה ךרב ערז אוהש ,ןמיס איה החמשה .9
(ג''כ םש) :הלכו ןתח תחמש תוכזב ןידרוי םימשגה .10
(ד''כ םש) :וילע ךכסמ אוה ךורב שודקה הוצמ לש החמש ידי לע .11
(ו''כ םש) :העושיו דסח ול אוביש עודיב ,םואתפ םדאל האב החמשהשכ .12
(ז''כ םש) :תעדל הכזי םג ,םדא לש ודובכ הלגתנ החמש ידי לע .13
('א :'ב קלח םש) :חילצמ אוה הז ידי לע ,דימת חמש אוהש ימ .14
('ב :'ב קלח םש) :החמש ןיאיבמ תובדנהו םירדנה .15
('כ תובצע תודמה רפס) .אשנתי יאדוב החמשב דימת אוהו תובצע ולןיאש ימ .16
('ע הלפת תודמה רפס) .ךלמ לכיהב ךתלפת אבת החמש ידי לע .17
.('ד החמש תוצע יטוקל) םינידה תקתמה השענ ףכ תאחמהו ןידוקר ידי לע .18
תניחב אוה תובצע - ךפהלו ,הנומאו תמא תניחב ןיריהנ ןיפנא תניחב אוה החמש .19
יפכו ,תירבה ןוקת יפכ ןיכוז החמשה רקעו .התימ ןיכושח ןיפנא הרז הדובע
ומצע רשקמ הז ידי לעו ,לארשי לכ תחמש םהש םייתמא םיקידצל ותוברקתה
.('ז םש) םייח ךלמ ינפ רוא ומצע לע ריאמו ,'ה םענב תוזחל הכוזו ךרבתי םשהל
ןכ לעו ,תופלקבש השדקהו תויחה הלעמו השדקה םלשנ הוצמה תחמש ידי לע .20
.)'ט םש) תופלקה ןיבמ הניכשה הלעמ החמשב הוצמה השועשכ
םיחמשש ידי לע ןכ לע .'ה ינפ חכנ םימכ וחיש ךפשל ןילוכי החמשו ןוגנ ידי לע .21
.(ו''ט םש) יוארכ תודדובתהב ותחיש שרפל ןילוכי םויה לכב
תולצעו תובצע איה שחנה תכישנ רקע יכ ,תולצעו תובצעמ דאמ רהזיל ךירצ .22
.(ג''כ םש) ןלצל אנמחר
אצמל שקבל לדתשהלו ,רשפאד המ לכב החמשל אוביש ומצע תא קזחל ךירצו .23
ידועב יקלאל הרמזא קוספ לע ראבמכ ,החמשל אבל ידכ תובוט תודקנ הזיא ומצעב
לארשי ערזמ תויהל הכזש המב חמשל ול שי םינפ לכ לעו .)וכ תוא תוקזחתהב ןיעו)
םוש הב ןיאו רועש ילב האלפנ החמש יאדוב איה החמשה תאזו .יוג והשע אלש
ליגר היהיו .)הזמ רחא םוקמב ןיעו) ומצעב ךרבתי םשה השעמ אוהש רחאמ לובלב
םיעותה ןמ ונלידבהו ודובכל ונארבש וניקלא ךורב הלודג החמשב ובלבו ויפב רמול
חמשל ןיכירצ םימעפ המכ םג .וילע רבעיש המ לכב וימי לכ חמשל לכוי הזבו .'וכו
לכ לבוסש ,םדאה תורצ יוברמו .אתוחידבד ילימו אתוטשד ילימ ידי לע ומצע תא
ילימ ידי לע םא יכ ומצע תא חמשל ןילוכי ןיא בר יפ לע ןכ לע .ןוממו שפנו ףוגב דחא
.הזב יולת שפנו ףוגב תויחה לכש ,החמשל אובל ידכ הטושכ ומצע תושעל ,אתוטשד
. (ט''כ םש) החמש וניהד ,היתעד אחידב ידי לע לודג דוחי הזמ השענ הלעמל םג
קיחרהל תוחכה לכב דאמ רבגתהל ךירצו ,דימת החמשב תויהל הלודג הוצמ .24
לכ יכ .םיאלח ינימ לכל האופר אוהו ,דימת חמש ךא תויהלו הרוחש הרמו תובצעה
לעו ,תוצע ינימ לכב ומצע תא חמשל ךירצו ,הרוחש הרמו תובצעמ ןיאב םיאלח ינימ
.('ל םש) ל"נכ אקיד אתוטשד ילימ ידי לע בר יפ
תא חירכהל ןיכירצ ןכ לע ,תודובעה לכ ראשמ רתוי דבכו השק הז החמשל תוכזל .25
יא בר יפ לעש ראבמ רבכו .דימת החמשב תויהל תוצע ינימ לכבו תוחכה לכב ומצע
.(ה''ל םש) ל"נכ אתוטשד ילימ ידי לע םא יכ החמשב תויהל רשפא
דאמ לודג רבד אוהש רחא םדא תויחהל לוכי אוה הז ידי לע ,חמש םדאש ידי לע .26
יאו תונשמ תורצו תוגאדו םירוסי םיאלמ םדא ינב בר יכ ,לארשי ינב בבל חמשל
םתוא תויחהל לוכי תוקחוש םינפ םע םדא אבשכו ,םבלבש המ רפסל םהל רשפא
שפנ םיקמו היחמ אוה םדא הזיא חמשל הכוזשכ יכ .דאמ לודג רבד אוהו שממ
(ח''ל םש).שממ לארשימ


 

תורכש

('א תורכש תודמה רפס) :ותגרדממ לפונ תורכש ידי לע .1
('ב םש) :דחש לבקמש ףוסל ,ןיי תיתש ידי לע .2
('ג םש) :רקשל תודוהלו ,תמאב הריפכ ידיל איבמ תורכשה .3
('ד םש) :רכתשמ וניאש ימ ,בהוא אוה ךורב שודקה .4
('ה םש) :תורכשה לטבמ ןמשה .5
('י םש) :םדא לש ותעד ןיפירטמ הנובל םע ןיי .6 

םולש


('א םולש תודמה רפס) :םולש ןיברמ תבש לש תורנ .1
('ב םש) :אבה םלועב םייחלו הזה םלועב דובכל ןיכוז םולש תפידר ידי לע .2
('ה םש) :ןוחטבל אב םולש תפידר ידי לע .3
('ו םש) :תמא ידי לע אב םולש .4
('ז םש) :םולשב היולת םילשורי ןינב .5
('ח םש) :תובוט תורושב םיאב םולש ידי לע .6
('ט םש) :םולש שי רסומ שישכ .7
('י םש) :םולש הברתנ ןבר תיבב תוקונית דומל ידי לע .8
(ז''י םש) :תולגמו התיממ וינבל ליצמ םולש תפידר ידי לע .9
(ח''י םש) :םולש ידי לע אב הכרבה .10
(ט''י םש) :דחפ ןיא םולש שישכ .11
(ב''כ םש) :עבשל ןמיס םולשה .12
שיא האור התא םא ךנויער ךולהבי לא ןכ לע ,םיכפה ינש רבחל אוה םולשה רקע .13
םולשב קיזחהל ןפא םושב רשפא יאש ךל המדיו ,ךתעדמ רומג ךופהב אוהש דחא
רשפא יאש רמאת לא ,שממ םיכפה ינש םהש םישנא ינש האור התאשכ ןכו ,ומע
ןיב םולש היהיש לדתשהל םולשה תומלש רקע והז אברדא יכ ,םהיניב םולש תושעל
.םיכפה ינש םהש םימו שא ןיב וימורמב םולש השועש ךרבתי םשה ומכ .םיכפה ינש
ללפתהל ןיכוז הז ידי לעו ,םשה שודק לע שפנ תוריסמ ידי לע אוה םולשל תוכזלו
.('י םולש תוצע יטוקל) הנוכב
וניאש המ ןכ םג םהב אצמנש ףאו ,ןישועש תובוטה לע טיבהל ךרבתי םשה ךרד .14
אצמל ,הערל ורבח לע טיבהל ול רוסאש ,םדאה ןכש לכמ .הז לע לכתסמ וניא ,בוט
ביחמ אברדא קר ,ורבח תדובעב םימגפ אצמל שפחלו ,בוט וניאש המ אקיד וב
םע םולש ול היהי הז ידי לעו ,דימת בוטו תוכז וב אצמל שפחלו בוטה לע קר טיבהל
.(א''י םש) לכה

 

תבש


( 'א תבש תודמה רפס) :ןכ םג םיימשג םייח םינתונ םה תבשהו רשעמהו הרותה .1
('ד םש) :הבושת ידי לע םג ,חישמ לש רוא ומצע לע ךישממ תבש תרימש ידי לע .2
אוה םג ;ויתולאש אלממ אוהו ,ויבא ינפל אטחתמה ןבכ אוה תבש תרימש ידי לע .3
םלועל םימיק ולש םיבוט םישעמה לש ןרקה םג ;המיקמ אוה ךורב שודקהו רזוג
('ה םש) :םהיתורפמ אלא לכוא וניאו ,אבה
תבש 

הניש('א הניש תודמה רפס) :רתוי הנשהמ קוחר אוה ,רתוי שדקמ אוהש ימ .1
('ג םש) :הנשה לטבל םילגסמ םילהתבש "תולעמה ריש" רשע השמח .2


 

הבושת('א הבושת תודמה רפס) :רבד לכל ליעומ תינעת .1
(ב''י םש) :ומע ןיכוב תולזמו םיבכוכו ,עמשנ ולוק הלילב הכובה לכ .2
(ד''י םש) :הרצה תאז אב ואטח ליבשבש בשחי ,םלועל רעצ אבשכ .3
(ז''ט םש) :ןיקקפתמ ויתונווע ,השא םדא אשנש ןויכ .4
(ז''י םש) :הבושתב רהרהי ,יוג לע אבש ןירוסי הזיא עמשש וא האורשכ .5
(ט''י םש) :םיאטוחה לע הבושתה ןפא לקהל שי .6
(א''כ םש):רתוי רציה תיפכ הב שיש ,הוצמה תאז השעת ,ךדיל תווצמ ינש ןיאבשכ .7
(ו''כ םש) :ויתונווע לכ לע ול ןילחומ ,הב טרחתמו הרבע רבד השועה .8
(ז''כ םש) :ויתונווע לכ לע ול ןילחומ הנומאב ןתונו אשונה .9
יעשר ןתריבש ידי לעו ,תומאה לש םחכ רבשמ הז ידי לע ,םימותיל רזועש ימ .10
(ה''ל םש) :הבושתב ןירזוח לארשי
(ו''ל םש) :םירוסאה תיבמ לוצנ הבושתב םדא ינב ריזחמש ימ .11
(ז''ל םש) :םשה יניעב דבכמ אוה םג .12
(ח''ל םש) :תומאה ןיב םסרפמ תויהל הכוז םג .13
ול םלשמ אוה ךורב שודקה ,תועינמ ול שיו ,םיבוט םישעמ תושעל הצורש ימ .14
(ג''נ םש) :הז לע שנוע לבקמ יזא ,ותלכי יפל השוע וניאש ימו ,השע ולאכ רכש
('ס םש) :המכחל הכוז הבושתב םדא ינב תא ריזחמש ימ .15
(א''ס םש) :הבושתה ךרד ונממ רתסנש ,םדאל המדנ תולצעה ידי לע .16
השע אלש יפ לע ףא ,ותלפת ןילבקמ יזא ,הבושת תושעל בשוח םדאש העשמ .17
(ה''ס םש) :ןידע
:ךרבתי םשה ינפל ךתוא סינכי אוהש ,קידצהמ שקבת ,הבושת תושעל הצרתשכ .18
(ו''ס םש)
(ז''ס םש) :ןוע רפכי תמאו דסח ידי לע .19
(א''ע םש) :הענכה ידי לע ויתונווע םגפ ןוקת רקע .20
(ב''ע םש) :רקב לכב ומצע תא חיכוהל םדא ךירצ .21
(ז''ע םש) :ומוסרפב הצור וניאשכ ,דבעל הצור אוה תמאבש ,םדאה עדוי הזב .22
(ח''ע םש) :ומצע תא ןיטקי ,םשה ךרד עדוי וניאש ימ .23
(ט''ע םש) :אוה ךורב שודקה ךל לחמי העושב איהש הלפת ידי לע .24
(ה''צ םש) :םדא לש ויתונשו וימי תכראמו הלאגה תא תברקמ הבושת .25
(ו''צ םש) :ולכ םלועה לכלו ול ןילחומ דיחי תבושת ידי לע .26
(ט''צ םש) :ןירפכמ םידסח תולימגו הרותה .27
('ד :'ב קלח םש):םינקזמ ךרבתי םשהל םתוא בישהל לקב אוה םירענה .28
ןיבי ובבלו ;עמשי וינזאבו ;ויניעב האריש ,םיאנת השלשב תויהל ךירצ הבושתה .29
,יחצנה ותילכת לע לכתסהלו ,ויכרד לע בטיה ובלו וניע םישל םדאה ךירצ יכ .בשו
הכזי זאו ,םישודקה וניתובר ירבד לכ בטיה עמשלו ,בטיה בטיה ומצע תא בשילו
.('ח הבושת תוצע יטוקל) תמאב הבושתל
יכ ,ןיקזהש םדק ותודליב ךרבתי םשהל בושל רהמל ושפנ לע סוחל םדאה ךירצ .30
בושיש םדאה תא תארוקו ,םוי לכב תזרכמש הרותה לש זורכה לוק ןידע עמוש זא
לבא .םעפ לכב םדאה לע םיאבה הבושת ירוהרה לש תובשחמה םהש ,ךרבתי םשהל
.(ז''כ םש) ובישהל רתויב השק ןקזנש רחאל
.הבושתל לגסמ םילהת יכ .םילהת תרימאב ליגר היהי הבושתל תוכזל הצורש ימ .31
ללכ תוררועתה ול ןיאש דחא שי יכ .הבושת תושעלמ דאמ תובר תועינמ שי יכ
המכ שי יכ .הזל תועינמ המכ שי הבושת תושעל ררועתמש ימ וליפאו ,הבושתל
םש ךרדש ,ול ךישה רעשה לא עיגהל עדוי וניאש שיו ,םהינפב רוגס הבושתה רעשש
ןמ םדאה תא םיענומה תועינמ יראש הזב אצויכו ,ךרבתי םשהל בושל ךירצ אקיד
הז לכ לעו .םולשו סח הבושת אלב תומלו וימי תולבל םולשו סח לוכיש דע ,הבושתה
םילהת ידי לע ,הבושתל תוררועתה םוש ול ןיא םא וליפאש ,םילהת תרימא לגסמ
ךותב ומצע תא אצמל לוכי ,אוהש המ יפכ םדאו םדא לכ יכ .הבושתל ררועתהל הכזי
הבושת לש רעשל אובלו הבושת תושעלו ררועתהל הכזי הז ידי לעו ,םילהת תרימא
םשה בושי הז ידי לעו .המלש הבושתל הכזיש דע רעשה חתפלו ,ותמשנל ךישה
לכ ןיקסוע הבושת ימי תרשעו לולא ימיב ןכ לע .ול ירשא ,והמחריו וילא ךרבתי
םג קסעל ןיכירצ לבא .הבושתל לגסמ םילהת תרימא יכ .םילהת תרימאב לארשי
.(ב''ל םש) ל"נכ הבושתל תוכזל ידכ ,הנווכב םילהת תרימאב הלכ הנשה לכב

 

הליפת


('ב הליפת תודמה רפס) :הרוהט החנמ איבה ולאכ תסנכה תיבב ללפתמה .1
('ה םש) :תעמשנ ותלפת קחד ךותמ הרותה קסע ידי לע .2
('ו םש) :הלחת הנענ אוה ,רבד ותואל ךירצ אוהו ,ורבח לע ללפתמה .3
('ז םש) :תסאמנ ותלפת ןיא ,וילע הלפש ותעדש ימ .4
('ח םש) :הרצל הלפת םדא םידקי םלועל .5
('ט םש) :הלעמלמ וניטסהל םילוכי םירצ ןיא ,הטמל הלפתב ומצע ץמאמה לכ .6
םש):םירחא תלפתל ךירצ קידצ וליפאו ,ומצע תלפתמ רתוי ליעומ רחא תלפת .7
(א''י
('כ םש) :תעמשנ ותלפת ,ויתודמ לע ריבעמש ימ .8
(ח''כ םש) :לזמה תא תונשל לוכי הלפתה ידי לע .9
(א''ל םש) :ותלפת עמוש אוה ךורב שודקה ןוחטב ידי לע .10
(ב''מ םש):תונברקה ןמו םיבוט םישעממ הלפת הלודג .11
(ד''מ םש) :תונולח וב שיש תיבב אלא ללפתת לא .12
(ה''מ םש) :תעמשנ ותלפת םידי יתשב הקדצ ידי לע .13
(ב''נ םש) :תובא תוכז ריכזת ,רבד הזיא שקבמ התאשכ .14
(ו''נ םש):הב רד התא רשא ריעה םולשב ללפתהל ךירצ .15
:לארשיל חיטבהש תובוטה תא אוה ךורב שודקה תא ןיריכזמ תוצח ןוקת ידי לע .16
(ח''נ םש)
:ודי לע האב העושתהו ,העושת ררועמ הז ידי לע ,לארשי לע תוכז דמלמש ימ .17
( ט''נ םש)
(ג''ס םש) :ויתונווע לכ לע ול רפכמ אוה ךורב שודקה ,לארשי לע ללפתמש ימ .18
יפכ הקדצל תועמ ךכ לכ םינתונש דע ,אלא ,הלעמל םילבקתנ םניאש תולפת שי .19
יל ןת" :תובתה ולא ללפתמשכ :לשמל .רבדה הזל ךישה הלפתה לש תויתואה רפסמ
('ט :'ב קלח םש):"םינב יל ןת" תויתוא רפסמכ הקדצ ןתל ךירצ ,"םינב
קלח םש) :םידרפמ םהש הממ ,איפונכב םהשכ רתוי תעמשנ םיבר לש הלפתה .20
(א''י :'ב
תלפתב יד אלו םדא ינב המכ וללפתיש דע אלא ,העושיה האב הניא םימעפל .21
(ב''י :'ב קלח םש) :דיחי
םדאה ךירצש תומחלמה לכו .הלפתה אוה ילארשיה שיא לש ןייז ילכה רקע .22
ידי לע לכה םיקלוחהו םיענומה םע תומחלמ יראש ןה ערה רציה תמחלמ ןה ,שבכל
ךירצ ,תמאב לארשי תשודקל תוכזל הצורש ימ ןכ לע .ותויח לכ םשמו הלפת
חצנל ןייז ילכה רקע הז יכ ,ונוק ןיבל וניב תוחישו תושקבו תולפתב תוברהל
.('ב הליפת תוצע יטוקל) המחלמה
אוה ןכ יפ לע ףאו ,הברה םינשו םימי תודדובתהבו הלפתב הברמ םדאה םאו .23
ריתסמכ ךרבתי םשהש ול המדנו ,ךרבתי םשהמ דאמ קוחר אוה ןידעש ומצעב האור
ויתולפת עמוש וניא ךרבתי םשהש םולשו סח העטי לא ,םולשו סח ונממ םינפ
לכ בישקמו ןיזאמו עמוש ךרבתי םשהש המלש הנומאב ןימאי קר ,ללכ ויתוחישו
לכ קר .םולשו סח דבאנ רובד םוש ןיאו ,החישו הניחתו הלפת לכ לש רובדו רובד
ןידע ךא ,םעפ לכב ךרבתי וימחר ררועמו ,טעמ טעמ הלעמל םשר השוע רובדו רובד
שפט היהי אל םא םינשו םימיה תוברבו .וב סנכל ךירצ אוהש השדקה ןינב רמגנ אל
יזא ,רתויו רתוי הלפתב ץמאתיו קזחתיו רבגתיו ,םלועב ןפא םושב ותעדב לפי אלו
וינפ ול ריאיו וילא הנפי ךרבתי םשהש דע ,ךרבתי וימחר ורמכי תולפתה יובר ידי לע
םש) הלודג הלמחבו םימחרב והברקיו ,םייתמאה םיקידצה חכב ונוצרו וצפח אלמיו
.('ג
ךרבתי םשה דגנ וינפ זיעהל ךירצש ,השודקד תוזע ידי לע איה הלפתה רקע .24
דמעל רשפא יא יכ .תואלפנו םיסנ תושעל ולפאו ,ךירצש המ לכ לע וינפלמ שקבל
תא היבלב רעשמדהמ םופל דח לכ יכ ,תוזע ידי לע םא יכ ךרבתי םשה ינפל ללפתהל
.וינפל ללפתהלו דמעל לוכי היה ךיא ,ותועירגו ותותיחפ האורו ךרבתי ארובה תלדג
ךרבתי םשהמ שקבל וינפ זיעיו השובה תא קלסל םדאה ךירצ הלפתה תעשב ןכ לע
םיענומהו םיקלוחה דגנ ול שיש השודקד תוזעידי לע ןיכוז הזו .ל"נכ ךירצש המ לכ
סח ךפהל אלו השודקד הרות ישודח לבקל הכוז הז ידי לעש ,תמאב 'ה תדובעמ
.(ו''ל םש) .השודקד תוזע ידי לע הרקעש הנוכב הלפתל הכוז זאו ,םולשו
יד ןיאו אלמ הפב הלפתה ירובד רבדל ןיכירצש ,אקיד הפב איה הלפתה רקע .25
ילכ אוה רובדה יכ ,תובשחמ עדוי אוה ךורב שודקהש יפ לע ףאו ,דבל הבשחמב
איה ,עפשה ילכ וניה,רובדה םא ,עפשה ןכ רובדה יפלו ,עפשה םילבקמ םהבש עפשה
םדאל רסחש המ לכ ןכ לע .עפש בר םהב לבקל םילוכי יזא ,האולמבו תומלשב
ךשמי הז ידי לעש ידכ ,אקיד הפ רובדב וילע ללפתהל ךירצ תוינחורבו תוימשגב
.(ז''ל םש) ל"נכ עפשה